Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

336. 62-osios JT Generalinės Asamblėjos 1-ojo komiteto posėdžio metu visos ES valstybės narės bendrai

parėmė rezoliuciją dėl pagalbos, skirtos valstybėms neteisėtai prekybai šaulių ir lengvaisiais ginklais

pažaboti ir jiems surinkti, kurią pateikė Malis / ECOWAS ir kuri buvo priimta bendru sutarimu.

Rezoliuciją dėl neteisėtos prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais visų aspektų, kurią pasiūlė

Kolumbija ir bendrai parėmė septyniolika ES valstybių narių, taip pat priėmė 62-osios JT Generalinės

Asamblėjos 1-asis komitetas tik vienai valstybei balsuojant prieš ir niekam nesusilaikius.

337. Ukrainoje Europos Sąjunga toliau teikė savo 1 mln. EUR paramą NATO techninio aprūpinimo ir

tiekimo agentūros (NAMSA) vykdomam projektui dėl šaulių ir lengvųjų ginklų sunaikinimo 66 .

Vykdant šį projektą buvo sunaikinta 17 710 šaulių ir lengvųjų ginklų; sumažinus tiesiogines išlaidas,

iš pradžių numatytas sunaikinti kiekis – 20 000 šaulių ir lengvųjų ginklų – buvo padidintas iki 27 760.

338. Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regione buvo toliau vykdomas paskutinis instruktorių mokymo ir

duomenų bazės projekto etapas 67 . Šiuo vienerių metų trukmės projektu prisidedama kovojant su

šaulių ir lengvųjų ginklų destabilizuojančiu kaupimu Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione.

Įgyvendinant projektą jau daugiau kaip 1 340 teisėsaugos pareigūnų surengti tyrimo metodų mokymai,

o iki projekto pabaigos planuojama apmokyti iš viso 2 300 pareigūnų, taip pat 180 parlamento narių.

Be to, keletas mokymo kursų buvo surengti daugiau kaip 180 parlamentarų ir jų patarėjų, ir siekiant

geriau koordinuoti bendrą veiklą yra statomi bei atnaujinami įrenginiai ir objektai. ES įnašas sudarys

700 000 EUR.

339. Europos Sąjunga dalyvavo NATO Partnerystės taikos labui programos patikos fondo projekto, skirto

šaulių ir lengviesiems ginklams demilitarizuoti Albanijoje, uždarymo ceremonijoje, kuri įvyko

2007 m. spalio 4 d. Mjekese / Elbasane. ES šiam projektui skyrė 1 320 000 EUR, iš kurių buvo išleista

1 308 423 EUR 68 .

340. 2007 m. Taryba dirbo rengdama Bendruosius veiksmus dėl paramos Tarptautiniam dokumentui,

įgalinančiam valstybes laiku ir patikimai identifikuoti ir susekti neteisėtus šaulių ir lengvuosius

ginklus.

70

Pagal šiuos bendruosius veiksmus 2008 m. ES galės paremti tris regioninius seminarus Afrikoje,

Lotynų Amerikoje ir Azijoje, kuriuose bus propaguojamas tarptautinis žymėjimo ir susekimo

dokumentas ir kuriuos surengs JT nusiginklavimo reikalų biuras. Tikimasi, kad ES įnašas sudarys

300 000 EUR.

66 Tarybos sprendimas 2005/852/BUSP.

67 Tarybos sprendimas 2006/1000/BUSP.

68 Tarybos sprendimai 2003/276/BUSP ir 2004/790/BUSP.

More magazines by this user
Similar magazines