Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

429. EUSEC RD Congo toliau teikė techninę pagalbą, skirtą Kongo gynybos ministerijos administracijai

modernizuoti. Vykdant šį svarbų projektą padaryta didelė pažanga. Gynybos reformos srityje pažanga

nebuvo padaryta, kadangi Kongo valdžios institucijos prioritetą suteikė tam, kad būtų išspręstas

nestabilumo židinio rytinėje šalies dalyje klausimas. Sėkmingai užbaigus operaciją EUFOR RD Congo

ir vėliau perkėlus visas EUFOR pajėgas iš operacijų zonos, 2007 m. vasario 27 d. Taryba priėmė

Bendruosius veiksmus 80 , panaikinančius Bendruosius veiksmus 2006/319/BUSP dėl Europos

Sąjungos karinės operacijos Jungtinių Tautų Organizacijos misijai Kongo Demokratinėje Respublikoje

(MONUC) remti rinkimų metu.

430. 2007 m. birželio 29 d. buvo susitarta Europos Sąjungos civilinius ir karinius veiksmus, skirtus Afrikos

Sąjungos (AS) misijai Sudano Darfūro regione (AMIS) remti, pratęsti ne ilgesniam kaip šešių mėnesių

laikotarpiui nuo 2007 m. liepos 1 d., atsižvelgiant į peržiūrą. Tai susiję su mokymu prieš dislokavimą,

karinių ekspertų paskyrimu į AS vadovavimo grandinę, taip pat su finansine ir logistine parama, inter

alia, strateginio oro transporto bendradarbiaujant su NATO srityje. ES taip pat paskyrė antrą Paliaubų

komisijos vicepirmininką, ES stebėtoją Paliaubų komisijoje ir karinius stebėtojus. 2007 m. liepos 31 d.

(JTSTR 1769) JT Saugumo Taryba leido Darfūre dislokuoti JT ir AS jungtinę operaciją (UNAMID).

Todėl 2008 m. sausio 1 d. UNAMID perėmė AMIS įgaliojimus (AMIS tapo UNAMID dalimi).

2007 m. gruodžio 31 d. panaikinus Bendruosius veiksmus 2005/557/BUSP 81 , ES civiliniai ir kariniai

veiksmai, skirti AMIS remti, buvo užbaigti.

431. 2007 m. gruodžio 10 d. Taryba susitarė dėl bendros koncepcijos, skirtos ESGP misijai saugumo

sektoriaus reformai Bisau Gvinėjoje remti. Joje buvo numatyta, kad atlikus likusį planavimo,

pasirengimo ir įdarbinimo darbą ESGP misija, kurią sudarytų maždaug penkiolika vyresniųjų patarėjų

ir pagalbinis personalas, galėtų būti dislokuota balandžio mėn. pradiniam ne ilgesniam kaip vienerių

metų laikotarpiui, Bisau Gvinėjos valdžios institucijoms oficialiai sutikus.

ES politinis tikslas yra pasiekti, kad būtų sukurtas tvarus saugumo sektorius, pajėgus reaguoti į

visuomenės saugumo poreikius, įskaitant kovą su neteisėta narkotikų prekyba, kuri pasiekia Europą. Iš

pradžių ESGP pobūdžio dalyvavimas bus ribotas tikslo, laiko ir išteklių požiūriu; bus prisidedama

kuriant sąlygas visapusiškam saugumo sektoriaus reformos įgyvendinimui. Viena iš šio proceso dalių

bus prisidėti prie išsamaus poreikių įvertinimo siekiant sudaryti palankesnes sąlygas reikalingai

donorų pagalbai teikti.

432. Po šešių mėnesių bus atlikta misijos peržiūra, kurios metu bus nustatyta, ar ESGP pobūdžio parama

bus reikalinga įgyvendinimo etape. Tačiau nepriklausomai nuo to, ar ESGP pobūdžio parama bus

teikiama įgyvendinimo etape, tarptautinė bendruomenė turės skirti nemažus išteklius, kad saugumo

sektoriaus reforma pasisektų.

80 OL L 64, 2007 3 2, p. 44.

81 OL L 346, 2007 12 29, p. 28.

87

More magazines by this user
Similar magazines