Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

341. Galiausiai ES valstybės narės, intensyviau derindamos veiklą su Tarybos struktūromis, toliau dirbo

kovodamos su neteisėta prekyba šaulių ir lengvaisiais ginklais naudojantis oro transportu.

Kita veikla įprastinių ginklų srityje (pagal Europos saugumo strategiją)

342. 2007 m. liepos mėn. Taryba priėmė bendruosius veiksmus, kuriais siekiama skatinti, kad būtų

visuotinai laikomasi Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų (CCW) ir prie jos pridėtų protokolų 69 .

Pagal šiuos bendruosius veiksmus nuo 2008 m. pradžios bus surengti šeši seminarai įvairiuose

pasaulio regionuose: Afrikoje, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regione, Azijoje ir Artimuosiuose

Rytuose. Šiuos bendruosius veiksmus įgyvendinti patikėta Jungtinių Tautų nusiginklavimo reikalų

biurui. Pagrindinis seminarų tikslas bus skatinti visuotinai laikytis CCW ir geriau ją įgyvendinti

prisijungiant prie Konvencijos ir jos protokolų. Seminarai taip pat taps regioniniais forumais, kuriuose

bus dalijamasi sumanymais ir įgyta patirtimi sprendžiant susijusius nusiginklavimo klausimus. Visas

ES įnašas sudaro 828 000 EUR.

343. 2007 m. Taryba atliko parengiamąjį darbą siekiant priimti bendruosius veiksmus, kuriais remiamas

Konvencijos dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl

sunaikinimo įgyvendinimas. Šių bendrųjų veiksmų projektu siekiama skatinti, kad Konvencijos būtų

visuotinai laikomasi ir ji būtų visapusiškai įgyvendinama, taip pat teikti pagalbą ir paramą rengiantis

antrajai peržiūros konferencijai 2009 m.

Ginklų eksportas

344. Devintais Europos elgesio kodekso funkcionavimo metais metinė ataskaita tapo dar kokybiškesnė ir

skaidresnė, o Tarybos įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupė (COARM) suaktyvino savo veiklą,

kuria siekiama suderinti kodeksu grindžiamas nacionalines procedūras ir politiką. Buvo tęsiamas

darbas, inter alia, šiose srityse:

345. Vėl buvo papildytas Naudojimosi vadovas, pagrindinis dokumentas, kuriame apibendrinamos sutartos

galiojančių kodekso nuostatų įgyvendinimo gairės ir kuris visų pirma skirtas eksporto licencijas

teikiantiems pareigūnams. Vadove yra nustatyta metodika, pagal kurią valstybės narės, naudodamosi

saugia elektronine sistema, keičiasi informacija, susijusia su pranešimais apie atsisakymą suteikti

eksporto licencijas, ir ieško tokios informacijos; jame taip pat, inter alia, nurodyta geriausia praktika

galutinių vartotojų pažymėjimų srityje ir visų aštuonių kodekso kriterijų aiškinimo geriausia praktika

nustatant veiksnius, į kuriuos turi būti atsižvelgta vertinant paraiškas eksporto licencijoms gauti.

346. 2007 m. (pagal 2004 m. sutartą mechanizmą) pirmininkaujanti valstybė narė surengė Vakarų Balkanų

šalims informacinius seminarus apie įprastinių ginklų eksporto kontrolę: gegužės mėn. (Zagrebe) ir

gruodžio mėn. (Belgrade).

69 Tarybos bendrieji veiksmai 2007/528/BUSP, OL L 194, 2007 7 26, p. 110.

71

More magazines by this user
Similar magazines