Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

III dalis – BUSP ir ESGP – INSTITUCIJŲ PRIORITETAI

1 SKYRIUS – BUSP ir ESGP – PRIEMONĖS IR KITI INSTITUCINIAI ASPEKTAI

Bendradarbiavimas su Europos Parlamentu

386. Tarybos ir Europos Parlamento bendradarbiavimas bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP)

srityje yra grindžiamas Europos Sąjungos sutarties 21 straipsniu 75 , o jų bendradarbiavimas dėl BUSP

biudžeto – Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 76 , kuris

įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d., 42 ir 43 straipsniais.

387. Tarybos ir Europos Parlamento santykiai, taip pat Tarybos ir nacionalinių parlamentų santykiai

užsienio reikalų, saugumo ir gynybos klausimais plėtojami stabiliai. Tokie santykiai grindžiami

demokratinės priežiūros ir kontrolės poreikiu, taip pat pageidavimu gauti visuomenės paramą, o šiuo

metu Europai ir tarptautinei bendruomenei iškylančių problemų sprendimus, kuriuos Europos Sąjunga

turi surasti, padaryti matomus.

388. 2007 m. Taryba toliau glaudžiai bendradarbiavimo ir plėtojo partnerystę su Europos Parlamentu

bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) bei Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP)

srityje. Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė ir generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis Javier

Solana reguliariai kreipdavosi į Europos Parlamentą plenarinių posėdžių ar komitetų posėdžių metu.

Be to, ES specialieji įgaliotiniai, taip pat Tarybos vyresnieji pareigūnai dažnai darydavo pranešimus

Užsienio reikalų komitete, taip pat Žmogaus teisių ir Saugumo bei gynybos pakomitečiuose.

389. Siekdamas pabrėžti svarbą, kurią teikia santykiams su Europos Parlamentu ir nacionaliniams

parlamentams, generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis 2007 m. sausio 29 d. paskyrė Michael

Matthiessen asmeniniu atstovu parlamentiniams reikalams BUSP srityje.

390. 2007 m. Tarybos atstovai 197 kartus darė pranešimus Europos Parlamente įvairiais BUSP ir ESGP

klausimais 77 . Pirmininkavusių Vokietijos ir Portugalijos atstovai padarė 146 pranešimus BUSP/ESGP

srities klausimais, generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis – penkis, ES specialieji įgaliotiniai –

keturiolika, Tarybos sekretoriato vyresnieji pareigūnai – dvidešimt penkis, o kiti vyresnieji pareigūnai

– keturis pranešimus.

75 Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnis: „Pirmininkaujančioji valstybė narė svarbiausiais bendros užsienio ir

saugumo politikos aspektais bei esminiais pasirinkimo klausimais konsultuojasi su Europos Parlamentu ir

užtikrina, kad į Europos Parlamento požiūrį būtų deramai atsižvelgiama. Pirmininkaujančioji valstybė narė ir

Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą apie Sąjungos užsienio ir saugumo politikos raidą. Europos

Parlamentas gali teikti Tarybai paklausimus arba rekomendacijas. Jis kasmet svarsto pažangą, pasiektą

įgyvendinant bendrą užsienio ir saugumo politiką“.

76 Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo

finansų valdymo, 42 ir 43 straipsniai; OL C 139, 2006 14 6.

77 Žr. dok. 6112/08. Tarybos atstovų pranešimai BUSP/ESGP srityje Europos Parlamente 2007 m.

79

More magazines by this user
Similar magazines