Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

466. 2007 m. buvo sukurta dešimta ESSĮ pareigybė: siekdama stiprinti santykius su Afrikos Sąjunga (AS),

ES priėmė sprendimą Adis Abeboje įkurti bendrai veikiančius ESSĮ biurą ir Europos Komisijos

delegaciją AS. 2007 m. gruodžio 6 d. Koen Vervaeke buvo paskirtas ES specialiuoju įgaliotiniu AS,

apie tai anksčiau paskelbus 2007 m. gruodžio mėn. ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikime

Lisabonoje. Tą pačią dieną Komisija paskyrė jį Europos Komisijos delegacijos Afrikos Sąjungoje

vadovu.

467. Be to (nors šis paskyrimas ir kitokio pobūdžio nei ESSĮ), ES sparčiai reagavo į 2007 m. gilėjančią

krizę Birmoje (Mianmare), inter alia, paskirdama generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio J.

Solana specialųjį pasiuntinį (Piero Fassino), kuriam pavesta koordinuoti ES dalyvavimą ir remti JT

specialiojo atstovo I. Gambari vadovaujamas JT pastangas sprendžiant konfliktą.

468. ESSĮ sąrašas atspindi ES bendros užsienio ir saugumo politikos prioritetus; ESSĮ veikia pasaulio

regionuose, kuriuose vyksta konfliktai, o ES interesams iškilęs didžiausias tiesioginis pavojus. ESSĮ

atstovauja Europos Sąjungai veiksmų vietoje.

469. Pagal ES sutarties 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį ESSĮ teisės aktu skiria

Taryba. Atitinkamu teisės aktu jiems suteikiami įgaliojimai, susiję su konkrečiais politiniais

klausimais. Daugeliu atveju jiems pavesta užduotis yra padėti surasti ilgalaikių ar „įšaldytų“ konfliktų

sprendimus.

470. ESSĮ vykdo savo pareigas pagal generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, kurio darbui jie teikia

vertingą paramą, įgaliojimus ir nurodymus. Jie yra glaudžiai susiję su atitinkamais BUSP organais,

visų pirma su Politiniu ir saugumo komitetu, kuris ESSĮ teikia strategines gaires ir politinę informaciją

pagal jų įgaliojimus.

94

Kai kurie ESSĮ nuolat gyvena šalyje ar regione, kurioje vykdo veiklą („vietos“ ESSĮ), o kiti keliauja į

darbo vietą iš Briuselio. Valstybės narės ir ES institucijos toliau reikšmingai prisideda prie ESSĮ ir jų

darbuotojų grupių veiksmingo darbo, vietiniu lygiu bendradarbiaudamos su ESSĮ šalyje arba regione,

visų pirma komandiruodamos ekspertus į ESSĮ darbuotojų grupes.

471. 2007 m. ESSĮ, kaip ir anksčiau, atliko reikšmingą vaidmenį įgyvendinant BUSP. Esminis šio darbo

veiksnys buvo spartus kokybiškos informacijos teikimas: ESSĮ užtikrino, kad generaliniam

sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir kitiems BUSP subjektams Briuselyje būtų laiku teikiami

pranešimai ir įvykių analizė, ypač sparčiai gilėjančių krizių atvejais. Jie prisidėjo prie to, kad valstybės

narės ir ES institucijos turėtų geresnį bendrą supratimą apie probleminius klausimus šalyse ir

regionuose, kuriuose jie dirba. ESSĮ taip pat tiesiogiai prisidėjo formuojant politiką ir ją įgyvendinant

vietoje, dažnai aiškiai perteikdami, ko ES tikisi iš konflikto dalyvių. ESSĮ svarbiausių užduočių sąraše

taip pat figūruoja ESGP operacijų politinis konsultavimas ir politinių pasiūlymų rengimas svarstymui

Politiniame ir saugumo komitete. Be to, ESSĮ užtikrino politinių susitikimų su ES atstovais

organizavimą ir jų tęstinumą bei dirbo naudingą darbą tarpininkaudami ir skatindami konfliktų šalių

dialogą.

More magazines by this user
Similar magazines