Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

ES saugumo studijų institutas (ESSSI)

459. ESSSI toliau atliko centro, kuriame keičiamasi moksline informacija, palaikomi ryšiai ir vykdoma

stebėsena, vaidmenį; institutas tebebuvo politiškai orientuotas analitikų centras, teikiantis Europos

politikos formuotojams tyrimų rezultatus ir konsultacijas. Nuo 2007 m. gegužės 1 d. direktoriumi

paskirtas Álvaro de Vasconcelos, kuris pakeitė Nicole Gnesotto, vadovavusią institutui nuo jo įsteigimo

2001 m. Institutas nuolat vystosi ir todėl yra pajėgus patenkinti vis didėjantį tyrimų ir studijų, susijusių

su BUSP ir ESGP, poreikį.

ES palydovų centras (ESPC)

460. ESPC toliau prisidėjo prie BUSP/ESGP sprendimų priėmimo, visų pirma rengiant ir vykdant

operacijas bei paramos veiksmus. Buvo labai rezultatyviai bendradarbiaujama su JT Kongo

Demokratinėje Respublikoje ir Libane. ESPC taip pat dalyvavo įgyvendinant Europos iniciatyvą dėl

Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos sistemos. Vykdydamas šia įvairią veiklą, ESPC atlieka vis

svaresnį vaidmenį teikiant su saugumu susijusios geografinės ir kosminės erdvės informacijos tyrimus

BUSP/EGSP srityje.

Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK)

461. Europos saugumo ir gynybos koledžas (ESGK) įvykdė didelius mokymo reikalavimus strateginiu lygiu

ir tapo pagrindiniu veikėju, suteikiančiu valstybėms narėms ir ES institucijoms kompetentingų

darbuotojų, galinčių veiksmingai dirbti sprendžiant visus ESGP klausimus. Glaudžiai susijęs su ES

institucijomis, ESGK turi ypač dideles galimybes gilinti Europos saugumo kultūrą ESGP srityje ir

plėtoti bendrą ESGP supratimą ir propaguoti jį civiliniam ir kariniam personalui.

462. Europos Parlamento sekretoriato nariai reguliariai mokosi koledžo rengiamuose kursuose.

463. 2007 m. gruodžio mėn. ESGK iniciatyvinis komitetas parengė galutinę ataskaitos (teikiamos pagal

13 straipsnį) dėl ESGK veiklos ir perspektyvų redakciją. Ataskaitoje apžvelgiama dabartinė ESGK

padėtis, pagrindinės perspektyvos, nurodomos svarbiausios problemos, apžvelgiami trūkumai ir

nustatomos praktinės priemonės jiems įveikti. Ataskaitoje taip pat pripažįstama, kad galima tobulėti tam

tikrose srityse, visų pirma įdiegiant internetinę nuotolinio mokymosi sistemą, taip pat reikėtų peržiūrėti

keletą organizacinių, administracinių ir finansinių aspektų atsižvelgiant į įgytą patirtį.

Europos Sąjungos specialieji įgaliotiniai

464. Europos Sąjungos specialieji įgaliotiniai (ESSĮ) yra akivaizdus vis dažnesnio ES dalyvavimo

sprendžiant konfliktus pasaulyje, vykdant konfliktų prevenciją ir valdant krizes pavyzdys. 2007 m.

devyni ESSĮ veikė ES atrinktose prioritetinėse šalyse ir regionuose, kuriuose reikalingas aukšto lygio

ES dalyvavimas ir bendra požiūrio darna: Afganistane, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Vidurinėje

Azijoje, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (taip pat atliko Komisijos delegacijos

vadovo pareigas), Afrikos Didžiųjų ežerų regione, artimųjų Rytų taikos procese, Moldovos

Respublikoje, Pietų Kaukaze ir Sudane.

465. 2007 m. Taryba toliau plėtojo gaires dėl ES specialiųjų įgaliotinių: paprastai ES specialiojo įgaliotinio

kadencija neturėtų viršyti ketverių metų, bus sustiprintas įvertinimo procesas ir ES specialiojo

įgaliotinio koordinuojamasis vaidmuo vietoje, o valstybės narės bus paragintos pateikti daugiau

moterų kandidatūrų skirti ES specialiosiomis įgaliotinėmis.

93

More magazines by this user
Similar magazines