18.05.2013 Views

šeiniukas - Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla

šeiniukas - Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla

šeiniukas - Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Bagaslaviškio</strong> <strong>Igno</strong> <strong>Šeiniaus</strong> <strong>pagrindinė</strong> <strong>mokykla</strong><br />

ŠEINIUKAS<br />

Nr. 6(59) 2010 vasaris-kovas Gyvenk dėl draugo ir tiesos<br />

Mokyklos salėje groja švelni ir tyli muzika.<br />

Ant langų uţuolaidų - drugeliai, paukšteliai. Gale salės -<br />

švediškas stalas, ant sienos prieš sceną uţrašas 100 ir taip<br />

pat - paukšteliai, drugeliai. Per salės vidurį iki scenos<br />

patiestas raudonas kilimas. Ant sienos - auksinės juostos,<br />

viduryje širdis ir uţrašas: „Šimtmečio dešimtokai“ ir<br />

ekranas. Skambant muzikai, ekrane rodomi vaizdai.<br />

Edgaras: „Labas vakaras visiems susirinkusiems. Sveikiname visus atvykusius į šią nuostabią šventę,<br />

vadinamą šimtadieniuku. Mes jai suteiksime šiek tiek kitokią prasmę, bet apie tai šiek tiek vėliau...“<br />

Justina: „Šio vakaro šventę norėtume pradėti muzikiniu sveikinimu Jums visiems čia susirinkusiems. Iš<br />

visos širdies jį skiriame jums, mes, šio šventinio vakaro organizatoriai - devintokai ir mes šio vakaro vedėjai:<br />

Edgaras ir Justina.“<br />

Edgaras: „Justina, ar<br />

ne laikas paaiškinti<br />

svečiams tą<br />

paslaptingąją vakaro<br />

prasmę, apie kurią aš<br />

buvau uţsiminęs?“<br />

Justina: „Puiku,<br />

Edgarai, kaip tik tai aš<br />

ir norėjau padaryti.<br />

Mieli vakaro svečiai,<br />

šiandien jūs<br />

dalyvaujate ne tik<br />

šimtadieniuko šventėje, bet ir iškilmingoje „BAGASLAVIŠKIUKŲ“ įteikimo ceremonijoje.“<br />

Edgaras: „Kieno, kieno įteikimo ceremonijoje?<br />

Šimtadieniukas<br />

Dešimtokams šiek tiek liūdnoka: „Paskutinės dienos gimtoje mokykloje...“<br />

(Tęsinys 2 psl.)


Nr. 6(59) 2010 vasaris-kovas Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 2<br />

(Pradţia 1 psl.)<br />

Justina: „BAGASLAVIŠKIUKŲ“! Bagaslaviškiukas - tai laimės paukštis, kurio gimtinė yra Bagaslaviškis.<br />

Jis ypatingas tuo, kad neša<br />

dţiaugsmą ir sėkmę, kviečia<br />

sugrįţti į tėviškę ir savają<br />

mokyklą. „Bagaslaviškiuko“<br />

statulėlė šios ceremonijos<br />

metu bus įteikta<br />

praleidusiems mokykloje<br />

dešimt metų ir jai labiausiai<br />

nusipelniusiems.<br />

Edgaras: „Šaunu! Kviečiu<br />

tave skelbti pirmąją šio<br />

vakaro nominaciją.“<br />

(Nominaciją „Už pasiekimus<br />

moksle“ gavo Ieva). Edgaras: „Justina, ar tu myli savo mokyklą? Ar pasirengusi dėl jos atlikti ţygdarbį?“<br />

Justina: „Be abejo. Supratau, Edgarai, kur link tu suki. Tu nori suţinoti, ar tarp dešimtokų yra tokių, kurie<br />

pasiryţę dėl mokyklos atlikti daug gerų darbų ir noriu, kad tu paskelbtumei antrąją šio vakaro nominaciją.<br />

(Antroji šio vakaro nominacija „Uţ mokyklos<br />

vardo garsinimą, dalyvaujant olimpiadose ir<br />

konkursuose“ atiteko Martynui).<br />

Rūta: „Sveiki. Aš esu Rūta. Mes su Ernestu<br />

toliau vesime iškilmingą „Bagaslaviškiukų“<br />

įteikimo ceremoniją.“<br />

(Trečiąją nominaciją „Už humanizmo idėjų<br />

puoselėjimą, nesavanaudišką pagalbą ir<br />

atjautą mokyklos bendruomenės nariams“<br />

...ir nuostabiu aštuntokų gitarų stygų skambėjimu...<br />

Šaunusis devintukas taria savo ţodį!<br />

gavo Andrius, o nominacija „Už aktyvią veiklą, diegiant<br />

informacines technologijas mokykloje ir asmeniniame<br />

gyvenime“ atiteko Deimantui).<br />

Ernestas: „Rūta, jeigu atspėsi, koks dabar didţiausias visų<br />

noras, aš tau padovanosiu šią graţią roţę. Spėk iš trijų<br />

kartų: ar šokti, ar dainuoti? O gal paragauti skanių<br />

uţkandţių?“<br />

Ţiūrovai buvo suţavėti puikiu aštuntokių dainavimu<br />

(Tęsinys 3 psl.)


Nr. 6(59) 2010 vasaris-kovas Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 3<br />

(Pradţia 1 psl.)<br />

Rūta: „Ernestai, ne tik aš, bet ir visi čia esantys norėtų paragauti tų skanių gulinčių ant stalo uţkandţių....“<br />

Kamilė: „Penktoji nominacija. Ji tiesiogiai nėra susijusi su nuopelnais <strong>mokykla</strong>i. Tačiau jos nugalėtojas turėtų<br />

didţiuotis savo nuopelnais pasauliui. Taigi, penktoji nominacija „Už meilę gyvajai gamtai, jos puoselėjimą ir<br />

tausojimą“ atiteko Gediminui, o nominacija „Kėlusį mažiausiai rūpesčių <strong>mokykla</strong>i ir mokytojams“ atiteko<br />

Kęstučiui. Per pertrauką devintokės svečiams pademonstravo vakarinius ansamblius, skirtus dėvėti per didţiausias<br />

mokyklos šventes.<br />

Aurelija: „Kaip laiku ir kaip graţu. Juk dabar turėtų būti skelbiama nominacija susijusi su tuo ką mes ką tik matėme.“<br />

Ernestas: „Skelbiu septintąją nominaciją „Už naujo tipo mokinio įvaizdžio kūrimą, šiuolaikinės mados<br />

propagavimą“. (Šią nominaciją gavo Eglė, o aštuntoji nominacija „Už šypseną, atvirumą bei laisvą bendravimą su<br />

mokytojais ir mokiniais“ atiteko Donatui.<br />

Asta: „Edgarai, ar tu ţinai, kuo dar įţymūs mūsų dešimtokai, be tų nuopelnų <strong>mokykla</strong>i uţ kuriuos mes jiems įteikėme<br />

nominacijas? O aš ţinau: mūsų dešimtokai yra Lietuvos tūkstantmečio ir mokyklos šimtmečio dešimtokai.“<br />

Edgaras: „Skelbiu devintąją nominaciją „Plaukiančiam prieš srovę, laužančiam mokyklos gyvenimo stereotipus,<br />

atviram naujovėms“. (Šią nominaciją gavo Egidijus). Patį garbingiausią apdovanojimą - nominaciją „Už pirmą<br />

parašytą raidę ir perskaitytą žodį“ gavo pirmoji dešimtokų mokytoja Genė Kukienė. Auklėtojai Rasai Rulevičiūtei<br />

buvo įteikta nominacija „Uţ gėrį, išdalintą per šešis<br />

metus“.<br />

Įspūdingą šventę dešimtokams parengė kūrybingas devintokų dešimtukas<br />

Asta: „Štai ir baigėsi iškilminga „Bagaslaviškiukų“<br />

įteikimo ceremonija. Dėkojame visiems šios šventės<br />

dalyviams, vakaro svečiams. Dėkojame uţ gerą<br />

nuotaiką, buvimą kartu ir šio vakaro prisiminimui<br />

norime dešimtokams įteikti šiuos šventės ţenklelius.“<br />

Šventėje dalyvavo ir grojo jaunimo muzikos<br />

grupės "The Independent" muzikantai Kipras<br />

Varaneckas, Vakaris Sarpauskas ir Rokas Misikonis iš<br />

Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos.<br />

Šventėje netrūko ir paparacių...


Nr. 6(59) 2010 vasaris-kovas Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 4<br />

<strong>Bagaslaviškio</strong> <strong>Igno</strong> <strong>Šeiniaus</strong> <strong>mokykla</strong>i - šimtas metų...<br />

<strong>Bagaslaviškio</strong> <strong>Igno</strong> <strong>Šeiniaus</strong> <strong>pagrindinė</strong> <strong>mokykla</strong>. 2010 metai<br />

Vienuoliktoji – penkioliktoji abiturientų<br />

laidos. 1971 metais buvo išleista<br />

vienuoliktoji abiturientų laida. Brandos<br />

atestatus gavo 11 mokinių: Albinas Barutis,<br />

Janina Beleckaitė, Nijolė Braţiūnaitė,<br />

Rimantas Didţiokas, Danutė Drėgvaitė,<br />

Jonas Guščia, Nijolė Kernagytė, Aldona<br />

Klimašauskaitė, Danguolė Sargūnaitė,<br />

Regina Unčiurytė ir Meilė Vasiliauskaitė.<br />

Tais metais mokykloje mokėsi 214 mokinių.<br />

Gerais ir labai gerais paţymiais mokyklą baigė Rimantas Didţiokas, Danguolė Sargūnaitė ir Regina<br />

Unčiurytė. Mokyklos direktorė buvo V.Jakubauskienė, o jos pavaduotojos - L.Krakauskaitė ir<br />

A.Sviderskienė. Nuo Naujųjų Metų iki mokslo metų pabaigos direktorės pareigas ėjo L.Krakauskaitė.<br />

Abiturientams dėstė mokytojai: St.Gedmintytė, L.Krogertaitė, V.Jakubauskienė, V.Gatelienė,<br />

V.Naraškevičienė, A.Sviderskienė, M.Ţitlinskienė, V.Lapin, L.Krakauskaitė, A.Česas, J.Naraškevičius.<br />

11-osios<br />

laidos abiturientė<br />

Janina Beleckaitė –<br />

Matulienė prisimena:<br />

„Į penktą klasę<br />

dauguma susirinkome<br />

iš maţų pradinių<br />

mokyklėlių. Aš atėjau<br />

iš Neveronių pradinės<br />

mokyklos. Mūsų<br />

klasė mokėsi tada<br />

pastate prieš<br />

kleboniją. Nuo<br />

penktos iki devintos<br />

klasės mūsų auklėtoju<br />

buvo šviesios atminties Viktoras Alekna, - labai reiklus lietuvių kalbos mokytojas. Namų darbams<br />

uţduodavo daug pratimų, rašinių. Daug pasakodavo apie rašytojus, mokė mylėti gimtinę, vertinti tikrąsias<br />

ţmogiškas vertybes. Kad jis buvo<br />

Vienuoliktoji abiturientų laida. Iš kairės į dešinę Janina Beleckaitė, Nijolė Kernagytė,<br />

Albinas Barutis, Meilė Vasiliauskaitė, Nijolė Braţiūnaitė, Jonas Guščia, aukletoja<br />

Valerija Perševič, Rimantas Didţiokas, Danguolė Sargūnaitė, Regina Unčiurytė, Danutė<br />

Drėgvaitė ir Aldona Klimašauskaitė.<br />

(Tęsinys 5 psl.)


Nr. 6(59) 2010 vasaris-kovas Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 5<br />

(Pradţia 4 psl.)<br />

kitoks nei kiti ţmonės, tą mes jautėme, bet kad jis neseniai griţęs iš tremties, šito mes neţinojome.<br />

Auklėtojas įsiminė visam gyvenimui. Jis vesdavo įdomias klasės valandėles, vieną savaitę atskirai<br />

berniukams, kitą savaitę atskirai mergaitėms. Suţinojome tokių dalykų, kurių mums tėvai neaiškino. Nors ir<br />

rausdavome, bet atidţiai klausydavome, mums, vaikams, būdavo labai įdomu. Auklėtojas organizuodavo<br />

naujametinius ţiburėlius, kuriuose ne tik valgydavome ir dūkdavome, bet buvome mokomi, kaip kultūringai<br />

elgtis prie stalo, naudoti stalo įrankius.<br />

Iš namų į mokyklą mūsų niekas neveţiodavo, nebent tevai arkliuku per gilius sniegus. Jei<br />

būdavo šalta, įvyniodavo į kailinius. Tekdavo klampoti keturis kilometrus pirmyn ir atgal per pusnynus, bet<br />

tai buvo savotiška pramoga, kai eidavome dideliu būriu. Aštuntos klasės baigimo egzaminus laikėme ne visi.<br />

Tie, kurie iš egzaminuojamų dalykų metiniame trimestre turėjo keturis, egzaminų nelaikė. Aukletojas<br />

nenoredamas, kad mes tinginiautume, vasarą padėjo mums įsidarbinti naujos mokyklos statybose. Pajutome,<br />

kaip malonu laikyti rankose savo uţdirbtus pinigus. Jau dešimtoje klasėje pradėjome galvoti apie<br />

išleistuves, - svarstėme, kaip galėtume susitaupyti pinigų. Pastatėme spektaklį „Ţaldokynė". Turejome<br />

puikius artistus - Rimantą Didţioką, Reginą Unčiurytę, kuri vaidino Paukštytę taip puikiai, kad spektaklio<br />

metu net verkė tikromis ašaromis. Susikūrė ir akordeonistų ansamblis. Tiesa, jame dalyvavo ir mūsų klasės<br />

„ţentas" - Rimantas Brasevičius. Su klasioke Danguole Sargūnaite uţsimezgusi meilė ir šiandien dar dega jų<br />

šeimoje. Turėjome ansambliuką, keletą šokių, agitmeninę brigadą. Su šia programa vaţinėdavome po<br />

Alekniškio, Vindeikių, Krikštėnų kultūros namus. Buvo linksma. Tuo pačiu ir pinigėlių prisidūrėme<br />

išleistuvėms. Labai išdykę nebuvome, nes mūsų klasė buvo maţa, - viskas matėsi kaip ant delno. Kartais<br />

draugiškai pabėgdavome iš pamokų... Tačiau mokytojų ţodis buvo šventas, atsikalbinėti net mintis į galvą<br />

nešaudavo. Rugsėjo pirmąją vienuoliktoje klasėje sutikome jau naujoje mokykloje. Ji atrodė kaip rūmai:<br />

erdvi, didelė, blizganti. Tada jau buvo kabinetų sistema. Greitai pralėkė mokslo metai, egzaminai, išleistuvių<br />

balius, pirmas mokyklinis valsas, pirma bemiegė naktis, - saules sutikti bridome rasotomis pievomis prie<br />

Nartakų eţero. Ţadėjome greitai susitikti. Susitikome tik po 35 metų, 2006-aisiais, o ir susibėgti panoro jau<br />

ne visi... Malonu, kad mūsų nepamiršo auklėtoja V.Percevič, kuri tada buvo nedaug vyresnė uţ mus. Buvo<br />

daug kalbų, daug prisiminimų, - ir nenuostabu, juk kartu praleidome pačius graţiausius savo gyvenimo<br />

metus..<br />

1971-1972 metais dvyliktoje abiturientų laidoje mokėsi 14 mokinių: Regina Banišauskaitė,<br />

Aldona Grigaitė, Elena Gudelytė, Elvyra Janukaitytė, Audronė Jasionytė, Romualda Jurkūnaitė, Jadvyga<br />

Kernagytė, Romualdas Makauskas, Aldona Maţelytė, Danutė Pakalnytė, Irena Pociūnaitė, Vladas<br />

Strelcovas, Nijolė Vaizgenytė ir Melanija Vitkauskaitė. Gerais ir labai gerais paţymiais mokyklą baigė<br />

Audronė Jasionytė, Romualda Jurkūnaitė ir Romualdas Makauskas. Mokyklos direktorė buvo<br />

A.Sviderskienė, o jos pavaduotojai – V. Jakubauskienė ir J.Naraškevičius. Mokytojai: S.Cechanavičienė,<br />

L.Krogertaitė, V.Gatelienė, E.Bonikatas, A.Sviderskienė, M.Ţitlinskienė, J.Andriukaitis.<br />

(Tęsinys 6 psl.)


Nr. 6(59) 2010 vasaris-kovas Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 6<br />

(Tęsinys iš 5 psl.)<br />

Prisimena 12-osios laidos abiturientė Audronė Jasionytė-Vilčinskienė: „Mūsų dvyliktoje<br />

laidoje mokėsi du berniukai ir dvylika mergaičių. Buvome stipri klasė: ir mokslo rezultatais, ir sportiniais<br />

pasiekimais, ir meniniais gebėjimais. Mūsų klasiokė Rima Jurkūnaitė buvo pirmoji abiturientė, kuri mokyklą<br />

baigė aukso medaliu. Po abitūros egzaminų net keturiese įstojome į aukštąsias <strong>mokykla</strong>s, nors konkursai<br />

tada buvo didţiuliai. Mus mokė savo dalyką puikiai išmanantys mokytojai: A.Sviderskienė, J.Sviderskienė,<br />

V.Jakubauskienė, V.Gatelienė, A.Černiauskaitė, L.Krogertaitė-Klejevskienė, L.Krasauskaitė-Vitienė,<br />

E.Bonikatas, I.Gedmintytė. Mūsų pirmoji, labai brangi daugeliui iš mūsų, buvo pradinių klasių mokytoja<br />

Elena Janušytė. Niekados neišdils iš atminties nepakartojami turistiniai ţygiai, rajoninės mokyklų<br />

olimpiados ar varţybos, iš kurių daţnai grįţdavome būriu namo į Bagaslaviškį, nes maršrutinis autobusas<br />

vaţiuodavo vakare, o jo laukti neuţtekdavo kantrybės. O tie koncertai, spektakliai! Juk vaidindami ir<br />

koncertuodami<br />

uţsidirbome pinigų savo<br />

išleistuvėms. Nuo<br />

penktos klasės mus<br />

auklėjo V.Gatelienė. Ji<br />

buvo lyg antroji mama,<br />

- švelni, kantri,<br />

pareiginga. Mūsų laikais<br />

mokytojus labai<br />

gerbdavome. Kadangi tą<br />

pačią mokyklą baigė ir<br />

mano abu sūnūs, todėl<br />

galiu pasakyti, kad ir<br />

jaunesniųjų mokytojų<br />

karta išlaiko puikias<br />

senosios mokyklos tradicijas...<br />

Dvyliktoji abiturientų laida. Iš kairės į dešinę Danutė Pakalnytė, Jadvyga Kernagytė, Audronė<br />

Jasionytė, Aldona Maţelytė, Irena Pociūnaitė, Romualda Jurkūnaitė, Melanija Vitkauskaitė,<br />

Vladas Strelcovas, auklėtoja V. Gatelienė, Elena Gudelytė, Regina Banišauskaitė, Elvyra<br />

Janukaitytė, Romualdas Makauskas, Nijolė Vaizgenytė ir Aldona Grigaitė.<br />

1973 metais buvo išleista tryliktoji abiturientų laida. Brandos atestatus gavo 19 mokinių: Elena<br />

Adomavičiūtė, Romas Bagdonas, Arvydas Bilotas, Virginija Bruzgulytė, Valė Dzedzevičiūtė, Janina<br />

Janukaitytė, Jonas Jankauskas, Violeta Juškevičiūtė, Zita Matukaitė, Irena Pakanavičiūtė, Janė Pinkevičiūtė,<br />

Algimantas Pečiulis, Nijolė Pociūnaitė, Irena Rakauskaitė, Vidmantas Šarmavičius, Irena Uţkurnytė,<br />

Albinas Visackas, Vytautas Visackas, Bronė Ţukauskaitė. Gerais ir labai gerais paţymiais mokyklą baigė<br />

Irena Rakauskaitė ir Albinas Visackas. Abiturientus mokė mokytojai: D.Saveikienė, G.Sosnovskaja,<br />

V.Jakubauskienė, A.Sviderskienė, M.Ţitlinskienė, V.Naraškevičienė, Račkauskas, J.Andriukaitis, N.Jočytė,<br />

L.Krogertaitė, J.Naraškevičius, G.Visockas, E.Bonikatas. Šiais mokslo metais<br />

(Pradţia 4psl.)


Nr. 6(59) 2010 vasaris-kovas Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 7<br />

(Tęsinys iš 6 psl.)<br />

mokykloje įvestas naujas dalykas – pradinis karinis parengimas. Iki Naujųjų metų dėstė J.Naraškevičius, o<br />

vėliau – G.Visockas.<br />

1974 metais vienuoliktoje klasėje mokėsi 11 mokinių: Genė Bagdonaitė, Vladimiras<br />

Barabanovas, Arvydas Brasevičius, Virginija Braţiūnaitė, Elena Pečiukaitytė, Nijolė Savickaitė, Arūnas<br />

Sviderskas, Genadijus Ščerbakovas, Aušrelė Unčiurytė, Regina Valaikaitė, Janina Visackaitė. Brandos<br />

atestatus gavo 10 mokinių, nes dėl šeimyninių aplinkybių nuo vasario mėnesio pradţios nebesimokė<br />

Virginija Braţiūnaitė. Šioje laidoje gerai ir labai gerai besimokančių mokinių nebuvo. Vienuoliktos klasės<br />

dalykų mokytojai: D.Keraitė, G.Sosnovskaja, A.Sviderskienė, V.Gatelienė, M.Ţitlinskienė,<br />

V.Jakubauskienė, P.Pauliukonis, L.Palkevičienė, L.Krogertaitė, G.Visockas, E.Bonikatas.<br />

Iš kairės į dešinę pirmoje eilėje mokytojai E.Bonikatas, Šidlauskienė, M.Ţitlinskienė, V.Jakubauskienė, K.Petreikis,<br />

J.Sviderskienė, V.Gatelienė, E.Šatienė, E.Janušytė, S.Gubrilevičienė, Antroje eilėje V.Cibulskis, D.Keraitė, Rita Bereckaitė,<br />

Rita Bilotaitė, Marytė Vaizgenytė, Vitalija Janukaitytė, Janė Mikulevičiūtė, Elena Braţiūnaitė. Trečioje eilėje antras iš kairės<br />

Eugenijus Pinkevičius, Vytautas Jurkūnas, Juozas Brasevičius, Juozas Grigas, Albinas Bareika, Jonas Matukas, Lionginas<br />

Vaizgenis.<br />

1975 metais į gyvenimą išėjo penkioliktoji abiturientų laida. Brandos atestatus gavo 11<br />

mokinių: Rita Bilotaitė, Rita Bereckaitė, Elena Braţiūnaitė, Juozas Brasevičius, Albinas Bareika, Juozas<br />

Grigas, Vitalija Janukaitytė, Vytautas Jurkūnas, Jonas Matukas, Janė Mikulevičiūtė, Eugenijus Pinkevičius,<br />

Marytė Vaizgenytė, Lionginas Vaizgenis. Gerais ir labai gerais paţymiais mokyklą baigė Rita Bilotaitė,<br />

Jonas Matukas ir Marytė Vaizgenytė. Abiturientus mokė mokytojai: D.Keraitė, G.Sosnovskaja, V.Gatelienė,<br />

V.Cibulskis, A.Sviderskienė, E.Bonikatas, M.Ţitlinskienė, L.Palkevičienė, K.Petreikis, A.Matačiūnas,<br />

G.Visockas.<br />

(Tęsinys 8 psl.)


Nr. 6(59) 2010 vasaris-kovas Gyvenk dėl draugo ir tiesos Šeiniukas 8<br />

(Tęsinys iš 7 psl.)<br />

Prisimena 15-osios laidos abiturientė Elena Braţiūnaitė-Bonikatienė: „Mūsų klasė buvo labai draugiška.<br />

Mes turėjome fantastišką ir pačią geriausią auklėtoją Aldoną Černiauskaitę, - buvome, turbūt, pirmieji jos<br />

auklėtiniai. Mes labai ją mylėjome. Auklėtoja dėstė geografiją ir daţnai organizuodavo įvairias keliones.<br />

Draugavome su Latvijos miesto Talsi vidurine <strong>mokykla</strong>, Maišiogalos vidurine <strong>mokykla</strong>. Kiek būdavo<br />

šurmulio mokykloje, kada ruošdavomės būsimam ţiburėliui su svečiais. Labiausiai mums padėdavo<br />

auklėtoja Aldona Černiauskaitė ir mokytoja L.Krogertaitė-Klejevskienė. Mokytojus gerbėme, kai kurių<br />

prisibijodavome. Ypač grieţta buvo chemijos mokytoja M.Ţitlinskienė. Labai mylėjome mokytojas<br />

G.Sosnovskają, J.Sviderskienę. Savotiškai patiko pradinio karinio rengimo pamokos (dėstė jaunas ir ţavus<br />

mokytojas Gintas Visockas). Ardyti automatą net mergaitėms buvo įdomu. Mūsų klasė gyveno pagal ţinomą<br />

muškietininkų šūkį „Vienas uţ visus - visi uţ vieną“. Kartą viešint Maišiogaloje įvyko nesusipratimas tarp<br />

klasioko Juozo ir maišiogališkių auklėtojos, kuri pareikalavo, kad Juozas išeitų iš salės. Po tokių ţodţių visa<br />

mūsų klasė pakilo iš savo vietų ir išvaţiavo namo, palikusi auklėtoją vieną... Dabar suprantame, kad<br />

auklėtojos atţvilgiu pasielgėme kiauliškai. Mūsų „ţygdarbis“ neliko nepastebėtas ir mokyklos vadovų. Mus<br />

svarstė komjaunimo susirinkime, o ir prieš savo auklėtoją buvo gėda. Uţ bausmę turėjome pasikviesti<br />

maišiagoliečius į svečius ir jų atsiprašyti. Pasikvietėme, tačiau vėliau mūsų ryšiai taip ir nutrūko... Į mokyklą<br />

ir iš jos (ne taip, kaip dabar) mūsų jokie autobusiukai niekada neveţiojo. Ţiemą klampodavome keturis-<br />

penkis kilometrus per pusnynus ir nieko baisaus neatsitikdavo. Tada pamokos vykdavo ir šeštadieniais.<br />

Taigi, šeštadienį iš ryto pėsčiomis į mokyklą. Po pamokų pėsčiomis namo išsilyginti uniformų, padėti<br />

tėvams ūkyje, išsiprašyti jų į mokyklos šokius, nueiti į juos ir vėl grįţti atgal. Buvome jauni ir <strong>mokykla</strong><br />

atrodė tada visai netoli. Po šokių daţnai susirinkdavome Augio klėtelėje, o ten kabėdavo lašiniai, kumpiai.<br />

Susirinkę kalbėdavomės, valgydavome lašinius, apie kaţkokius alkoholio gėrimus nė į galvą nešaudavo. Ir<br />

šiandien dar labai įdomu, ar Augio tėvai pastebėdavo, kad lašinių po šeštadienio šiek tiek sumaţėja?...“<br />

Nuo 1960 metų iki 1975 metų <strong>Bagaslaviškio</strong> vidurinė <strong>mokykla</strong> į gyvenimą išleido 186<br />

abiturientus. 186 skirtingi ţmonių gyvenimai ir apie kiekvieną iš jų galimą parašytą ištisą knygą...<br />

Iš Kaziuko turgaus...<br />

Parduodant prekę, svarbu šypsotis... Pigu ir labai skanu!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!