Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

347. 2007 m. kovo mėn. buvo paskelbtas Europos Sąjungos bendrasis karinės įrangos sąrašas 70 , atnaujintas

atsižvelgiant į Vasenaro susitarimo amunicijos sąrašo pakeitimus, dėl kurių buvo susitarta 2006 m.

gruodžio mėn.

348. Atlikusios aktyvų vaidmenį užtikrinant, kad 2006 m. gruodžio 6 d. JT Generalinė Asamblėja priimtų

rezoliuciją „Siekiant sudaryti Sutartį dėl prekybos ginklais: įprastinės ginkluotės importo, eksporto ir

perdavimo bendrų tarptautinių standartų nustatymas“, Europos Sąjunga ir jos valstybės narės toliau

skatino siekti susitarimo dėl būsimos sutarties (plg. 2007 m. birželio 17 d. ir 2007 m. gruodžio 10 d.

Tarybos išvadas).

349. Įprastinės ginkluotės eksporto darbo grupė (COARM) toliau atidžiai stebėjo, kaip plėtojama Komisijos

iniciatyva palengvinti su gynyba susijusių produktų perdavimus Bendrijos viduje, atkreipdama dėmesį

į tai, kad karinės prekės negali būti traktuojamos kaip daugelis komercinių prekių, ir atsižvelgiant į

galimą pakartotinį eksportą į trečiąsias šalis. 2007 m. gruodžio 5 d. Komisija pateikė pasiūlymą šiuo

klausimu.

350. Pagal 2005 m. gruodžio mėn. COARM posėdyje pasiektą susitarimą, kad kiekviena pirmininkaujanti

valstybė narė turėtų stengtis palaikyti dialogą su Europos Parlamento saugumo ir gynybos pakomitečiu

ir informuoti jį apie COARM veiklą, 2007 m. COARM pirmininkas du kartus lankėsi Europos

Parlamente pasikeitimo nuomonėmis tikslu. Lygiai taip pat COARM pirmininkas pakvietė Europos

Parlamento narį Raoul Romeva, Septintosios ir aštuntosios metinių ataskaitų dėl ES elgesio kodekso

ginklų eksporto srityje pranešėją, neoficialiai susitikti su COARM atstovais.

3 SKYRIUS – IŠANKSTINIS ĮSPĖJIMAS IR KONFLIKTŲ PREVENCIJA

Išankstinis įspėjimas

351. Išankstinis įspėjimas ir tolesni išankstiniai veiksmai yra Europos Sąjungos vykdomos konfliktų

prevencijos pagrindas. ES vykdo šalių, regionų ir (arba) konfliktų stebėseną, kad galėtų laiku reaguoti

ir suteikti pagalbą. Europos Sąjungos konfidencialus išankstinio įspėjimo dokumentas – stebėjimo

sąrašas – reguliariai du kartus per metus atnaujinamas atsižvelgiant į politinius ir saugumo pokyčius.

Juo užtikrinamas geras Tarybos, Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas ir veiklos

koordinavimas; dokumento vertę padidina keitimasis išsamia informacija. Toliau buvo dedamos

pastangos tobulinti išankstinio įspėjimo metodiką ir rizikos įvertinimą, kuriais grindžiamas politinių

sprendimų priėmimo procesas. Rengiant rizikos įvertinimus, vis plačiau naudojamasi žvalgybine

informacija iš viešų šaltinių.

352. Tarybos sekretoriatas ir valstybės narės teikė informaciją Komisijai rengiant naujas strategijas dėl

šalių ir regionų 2007–2013 m. laikotarpiui. Daugelyje strategijų didelis prioritetas suteiktas konfliktų

prevencijai ir taikos stiprinimui. Pasiremiant pagrindinių priežasčių kontroliniu sąrašu, buvo nustatyti

tinkami prevenciniai veiksmai.

70 OL L 88, 2007 3 29, p. 58.

72

More magazines by this user
Similar magazines