Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

353. ES jungtinis situacijų centras (SITCEN) toliau padėjo Tarybai kurti išankstinio įspėjimo sistemas,

remdamas, inter alia, darbą konfliktų prevencijos srityje. Be stebėjimo ir išankstinio reagavimo

pajėgumų, centras atliko padėties ir rizikos vertinimus, pateikė Tarybos organams ir valstybėms

narėms per atstovus PSK daugiau nei 150 pranešimų svarbiausiais klausimais BUSP, ESGP ir

grėsmės, kurią Sąjungai kelia ginklų platinimas bei terorizmas, srityje. SITCEN padeda komandiruoti

nacionaliniai ekspertai, kurie kartu su Tarybos pareigūnais dirba kaip analitikai. Centras keičiasi

informacija su valstybėmis narėmis, įskaitant jų diplomatines, žvalgybos ir saugumo tarnybas. Nuo

2007 m. sausio mėn. įvertinimo darbą jis vykdo kartu su ES karinio štabo žvalgybos skyriumi pagal

susitarimą dėl žvalgybinės informacijos analizės pajėgumų (SIAC). SIAC darbo programa nustatoma

kas pusmetį susitarus su kiekviena pirmininkaujančia valstybe nare.

Metinis pranešimas dėl konfliktų prevencijos

354. 2007 m. konfliktų prevencija toliau buvo pagrindinis ES tikslas. 2007 m. birželio mėn. Europos

Vadovų Tarybos priimtame metiniame pranešime dėl ES veiksmų konfliktų prevencijos srityje

(„Geteborgo pranešimas“) išsamiai apibūdinamos pastangos, kurias Europos Sąjunga deda šioje

srityje.

355. Nuolatinės ES diplomatinės pastangos (pavyzdžiui, Artimuosiuose Rytuose, Vakarų Balkanuose, Rytų

ir Vidurinėje Azijoje, Pietų Kaukaze, Didžiųjų ežerų regione, KDR, Sudane, Birmoje (Mianmare)),

padidėjęs civilinio ir karinio krizių valdymo operacijų skaičius, projektai saugumo sektoriaus reformos

ir buvusiųjų kovotojų nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos (naujausias projektas – Bisau

Gvinėjoje) srityse, naujoji stabilumo priemonė ir bendra ES bei Afrikos strategija, priimta praėjusių

metų gruodžio mėn., yra svarbios priemonės siekiant lanksčiau ir sparčiau reaguoti į situacijas dar

neįvykus krizei ar po jos.

356. Europos Sąjunga toliau aktyviai sprendė pasaulio mastu riziką keliančius klausimus, inter alia,

energetikos, klimato kaitos, terorizmo, organizuoto nusikalstamumo, masinio naikinimo ginklų

platinimo bei šaulių ir lengvųjų ginklų srityse.

357. Pranešime apžvelgiamu laikotarpiu buvo padaryta geroka pažanga nuoseklesnio ir veiksmingesnio ES

požiūrio į smurtinių konfliktų prevenciją link. Toliau buvo tęsiamas glaudus Tarybos / valstybių narių

ir Komisijos bendradarbiavimas remiant BUSP konflikto prevencijos tikslus, įskaitant ES pasienio

pagalbos misijas Rafah ir Moldovos Respublikoje, ES policijos misiją palestiniečių teritorijose

(EUPOL COPPS) ir pasirengimą misijai Kosove.

358. Buvo imtasi veiksmų, kad būtų toliau stiprinamas skirtingus ramsčius apimantį požiūris dėl konfliktų

prevencijos sprendžiant problemas, susijusias su saugumo ir vystymosi sąsaja bei pažeidžiamumo

situacijomis, atliekant bendras Tarybos ir Komisijos įvertinimo misijas, taip pat gerinant planavimo

veiklą sukuriant civilinio reagavimo grupes.

359. 2007 m. ES skyrė ypač daug dėmesio tam, kad būtų suintensyvintas bendradarbiavimas su kitais

pagrindiniais veikėjais konfliktų prevencijos srityje, pavyzdžiui, su tarptautinėmis organizacijomis,

visų pirma JT, NATO, ESBO, ASEAN ir Afrikos Sąjunga.

73

More magazines by this user
Similar magazines