Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

MNG stebėsenos centras

325. 2006 m. gruodžio 11–12 d. Taryba patvirtino koncepcijos dokumentą dėl „ES kovos su masinio

naikinimo ginklų platinimu strategijos stebėsenos ir nuoseklaus įgyvendinimo stiprinimo“. MNG

stebėsenos centras siūlo Tarybos sekretoriato, valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimu

grindžiamą darbo metodą, kaip reikalaujama MNG strategijoje. Centro ryšių centras yra Tarybos

sekretoriatas (asmeninio atstovo masinio naikinimo ginklų neplatinimo klausimais biuras).

Iranas

326. 2007 m. toliau buvo dedamos pastangos siekiant diplomatinėmis priemonėmis išspręsti Irano

branduolinės veiklos klausimą. Iranui atsisakius laikytis reikalavimo, pateikto JTST Rezoliucijoje

1737, visų pirma sustabdyti visą susijusią su sodrinimu ir perdirbimo veiklą, 2007 m. kovo 24 d. JTST

priėmė Rezoliuciją 1747, kurioje pateiktos sankcijos, nukreiptos prieš veiklą, susijusią su branduolinio

ginklo platinimo rizika, branduolinėje ir raketų srityje.

68

Deja, nepaisant daugkartinių ES generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio diplomatinių

pastangų, Iranas nepakeitė savo pasirinkto kelio ir toliau plėtė sodrinimo veiklą. Iranas suaktyvino

bendradarbiavimą su TATENA, kuriuo siekiama išspręsti likusius neišspręstus apsaugos priemonių

klausimus, tačiau dar gerokai trūksta pasitikėjimo Irano branduolinės programos pobūdžio klausimu.

Iranas ir toliau nesilaiko JTST rezoliucijų 1737 ir 1747.

327. ES taip pat nustatė sankcijas, konkrečiai nukreiptas prieš Irano branduolinę ir balistinę programas,

laikydamasi atitinkamų JT rezoliucijų, taip prisidėdama prie tarptautinės bendruomenės pastangų

daryti Iranui spaudimą, kad jis laikytųsi įsipareigojimų dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo.

328. ES tebesilaiko savo įsipareigojimo dėl pasiūlymų branduolinėje, ekonominėje ir politinėje srityse

paketo, kurį parengė Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė, remiamos ES generalinio

sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, Kinijos, Rusijos bei JAV, ir kurį 2006 m. birželio mėn. ES

generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis pateikė Iranui. Šis pasiūlymas tebegalioja. ES tikslas –

kurti ilgalaikius, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstus santykius su Iranu, tačiau tai priklauso

nuo pažangos visais rūpimais klausimais, visų pirma branduolinės veiklos klausimu, taip pat žmogaus

teisių ir terorizmo klausimais, bei nuo Irano požiūrio į Artimųjų Rytų taikos procesą bei regiono

problemas.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

329. 2007 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/753/BUSP, kuriais siekiama remti

TATENA stebėsenos ir patikros veiklą KLDR (maždaug 1,7 mln. EUR finansinis įnašas). ES aiškiai

pareiškė (paskutinį kartą gruodžio mėn. regionų direktorių trejeto vizito Pchenjane metu), kad ES ir

KLDR santykių pagerėjimas priklauso nuo platesnio pobūdžio politinės pažangos ir visų pirma nuo

teigiamų poslinkių branduolinės veiklos klausimu.

More magazines by this user
Similar magazines