Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

403. Veikla pagal ESGP toliau plečiama ir imamasi įvairesnių užduočių bei misijų, todėl krizių valdymo

pajėgumų reikia vis daugiau, kad ES galėtų reaguoti iškilus įvairiausioms krizių valdymo užduotims,

nuosekliai ir darniai panaudodama visus turimus išteklius.

404. Pagrindiniu tikslu civilinėje srityje 2010 m. siekiama užtikrinti, kad ES, laiku dislokuodama

pakankamus civilinius pajėgumus, galėtų vykdyti krizių valdymo veiksmus pagal Europos saugumo

strategiją, kuri bus peržiūrėta. Svarbiausi šios priemonės tikslai yra šie: gerinti civilinių išteklių

kokybę, didinti galimybes jais pasinaudoti, pasiekti sinergiją su kariniais ESGP pajėgumais, Europos

bendrija ir trečiojo ramsčio subjektais, taip pat atitinkamai paskatinti arba sustiprinti veiklos derinimą

ir bendradarbiavimą su išorės subjektais.

405. 2007 m. balandžio mėn. Tarybos sekretoriatas surengė pirmą Pagrindinio tikslo civilinėje srityje

seminarą su ES nepriklausančių valstybių, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų ekspertais, tuo

parodydamas, koks svarbus šioje srityje yra šių subjektų indėlis. Šio seminaro tikslas buvo pasikeisti

informacija apie civilinio krizių valdymo pajėgumų vystymą, įskaitant geriausią praktiką civilinio

krizių valdymo personalo parengimo, samdymo ir dislokavimo srityse, bei nustatyti glaudesnio

bendradarbiavimo sritis.

Mokymas

406. Daugėjant civilinio krizių valdymo operacijoms ir joms atitinkamai vystantis, daugiau dėmesio imta

skirti poreikiui parengti civilius personalo narius krizių valdymo operacijoms. Daug valstybių narių

aktyviai dalyvavo Europos bendrijos projekte dėl mokymo krizių valdymo civilinių aspektų srityje,

laikydamos tai ypač vertinga papildoma veikla, kadangi tokiu būdu buvo sukurtas Europos keitimosi

nuomonėmis ir geriausia praktika forumas ES civilinio krizių valdymo srityje. 2007 m. liepos mėn. šis

projektas buvo užbaigtas; šiuo metu Europos Komisija siekia užtikrinti, kad nuo 2008 m. būtų

vykdoma atitinkama susijusi veikla. Valstybės narės ir darbuotojai, atsakingi už ESGP misijas, buvo

pakviesti dalyvauti viešųjų pirkimų mokyme, kurį surengė Komisija.

407. Siekdamas pradėti naują ESGP misiją Kosove, Tarybos sekretoriatas tęsė darbą, skirtą koordinuoti

svarbiausio misijoje dalyvaujančio personalo mokymą prieš surengiant misiją. Europos Komisija

finansavo išsamų būsimos misijos personalo mokymo poreikių įvertinimą.

408. Siekiant padėti ES valstybėms narėms, 2007 m. spalio 10–11 d. Prištinoje buvo surengta mokymo

konferencija ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių mokymo paslaugų teikėjams. Joje pagrindinis

dėmesys buvo skirtas mokymo veiklos rengiantis misijoms koordinavimui ir mokymo rengiantis

dislokavimui bei įvadinio mokymo misijos metu sąryšio užtikrinimui.

409. Pagrindinio misijos personalo mokymas prieš būsimą ESGP misiją Kosove vyko 2007 m. spalio 22–

24 d. Briuselyje. Mokymo kursuose dalyvavo vyresnieji personalo nariai, kurie turėjo būti artimiausi

ESGP misijos Kosove vadovo bendradarbiai. Mokymo tikslas buvo suteikti galimybes pagrindiniam

misijos personalui, vadovaujant paskirtam misijos vadovui Yves de Kermabon, atlikti užduotis,

nurodytas jų pareigų aprašyme, ir pasiekti būsimos ESGP misijos Kosove tikslus, kurie turėjo būti

nurodyti Bendruosiuose veiksmuose dėl ESGP misijos Kosove.

82

More magazines by this user
Similar magazines