Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

Biologinis ginklas:

307. ES deda pastangas praktiškai pasinaudoti sėkmingais 2006 m. Biologinių ir toksinių ginklų

konvencijos (BTGK) peržiūros konferencijos rezultatais ir diplomatinėmis priemonėmis bei

konkrečiais pagalbos projektais remti tarpininkavimo dėl BTGK procesą. Pasiremdama patirtimi,

susijusia su pirmaisiais bendraisiais veiksmais dėl paramos BTGK, ES ieškos naujų ir kūrybingų būdų

išplėsti BTGK narystę, pagerinti BTGK įgyvendinimą nacionaliniu lygiu (ypač įgyvendinimą

teisėkūros, pasitikėjimo priemonių stiprinimo (PSP), biologinės saugos ir biologinio saugumo srityse)

ir suaktyvinti tarpininkavimo procesą, inter alia, remiant BTGK pirmininko, BTGK įgyvendinimo

paramos padalinio ir PSO darbą.

308. Vidaus lygiu ES valstybės narės toliau įgyvendins ES veiksmų planą dėl BTGK, kuriuo prisidedama

prie skaidresnio BTGK įgyvendinimo, reguliariai teikdamos ataskaitas dėl pasitikėjimo stiprinimo

priemonių, taip pat rems JT Generalinio Sekretoriaus mechanizmą, skirtą tirti įtariamų BTG

panaudojimų atvejus.

309. Nėra tarptautinės organizacijos, kuri rūpintųsi BTGK propagavimu, todėl ES, pasiremdama Tarybos

bendraisiais veiksmais dėl BTGK rėmimo, suteikė Peru teisėkūros pagalbą nacionaliniu lygiu

įgyvendinant BTGK ir surengė regioninius visuotinio taikymo seminarus Lotynų Amerikos ir Karibų

jūros regione bei Vakarų ir Centrinėje Afrikoje. Be to, 2007 m. buvo parengti Bendrieji veiksmai,

kuriais remiama PSO veikla biologinės saugos ir biologinio saugumo srityje laikantis ES strategijos

dėl masinio naikinimo ginklų, siekiant juos priimti 2008 m. Ketinama prisidėti prie sėkmingo

tarpininkavimo dėl BTGK proceso ir prie BTGK įgyvendinimo nacionaliniu lygiu.

Cheminiai ginklai:

310. 2007 m. lapkričio pabaigoje buvo užbaigti įgyvendinti Bendrieji veiksmai 2005/913/BUSP dėl

paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) veiklai, priimti 2005 m. gruodžio mėn.

2007 m. teikiant ES paramą, birželio mėn. Alžyre buvo surengtas seminaras siekiant valstybėms

Afrikoje suteikti daugiau informacijos apie konvenciją.

Pagal šį projektą taip pat buvo suteiktos galimybės įgyvendinti pajėgumų kūrimo projektus, kuriuos

pateikė Azerbaidžano, Benino, Bangladešo, Burkina Faso, Kambodžos, Gabono, Liberijos, Malavio,

Nepalo, Šri Lankos Ugandos ir Urugvajaus nacionalinės valdžios institucijos. Be to, pagal šių Tarybos

bendrųjų veiksmų tarptautinio bendradarbiavimo pagalbos laboratorijoms komponentą atrinktoms

laboratorijoms Eritrėjoje, Bangladeše, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Peru ir

Ganoje buvo suteikta specialios įrangos.

311. Pagal Tarybos bendruosius veiksmus 2007/185/BUSP bus teikiama ilgalaikė techninė pagalba

valstybėms Susitariančiosioms Šalims, kurios paprašys ją skirti nacionalinių valdžios institucijų

steigimui ir veiksmingam funkcionavimui, taip pat vietos parlamentams informavimo veiklai vykdyti.

Be to, šiais veiksmais, inter alia, bus stiprinami valstybių Susitariančiųjų Šalių pajėgumai, kad jos

galėtų imtis atsakomųjų veiksmų bei kurti paramos ir apsaugos nuo cheminių ginklų programas.

65

More magazines by this user
Similar magazines