Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

426. ES aktyviai dalyvauja stiprinant taikos palaikymo Afrikoje pajėgumus. Parama prisidedama prie

bendro proceso kuriant visą žemyną apimančią Afrikos taikos ir saugumo struktūrą, įskaitant Afrikos

nuolatinės parengties pajėgų steigimą. ES pasiūlymuose, kuriuos priėmė Taryba gegužės mėn.,

numatyta parama konfliktų prevencijai, mokymui ir pratyboms, operacijoms, atstatymui po konfliktų.

Afrikos Sąjunga, glaudžiai bendradarbiaudama su Jungtinėmis Tautomis ir regioninėmis

ekonominėmis organizacijomis, 2007 m. spalio mėn. nusprendė EURO RECAMP ciklą, kaip

pagrindinį elementą, įtraukti į Afrikos nuolatinės parengties pajėgų mokymo planą ateinantiems

dvejiem metams. Kitų pasiūlymų, pateiktų veiksmų plane, visų pirma ES paramos Afrikos

kompetencijos centrams ir Afrikos nuolatinės parengties pajėgų logistikos pajėgumams,

įgyvendinimas, bus kitas žingsnis įgyvendinant Afrikos ir ES partnerystę kuriant Afrikos taikos

palaikymo pajėgumus.

B. Operacijos ir misijos

427. Europos Sąjungos karinė operacija Bosnijoje ir Hercegovinoje ALTHEA buvo sėkmingai pertvarkyta

pagal 2006 m. gruodžio mėn. Tarybos sprendimą. Pajėgas sudaro maždaug 2500 kareivių, kurie

sutelkti Sarajeve; taip pat dislokuotos rezervinės pajėgos. Informuotumą apie padėtį užtikrina 45 ryšių

palaikymo ir stebėjimo grupės, dislokuotos visoje šalyje. ALTHEA ir toliau užtikrino stabilumą bei

tebebuvo pasirengusi reaguoti į saugumo problemas visoje šalyje. 2007 m. gruodžio 10 d. Taryba

atliko operacijos peržiūrą ir pabrėžė, kad ES toliau aktyviai vykdo įsipareigojimus Bosnijoje ir

Hercegovinoje, inter alia, vykdydama operaciją ALTHEA, o ES vadovaujamos karinės pajėgos bus

šalyje tol, kol reikės. Operacija toliau glaudžiai bendradarbiavo su kitais ES veikėjais Bosnijoje ir

Hercegovinoje. Taip pat buvo sėkmingai bendradarbiaujama su NATO pagal „Berlin Plus“

susitarimus.

428. Antrąjį 2007 m. pusmetį ES ėmėsi planuoti karinę perėjimą užtikrinančią operaciją rytinėje Čado

Respublikos dalyje ir Centrinės Afrikos Respublikos šiaurės vakaruose EUFOR Tchad / RCA, dėl

kurios sprendimas buvo priimtas 2007 m. spalio 15 d. ir kuri turėjo būti pradėta 2008 m. sausio 28 d.

Ši operacija, kurią vykdyti leidimas duotas JTGA Rezoliucijoje 1778 (2007) ir kuri sudaro įvairių

sričių pajėgų, į kurias įeina ir civilinė JT misija (MINURCAT), atliekamų veiksmų dalį, padės

apsaugoti civilius gyventojus, kuriems kyla pavojus, visų pirma perkeltuosius asmenis ir pabėgėlius,

sudaryti palankesnes sąlygas teikti humanitarinę pagalbą ir laisvam humanitarinę pagalbą teikiančio

personalo judėjimui bei apsaugoti JT personalą, infrastruktūrą, įrenginius ir įrangą. Vykdant operaciją

parama karinėje srityje derinama su svariu ES veiksmu humanitarinės pagalbos ir vystomojo

bendradarbiavimo srityje. Operacijai vadovauja generolas Patrick Nash (Airija) EUFOR Tchad/RCA

bus dislokuota vienerių metų laikotarpiui nuo dienos, kai bus paskelbta, kad jos pirmieji pajėgumai

gali veikti; ji bus vykdoma laikantis neutralumo ir bešališkumo. Nuo pat pradžių planavimas buvo

vykdomas veiksmus labai glaudžiai koordinuojant su JT veiksmais. Po šešių mėnesių kartu su JT

atlikus įgaliojimų vidurio laikotarpio peržiūrą, bus įvertinta, ar reikalingi galimi JT tolesni pajėgumai.

86

More magazines by this user
Similar magazines