Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

consilium.europa.eu

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl ... - Europa

479. Be to, kaip jau minėta anksčiau, buvo kuriamos gairės dėl finansinių sankcijų, nukreiptų prieš

terorizmo finansavimą (žr. III dalies 1 skyrių, dėl kovos su terorizmu).

2 SKYRIUS – BUSP/ESGP FINANSAVIMAS

Bendra padėtis – svarbūs išorės santykių teisinės ir finansinės sistemos pokyčiai

480. Pagal Europos Sąjungos sutarties 28 straipsnio 3 dalį einamosios išlaidos, susijusios su bendra

užsienio ir saugumo politika (BUSP), turi būti finansuojamos iš Europos Sąjungos biudžeto, išskyrus

tokias išlaidas, kurios atsiranda dėl karinio arba gynybinio pobūdžio operacijų, kurias finansuoja

„valstybės narės pagal bendrojo nacionalinio produkto dydį, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip“.

481. ES aktyviau reiškiantis bendros užsienio ir saugumo politikos srityje, reikalingi atitinkami finansiniai

ištekliai. Todėl didelį pasitenkinimą kelia tai, kad 2007 m. lapkričio mėn. abi biudžeto valdymo

institucijos susitarė dėl 284,85 mln. EUR BUSP biudžeto 2008 m., palyginus su 159,2 mln. EUR 2007

m. Toks biudžeto padidėjimas sudarys galimybę finansuoti suplanuotą BUSP veiklą, visų pirma misiją

Kosove – stambiausią iki šiol ES misiją.

482. 2007 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė sprendimą 88 , kuriuo kodifikuojamas pirminis 2004 m. vasario

23 d. sprendimas, nustatantis Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų

sąnaudų finansavimo administravimo mechanizmą (ATHENA), visų pirma aiškumo ir racionalumo

sumetimais, atsižvelgdama į vėlesnius to sprendimo pakeitimus, dėl kurių susitarta 2004 m., 2005 m.

ir 2006 m. Artimiausia ATHENA mechanizmo peržiūra numatoma 2008 m. antroje pusėje.

483. 2007 m. birželio mėn. PSK susitarė dėl procedūros, kurios laikantis pasinaudojama BUSP biudžeto

parengiamųjų priemonių eilute; tai sudarys sąlygas sparčiai dislokuoti būsimas ESGP misijas. 2007 m.

liepos mėn. procedūros buvo išbandytos suteikiant finansus paskirtam ESGP misijos Kosove vadovui

Yves Kermabon.

Veikla, 2007 m. finansuota pagal BUSP skirtą biudžeto eilutę 89

484. 2007 m. BUSP biudžeto didžioji dalis (84 %) buvo skirta operacijoms ir veiksmams, susijusiems su

civiliniu krizių valdymu. Didžiausia šių išlaidų dalis buvo skirta ES misijai Kosove pasirengti ir ES

misijai Afganistane finansuoti.

485. Kita dalis (10,1 %) buvo skirta padengti išlaidas, susijusias su Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių

įgaliojimais. 5,7 % BUSP biudžeto buvo skirta ES veiklai įgyvendinant ES kovos su masinio

naikinimo ginklų platinimu strategiją. Likusi dalis skirta parengiamosioms ir tolesnės susijusios

veiklos priemonėms.

486. Dėl daugelio priežasčių sunku per trumpą laikotarpį įvertinti, kiek sėkmingi veiksmai, kurių imtasi

BUSP/ESGP srityje, tačiau galima pastebėti, kad jie turėjo teigiamą poveikį stabilizuojant padėtį ir

mažinant konfliktų atitinkamuose regionuose. Jais taip pat prisidedama didinant ES įtaką ir reikšmę

pasaulyje.

88 OL L 152, 2007 6 13, p. 14.

89 BUSP einamosios išlaidos numatytos konkrečiame poskirsnyje (19 03 skyrius), kuris yra Bendrijos biudžeto 19

96

antraštinės dalies (Išorės santykiai) dalis.

More magazines by this user
Similar magazines