Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

391. Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ne tik dalyvavo plenariniuose ir komitetų posėdžiuose;

jis dalyvavo penkiuose dvišaliuose susitikimuose su Europos Parlamento Pirmininku ir dviejuose – su

Užsienio reikalų komiteto pirmininku. Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ir Tarybos

vyresnieji pareigūnai, įskaitant generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio asmeninį atstovą

parlamentiniams reikalams, buvo daugelį kartų susitikę su politinių grupių atstovais ir parlamento

nariais. Tris kartus buvo surengti neoficialūs darbo pietūs, kuriuose dalyvavo Tarybos politinio ir

saugumo komiteto nariai ir Užsienio reikalų komiteto ir Saugumo bei gynybos ir Žmogaus teisių

pakomitečių pirmininkai.

392. Europos saugumo ir gynybos politikos srities klausimais generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis

du kartus atrinktiems Parlamento nariams suteikė informaciją apie naujausius įvykius, įskaitant

operacijas. Tai buvo padaryta pasinaudojant Specialiuoju įslaptintos informacijos ESGP srityje

komitetu, įsteigtu pagal 2002 m. Tarpinstitucinį susitarimą 78 . 2007 m. birželio 6 d. Užsienio reikalų

komiteto biuro nariai ir Saugumo bei gynybos pakomitečio ir Specialiojo komiteto nariai, o rugsėjo 11

d. ir Europos Parlamento Pirmininkas Hans-Gert Pöttering apsilankė ES operacijų centre, kuris

pradėjo veikti tų metų sausio 1 d. Europos Sąjungos karinio komiteto pirmininkas suteikė Saugumo ir

gynybos pakomitečiui informacijos klausimais, susijusiais su ESGP, ir dalyvavo dvišaliame susitikime

su Europos Parlamento Pirmininku ir Užsienio reikalų komiteto pirmininku.

393. BUSP biudžeto srityje Politinio ir saugumo komiteto pirmininkas penkis kartus susitiko su Užsienio

reikalų komiteto (AFET) ir Biudžetų komiteto (BUDG) biurų nariais, kad suteiktų jiems informacijos

apie poslinkius BUSP srityje, kaip numatyta Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžeto. Šie

susitikimai padėjo pasiekti susitarimą dėl BUSP biudžeto 2008 m.

Krizių valdymas

Civiliniai aspektai

Bendros tendencijos

394. Pastaraisiais metais įvyko svarbūs poslinkiai civilinio krizių valdymo srityje. Padaugėjo misijų, jų

geografija išsiplėtė (misijos įsteigtos Azijoje, Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Vakarų Balkanuose).

Be to, civilinis krizių valdymas buvo diversifikuotas, pavyzdžiui, įtraukiant naujas sritis – sienų

valdymą arba paramą saugumo sektoriaus reformai (SSR); šios sritys vis dažniau įtraukiamos į ESGP

misijų užduotis. Galiausiai buvo kuriamos jungtinės misijos, kurios vykdo ne vienos, o kelių rūšių

civilinio krizių valdymo veiklą, pavyzdžiui, veiklą policijos, teisinės valstybės ir organizuoto

nusikalstamumo srityse.

395. Atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje tebėra daug neišspręstų konfliktų ir susidaro naujos (ar atsinaujina)

konfliktinės situacijos, galima numanyti, kad šios tendencijos išliks, o civilinio krizių valdymo

poreikis vis didės. Ateityje turbūt bus kuriamos įvairialypės misijos, kurias vykdant reikės labiau

derinti ir koordinuoti naudojimąsi įvairiomis ES priemonėmis vietoje. Taip pat galime tikėtis, kad ES

ir kitos tarptautinės organizacijos, įskaitant regionines organizacijas, sprendžiančias saugumo

klausimus (JT, NATO, ESBO, AS), glaudžiau bendradarbiaus.

78 TARPINSTITUCINIS SUSITARIMAS dėl galimybės Europos Parlamentui susipažinti su įslaptinta Tarybos

informacija saugumo ir gynybos politikos srityje; OL C 298, 2002 11 30.

80

More magazines by this user
Similar magazines