Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

ĮVADAS

2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatoma, kad „kiekvienais metais Tarybai

pirmininkaujanti valstybė narė konsultuosis su Europos Parlamentu dėl į ateitį orientuoto Tarybos

dokumento, kuris bus persiunčiamas iki svarstomų metų birželio 15 d. ir kuriame išdėstomi pagrindiniai

BUSP aspektai ir esminiai pasirinkimai, įskaitant finansines pasekmes Europos Sąjungos bendram biudžetui

bei n-1 metais pradėtų priemonių įvertinimą“.

1998 m. kovo 30 d. Taryba priėmė pirmą tokio pobūdžio pranešimą 2 ir nuo to laiko pranešimus teikia

kasmet. Europos Parlamentas kiekvienais metais priima rezoliuciją dėl naujausio metinio pranešimo,

pateikdamas bendras pastabas ir konkrečias rekomendacijas dėl jo turinio 3 .

Šis pranešimas apima 2007 m. laikotarpį ir, laikantis nuo 1999 m. pranešimo taikomos praktikos, jame taip

pat apžvelgiamos būsimų veiksmų perspektyvos. 2007 m. pranešime laikomasi toliau nurodytų kriterijų.

Jame apibūdinamos tik BUSP veiklos kryptys, pavyzdžiui, bendrosios pozicijos, bendrieji veiksmai ir

įgyvendinimo sprendimai. Tam tikrais atvejais ir jei būtina siekiant pateikti išsamų veiklos apibūdinimą,

daroma nuoroda į veiksmus, nepatenkančius į ES sutarties V antraštinės dalies taikymo sritį.

Jis papildo metinio pranešimo apie Europos Sąjungos padarytą pažangą, teikiamo Parlamentui taikant ES

sutarties 4 straipsnį, skyrių dėl išorės santykių; todėl į pranešimą pagal 4 straipsnį įtraukiami platūs Sąjungos

išorės santykių prioritetai, kurie buvo nustatyti, pavyzdžiui, Europos Vadovų Tarybos išvadose.

Glausti BUSP priemonių sąrašai (pavyzdžiui, deklaracijų, demaršų, politinio dialogo susitikimų sąrašai)

kartą per metus skelbiami atskirame dokumente. Informacija apie 2007 m. pateikiama dokumente 6084/08.

2 7087/98 PESC 66 PE 23.

3 EP rezoliucija dėl 2005 m. Tarybos metinio pranešimo dėl BUSP buvo priimta 2007 m. gegužės 23 d. ir pateikta

dokumente P6_TA(2007)0205.

9

More magazines by this user
Similar magazines