Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

5 SKYRIUS – ENERGIJOS TIEKIMO PATIKIMUMAS IR KLIMATO KAITA

Energijos tiekimo patikimumas

377. 2007 m. įgyvendinant BUSP vis svarbesnis buvo energijos tiekimo patikimumas, Europos saugumo

strategijoje pripažintas vienu iš pagrindinių uždavinių. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad Europos Sąjunga

didžiausią dėmesį teikia gerai reguliuojamų rinkų vystymui Sąjungoje ir už jos ribų kaip geriausiam

būdui pasiekti, kad energijos tiekimas būtų patikimas 72 .

378. Institucijų lygiu svarbiausias įvykis buvo ES energijos tiekimo patikimumo korespondentų tinklo

sukūrimas; šio tinklo pagalba vykdoma nuolatinė stebėsena, visi ES energetikos srities dalyviai

keičiasi informacija ir glaudžiau bendradarbiauja – taip sustiprinamas ES energijos tiekimo

patikimumas. Taip pat svarbus įvykis – Jozias Van Aartsen paskyrimas pietinio dujų koridoriaus

koordinatoriumi. ES Saugumo studijų institutas (ESSSI) toliau atliko svarbų vaidmenį plėtojant

politiką, inter alia, savo metinės konferencijos metu 2007 m. lapkričio mėn. surengdamas energijos

tiekimo patikimumo seminarą.

379. Vykdant užsienio politiką energijos tiekimo patikimumas nuolat įtraukiamas į susitikimų su

trečiosiomis šalimis visais lygiais darbotvarkę. Šiuo požiūriu ypač svarbūs buvo susitikimai su

Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Afrika. Taip pat reikėtų paminėti tvirtą įsipareigojimą laikytis

visuotinio energijos tiekimo patikimumo principų, suformuluotų Heiligendamo G8 aukščiausiojo lygio

susitikime.

380. Priėmus strategiją dėl Vidurinės Azijos bei bendrą ES ir Afrikos strategiją, buvo konsoliduota ES

energijos tiekimo patikimumo strategija – abiejose strategijose buvo pripažinta, kad šie regionai

svarbūs Europos energijos tiekimo patikimumui, ir nustatyta bendradarbiavimo vystant jų energijos

išteklius, infrastruktūrą ir rinkas sistema.

381. Būsimu laikotarpiu dialogas su trečiosiomis šalimis bus gilinamas ir intensyvinamas. ES toliau spręs

klausimus, kurie daro poveikį energijos tiekimo patikimumui, įskaitant susijusius su valstybių, turinčių

daug energijos išteklių, valdymu, stabilumu ir gerais kaimyniniais santykiais.

ES taip pat toliau spręs problemas, kurios kyla vis daugiau naudojantis netradiciniais energijos

šaltiniais, įskaitant biologinį kurą ir branduolinę energiją.

Klimato kaita ir saugumas

382. 2007 m. pavasarį Europos Vadovų Taryba patvirtino plataus užmojo klimato ir energetikos paketą,

prisiimdama tvirtus įsipareigojimus ir duodama tarptautinei bendruomenei aiškų ženklą, kad esame

pasiryžę kovoti su neigiamais klimato kaitos padariniais ir pradėti derybas dėl susitarimo po 2012 m.

Antrąjį pusmetį, rengiantis Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) Šalių konferencijai

Balyje 73 , šis klausimas tapo vis svarbesnis užsienio politikos susitikimuose. Europos pozicija buvo

pateikiama ir apsvarstoma dvišalių politinių dialogų ir politinių susitikimų su partneriais metu, taip pat

padarius didžiausią istorijoje skaičių demaršų vienu klausimu – 2007 m. antrąjį pusmetį šie demaršai per

Žaliosios diplomatijos tinklą buvo adresuoti daugiau nei keturiasdešimt šalių.

72

2007 m. rugsėjo 26 d. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos bendros užsienio politikos

energetikos klausimais.

73

2007 m. lapkričio 15 d. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl klimato kaitos konferencijos Balyje.

77

More magazines by this user
Similar magazines