10.06.2013 Views

Atsisiųsti failą (1) - Mitela.lt

Atsisiųsti failą (1) - Mitela.lt

Atsisiųsti failą (1) - Mitela.lt

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Koks gi ruduo be jau tradicine tapusios<br />

klasikinës homeopatijos konferencijos?<br />

Ðá kartà daugiau kaip 400 gydytojø ir farmacininkø susirinko jau á VI Tarptautinæ<br />

klasikinës homeopatijos konferencijà Palangoje.<br />

Konferencijos dalyvius sveikino konferencijos organizatoriai<br />

Vilniaus universiteto Bendrosios medicinos praktikos<br />

ir slaugos katedros vedëja prof. habil. dr. D. Kalibatienë,<br />

Lietuvos homeopatø asociacijos prezidentas doc. dr. A. Bagdonavièius<br />

bei pagrindiniø konferencijos rëmëjø UAB „<strong>Mitela</strong>“<br />

ir seniausio pasaulyje homeopatiniø vaistø gamintojo<br />

Vokietijos homeopatijos sàjungos (DHU) atstovai. Ir prasidëjo<br />

darbas...<br />

Homeopatinio gydymo dësningumus ir ypatybes savo praneðime<br />

pristatë doc. dr. A. Bagdonavièius ir gydytojas homeopatas<br />

S. Stankûnas. Jie skaitë ir praneðimà „Galvos<br />

skausmas – organizmo SOS signalas. Homeopatinio gydymo<br />

galimybës“. Daug dëmesio ðioje konferencijoje buvo<br />

skirta moterø ligø homeopatiniam gydymui. Skausmingø ir<br />

nereguliariø mënesiniø problemà gvildeno gydytoja ginekologë<br />

homeopatë A. Valytë, gydytoja E. Èelebija pristatë<br />

savo kolegiø Latvijoje atliktà klinikinio stebëjimo tyrimà,<br />

kurio tikslas buvo ávertinti homeopatinio vaisto KLIMAK-<br />

TOPLAN N efektyvumà bei saugumà gydant klimakteriniam<br />

laikotarpiui bûdingus negalavimus. Tarptautinës medicininës<br />

homeopatø lygos narys gydytojas O. Bulanov perskaitë<br />

praneðimà „Mano kelias á homeopatijà“. Apie nugaros<br />

skausmo natûralaus gydymo galimybes pasakojo gyd.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

neurologas, fizinës medicinos ir reabilitacijos, manualinës<br />

terapijos specialistas, „Stuburo gydymo centro“ vadovas<br />

J. Girskis.<br />

Medicinos daktarës M. Heger praneðimà apie vaikø ûminio<br />

tonzilofaringito gydymo homeopatiniu vaistu TONSI-<br />

LOTREN veiksmingumà bei augalinio antibiotiko UMC-<br />

KALOR veiksmingumà gydant ûminá bronchità pristatë farmacijos<br />

mokslø daktarë I. Borzenko. Daugelá mûsø kamuojanèià<br />

negandà – nemigà praneðime analizavo prof. D. Kalibatienë.<br />

Patirtimi, kaip gydyti nemigà homeopatiniais vaistais,<br />

dalijosi gydytojas homeopatas P. Naumovas. Gyd. reabilitologas<br />

P. Cibulskas visus sudomino savo praneðimu „Koronarø<br />

aterosklerozë, iðeminë ðirdies liga ir miokardo infarktas.<br />

Ar galima jø iðvengti?“ Konferencijà vainikavo praneðimas<br />

„Ûminis veido daubø uþdegimas: veiksmingas ir<br />

saugus gydymas naudojant Pelargonium sidoides ekstraktà<br />

(UMCKALOR)“.<br />

Konferencija truko dvi dienas, dalyviai ilgai uþdavinëjo klausimus<br />

praneðëjams, diskusijos tæsësi net vakaronëje...<br />

Maloniai pabendravæ, suþinojæ daug naujo, konferencijos<br />

dalyviai spaudë vienas kitam rankas, linkëjo sëkmës ir sakë<br />

„Iki kito rudens!“.


Redakcijos þodis<br />

Pavasarëjanèio kovo saulë, vis tankiau prasiðypsodama<br />

pro debesø guotus, kvieèia jei ne atverti<br />

langus, tai bent juos pavalyti, pablizginti, kad ilgëjanèiø<br />

dienø skalsoj aiðkiau nuðvistø gamtos visagalybës<br />

metas, kuomet gleþnas þolës daigas áveikia<br />

betonà, kuomet þmogaus vi<strong>lt</strong>is áveikia jo bejëgiðkumà,<br />

kuomet ið tiesø patikime, jog ir mes priklausome<br />

ðitam gamtos atbudimui, prisikëlimui,<br />

o þodþiai „Gamtos galia“, uþraðyti þurnalo virðelyje,<br />

sustabdo, paakina iðtiesti rankà ir paimti tai,<br />

kas, tikimës, bus reikalinga, kaip paþinta ar dar<br />

ne, primirðta ar dar nesutikta iðmintis, jog „medis,<br />

paukðtis, upë... laimingas mergaitës juokas,<br />

aðara vaiko akyse... namas, gatvë, þydintys rugiai...<br />

lengvas liûdesys sieloje – neþinia ið kur... dangaus<br />

gilumas ir skausmo gilumas... Visa tai ir gyvenimas,<br />

ir poezija.“<br />

Juolab, kad pas mus sveèiuojasi pavasario pasveikintas<br />

poetas Justinas Marcinkevièius, kuriam poezija<br />

yra gimtasis kraðtas ir iðmintis, jog „aukðèiausias<br />

paklusnumas gamtai ir yra kûryba“, ar tai bûtø<br />

þalias kvepiantis sodelis palei vaistinæ, ar ðimtmeèius<br />

gludinti oro spëjimai, augalijos paslapèiø<br />

sklaida dainose ir patarlëse, kuriomis taip dosniai<br />

dalijatës jûs, mûsø skaitytojai.<br />

„Imkit mane ir skaitykit“, kadaise pirmàja lietuviðka<br />

knyga prabilo Martynas Maþvydas, ðventai<br />

tikëdamas savo paðaukimu ir nëmaþ neklysdamas.<br />

J. Marcinkevièius visa, kas atklysta kasdienybën,<br />

rankiodamas bei „uþkalbëdamas“ á gerøjø – gydanèiø<br />

ir guodþianèiø – þodþiø vërinius, ðito taip<br />

tiesiai nëra pasakæs, taèiau tas nuolatinis kalbëjimas<br />

apie tai, ko<br />

„Neþinau, bet þino kelias,<br />

negirdþiu, bet girdi miðkas,<br />

nematau, bet mato laukas“, –<br />

kaip dovanà pasiûlo mums savo gyvenimo gelmes<br />

iðmatuoti kitø gelmiø atspindþiais.<br />

Graþina Kadþytë<br />

ir redakcijos kolektyvas<br />

Vyr. redaktorë Egidija Lekavièienë<br />

Spec. redaktorë J. Gauèytë-Pinikienë<br />

Dizainas: reklamos agentûra „Artaviva“<br />

Virðelyje – Algimanto Aleksandravièiaus nuotrauka<br />

Spausdino AB Spauda<br />

Vokietijos<br />

homeopatijos<br />

sàjunga DHU<br />

homeopatini¯<br />

vaist¯<br />

gamintoj¯<br />

lyderë<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Ðiame numeryje<br />

skaitykite<br />

Ávairenybës 4–5<br />

Þiedadulkiø kalendorius 6<br />

Þiedø klasta 7<br />

Þaliarûbis Viekðniø<br />

vaistinës sodelis 8–9<br />

Skaitytojai klausia –<br />

gydytoja atsako 9<br />

Oro spëjimai 10<br />

Gerøjø þodþiø kryptimi...<br />

Mûsø sveèias – poetas<br />

Justinas Marcinkevièius 12–13<br />

Skausmingos ir nereguliarios<br />

mënesinës 14–15<br />

Dar kartà apie klimaksà 16–17<br />

Homeopatinio gydymo ypatybës 18–19<br />

Patarlëse augalai gyvena 19<br />

Jûsø ðirdis verta prabangos 20<br />

Apdainuotieji augalai 21<br />

Konkursas!<br />

Neblëstantys áspûdþiai<br />

ið Paryþiaus 23<br />

DHU ágaliotoji atstovë Ba<strong>lt</strong>ijos ðalyse UAB <strong>Mitela</strong><br />

Goðtauto g. 5/2, LT-01106 Vilnius.<br />

Tel. (8 ~ 5) 212 7641, faksas (8 ~ 5) 212 7425<br />

Uþsakymø telefonas Vilniuje (8 ~ 5) 232 2310<br />

El. paðtas mitela@post.omnitel.net, tinklalapis internete www.mitela.<strong>lt</strong>


4<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Ávairenybës<br />

Nealkoholinis alus – vëþio prieðas<br />

Pasirodo, nealkoholinis alus ne tik numalðina troðkulá ir leidþia<br />

þmogui neapgirstant pasimëgauti alaus skonio gërimu, bet ir<br />

padeda iðsaugoti sveikatà! Japonijos mokslininkai aptiko, kad<br />

daþnai geriant nealkoholiná alø sumaþëja piktybiniø augliø rizika.<br />

Kaip parodë Okajamos universitete atlikti tyrimai, vietoj vandens<br />

nealkoholiniu alumi girdytos pelës buvo kur kas atsparesnës<br />

kancerogeniniø medþiagø poveikiui, nei gyvûnai, girdyti vandeniu.<br />

Dabar mokslininkai tiria, kurie nealkoholinio alaus komponentai<br />

yra „prieðvëþiniai“, kad galëtø juos vëliau pritaikyti<br />

farmakologijoje.<br />

Intelektas prieð<br />

saviþudybes<br />

Vaikinai ir merginos, kuriø intelekto koeficiento<br />

(IQ) testo rezu<strong>lt</strong>atai aukðti, yra<br />

maþiau linkæ á saviþudybæ nei tie, kuriø<br />

balai þemesni. Prie tokios iðvados priëjo<br />

ðvedø mokslininkai. Jø nuomone,<br />

tarp intelekto lygio ir polinkio á saviþudybæ<br />

yra glaudus ryðys. Tyrimai parodë,<br />

kad nelabai didelio proto þmonëms tikimybë<br />

„suvesti sàskaitas su gyvenimu“<br />

yra tris kartus didesnë nei þmonëms, kuriø<br />

IQ aukðtas. Mokslininkai tyrimui panaudojo<br />

987 tûkst. 308 á karo tarnybà<br />

priimamø jaunuoliø testø rezu<strong>lt</strong>atus. Per<br />

26 metus apie 3 tûkstanèius ðiø jaunuoliø<br />

baigë gyvenimà saviþudybe. Mokslininkø<br />

nuomone, þemas IQ testo rezu<strong>lt</strong>atas<br />

rodo polinká á depresijà ir ðizofrenijà<br />

– psichikos sutrikimus, kurie daþnai<br />

tampa saviþudybiø prieþastimi.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Nori sulieknëti? Miegok!<br />

Pasirodo, jei nori greit sulieknëti, reikia... kuo ilgiau miegoti ir ásigyti ðuná. Prie<br />

tokios netikëtos nuomonës priëjo Ðiaurës Amerikos Kovos su antsvoriu asociacijos<br />

mokslininkai. Jø atlikti tyrimai parodë, kad þmonës, kurie miega 4 valandas per<br />

parà ir maþiau, kenèia dël antsvorio ar net dël nutukimo 73 proc. daþniau nei tie,<br />

kurie iðsimiega normaliai, tai yra miega kasnakt ne trumpiau kaip 8 valandas. Trys<br />

valandos miego trûkumo padidina tikimybæ atsirasti antsvoriui 50 proc., dvi valandos<br />

– 23 proc. Be to, mokslininkai patys buvo nustebæ, kad tarp tyrimo dalyviø,<br />

kurie turëjo naminiø gyvûnø (pirmiausia – ðunø), nutukusiø ir antsvorá turinèiø<br />

þmoniø buvo maþiau (beje, ir numesti svorá jiems sekësi kur kas geriau), nei tarp<br />

tø, kurie keturkojø draugø neturëjo.<br />

Ið tiesø anokia èia ir naujiena: seniai þinoma, kad miego trûkumas provokuoja<br />

metabolizmo sutrikimus, o tai, savo ruoþtu, skatina riebalø kaupimàsi ir antsvorio<br />

susidarymà. Kai dël naminiø gyvûnø, tai veikiausiai jø „gydomasis ir profilaktinis<br />

poveikis“ susijæs su jø ðeimininkø didesniu fiziniu aktyvumu. Juk ðunelius reikia<br />

vedþioti, jais reikia rûpintis, tad laiko drybsoti prie televizoriaus su bulviø traðkuèiais<br />

rankose ar alaus buteliu prie ðono lieka kur kas maþiau. Ðtai ir visa paslaptis!<br />

Ar Parkinsonas<br />

gërë kavà?<br />

Amerikieèiø mokslininkai nustatë,<br />

kad þmonëms, kasdien iðgeriantiems<br />

daugiau kaip 4<br />

puodelius kavos, Parkinsono liga<br />

ið esmës negresia.


Ávairenybës<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

„Juodþiausia“ metø diena<br />

Didþiosios Britanijos mokslininkø nuomone, „didþiausiø depresijø“ diena yra sausio<br />

24-oji. Prie tokios iðvados jie priëjo apibendrinæ ilgameèiø tyrimø rezu<strong>lt</strong>atus.<br />

„Sausá visada patys blogiausi orai, o mënesio viduryje jie daþniausiai visai subjûra.<br />

Be to, apie sausio vidurá þmonës pradeda atidavinëti skolas, kuriø prisikaupë<br />

Kalëdø ir Naujøjø metø ðvenèiø laikotarpiu. Paprastai baigiantis sausiui þmonës,<br />

iðkilmingai prisiþadëjæ naujais metais ko nors atsisakyti ar kà nors atlikti, nusprendþia<br />

pamirðti ðias savo nuostatas kaip „akimirkos proto aptemimà“, paþymi mokslininkai.<br />

Atsiþvelgdami á visus ðiuos faktus programos Sky Travel vadovai sukûrë<br />

formulæ, pagal kurià galima nustatyti „juodþiausià“ metø dienà. Tokia „garbë“<br />

atiteko sausio 24-ajai. Laimë, kad ðiemet ji jau praëjo!<br />

Kas ka<strong>lt</strong>as?! Ðvaros ku<strong>lt</strong>as!<br />

Ðvaros ir higienos ku<strong>lt</strong>as, tapæs neatsiejama anglø ku<strong>lt</strong>ûros dalimi, pavertë<br />

Didþiàjà Britanijà astmininkø ðalimi. Prie tokios iðvados priëjo Bristolio<br />

universiteto mokslininkai.<br />

Kaip parodë jø atlikti tyrimai, per pastaruosius 15 metø anglai pradëjo<br />

naudoti 3–4 kartus daugiau plovimo ir valymo priemoniø nei anksèiau.<br />

Tuo pat metu padaugëjo ir susirgimø bronchine astma. Dabar dël ðios<br />

ligos kenèia apie 14 proc. vaikø nuo 2 iki 15 metø ir apie 4 proc. suaugusiøjø.<br />

Greitosios pagalbos gydytojai jau susikûrë net naujà „diagnostikos<br />

kriterijø“ – jei pacientà lankantis gydytojas, áëjæs á ligonio namus, ant iðblizgintø<br />

grindø gali áþvelgti savo atvaizdà – gali bûti tikras, kad yra iðkviestas<br />

dël prasidëjusio astmos ar bronchito priepuolio. Mokslininkai<br />

jau gan seniai yra nustatæ, jog nuolat gausiai vartojamos ðvaros priemonës<br />

gali labai prisidëti prie bronchito ir bronchinës astmos vystymosi. Tam<br />

didelës átakos turi ir gyvenimo bûdas – ypaè priverstinis ilgas sëdëjimas<br />

uþdarose patalpose.<br />

Neapsigaukite<br />

JAV medikø atlikti tyrimai parodë, jog rûkaliai labai apsirinka manydami,<br />

kad gerokai sumaþinæ per dienà surûkomø cigareèiø kieká gali labai<br />

pagerinti savo sveikatà. Eksperimentas truko 9 savaites. 23 uþkietëjæ<br />

rûkaliai, kasdien paprastai surûkantys po 40 cigareèiø, eksperimento<br />

laikotarpiu ðá skaièiø pamëgino sumaþinti 4 kartus – iki 10 cigareèiø per<br />

dienà. Deja, pasibaigus eksperimentui gydytojai, atlikæ tyrimus, nenustatë<br />

jokiø sveikatos pagerëjimo poþymiø.<br />

Jei vargina nemiga<br />

SudÎtis: 10 g (atitinka 11,0 ml) yra:<br />

3,0 g Passiflora incarnata ®, 0,1 g<br />

Zincum metallicum D6, 3,0 g Lupulus<br />

®, 2,5 g Eschscholzia californica ex<br />

herba flor. rec.®.<br />

Indikacijos: miego sutrikimai (sunku<br />

u˛migti, prabundama nakt·).<br />

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu<br />

gerti po 10 la¯ kas valand‡, bet ne<br />

daugiau kaip 12 kart¯ per dien‡, kol<br />

b˚klÎ pagerÎja. VÎliau arba profilaktikai<br />

vartoti po 20 la¯ 3 kartus per dien‡.<br />

Laus igerti pusvaland· prie arba<br />

pusvaland· po valgio. Prie nuryjant rekomenduojama<br />

kur· laik‡ palaikyti vaistus<br />

burnoje.<br />

Dël vaistø vartojimo ir<br />

galimo ðalutinio<br />

poveikio bûtina<br />

pasitarti su gydytoju<br />

ar vaistininku.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

5


6<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Þiedadulkiø kalendorius<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Kad pavasaris dþiugintø<br />

Ðieninë sloga daþniausiai atsiranda pavasará, vasarà ar ankstyvà rudená, priklausomai<br />

nuo to, kokios þiedadulkës tuo metu pasklinda ore. Þinodami, kokios þiedadulkës Jums<br />

sukelia alerginá rinità ir taikydami profilaktikos priemones slogos galësite iðvengti arba<br />

labai sumaþinti jos paûmëjimo tikimybæ.<br />

Àþuolai<br />

Puðys<br />

Lazdynai<br />

Eglës<br />

Kaðtonai<br />

Pienës<br />

Ramunës<br />

Gysloèiai<br />

Rûgðtynës<br />

Balandos<br />

Dilgëlës<br />

Pelynai<br />

Geguþë Birþelis Liepa Rugpjûtis Rugsëjis<br />

Naudingi patarimai, kaip iðvengti nemaloniø simptomø:<br />

Venkite kontakto su þiedadulkëmis.<br />

Þydint augalams, kurie Jums sukelia alergijà, daugiau bûkite uþdaroje patalpoje.<br />

Vaþiuodami neatidarykite automobilio langø, kad á vidø patektø kuo maþiau þiedadulkiø.<br />

Gráþæ namo nelaikykite miegamajame virðutiniø drabuþiø, kuriais vilkëjote dienà.<br />

Namuose valykite dulkes.<br />

Atsisakykite daiktø, kaupianèiø dulkes (minkðtø þaislø, kilimø, atvirø knygø lentynø).<br />

Vartokite homeopatinius vaistus RHINITAL ne tik susirgæ,<br />

bet ir ligos paûmëjimø profilaktikai.


Kad pavasaris dþiugintø<br />

Þiedø klasta<br />

Pavasará þemæ papuoðiantis þiedø kilimas<br />

dþiaugsmà teikia, deja, ne visiems.<br />

Kai kam pavasaris ir vasara kelia siaubà,<br />

nes ðá graþø laikà jie vaikðto sloguodami<br />

ir aðarodami. Pavasará, vasarà paûmëja<br />

ir bronchine astma serganèiø<br />

þmoniø bûklë. Pagrindinis ðiø nelaimiø<br />

ka<strong>lt</strong>ininkas yra imuninës sistemos sutrikimas,<br />

t. y. neadekvati organizmo<br />

imuninës sistemos reakcija á aplinkà ir<br />

joje esanèias medþiagas.<br />

Þmogaus imuninë sistema „bræsta“<br />

nuo gimimo iki maþdaug deðimtøjø gyvenimo<br />

metø. Normaliam imuninës<br />

sistemos formavimuisi labai svarbi mitybos<br />

átaka. Kà tik gimusio vaiko organizmas<br />

pats negamina antikûnø (imuniniø<br />

làsteliø, sauganèiø mûsø organizmà),<br />

taèiau juos gali gauti su motinos<br />

pienu. Sveiko kûdikio organizmas apie<br />

ðeðtà gyvenimo mënesá jau pats gamina<br />

uþtektinai antikûnø, todël mamoms<br />

rekomenduojama þindyti kûdikius<br />

bent iki ðeðiø mënesiø.<br />

Svarbu sveika þarnyno<br />

mikroflora<br />

Pastaraisiais metais atliekami moksliniai<br />

tyrimai árodë, kad imuninës sistemos<br />

brendimui labai svarbi yra normali<br />

þarnyno mikroflora. Jeigu pirmaisiais<br />

gyvenimo mënesiais tenka gydytis antibiotikais,<br />

po to bûtina kuo greièiau<br />

atkurti þarnyno mikroflorà probiotiniais<br />

preparatais, kurie turi platø ge-<br />

røjø bakterijø spektrà, t. y. kuriø sudëtyje<br />

yra ne maþiau kaip ðeðiø rûðiø „gerøjø“<br />

bakterijø. Tyrimai rodo, kad alergiðki<br />

tëvai turi didesnæ tikimybæ susilaukti<br />

nealergiðko vaiko, jeigu nëðtumo<br />

metu mama profilaktiðkai vartoja<br />

probiotinius preparatus.<br />

Jeigu pastebëjote, kad beria maþylio pilvukà<br />

ar veidelá – tai daþniausiai vadinamasis<br />

atopinis dermatitas – neskubëkite<br />

uþslopinti ðio bërimo hormoniniais<br />

tepalais, nes bërimas – organizmo signalas,<br />

jog imuninë sistema ájautrinta.<br />

Imuninæ sistemà reikëtø „nuraminti“<br />

reguliuojant maistà, koreguojant þarnyno<br />

mikroflorà, o bërimà galite gydyti reguliuojanèiu,<br />

bet ne slopinanèiu vaistu<br />

– IRICAR kremu, kurio veiklioji medþiaga<br />

yra augalo Cardiospermum halicacabum<br />

ekstraktas (þr. 19 psl.)<br />

Nevarykime ligos gilyn<br />

Negydant bërimo prieþasties, t. y. nereguliuojant<br />

imuninës sistemos, o „uþglaistant“<br />

bërimà hormoniniais vaistais<br />

labai daþnai alergija „eina gilyn“, paþeisdama<br />

gyvybiðkai svarbesnius organus,<br />

t. y. vaikams pasireiðkia alerginë<br />

sloga (alergija gali bûti ne tik þiedadulkëms,<br />

bet ir erkutëms, namø dulkëms,<br />

knygø dulkëms ir pan.). Jeigu ligos negydysime,<br />

o tik slopinsime simptomus<br />

vartodami cheminius aðarojimà maþinanèius<br />

ar nosies gleivinæ sausinanèius<br />

vaistus, netrukus galime sulaukti ir<br />

Laiðkai<br />

Prieð 3 metus sunkiai susirgau astma,<br />

krito svoris. Jau maniau, kad teks atsisveikinti su<br />

gyvenimu. Kreipiausi á gydytojà homeopatà, jis paskyrë<br />

vaistø, ir að sàþiningai juos gëriau. Po metø sveikata<br />

pagerëjo. Tiesiog stebuklas! Esu II gr. invalidë, astmà<br />

gydausi inhaliatoriais ir homeopatiniais vaistais. Labai<br />

sunkus bûna pavasaris ir ruduo. Esu labai alergiðka.<br />

Daþnai vartoju homeopatinius vaistus CINNAB-<br />

SIN, INFLUCID, RHINITAL, UMCKALOR ir kt.<br />

Dvi mano draugës, serganèios astma, netiki homeopatiniais vaistais, ir joms<br />

jau suteikta I invalidumo grupë. Ðtai ir rezu<strong>lt</strong>atas! Að sportuoju ir darau kvëpavimo<br />

pratimus, kapstausi kaip galëdama.<br />

Labai dëkinga visiems, kas dirba ðioje srityje ir raðo spaudoje apie mums svarbius<br />

homeopatinius vaistus, be kuriø negalëèiau gyventi.<br />

Elena Pake<strong>lt</strong>ienë, Panevëþys<br />

Gydytoja J. Gauèytë-<br />

Pinikienë<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

bronchø astmos...<br />

Alergijà gydydami homeopatiniais<br />

vaistais nevarysime ligos gilyn. Homeopatiniai<br />

vaistai veikia kiek kitaip – jie<br />

reguliuoja þmogaus organizme vykstanèius<br />

procesus. Vartojant homeopatinius<br />

vaistus organizmas pasveiksta.<br />

Alergijai gydyti Vokietijos homeopatijos<br />

sàjunga rekomenduoja homeopatiná<br />

preparatà RHINITAL, kurio sudëtyje<br />

yra trys augalai, padedantys<br />

áveikti negalavimà. Galphimia glauca<br />

veiksmingai gydo alerginius gleiviniø<br />

susirgimus, dusulá dël bronchø spazmo<br />

bei astmà esant alerginei slogai. Luffa<br />

operculata tinka, kai labai jautri nosies<br />

gleivinë, daþnas èiaudulys, kai ryte iðskyros<br />

ið nosies bûna gelsvos, o dienà<br />

bespalvës. Veiksmingai gydo bronchø<br />

astmà. Cardiospermum halicacabum<br />

reguliuoja uþdegimines reakcijas, neleidþia<br />

joms ásiplieksti, todël rekomenduojamas<br />

esant odos ar kvëpavimo takø<br />

alergijai. RHINITAL rekomenduojama<br />

pradëti vartoti jau dabar, kad<br />

vaistas spëtø „nuraminti“ organizmà<br />

iki patenkant alergenui. Prasidëjus<br />

alergijai reikia vartoti gydomàjà RHI-<br />

NITAL tableèiø dozæ.<br />

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 25 mg Luffa<br />

operculata D4, 25 mg Galphimia glauca D3,<br />

25 mg Cardiospermum D3.<br />

Indikacijos: virutini¯ kvÎpavimo tak¯<br />

alergija ñ ieno suke<strong>lt</strong>a sloga (polenozÎ) ar<br />

visus metus besitÊsianti alerginÎ sloga.<br />

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu<br />

suaugusiems ñ lÎtai suËiulpti po 1 tabletÊ<br />

kas valand‡, bet ne daugiau kaip 12 kart¯<br />

per dien‡, vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ<br />

kas dvi valandas, bet ne daugiau kaip 8<br />

kartus per dien‡. Taip gydoma tol, kol<br />

pagerÎja savijauta. VÎliau arba profilaktikai<br />

vartojama 1ñ2 tabletÎs 3 kartus per dien‡,<br />

kol visikai pasveikstama.<br />

Aprobuojant Rhinital Æ Lietuvoje 1998 m. buvo<br />

padarytos ivados, kad did˛iausias gydymo<br />

efektas pasireikia po 4 savaiËi¯. Gydant Rhinital<br />

Æ greiËiausiai ir<br />

efektyviausiai praÎjo<br />

nosies nie˛ulys, Ëiaudulys,<br />

aki¯ paraudimas<br />

bei aarojimas.<br />

Viso aprobacinio tyrimo<br />

Lietuvoje metu nepasireikÎ<br />

joks vaisto<br />

alutinis poveikis.<br />

Dël vaistø<br />

vartojimo ir<br />

galimo ðalutinio poveikio bûtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

7


8<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11) Augalai – maistas ir vaistas<br />

Þaliarûbis Viekðniø vaistinës<br />

Þali kvepiantys vaistaþoliø sodeliai prie<br />

vaistiniø – prieð ðimtmetá kità tai buvo<br />

áprastas vaizdas, netgi bûtinas sëkmingo<br />

vaistininko darbo atributas. Nuo tø<br />

laikø, kai Frydrichas II 1224 metais<br />

ástatymu atskyrë gydytojø ir vaistininkø<br />

profesijas ir pastariesiems suteikë<br />

iðimtinæ teisæ daryti vaistus, nemaþai<br />

vaisto sudedamøjø daliø pedantiðkieji<br />

vaistininkai pasigamindavo ið èia pat,<br />

po langu, auginamø gausybës vaistingøjø<br />

augalø. Ne iðimtis buvo ir senosios<br />

Lietuvos vaistinës.<br />

Vienà seniausiø Lietuvoje Viekðniø<br />

vaistinæ beveik prieð pusantro ðimto metø<br />

ásteigë þinomø provizoriø Göldner<br />

dinastijos atstovai, vëliau jà ásigijæs Vincentas<br />

Aleksandravièius pavertë iðties<br />

pavyzdine ástaiga. Viekðniø vaistinë buvo<br />

studentø farmacininkø praktikos bazë.<br />

Joje iðlikæs receptas S. Daukantui<br />

nuo skauduliø, èia nuolat lankydavosi<br />

gydytojo A. Birþiðkos ðeima bei kiti<br />

Viekðniø inteligentai. 1960 metais vaistinës<br />

100 metø sukakèiai paminëti provizorius<br />

Juozas Aleksandravièius èia<br />

ákûrë pirmàjà muziejinæ ekspozicijà.<br />

Spaustuvas þaliø augalø syvams spausti,<br />

garintuvas su<strong>lt</strong>ims ið þoliø iðgarinti,<br />

porcelianinë grûstuvë, tamsaus stiklo<br />

buteliø butelaièiø eilës uþpilams,<br />

trauktinëms ið vaistingøjø augalø... Ðalia<br />

senøjø farmakopëjø, receptø knygø,<br />

ðalia piliuliø, þvakuèiø, pleistrø gamybos<br />

árankiø, kolbø, retortø – daug<br />

vaistaþoliø apdirbimo prietaisø. Visa<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

tai yra tarnavæ þmoniø sveikatai, visa<br />

tai buvo labai reikalingi daiktai, padëdavæ<br />

iðgauti gyvybës syvus ið augalø ir<br />

sustiprinti jais þmoniø sveikatà. Beje,<br />

ne tik sveikatà sustiprinti – ir nuotaikà<br />

pake<strong>lt</strong>i, ir padëti iðsaugoti groþá (juk visais<br />

laikais damos rûpinosi groþiu, o iðmintingieji<br />

vaistininkai þinojo, kad augalai<br />

– ir èia puikûs pagalbininkai).<br />

Kokie tie stebuklingieji augalai? Ogi<br />

tie patys, kurie ir dabar þaliuoja Viekðniø<br />

vaistinës sodely dar nuo tø laikø,<br />

kai èia ðeimininkavo Vincentas Aleksandravièius,<br />

uþ gerà ðirdá ir visuomet<br />

ligoje iðtiesiamà pagalbos rankà þmoniø<br />

ðvelniai Balandëliu vadintas, nuo<br />

tø laikø, kai vaistinæ á savo rankas perëmæs<br />

Juozas Aleksandravièius atkûrë<br />

ekspoziciná sodelá.<br />

Dabar Viekðniø vaistinës vaistaþoliø<br />

sodas, puoselëjantis senàsias tradicijas<br />

– neatsiejama vaistinës muziejaus<br />

dalis. Jis ádomus ir paþintine prasme –<br />

moksleiviams, studentams ir visiems<br />

besidomintiems þaliuoju pasauliu. 9<br />

arø sklypelyje auga per 200 vaistiniø<br />

augalø – ir apie kiekvienà jø turi kà pasakyti<br />

á þaliàjà vaistinës karalystæ visus<br />

palydinèios muziejininkës Vilma Skiparienë<br />

ir Bronislava Kolbergienë. Ið<br />

medinës senovinio pastato vësos iðnirkime<br />

á saulës nutviekstà vaistaþolynà,<br />

pasigërëkime retaisiais augalais, pakvëpuokime<br />

vaistaþoliø skleidþiamais<br />

aromatais, pasidomëkime, kà gali ðie<br />

kuklûs ir puoðnesniais þiedynais besipuikuojantys<br />

mûsø þalieji draugai. Gal<br />

ne visuomet atsimename, kad dauguma<br />

jø – netoli mûsø, kad jie neákyriai,<br />

bet kasdien mums siûlo savo pagalbà.<br />

Neatsisakykime – nesigailësime!<br />

Miðkinë dedeðva (roþûnë), kaip ir paprastoji<br />

tûbë, gelbsti nuo laringito,<br />

bronchito.<br />

Stambialapis kiðkiakopûstis – ir labai<br />

dekoratyvus augalas, ir vitaminø ða<strong>lt</strong>inis.<br />

Jonaþolë, vartojama profilaktiðkai, sunaikina<br />

virusus. Tinka prie kepenø,<br />

skrandþio ligø, tik saulëtà dienà jos negalima<br />

nei skinti, nei gerti.<br />

Peletrûnas (vaistinis kvapusis kietis) –<br />

puikus pagalbininkas ir kulinarijoje,<br />

ypaè tinka paskaninti varðkæ.


G. Ptitch nuotraukos<br />

Skaitytojai klausia<br />

sodelis Egidija Lekavièienë<br />

Taukë (kaulaþolë) tinkamiausia, jei kamuoja<br />

kaulø ligos, jei skauda sànarius.<br />

Pakalnutë padës sureguliuoti sutrikusá<br />

ðirdies ritmà.<br />

Burnotis tinka ne tik agurkams konservuoti<br />

– jø sëklos vietoj aguonø dedamos<br />

á pyragus, áeina á arbatø miðinius<br />

imuninei sistemai stiprinti.<br />

Skaitytojai klausia –<br />

gydytoja atsako<br />

Kaip áveikti lëtiná bronchità, kuris<br />

kartais labai suaktyvëja?<br />

Antibiotikai ir liaudiðki gydymo<br />

metodai nepadeda.<br />

Gal pastebëjote, kas daþniausiai iðprovokuoja<br />

lëtinio bronchito paûmëjimà?<br />

Jeigu liga pûmëja perðalus, prasidëjus<br />

banaliai slogai ar pan., Jums rekomenduoèiau<br />

vartoti vaistà UMCKALOR.<br />

Kai tik pajauèiate pirmuosius ligos paûmëjimo<br />

simptomus, UMCKALOR<br />

galite vartoti po 20 laðø kas valandà (iki<br />

12 kartø per dienà), o vëliau, bûklei gerëjant,<br />

vartokite po 20 laðø 3 kartus per<br />

dienà. Kadangi Jûsø liga lëtinë, bûklei<br />

pagerëjus rekomenduoèiau gydymà<br />

UMCKALOR pratæsti dar mënesá.<br />

Jeigu ligos paûmëjimà iðprovokuoja<br />

koks nors alergenas, t. y. liga turi alerginá<br />

pagrindà, iðbandykite homeopatiná<br />

vaistà RHINITAL – jis padeda sureguliuoti<br />

organizmo atsakà á sudirginimà,<br />

todël juo sëkmingai gydomos<br />

alerginio pobûdþio kvëpavimo takø ligos<br />

(alerginë sloga ir bronchø astma).<br />

Ar yra homeopatiniø vaistø<br />

alergijai gydyti?<br />

Taip. Vienas jø – kompleksinis homeopatinis<br />

vaistas RHINITAL.<br />

Ar galima homeopatiniais vaistais<br />

iðgydyti reumatoidiná artrità?<br />

Homeopatiniais vaistais galima sustabdyti<br />

ðios klastingos ligos progresavimà<br />

nedarant þalos organizmui. Pradëjus<br />

vartoti homeopatinius vaistus jokiu bûdu<br />

negalima iðkart nutraukti gydymo<br />

cheminiais vaistais.<br />

Jûsø sànariø bûklæ pagerinti gali homeopatinis<br />

gelis REWMAGEL, kuris<br />

padeda áveikti sànario uþdegimà, gerina<br />

kraujotakà sànaryje.<br />

Nuolat ima miegas, nepailsiu.<br />

Kokius DHU vaistus reikëtø<br />

vartoti?<br />

Neraðote, kas sukëlë tokià bûklæ. Daþniausiai<br />

tai bûna ilgalaikio streso, pervargimo<br />

pasekmë. Naktinis miegas<br />

tampa nekokybiðkas, kai dël átampos<br />

negalime atsipalaiduoti, miegas bûna<br />

negilus, rytà atsikëlæ jauèiamës labiau<br />

pavargæ nei buvome vakare.<br />

Jums rekomenduoèiau PASSIDORM.<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Gyd. J. Gauèytë-<br />

Pinikienë<br />

Ðis vaistas sureguliuos miegà, nes padeda<br />

atsipalaiduoti, reguliuoja miego<br />

ritmà ir kokybæ.<br />

Ar yra vaistas, galintis atkurti<br />

ilgalaiká balso stygø sutrikimà:<br />

ilgiau kalbant balsas tampa<br />

gergþdþiantis?<br />

Taip, yra. Reikëtø kreiptis á gydytojà<br />

homeopatà, kuris parinks Jums tinkamà<br />

homeopatiná vaistà.<br />

Man padidëjæs arterinis<br />

kraujospûdis, kiek suprantu,<br />

nerviniu pagrindu. Labai maþai<br />

padeda cheminiai vaistai.<br />

Rekomenduoèiau AUROCARD laðus.<br />

Ðis vaistas padeda áveikti streso,<br />

jaudinimosi suke<strong>lt</strong>us ðirdies negalavimus,<br />

padeda sureguliuoti kraujospûdá:<br />

jeigu kraujospûdis normalus arba maþas,<br />

AUROCARD jo dar labiau nesumaþins,<br />

taèiau jeigu padidëjæs – tikrai<br />

padës já áveikti.<br />

Kokie homeopatiniai vaistai<br />

vartojami imunitetui stiprinti?<br />

Yra labai ávairiø. Galite dràsiai vartoti<br />

INFLUCID profilaktinæ dozæ, ypaè kai<br />

aplinkoje yra serganèiø perðalimo ligomis<br />

ar gripu, nes INFLUCID, be visø<br />

kitø savybiø, pasiþymi ir imunitetà stiprinanèiu<br />

poveikiu.<br />

Ar galima homeopatinius laðus<br />

laðinti ant cukraus? Ar reikia tik á<br />

vandená?<br />

Galima ir ant cukraus, ir á vandená. Negalima<br />

homeopatiniø vaistø laðinti á<br />

metaliná ðaukðtelá.<br />

Kokius DHU vaistus vartoti vietoj<br />

cheminiø vitaminø?<br />

DHU vaistai vitaminø neatstos – tai visai<br />

skirtingi dalykai. O vitaminus galite pasirinkti<br />

natûralius (pvz., CELLIMUN).<br />

Ar homeopatiniai vaistai gali áveikti<br />

nemigà?<br />

Ne tik gali, bet ir áveikia. Iðbandykite<br />

PASSIDORM!<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

9


10<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11) Augalas – dainø karalius<br />

Niekam nelemta tiksliai þinoti, kokie bus ateinantys<br />

metai, kokia bus net artimiausia vasara ar þiema. Bet<br />

praskleisti ateities ðydà – smalsu. Paproèiø tyrinëtojai<br />

teigia, jog seniau lietuviai nebuvo linkæ á burtus, o<br />

dauguma ateities spëjimø bûdavo susijæ su oru ir kitø<br />

metø derliumi. Ir didþiausi pranaðai – ne kas kita, o<br />

augalai! Mokykimës priimti jø siunèiamus signalus –<br />

gal tai padës iðvengti netgi... perðalimo ligø!<br />

Oro spëjimai<br />

Prieð audrà ir dobilai þiedus suglaudþia.<br />

Gëlës stipriau kvepia prieð lietø.<br />

Drebulës lapai gelsta ir rausta prieð ilgà rudená.<br />

Jei klevai auksu pasidabino – po mënesio lauk darganø.<br />

Jei daug ðermukðnio uogø – ruduo bus lietingas, o þiema ða<strong>lt</strong>a.<br />

Jei daug rieðutø ir maþai grybø – bus gili ir rûsti þiema.<br />

Jei ant àþuolø daug giliø – þiema bus ði<strong>lt</strong>a.<br />

Jei pavasará alksniai pirmieji iðskleidþia þirginius, pranaðaujami<br />

vësûs orai, o jei berþai – lauk sausos vasaros.<br />

Uþ atsiøstà senoliø iðmintá – oro spëjimus – dëkojame<br />

Laimutei Þukauskienei ið Rokiðkio!<br />

Pajûrio orams nemaþai átakos turi vyraujanèios vëjø<br />

kryptys. Pastebëta, kad ið vakarø, ðiaurës vakarø<br />

puèiantys vëjai atgena dangø uþklojanèius debesis. Ið<br />

pietvakariø ir ið Atlanto pûstelëjæ vëjai, nors ir<br />

prasklaido debesis, giedros neþada. Gero oro<br />

pranaðai – rytø, pietryèiø bei pietø krypèiø vëjai.<br />

Jei per Kalëdas miðke medþiai apðarmojæ, bet ðiaip jau lauke nelabai<br />

ðàla – vasara bus lietinga, gali tikëtis stipriø perkûnijø.<br />

Jei Kalëdø rytà ða<strong>lt</strong>a – tikëkis vëlyvo pavasario, snigs net per Velykas.<br />

Jei Kalëdø pirmoji diena graþi, saulëta – visi metai bus geri.<br />

Jei Kalëdø dienà ið ðieno byra sëklos – ateinantys metai bus geri.<br />

Jei per Kalëdas stipriai pasnigæ – per Velykas þolë bus suþaliavusi.<br />

Jei Kûèiø diena saulëta – kitais metais gali tikëtis gero pupø ir<br />

þirniø derliaus, jei lyja – mieþiai gerai derës.<br />

Þemdirbiai Kûèiø naktá þiûri á dangø. Jei naktis þvaigþdëta, giedra<br />

– tai þenklas, kad ateinanèiais metais gyvuliai gerai augs, bus daug<br />

vaisiø, miðko gërybiø, o jei apsiniaukusi – bus geras javø derlius.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Áveik sinusità<br />

Kad gerklytë neskaudëtø<br />

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 25 mg<br />

Cinnabaris D3, 25 mg Hydrastis D3, 25 mg<br />

Kalium bichromicum D3, 25 mg Echinacea<br />

angustifolia D1.<br />

Indikacijos: ˚minis ir lÎtinis sinusitas<br />

(kaktinio bei virutinio ˛andikaulio anËi¯<br />

u˛degimas).<br />

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu<br />

suaugusiems ñ po 1 tabletÊ kas valand‡, bet<br />

ne daugiau kaip 12 kart¯ per dien‡. Vaikams<br />

iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ kas 2 valandas,<br />

bet ne daugiau kaip 8 kartus per dien‡;<br />

pagerÎjus savijautai suaugusiems ñ po 1ñ2<br />

tabletes 3 kartus per dien‡. Vaikams iki 12<br />

met¯ ñ po 1 tabletÊ 3 kartus per dien‡.<br />

Tabletes reikia lÎtai suËiulpti pusvaland·<br />

prie arba pusvaland· po valgio.<br />

CINNABSIN Æ N<br />

buvo aprobuotas<br />

1998 m. Lietuvos<br />

otolaringolog¯<br />

manymu,<br />

CINNABSIN Æ N<br />

efektyvumas<br />

gydant sinusitus<br />

siekia 67,8 proc.<br />

Dël vaistø vartojimo ir<br />

galimo ðalutinio poveikio<br />

bûtina pasitarti su gydytoju<br />

ar vaistininku.<br />

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 12,5 mg<br />

Atropinum sulfuricum D5, 10 mg Hepar<br />

sulfuris D3, 50 mg Kalium bichromicum D4,<br />

5,0 mg Silicea D2, 25 mg Mercurius<br />

bijodatus D8.<br />

Indikacijos: lÎtinÎ ir lÎtinÎ pasikartojanti<br />

angina, tonzili¯ padidÎjimas (hiperplazija);<br />

kompleksinis gydymas po tonzili¯<br />

paalinimo. Be to, preparatas kaip pagalbinÎ<br />

priemonÎ tinka kartu su kitais vaistais, jei yra<br />

katarinÎ angina.<br />

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu<br />

suaugusiems ñ lÎtai suËiulpti po 1 tabletÊ kas<br />

valand‡, bet ne daugiau kaip 12 kart¯ per<br />

dien‡. Vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ kas<br />

dvi valandas. PagerÎjus suËiulpiama po 1ñ2<br />

tabletes 3 kartus per dien‡.<br />

LÎtinÎs ligos metu arba padidÎjus tonzilÎms<br />

6ñ8 savaites Ëiulpiama po 1ñ2 tabletes 3<br />

kartus per dien‡ (keli 6ñ8 savaiËi¯ gydymo<br />

kursai per metus). Tabletes vartoti<br />

pusvaland· prie arba<br />

pusvaland· po valgio.<br />

Dël vaistø vartojimo ir galimo<br />

ðalutinio poveikio bûtina pasitarti<br />

su gydytoju ar vaistininku.


Konkursas<br />

Laiðkai<br />

Jûsø þurnaliuku GAMTOS GALIA susidomëjau<br />

todël, kad apie homeopatijà þinau jau seniai. Dar sovietiniais laikais<br />

vaþiuodavau á kaimyninæ Latvijà ir gydydavausi Rygos homeopatinëje<br />

poliklinikoje.<br />

Labai domiuosi vaistiniais augalais ir viskuo, kas susijæ su gamta, nes<br />

laikau save „gamtos vaiku“. Ypaè mëgstu gëles, miðkà, jûrà. Esu spaudai<br />

parengusi knygà „Kà ðnabþda gëliø þiedai“. Joje surinkau per 400<br />

lietuviø poetø eilëraðèiø apie gëles, horoskopus, sapnø reikðmes, pati sugalvojau<br />

400 klausimø viktorinà su atsakymais, ádëjau ir tautosakos apie<br />

gëles: pasakø, sakmiø, legendø, patarliø bei prieþodþiø, másliø ir t. t.<br />

Siunèiu Jums ið savo bûsimos knygos keletà paèios sugalvotø viktorinos<br />

klausimø, susijusiø su augalais.<br />

Su pagarba<br />

Danutë Povilonytë, Panevëþys<br />

P. S. Gerb. Danutë Povilonytë atsiuntë ir smulkiosios tautosakos apie<br />

augalus: net 265 másles ir 225 patarles bei prieþodþius. Tikri lobiai!<br />

KONKURSAS<br />

1. Pasakykite vardadienius, kuriuos Lietuvoje þymi gëlës.<br />

2. Kokias gëles senovës lietuviai sëdavo ant stogø, kad netrenktø þaibas?<br />

3. Kokie lietuviø pagoniðki dievai turëjo ryðá su gëlëmis (augalija)?<br />

4. Koks paminklas, susijæs su gëlëmis, stovi Sankt Peterburgo Vasaros<br />

sode?<br />

5. Kokios ðalies aukðèiausias apdovanojimas yra pavadintas gëlës vardu,<br />

kokia tai gëlë?<br />

6. Kà þinote apie gydytojà E. Bachà ir kaip jis susijæs su gëlëmis?<br />

7. Kokius liaudiðkus vaistus (augalus) girtuokliams „gelbëti“ siûlë Lietuvos<br />

þiniuonë E. Ðimkûnaitë?<br />

Aktyviausiø konkurso dalyviø laukia paskatinamieji prizai!<br />

Laiðkus siøskite adresu: P. d. 1490, LT-10009, Vilnius.<br />

Esu nuolatinë Jûsø leidinio GAM-<br />

TOS GALIA skaitytoja. Daþnai vartoju<br />

ir homeopatinius vaistus. Mëgstu<br />

gamtà, augalus, daþnai lankausi<br />

savo tëviðkëje Ignalinoje. Èia palei<br />

Berþininkø eþerà auga platus ruoþas<br />

nuodingø augalø – Sosnovskio barðèiø.<br />

Að þinau, kad jie nuodingi, taèiau<br />

áspûdingo groþio ir aukðèio, tad<br />

að prie jø nusifotografavau. Ir uþsimirðusi<br />

netyèia suplëðiau kelis jø lapus.<br />

Netrukus man iðbërë rankas beveik<br />

iki peèiø, pradëjo nieþëti. Nusipirkau tepalo IRICAR, kelias dienas<br />

patepiau ir savijauta pagerëjo. Rausvi taðkai odoje iðnyko.<br />

Anksèiau skaudëdavo galvà, dabar vartoju jau treèià flakonëlá CAPA-<br />

DOL laðiukø, ir galvos skausmas nebevargina. Aèiû uþ natûralius vaistus<br />

ið gamtos, jie gana veiksmingi.<br />

J. Vièinienë, Panevëþys<br />

Perðalimui ir gripui<br />

Natûralus antibiotikas<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: farmakologikai<br />

aktyvi¯ sudedam¯j¯ dali¯: 25 mg Aconitum D3,<br />

25 mg Gelsemium D3, 25 mg Ipecacuanha D3,<br />

25 mg Phosphorus D5, 25 mg Bryonia D2, 25<br />

mg Eupatorium perfoliatum D1.<br />

100 g tirpalo yra: farmakologikai aktyvi¯<br />

sudedam¯j¯ dali¯: 10 g Aconitum D3, 10 g<br />

Gelsemium D3, 10 g Phosphorus D5, 10 g<br />

Bryonia D2, 10 g Eupatorium perfoliatum D1.<br />

Indikacijos: vartojamas peralimo ligoms,<br />

kuri¯ metu karËiuojama (pvz., gripui ir kitoms<br />

˚mioms virusinÎms infekcinÎms kvÎpavimo<br />

tak¯ ligoms), gydyti ir j¯ profilaktikai.<br />

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu<br />

suaugusiems ñ po 1 tabletÊ (10 la¯) kas<br />

valand‡, ne daugiau kaip 12 kart¯ per dien‡.<br />

Vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ (10 la¯) kas<br />

2 valandas, ne daugiau kaip 8 kartus per dien‡;<br />

savijautai pagerÎjus suaugusiems ñ po 1ñ2<br />

tabletes (10ñ20 la¯) 3 kartus per dien‡.<br />

Vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ (10 la¯) 3<br />

kartus per dien‡. Profilaktikai suaugusiems ñ<br />

po 1ñ2 tabletes (10ñ20 la¯) 3 kartus per dien‡.<br />

Vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ (10 la¯) 3<br />

kartus per dien‡.<br />

Tabletes lÎtai suËiulpti pusvaland· prie arba po<br />

valgio. Laus prie nuryjant rekomenduojama<br />

kur· laik‡ palaikyti<br />

burnoje.<br />

Dël vaistø<br />

vartojimo ir<br />

galimo<br />

ðalutinio<br />

poveikio<br />

bûtina<br />

pasitarti su<br />

gydytoju ar<br />

vaistininku.<br />

SudÎtis: Pelargonium sidoides akn¯<br />

spiritinis (1:10) ekstraktas (10 g tirpalo<br />

yra 8,0 g aktyviosios med˛iagos).<br />

Indikacijos: ˚mios ir lÎtinÎs infekcijos,<br />

ypaË kvÎpavimo tak¯ ir aus¯, nosies,<br />

gerklÎs srities infekcijos, pvz.,<br />

bronchitas, sinusitas, angina,<br />

rinofaringitas.<br />

DozÎs ir vartojimas: suaugusiems ñ<br />

˚minÎs ligos metu po 20ñ30 la¯ 3 kartus<br />

per dien‡. Gydant lÎtinÊ arba da˛nai<br />

pasikartojanËi‡ lig‡ ñ po 10ñ20 la¯ 3<br />

kartus per dien‡. 6ñ12 met¯ vaikams ñ po<br />

10ñ20 la¯ 3<br />

kartus per dien‡.<br />

Vaikams iki 6<br />

met¯ ñ po 5ñ10<br />

la¯ 3 kartus per<br />

dien‡.<br />

Laai turÎt¯ b˚ti<br />

geriami prie<br />

valg· su nedideliu<br />

kiekiu skysËio.<br />

Dël vaistø vartojimo ir galimo<br />

ðalutinio poveikio bûtina<br />

pasitarti su gydytoju ar vaistininku.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

11


12<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Gerøjø þodþiø<br />

kryptimi...<br />

... praplësk pasaulá, padaryk já vienu<br />

gyvenimu gilesná...<br />

Pavasarëja. Kovo danguje saulë vis pramaiðiui su debesimis.<br />

Mûsø pavasarëjanèio gyvenimo bruzdoje vis daugiau<br />

klausinëjanèiø: kur, kaip, kà?.. Gal vieniems tai bus senos<br />

dainos rypavimas „Kur bûsiu, kur eisiu?..“. Dainos, kurios<br />

ir autorius nebeþinomas. Kitø kasdieniø klausimø „Tai kaip<br />

dabar bus? Kà man dabar daryti? – autoriais nuolatos tampame<br />

patys. Argi tat ne paèiu laiku bûtø ðitoks tylus, neákyrus<br />

paðnibþdëjimas? Atkakliai ieðkodami nuolatinio absoliuèiojo<br />

vaisto, panacëjos, kuri mus padarytø sveikus ir laimingus,<br />

tardamiesi su visomis þvaigþdëmis ir visais þvaigþdininkais,<br />

sutikdami paklusti nesuprantamø þodþiø ir veiksmø<br />

vadinamajai magijai, galbût suglumtume: ðtai taip tiesiog<br />

á rankas gauname ið paprasèiausiø kasdieniniø gimtosios<br />

kalbos þodþiø, pagal senoliø ðimtmeèiais gludintas gimtosios<br />

kalbos taisykles suvarstytà þodþiø vëriná. Tavo paties<br />

perskaitytas ir pakartotas jis akivaizdþiai virsta guodþianèiu<br />

atsakymu, patarimu, kuriuo kitas ÞMOGUS, ðiuo atveju<br />

– POETAS, dalinasi su tavimi.<br />

Niekur nedingsim, turësim iðbristi kiekvienas savo amþinøjø<br />

rûpesèiø pievà. Taèiau kaip? Ðiurpdami nuo rasos? Aikèiodami<br />

nuo pavytusios þolës aðtrumo ? Ar graþiai pasilabindami:<br />

„Þolele mano, lietuje ir vëjuj“ bei suklusdami:<br />

„Kaip klauso þolë – / ji viskà apie mus<br />

þino...“<br />

Anot Justino Marcinkevièiaus, „ Poeto jëgà – kaip ir burtininko<br />

kadaise – sudaro mûsø tikëjimas, kad jis þino, atspëja,<br />

ávardina tai, kas mumyse neiðtarta, neturi vardo, taigi ir<br />

pavidalo.<br />

Deja, deja, ðiandien joks eilëraðtis nesustabdys srûvanèio<br />

J. Marcinkevièius su ðio straipsnio autore<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Sveikiname Poetà su<br />

75- uoju jubiliejumi<br />

Graþina Kadþytë<br />

kraujo, nepadës jis ir gyvatei ákandus. Ar poeto paðaukime<br />

jau në kiek nebeliko burtininko galios? Bet antai, sulaikæ<br />

kvëpavimà þmonës klauso tø þodþiø, turbût rasdami juose<br />

priebëgà ir uþuovëjà, ne rankas, o sielà ðildydami virð jø<br />

ugnies, stebuklinga jø galia svajonæ ir vi<strong>lt</strong>á augindami. Poeto<br />

þodis nûnai ne kûnu, o dvasia uþsiima. Ne gyvatei, o<br />

þmogui ákandus gydo. Uþkalba mûsø baimæ, ið silpno tiesos<br />

daigelio medá augina, uþvarduoja mûsø iðtikimybæ...“ . Tai<br />

mintys ið „Dienoraðèio be datø“. Já skaitydamas supranti,<br />

kad galëtum iðnarstyti visà poeto biografijà, surankioti visus<br />

draugø ir nedraugø pastebëjimus, bet nieko tikro sau ir<br />

savo gyvenimui nesurastum. Tai – tik þinios apie kito þmogaus<br />

gyvenimà. Tuo tarpu pasidalytas þodis, kuris gali tapti<br />

tavo paties savastimi, jau yra mûsø bendras gyvenimas po<br />

ta paèia saule, su tomis paèiomis prasmëmis, nes<br />

„... poetas – tai kelias. Ið vienos ðirdies á<br />

kità. (...) ... nuo tavo gimtosios gryèios<br />

slenksèio per kiemà, per senà sodà, per<br />

pievà (...) Jis toks artimas þemei, toks ði<strong>lt</strong>as<br />

– neþinia tik, ar saulë áðildë já, ar mûsø<br />

basos kojos. Nepakartojamas tas takelis,<br />

amþinas jo gyvenimas gamtoje“.<br />

Skaitau, renku þodþius sau (tai yra valia – dienoraðtis per<br />

knygà jau atiduotas mums), ir matau savosios vaikystës takelá<br />

ið puðynø vienkiemio link saulës laidos eþere... Skaityk, þiûrëk,<br />

kur vingiuoja tavosios vaikystës takelis... Kas nors pirmasis<br />

turëjo taip pasakyti, kad ið keleto mums bendros kalbos<br />

þodþiø nuðvistø ðitokia mûsø visø gyvenimø ávairovë ir<br />

pilnatvë.<br />

Negalëèiau sakyti „anais laikais“, kadangi, niekur nedingsi,<br />

jie tebëra mûsø gyvenimo dalis, taèiau tuomet, kai dar buvo<br />

negiedotina „Tautiðka giesmë“ – Lietuvos himnas, mes,<br />

studentai, kraðtotyrininkai ir þygeiviai, kurie susibëgdavome<br />

á kurá nors Lietuvos pakraðtá kartu sutikti Naujøjø me-


75- uoju jubiliejumi<br />

tø, vidurnaktá uþniûniuodavome: „ O tëviðke, (...)<br />

takeli, dingstantis vaikystës soduos, kur ðvieèia motinos<br />

graþi galva...“. Kartais painiojosi posmai ir þodþiai,<br />

nes ton dainon sudëta tiek daug, o kiekvienam<br />

kas nors svarbiau uþ visa kita...<br />

Kà pagalvoji dabar, iðgirdæs dainuojanèius: „ Kiek<br />

rovë neiðrovë, kiek skynë nenuskynë...“? Þodþiai,<br />

skirti Tëvynei, virsta priesaku sau – iðlikti, atsispiriant<br />

visoms negandoms. Kà jau bekalbëti apie tas<br />

senàsias – „Linelá raunu ne viena“, „Oi, uþkilokit<br />

vartelius“, „Sûrus, sûrus mariø vandenëlis“, kurias<br />

neabejodami priskiriame prie liaudies dainø? „Atsirëmiau<br />

á sumitusià liepaitæ ir kaþkokio graudulio<br />

apimtas, klausiau vis klausiau, kaip su þmonëmis nutolo,<br />

nulingavo ir mano þodþiai. Nutolo, nutilo. Jau<br />

– ne mano.“ Tai atsimena Justinas Marcinkevièius<br />

vienà vakarà gimtojo kraðto mieste, Prienuose, atrasdamas<br />

ir mums patvirtindamas tiesà, jog poeto<br />

kelias, prasidëjæs atskiro þmogaus ðirdyje, iðeina per<br />

þmones. Visa tai, kas iðskrenda ið pavargusiø, tarsi<br />

paukðèio lizdui sunertø tëvo rankø, ið atsidusimo:<br />

„Pieva, motinos pilnoji!“, ið tetø, kurios „bûna vaikystëj<br />

laukiamos labai“, pagraudenimø, tampa mûsø<br />

guodþianèiu ir gydanèiu uþkalbëjimu. Matydami<br />

þmones, vedinus vaikais, jausdami vaiko ar vaikaièio<br />

rankutæ savojoje, argi kada bûtume pagalvojæ:<br />

Su þmona Genute prie jûros (apie 1990)<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

„Kaip þinia, maþa upë áteka á didelæ. O<br />

þmoniø gyvenime – atvirkðèiai:<br />

suaugæs perduoda vaikui savo patirtá,<br />

iðmintá, þinias, meilæ... Didelë upë teka<br />

á maþà upelá. Stebuklas, ar ne?“<br />

Reikëjo, kad tai pasakytø POETAS. Tai todël já vainikuojame<br />

kûrëjo laurais. Ieðkome savo þodþiø iðreikðti<br />

pagarbai ir meilei. Sugalvojame kartkartëmis,<br />

prameèiui, daugiausia jubiliejiniø, adoracijø... Betgi<br />

svarbiausia yra pajausti, kaip kasdien tas gerøjø þodþiø<br />

„alchemikas“ pagauna, prisijaukina mintá, nuglosto<br />

jà, nukalbina ir, pavertæs þodþiu, per raðtus iðleidþia<br />

pas þmones, kad tæstøsi tas ðimtais galimybiø<br />

(nelygu, kiek rankø kurià dienà paims, kiek akiø perskaitys,<br />

kiek ðirdþiø priims) atsiveriantis kalbëjimas:<br />

Lyg paukðtá glostytum,<br />

Arba þiûrëtum á baso vaiko pëdsakà<br />

smëly...<br />

Taip gyveni.<br />

Yra tavy gerumas,<br />

Ir mano þodþiai auga á tave.<br />

Antai praþydo obelys, neskinsiu,<br />

Nebaidomas tegul gerumas gieda.<br />

Prigyja nulauþta obels ðaka,<br />

Ir vaiko lopðá vël po ja kabinam,<br />

Matai, sakiau, kad pabaigos nëra.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

13


14<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

„Kità savaitgalá bendradarbiai kvieèia pakeliauti, bûtø tikras smagumëlis, bet… að puikiai þinau, kad<br />

tada kaip tik prasidës „mano dienos“. Að to skausmo ir sunkumo pradedu bijoti jau prieð savaitæ, o<br />

tiksliau sakant, nespëju në pamirðti. Varge mano, kur jau ten kelionës – niekur ið namø në nosies<br />

neiðkiðiu, kamputy susirietus pratûnosiu, prakentësiu. Kas mënesá tà vienà, dvi ar net tris dienas<br />

norëèiau iðbraukti ið gyvenimo… Kà man daryti, kas gali padëti?“<br />

(Auðra M., Vilnius)<br />

Parengta pagal konferencijos medþiagà<br />

Skausmingos ir<br />

nereguliarios mënesinës<br />

gydytojos homeopatës poþiûriu<br />

Skausmingos ir nereguliarios mënesinës<br />

medikø terminologija vadinamos<br />

dismenorëja (lot. dysmenorrhoe, algomenorrhoea),<br />

kuri pagal atsiradimo laikà<br />

bei prieþastis skirstoma á pirminæ ir<br />

antrinæ dismenorëjas.<br />

Pirminës dismenorëjos atveju nëra lytiniø<br />

ar kitø organø patologijos. Pirminæ<br />

dismenorëjà gali skatinti ankstyvas<br />

mënesiniø atsiradimas, ilgos ir gausios<br />

mënesinës, rûkymas, antsvoris, piktnaudþiavimas<br />

alkoholiu.<br />

Antrinës dismenorëjos atveju mënesinës<br />

skausmingos nuo pat mënesiniø<br />

atsiradimo. Ginekologiðkai tiriant nustatoma<br />

organinei patologijai bûdingø<br />

simptomø, pavyzdþiui, gimdos adenomiozë,<br />

maþojo dubens organø uþdegimas,<br />

gimdos kaklelio stenozë, gimdos<br />

pogleivio mioma ir ne gimdos patologija<br />

(endometriozë, sàaugos, kiauðidþiø<br />

funkcinës cistos, kiauðidþiø ir kitø<br />

dubens organø gerybiniai ir piktybiniai<br />

augliai, ðlapimo pûslës ligos).<br />

Tradiciniai pirminës dismenorëjos gydymo<br />

metodai bûna neveiksmingi, o<br />

padëti gali homeopatiniai vaistai.<br />

Pirminei dismenorëjai gydyti<br />

rekomenduojamas kompleksinis<br />

homeopatinis vaistas<br />

MENALGIN. Jo sudëtyje yra:<br />

Magnesium phosphoricum (liet. magnio<br />

fosfatas), kuris gydo stiprø, priepuoliná,<br />

spazminá skausmà, bûdingà prieð<br />

prasidedant mënesinëms ir pirmà mënesiniø<br />

dienà.<br />

Tai vienas daþniausiø homeopatijoje<br />

vartojamø vaistø esat skausmams, ypaè<br />

jei jie spastinio, traukuliø pobûdþio.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Moterø paslaptys<br />

Gyd. ginekologë homeopatë<br />

A. Valytë, Kaunas<br />

Chamomilla (liet. vaistinë ramunë) gydo<br />

spazminá ar sàrëmiø pobûdþio<br />

skausmà prieð mënesines ar jø metu,<br />

kai skausmo intensyvumas moteriai atrodo<br />

nepakeliamas. Menstruacijos yra<br />

prieðlaikinës (ypaè po pykèio priepuolio),<br />

ilgos, gausios, kankina spaudimo<br />

jausmas ið virðaus þemyn. Mënesiniø<br />

metu moterys skundþiasi ávairiausiais<br />

negalavimais, bûna dirglios, nekontroliuoja<br />

savæs.<br />

Colocynthis (liet. kartusis moliûgas) gydo<br />

stiprø, diegiantá, spazminá skausmà<br />

prieð mënesines, kuris susilpnëja prasidëjus<br />

mënesinëms, o jø pabaigoje vël<br />

sustiprëja. Skausmas palengvëja susilenkus<br />

(daþniausiai gulint ant ðono, pritraukus<br />

kojas prie pilvo).<br />

Potentilla anserina (liet. þàsinë sidabraþolë)<br />

gydo dismenorëjà, skausmingas<br />

mënesines. Fitoterapijoje nuo senø laikø<br />

vartojama moteriðkoms ligoms gydyti.<br />

Aesculus (liet. paprastasis kaðtonas) gydo<br />

dël veninio kraujo stazës atsirandantá<br />

persipildymo, pulsacijos jausmà.<br />

Rekomenduotinas, kai mënesiniø<br />

skausmai yra lakstantys, ûmûs, staigûs,<br />

plintantys á kryþkaulá, ðlaunis.<br />

Taigi MENALGIN gydo ne tik<br />

skausmingas mënesines, bet ir<br />

reguliuoja nuotaikos svyravimus,<br />

bûdingus prieð mënesines ar<br />

mënesiniø metu.<br />

Kitas kompleksinis homeopatinis<br />

vaistas DYSMENORM<br />

rekomenduotinas kaip moters<br />

lytiniø organø hormonines<br />

funkcijas, menstruacijø stiprumà<br />

bei kitus prieðmenstruacinio<br />

sindromo (PMS) negalavimus<br />

gydantis vaistas, taip pat<br />

rekomenduotinas kaip nuo<br />

hormonø priklausanèiø augliø,<br />

cistø augimà valdantis vaistas.<br />

DYSMENORM sudëtyje yra:<br />

Agnus castus (liet. tikrasis skaistminys,<br />

dar vadinamas skaistybës medþiu), kuris<br />

rekomenduojamas, kai mënesinës<br />

yra vëluojanèios, trumpos ir negausios,<br />

lydimos spazminio gimdos skausmo;<br />

gimdos tempimo þemyn pojûtis; didelis<br />

silpnumas prieð mënesines ar jø metu;<br />

dismenorëja, lydima spazminio<br />

skausmo; PMS; kraujingos iðskyros<br />

prieð menstruacijas. Fitoterapijoje vartotas<br />

nuo senø laikø: nevaisingumui<br />

gydyti, esant fibroziniams cistiniams<br />

pokyèiams moters lytiniuose organuose<br />

(fibrozinë cistinë mastopatija, kiauðidþiø<br />

cistos), gimdymo metu, esant<br />

nervingumui, nuotaikø kaitai. Agnus<br />

castus kûdikius þindanèioms motinoms<br />

rekomenduotinas kaip pieno gamybà<br />

skatinantis homeopatinis vaistas.<br />

Pulsatilla (liet. pievinë ðilagëlë) rekomenduojama,<br />

kai yra negausios, vëluojanèios<br />

mënesinës, daþniausiai tirðtas,


Moterø paslaptys<br />

tamsus kraujas su kreðuliukais; bûdingos<br />

permainingos mënesinës – besikeièiantis<br />

gausumas, ritmas, konsistencija;<br />

dismenorëja; skausmingas krûtø pabrinkimas<br />

prieð mënesines; bûdingas<br />

PMS, pasireiðkiantis skysèiø susilaikymu,<br />

rankø, kojø pabrinkimu prieð<br />

menstruacijas.<br />

Rosmarinus officinalis (liet. kvapusis<br />

rozmarinas). Senovës graikø studentai<br />

egzaminø metu juo puoðdavo galvà,<br />

kad pagerintø atmintá. Nuo senø laikø<br />

buvo iðtikimybës simbolis. Rekomen-<br />

duojamas esant skausmams pilvo apaèioje<br />

prieð mënesines ar mënesiniø metu,<br />

kai mënesines lydi galvos svaigimas<br />

arba skausmas.<br />

Appis mellifica (liet. naminë bitutë) rekomenduotina,<br />

kai yra pirminë amenorëja,<br />

gausios menstruacijos; gimdos<br />

kraujavimai; lytiniø organø pilnakraujystë;<br />

patinimai (vietiniai, pvz., lytiniø<br />

organø ar bendrieji), skysèiø kaupimasis<br />

bei esant ávairiø organø (kiauðidþiø,<br />

skydliaukës, pieno liaukø) cistoms,<br />

ypaè deðiniosios kûno pusës.<br />

Laiðkai<br />

Ðià vasarà su dukra atostogavome<br />

Vokietijos mieste Kelne. Per radijà<br />

iðgirdau apie Bonoje atidaromà parodà<br />

„Homeopatija. Gydymas ir istorija“.<br />

Privalëjau jà aplankyti!<br />

Paroda vyko Bonos mokslo centre,<br />

jà organizavo Drezdeno vokieèiø<br />

higienos muziejus ir Ðtutgarto medicinos<br />

istorijos institutas. Ðeðiuose skyriuose eksponuojami straipsniai, fotografijos<br />

ir maþos inscenizacijos supaþindino su homeopatijos mokslo pradþia,<br />

raida, homeopatinës terapijos principais ir poþiûriu á ligø kilmæ.<br />

Suþinojau, jog homeopatiniai vaistai gaminami ið gyvûnø, mineralø ir augalø<br />

substratø.<br />

Homeopatijos pradininku laikomas gyd. S. Hahnemann. XVIII a. pabaigoje<br />

jis buvo revoliucionierius tuometinëje medicinoje. Jis stebëjo kiekvieno paciento<br />

ligos raidà, vaistø poveiká, nustatinëjo ir skyrë tokias vaistø dozes, kurios<br />

visai nekenktø organizmui.<br />

Homeopatijos populiarinimui didþiulæ reikðmæ turëjo pacientai ið áþymiø menininkø<br />

rato: Fiurstas, Ðvarcenbergas, Bethovenas, Getë, Paganinis.<br />

1830 m. choleros epidemijos metu homeopatiniai vaistai buvo vartojami labai<br />

plaèiai.<br />

Vokietijos gydytojai yra homeopatijos pionieriai. Nuo XIX a. pabaigos ðis gydymas<br />

iðplito po visà pasaulá. Maþos vaistinëlës, kuriose pagal receptus vaistai<br />

buvo ruoðiami rankomis, virto didelëmis vaistø gamybos firmomis, kuriø medikamentai<br />

iðstumia cheminius vaistus.<br />

Sveikas gyvenimo bûdas+sveika mityba+puiki nuotaika+natûralûs homeopatiniai<br />

vaistai – bet kokio amþiaus ðiuolaikinio þmogaus credo. „Sveikata labiau<br />

priklauso nuo mûsø áproèiø ir mitybos, negu nuo gydymo meno“ (D. Lebokas).<br />

Dþiaugiuosi, kad atostogaujant nei man, nei dukrai neprireikë vaistø. Namuose<br />

ar kelionëje visada turiu vaistinëlëje „angliukø“, jodo, UMCKALOR ir TON-<br />

SILOTREN. Tai suteikia saugumo jausmà, nes susirgti galime bet kur ir bet<br />

kada. O gal bendrakeleiviui prireiks pagalbos?<br />

Linkiu sëkmingai tæsti homeopatiniø vaistø populiarinimo misijà, bûèiau dëkinga<br />

radusi þurnale straipsniø apie homeopatijos naujoves.<br />

Darutë Ðilova, Klaipëda<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 25 g<br />

Magnesium phosphoricum D2, 25 g<br />

Chamomilla D2, 25 g Colocynthis D3,<br />

100 mg (sausas likutis 1,7 mg) Potentilla<br />

anserina ®, 25 g Aesculus D1.<br />

Indikacijos: skausmingos menstruacijos<br />

(pirminÎ dismenorÎja).<br />

DozÎs ir vartojimas: esant stipriam<br />

skausmui gerti po 1 tabletÊ kas valand‡, bet<br />

ne daugiau kaip 12 tableËi¯ per dien‡. Jei<br />

moteris skund˛iasi skausmingomis<br />

menstruacijomis, rekomenduojama pradÎti<br />

vartoti vaist‡ likus 7ñ10 dien¯ iki<br />

menstruacij¯ (po 2 tabletes kart‡ per dien‡).<br />

VÎliau b˚tina gerti po 1ñ2 tabletes 3 kartus<br />

per dien‡, kol skausmas visikai inyksta.<br />

Tabletes reikia lÎtai suËiulpti pusvaland·<br />

prie arba pusvaland· po valgio.<br />

Menalgin Æ aprobacini¯ studij¯ metu pastebÎta,<br />

kad gydymo, ypaË nehormoninio, klausimai<br />

yra labai aktual˚s. Menalgin Æ efektyvumas<br />

siekia 60ñ85 proc., alutinis poveikis<br />

nepasireikia,<br />

todÎl preparat‡<br />

galima sÎkmingai<br />

vartoti<br />

skausmingoms<br />

mÎnesinÎms<br />

gydyti.<br />

Dël vaistø vartojimo ir<br />

galimo ðalutinio poveikio<br />

bûtina pasitarti su<br />

gydytoju ar vaistininku.<br />

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra:<br />

125 mg (1,0 mg sauso likuËio) Agnus<br />

castus ®, 25 mg Pulsatilla D3,<br />

25 mg Rosmarinus officinalis D2,<br />

25 mg Apis mellifica D3.<br />

Indikacijos: mÎnesini¯ ciklo sutrikimai.<br />

DozÎs ir vartojimas: vartojamas<br />

reguliariai po 1ñ2 tabletes 3 kartus per<br />

dien‡. Tabletes reikia lÎtai suËiulpti<br />

pusvaland· prie arba pusvaland· po<br />

valgio.<br />

Vaist‡ galima vartoti ilgai.<br />

Lietuvoje Dysmenorm Æ efektyvumas<br />

buvo tirtas 1999 m. 61,9ñ85,7 proc.<br />

pacienËi¯ gydymo efektas buvo<br />

teigiamas. –alutinis poveikis<br />

nepasireikÎ nÎ vienai pacientei.<br />

Dël vaistø vartojimo ir<br />

galimo ðalutinio poveikio<br />

bûtina pasitarti su<br />

gydytoju ar vaistininku.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

15


16<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Parengta pagal konferencijos medþiagà<br />

Dar kartà apie klimaksà<br />

Klimaksas – fiziologinis laikotarpis moters gyvenime, kurio metu iðnyksta<br />

reprodukcijos galimybës ir kuris susijæs su laipsniðku kiauðidþiø funkcijø<br />

sunykimu.<br />

Perimenopauzë – laikotarpis prieð ir po menopauzës, per kurá gali atsirasti<br />

menstruacijø ciklo pakitimø ir klimakteriniam laikotarpiui bûdingø<br />

simptomø.<br />

Klimakteriniai simptomai – moters organizmo vazomotoriniø, endokrininiø<br />

ir psichoemociniø sutrikimø kompleksas klimakso laikotarpiu.<br />

Klinikiniai simptomai, kuriuos sukelia estrogenø trûkumas.<br />

Ankstyvieji:Vazomotoriniai (karðèio bangos, gausus prakaitavimas, padidëjæs<br />

jautrumas, galvos skausmai, ðirdies permuðimai.<br />

Psichoemociniai: nuotaikø kaita, nervingumas, depresija; miego sutrikimai,<br />

nervinis iðsekimas, nuovargis; atminties ir dëmesio koncentracijos susilpnëjimas;<br />

seksualinio aktyvumo sumaþëjimas.<br />

Vidutinieji (atsiranda vëliau): makðties sausumas ir nieþëjimas; ðlapimo<br />

nelaikymas; odos sausumas; plaukø ir nagø lûþinëjimas; nutukimas.<br />

Klimakterinio sindromo gydymo<br />

galimybës naudojant homeopatiná vaistà<br />

KLIMAKTOPLAN N<br />

Gydytoja ginekologë J. Jurgaitytë<br />

Gydytoja ginekologë E. Lapðâne<br />

Tyrimo tikslas: ankstyvøjø klimakterinio sindromo simptomø gydymas. Buvo<br />

stebëtos 14 perimenopauzës laikotarpá iðgyvenanèiø moterø. Vidutinis<br />

stebëtø moterø amþius – 49,6 metø. Gydymo trukmë – 8–12 savaièiø. KLI-<br />

MAKTOPLAN N buvo paskirtas po 1 tabletæ 3 kartus per dienà.<br />

Tyrimo rezu<strong>lt</strong>atai:<br />

1. Vegetaciniai sutrikimai (karðèio bangos, gausus prakaitavimas, stiprus<br />

ðirdies plakimas):<br />

sumaþëjo 71 % pacienèiø;<br />

visiðkai iðnyko 21,01 % pacienèiø.<br />

2. Psichoemociniai sutrikimai (vidinis nerimas, miego sutrikimai ar bloga<br />

nuotaika):<br />

sumaþëjo 60,5 % pacienèiø;<br />

visiðkai iðnyko 26,3 % pacienèiø.<br />

3. Echoskopinio tyrimo metu gimdos gleivinës storio pakitimø nepastebëta.<br />

4. Hormoninio tyrimo ir kûno masës tyrimo metu pastebimø pakitimø nenustatyta.<br />

Iðvada:<br />

Homeopatinis vaistas KLIMAKTOPLAN N:<br />

gerai toleruojamas;<br />

yra veiksminga priemonë gydant klimakterinius simptomus moterims<br />

perimenopauzës laikotarpiu.<br />

Skirtingai nei pakaitinë hormonø terapija,<br />

KLIMAKTOPLAN N gydo nedarydamas þalos organizmui.<br />

Gydymas KLIMAKTOPLAN N uþtikrina gerà savijautà<br />

visu menopauzës laikotarpiu. Jûsø teisë rinktis...<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Moterø paslaptys<br />

Laiðkai<br />

Mano buvusi profesija – medicinos<br />

sesuo. Labai liûdna, bet dabar mane<br />

gydanèio gydytojo buvau pavadinta „ligø<br />

maiðu“, man buvo patarta verèiau rûpintis<br />

Anapiliu, nors ið tiesø pas já per 8<br />

metus að lankiausi gal tik kokius 6 kartus...<br />

Tad eidama per vaistines Ðiauliuose dabar<br />

stengiuosi pati susirinkti visà nemokamà<br />

informacijà apie vaistus ir gydymà. Jau treti<br />

metai lankau Ðiauliø treèiojo amþiaus universiteto<br />

sveikatos, dvasinio tobulëjimo,<br />

ku<strong>lt</strong>ûros ir meno faku<strong>lt</strong>etus. Esu Dailës studijos<br />

narë ir Ðiauliø bendruomenës namø<br />

lankytoja. Pati fotografuoju. Dabar mano<br />

hobis – autografai.<br />

Þurnalà GAMTOS GALIA gaudau vaistinëse<br />

ir dalijuosi su bendramintëmis. Esu<br />

labai dëkinga uþ homeopatiná vaistà KLI-<br />

MAKTOPLAN N. Be jo gal bûèiau jau kapuose<br />

nuo to pasiutusio karðèio, kuris nepaprastai<br />

alina ðirdá. Ðitoks karðtis, o iðsirengæs<br />

netrunki perða<strong>lt</strong>i, ir prasideda...<br />

Nekantriai lauksiu naujø þurnalø.<br />

Pagarbiai<br />

Aldona Vaièaitienë, Ðiauliai<br />

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 25 mg<br />

Cimicifuga D2, 25 mg Sepia D2, 25 mg<br />

Ignatia D3, 25 mg Sanguinaria D2.<br />

Indikacijos: klimakterinio laikotarpio<br />

negalavimai ñ karËio protr˚kiai,<br />

sustiprÎjÊs prakaitavimas ir irdies<br />

plakimas, galvos svaigulys, nie˛ulys,<br />

nerimas, miego sutrikimas, depresija.<br />

DozÎs ir vartojimas: vartojama po 1ñ2<br />

tabletes 3 kartus per dien‡.<br />

Tabletes reikia lÎtai suËiulpti pusvaland·<br />

prie arba pusvaland· po valgio.<br />

Vaist‡ galima vartoti ilgai.<br />

Klimaktoplan Æ aprobuotas Lietuvoje<br />

1998 m. Aprobacinio tyrimo duomenys:<br />

karËio poj˚tis suma˛Îjo apie 72 proc.<br />

pacienËi¯,<br />

prakaitavimas<br />

suma˛Îjo 77<br />

proc. pacienËi¯,<br />

miego sutrikimai<br />

suma˛Îjo 70<br />

proc. pacienËi¯.<br />

Dël vaistø vartojimo<br />

ir galimo ðalutinio poveikio<br />

bûtina pasitarti su gydytoju<br />

ar vaistininku.


Moterø paslaptys<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Nuoðirdþiai dëkoju Jûsø þurnalui uþ homeopatiniø preparatø apraðymus. Að visada mëgau<br />

rinkti vaistaþoles ir jas vartoti, nes cheminiai vaistai ir yra cheminiai. Aèiû DHU<br />

firmai, kad rûpinasi þmoniø sveikata ir gali pasiûlyti nuostabiø savo firmos homeopatiniø<br />

preparatø. Kiekviena moteris, perþengusi 40-eèio slenkstá, stengiasi kuo labiau palengvinti<br />

savo gyvenimà ir atsikratyti nemaloniø klimakterinio laikotarpio negalavimø. Kartà<br />

vaistinëje man rekomendavo homeopatiná vaistà KLIMAKTOPLAN N. Ðis preparatas<br />

veiksmingai paðalina visas klimakterinio negalavimo apraiðkas. Ðiuos vaistus vartoju jau<br />

penkeri metai, tai nuostabûs vaistai. Prieð kelerius metus suðlubavus mano ðirdelei gydytoja<br />

rekomendavo kurá laikà pavartoti homeopatiná preparatà AUROCARD. Tai ið tiesø<br />

Auksiniai ðirdies laðai, jie man labai padëjo.<br />

Labai norëjau su DHU firmos darbuotojais ir þurnalo GAMTOS GALIA skaitytojais<br />

pasidalyti mintimis apie nuostabius preparatus, praskaidrinusius mano gyvenimà. Dëkoju<br />

Jums, kad esate ir rûpinatës þmoniø sveikata.<br />

Zina Kulikova, Uþventis<br />

Jau keleri metai mano ðeima vartoja puikià priemonæ nuo raumenø<br />

ir sànariø ligø REWMA-GEL. Jis padeda man (55 m.,<br />

II gr. invalidë), mamai (85 m.) ir vyrui. Esame labai dëkingi,<br />

geresnës priemonës atkurti kûno judesius nëra.<br />

Ið þurnalo GAMTOS GALIA suþinojau, kad yra ir kitø DHU<br />

homeopatiniø vaistø.<br />

Pradëjau vartoti CINNABSIN, UMCKALOR, dabar ieðkosiu<br />

ir kitø DHU vaistø.<br />

Svetlana Protienë, Palanga<br />

Prieð 15 metø buvo labai suðlubavusi sveikata, kamavo begalë visokiø skausmø<br />

skausmeliø, visko në nesuraðysi. Tada rimtai pradëjau domëtis vaistingaisiais<br />

augalais, ávairiomis prieskoninëmis þolelëmis, nes buvau labai alergiðka<br />

vaistams ir jø pavartojus ilgai tekdavo gydytis odos bërimus. Buvo tikra kankynë.<br />

O didþioji „draugystë“ su homeopatiniais vaistais prasidëjo nuo to, kad<br />

draugë ið Kelmës patarë iðmëginti KLIMAKTOPLAN N. Dabar homeopatiniø<br />

vaistø vartoju ir daugiau – svarbiausia, kad jie nesukelia jokios alergijos,<br />

greit pajunti teigiamà jø poveiká, be to, nebrangûs.<br />

Domiuosi gydymu augalais, ir pati prisirenku daug ávairiø vaistaþoliø, auginu<br />

prieskonines ir gydomàsias þoles. Mëgstu pipirnæ, petraþolæ, rozmarinà, èiobrelá,<br />

kai kà – á arbatà, kai kà – á salotas. Rinkdama pynimui javus toli nuo<br />

dideliø keliø pievose, miðkuose randu ir vaistingøjø augalø. Su dviraèiu apvaþiuoju<br />

visur, kol uþsninga laukus ir kelius. Anûkës atëjusios tuoj praðo skanios<br />

þoleliø arbatos, þoleliø ant sumuðtiniø – ir kuo daugiau!<br />

Ypaè anksti pavasará vartojame daug þoliø – kiaulpieniø, varnalëðø, gelsviø,<br />

ge<strong>lt</strong>ekliø, miðkiniø èesnakø. Anûkës sako: mûsø moèiutë turbût viskà, kas<br />

þaliuoja, ir deda á salotas, todël jos tokios skanios ir kvapios.<br />

Su anûkëmis darome ir skanius saldainiukus, sulipdome juos ið þiedeliø ir<br />

ávairiø dþiovintø vaisiø, paskui valgome ið lëto, tiesiog skanaujame, nes tokio<br />

skonio niekur nenusipirksi. Kartu darome ir groþybes ið ðiaudeliø – sodus, varpelius,<br />

lëkðtes, krepðelius, karoliukus. Kalëdoms net eglutæ buvome susivërusios,<br />

kad nereikëtø kirsti þalios miðko puoðmenos... Taip ir dþiaugiamës gamtos<br />

dovanomis. Dëkojame Jums, kad leidþiate nuostabø þurnalà, kuris daug<br />

ko pamoko ir atrakina duris á sveikatos ir gamtos pasaulá.<br />

Emilija Uþkurienë<br />

Laiðkai<br />

Judesio laisvë<br />

SudÎtis: 10 g ˛elÎ yra: 0,5 g Rhus<br />

toxicodendron, 0,5 g Ledum, 1,0 g<br />

Symphytum ad usum externum<br />

urtinkt˚ros.<br />

Indikacijos: reumatinÎ ir degeneracinÎ<br />

raumen¯ ir s‡nari¯ liga, skausmingas<br />

raumen¯ ·tempimas ir patempimas.<br />

DozÎs ir vartojimas: 3 kartus per dien‡<br />

lengvai ·trinamos skausmingos vietos.<br />

Vaist‡ galima vartoti ilgai.<br />

Rewma-Gel Æ aprobacija Lietuvoje atlikta<br />

1998 m. Studijoje buvo ·vertinta viena i<br />

pagrindini¯ vaisto savybi¯ ñ skausmo<br />

slopinamasis efektas. Buvo padaryta<br />

ivada, kad Rewma-Gel Æ greitai ir<br />

veiksmingai malina skausm‡ gydant<br />

reumatoidin· artrit‡ ir osteoartrozÊ, gerai<br />

toleruojamas.<br />

Dël vaistø vartojimo ir galimo ðalutinio poveikio bûtina<br />

pasitarti su gydytoju ar vaistininku.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

17


18<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11) Mintys apie homeopatijà<br />

Homeopatinio gydymo ypatybës<br />

Alopatija – gydymas prieðingu<br />

Ðiuo metu labiausiai paplitæs alopatinis<br />

gydymas, t. y. „gydymas prieðingu“<br />

(gr. Allos – prieðingas, pathos – liga).<br />

Alopatinë simptomatologija nagrinëja<br />

tam tikroms ligoms bûdingus simptomus.<br />

Liga nagrinëjama kaip savarankiðkas<br />

fenomenas, t. y. atskirai nuo serganèio<br />

þmogaus! Skiriant alopatinius<br />

vaistus informatyvûs tik tie simptomai,<br />

kurie reikðmingi diagnozei nustatyti.<br />

Renkant anamnezæ dauguma simptomø,<br />

pojûèiø, individualiø paciento savybiø<br />

lieka kaip balastas.<br />

Ligos samprata homeopatijoje<br />

Homeopatijoje liga suprantama kaip<br />

veiksnys, paþeidþiantis organizmo vidinæ<br />

harmonijà. Liga – dinaminis procesas,<br />

apimantis visà organizmà. Pastebimi<br />

morfologiniai pokyèiai bei simptomai<br />

nëra liga, o tik ligos pasekmë.<br />

Pavyzdþiui, skrandþio opa, artritas, hipertenzija<br />

– tik bendro viso organizmo<br />

sutrikimo pasekmës. Simptomai – tikslingos<br />

organizmo apsauginës reakcijos<br />

iðraiðka, siekiant atkurti ar bent stabilizuoti<br />

paþeistà homeostazæ (pusiausvyrà).<br />

Ûminës ligos<br />

Áprasti ûminiø ligø simptomai – skausmas,<br />

karðèiavimas, iðskyros ið nosies,<br />

kosulys, viduriavimas – yra labai svarbios<br />

gynybinës reakcijos susirgus ûmia<br />

infekcija. Skirdami tokiam pacientui<br />

antipiretikus, antibiotikus bei iðskyras<br />

slopinanèius vaistus ne gydysime ligà,<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Doc. dr. A. Bagdonavièius<br />

Kauno medicinos universitetas<br />

o tik slopinsime jo imunines reakcijas.<br />

Simptomø (gynybiniø reakcijø) slopinimas<br />

sàlygoja ûmaus proceso perëjimà<br />

á lëtiná.<br />

Lëtinës ligos<br />

Gyd. homeopatas S. Stankûnas<br />

Kauno medicinos universitetas<br />

Lëtinëms ligoms bûdinga: 1) kryptis –<br />

ið iðorës á vidø, 2) be specifinio gydymo<br />

savaiminis pasveikimas negalimas.<br />

Lëtiniø ligø atveju visos organizmo reakcijos<br />

nukreiptos á homeostazës palaikymà,<br />

taèiau visiðkai pasveikti neámanoma.<br />

Nusistovi tam tikra patologinë pusiausvyra,<br />

ligos frontà kuo labiau stengiantis<br />

palaikyti periferijoje – kuo toliau<br />

nuo gyvybiðkai svarbiø organø.<br />

Slopinimo fenomenas<br />

Uþslopinus simptomus (t. y. organizmo<br />

apsaugines reakcijas) suardoma<br />

nusistovëjusi patologinë pusiausvyra.<br />

Uþkirtus kelià lëtinës ligos iðraiðkai periferijoje<br />

patologija gilëja, paþeidþiamos<br />

gyvybiðkai svarbesnës organizmo<br />

struktûros. Uþslopinus simptomus, pacientas<br />

po kurio laiko susirgs kita, paprastai<br />

sunkesne, liga. Pavyzdþiui, atopinis<br />

bërimas virs bronchine astma.<br />

Ar ámanoma panaudoti<br />

natûralias organizmo reakcijas<br />

padedant atkurti pusiausvyrà, o<br />

ne slopinti jas?<br />

Similia similibus curentur<br />

Homeopatijos esmë – Panaðumo dësnis:<br />

panaðus gydo panaðø. Vadinasi,<br />

serganèiajam minimaliomis dozëmis<br />

skiriamas vaistas, kuris sveikam þmogui<br />

galëtø suke<strong>lt</strong>i panaðiø simptomø (S.<br />

Hahnemann, gr. Homoios – panaðus,<br />

pathos – liga).<br />

Homeopatija – individualizuojanti terapija,<br />

t. y. vaistas skiriamas konkreèiam<br />

þmogui, ávertinus jo negalavimà,<br />

o ne pagal klinikinæ diagnozæ. Vaistas<br />

parenkamas atsiþvelgiant á psichiniø,<br />

emociniø ir fiziniø simptomø visumà.<br />

Homeopatiniai vaistai<br />

Ðiuo metu homeopatijoje naudojama<br />

apie 2000 vaistiniø medþiagø. Augalinës<br />

kilmës ~ 70%, mineralinës kilmës<br />

~ 25%, gyvulinës kilmës ~ 5%.<br />

Siekiant iðvengti toksinio poveikio,<br />

praplësti bei sustiprinti terapiná efektà<br />

vaistai potencijuojami. Atliekami serijiniai<br />

skiedimai ir sukratymai.<br />

Vaisto potencija þymima ðalia vaisto<br />

pavadinimo, pvz., Calendula ¨, Arnica<br />

30 D, Arsenicum album 200 C, Lachesis<br />

1 M.<br />

Tas pats, tik skirtingos potencijos vaistas<br />

veiks skirtingus organizmo lygmenis.<br />

Pavyzdþiui, gydant homeopatiniu vaistu<br />

slogà rekomenduotina vartoti maþesnës<br />

potencijos homeopatiná vaistà,<br />

o gydant depresijà skiriamo homeopatinio<br />

vaisto potencija turëtø bûti ne maþesnë<br />

kaip 200 C.<br />

Skirtingø potencijø vaistai veikia nevienodai<br />

ilgà laikà:<br />

6 C veikia apie 6 val.<br />

30 C veikia apie parà.<br />

200 C veikia apie savaitæ ar ilgiau.<br />

1000 C (1M) veikia apie 2 savaites<br />

ar ilgiau.


Mintys apie homeopatijà<br />

Homeopatiniais vaistais gydant vaikus<br />

vaistø dozë turëtø bûti atitinkamai maþesnë:<br />

Vaikams iki 2 metø – 1/4 suaugusiojo<br />

dozës<br />

Iki 3–5 metø – 1/3 suaugusiojo dozës<br />

Iki 6–7 metø – 1/2 suaugusiojo dozës<br />

Iki 8–10 metø – 2/3 suaugusiojo dozës<br />

10–12 metø vaikams gali bûti skiriama<br />

suaugusiojo dozë.<br />

Nepamirðkite!<br />

Kava, actas, mëtos, ramunëlës, kamparas<br />

– medþiagos, kurios susilpnina<br />

arba visiðkai neutralizuoja homeopatiniø<br />

vaistø poveiká.<br />

Praktikoje skiriant<br />

homeopatinius vaistus svarbu:<br />

Pirminis homeopatinis paûmëjimas rodo,<br />

kad vaistas paskirtas teisingai, tai<br />

geras prognostinis poþymis. Jis trunka<br />

neilgai, po to paprastai bûna ilgalaikis<br />

pagerëjimas arba visiðkai pasveikstama.<br />

Teisingai gydant sveikstama maþdaug<br />

taip (autoriaus garbei tai pavadinta<br />

Heringo taisyklëmis):<br />

1. Simptomai iðnyksta atbuline tvarka<br />

nei jie atsirado;<br />

2. Sveikstama nuo svarbesniø organø<br />

maþiau svarbiø link;<br />

3. Sveikstama nuo virðaus þemyn.<br />

Homeopatinius monopreparatus gali<br />

skirti tik gydytojas homeopatas. Tiems<br />

gydytojams bei vaistininkams, kurie<br />

baigæ tradicinës medicinos mokslus, taèiau<br />

nori pacientus gydyti homeopatiniais<br />

vaistais, sukurta kompleksinë homeopatija.<br />

Á kompleksiniø preparatø sudëtá áeina<br />

keli homeopatiniai vaistai, daþniausiai<br />

þemø potencijø. Kompleksiniai preparatai<br />

skiriami pagal klinikinæ diagnozæ.<br />

Kompleksinius homeopatinius vaistus<br />

savigydai gali vartoti tie þmonës,<br />

kurie nori pasveikti nekenkdami organizmui.<br />

Patarlëse augalai gyvena<br />

Berþo rykðtë kaulo nelauþia.<br />

Tos aviþos ne dël to þàsino.<br />

Linelis rengia, avelë dengia.<br />

Gerai kaip á dilgëles pataikius.<br />

Sveikas kaip ridikas.<br />

Nuo rûgðèiø obuoliø dantys atðimpa, nuo rûsèiø þodþiø<br />

ðirdá skauda.<br />

Aviþos neina prie arkliø, tik arkliai prie aviþø.<br />

Santaikoj ir þirniai gardesni.<br />

Nenusileidþia në per aguonos grûdà.<br />

Su tavim prasidëk – pupø rëtá pasidëk.<br />

Alus be apyniø, o þmogus be teisybës niekur netinka.<br />

Graþi kaip pupø velnias.<br />

Uþ atsiøstas patarles ir prieþodþius<br />

dëkojame mûsø skaitytojams<br />

KREMAS IR TEPALAS<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Pagalba jûsø odai<br />

SudÎtis: 10 g tepalo bei kremo yra<br />

1,0 g urtinkt˚ros Cardiospermum<br />

halicacabum ®.<br />

Indikacijos: egzema, neurodermitas,<br />

odos nudegimai saulÎje, vabzd˛i¯<br />

·kandimai ir kitokie odos u˛degimai,<br />

kuriais sergant nie˛ti od‡.<br />

DozÎs ir vartojimas: lengvai ·trinti<br />

pa˛eist‡ od‡ tris kartus per dien‡.<br />

Aprobuojant IRICAR Lietuvoje 1998 m.<br />

buvo padaryta ivada, kad jis<br />

ne˛alingas ˛mogaus sveikatai, ma˛ina<br />

odos paraudim‡ ir nie˛Îjim‡, neerzina<br />

odos. IRICAR gali b˚ti sÎkmingai<br />

taikomas odos ligoms gydyti.<br />

Dël vaistø vartojimo ir galimo ðalutinio poveikio<br />

bûtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.<br />

SudÎtis: 50 g tepalo yra 5 g Mahonia<br />

aquifolium urtinkt˚ros D1.<br />

Indikacijos: psoriazÎ ir kitoks sausas<br />

odos ibÎrimas.<br />

DozÎs ir vartojimas: 3 kartus per dien‡<br />

lengvai ·trinamos pa˛eistos odos vietos.<br />

Vaist‡ galima vartoti ilgai.<br />

Aprobacijos tyrimo metu Lietuvoje<br />

1998 m. buvo padarytos ivados, kad<br />

gydant PSORIATEN lengvos ir vidutinio<br />

sunkumo formos psoriazÊ efektas<br />

pasireikia po 4ñ6 gydymo savaiËi¯.<br />

Gydym‡ PSORIATEN galima derinti su<br />

kitais gydymo metodais.<br />

Dël vaistø vartojimo<br />

ir galimo ðalutinio poveikio<br />

bûtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

19<br />

Psoriazei (þvynelinei) gydyti


20<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Astrologai sako, kad auksas suteikia<br />

energijos, pervargus padeda atsipalaiduot,<br />

maþina depresijà, skatina proto aiðkumà.<br />

Netgi manoma, kad ið kartos á kartà<br />

perduodami auksiniai papuoðalai turi<br />

didelæ energijos galià. Auksiniai<br />

þiedai, mûvimi ant deðinës rankos,<br />

esà gali pailginti gyvenimà 10–20<br />

metø, taèiau tik tuo atveju, jei þiedà<br />

mûvintis asmuo neturi piktø këslø.<br />

Auksas neða sëkmæ brandiems þmonëms,<br />

bet gali bûti kenksmingas bræstanèiam<br />

organizmui. Vaikams ir paaugliams ðis<br />

metalas gali ke<strong>lt</strong>i nuovargá ir átampà.<br />

AUKSAS (Aurum, simbolis Au) – cheminis elementas. Ryðkiai ge<strong>lt</strong>onas<br />

taurusis metalas yra minkðtas ir kalus. Jis atsparus oro, rûgðèiø ir ðarmø<br />

veikimui. Auksà tirpina tik koncentruotø azoto ir druskos rûgðèiø miðinys.<br />

Yra þinomi du aukso oksidai (Au 2 O ir Au 2 O 3 ). Aukso lydiniai su sidabru,<br />

variu, platina ir kitais metalais labai atsparûs korozijai, yra plastiðki.<br />

Þemës plutoje aukso yra 4,3 10-7 % þemës masës. Auksas yra grynuoliø<br />

klasës mineralas. Jo lydymosi temperatûra – 1046,5°C, virimo – 2947 °C.<br />

Senovëje auksas buvo gaunamas plaunant auksingà smëlá. Gana ilgà laikà<br />

aviø kailiai bûdavo nugramzdinami á upæ ir ant jø pilamas auksingas smëlis.<br />

Didesni metalo gabalëliai uþsikabindavo ir likdavo vilnose. Paskui kailius<br />

sudegindavo, pelenus suberdavo á indus ir plaudavo vandeniu, kol indo dugne<br />

likdavo auksas.<br />

Viduramþiais iðmokta iðskirti auksà ið rûdø naudojant gyvsidabrá. Ðiais laikais<br />

susmulkintas rûdos koncentratas veikiamas kalio arba natrio cianidø<br />

tirpalais, po to nusodinamas cinku arba sorbuojamas onitais. Auksas gryninamas<br />

elektrolize arba tirpinant rûgðtyse.<br />

Auksu prekiaujama pasaulio birþose. Daugiausia aukso perkama investuojant<br />

pinigus. Ið aukso ir jo lydiniø gaminamos monetos ir medaliai, juvelyriniai<br />

dirbiniai, dantø protezai. Izotopu 198Au gydomos vëþinës ligos.<br />

Á Lietuvà auksà atneðë ledynai, atslinkæ ið Ðvedijos ir Suomijos auksingø plotø.<br />

Didþiasalio ir Salako þvyro telkiniuose aukso atitinkamai rasta 0,56 ir 0,13 g/t.<br />

Lietuvoje auksas monetø pavidalu pasirodë XIV–XV amþiais, tada á Vilniø<br />

atvyko ir pirmieji auksakaliai ið Vokietijos. XVI a. Vilniuje jau veikë auksakaliø<br />

cechas, buvo kalamos monetos.<br />

Daugiausia aukso yra Australijoje, Brazilijoje, Èilëje, Indijoje, JAV, Kanadoje,<br />

Kinijoje, Meksikoje, Mongolijoje, Norvegijoje, Pietø Afrikos Respublikoje,<br />

Rusijoje. Didþiausias aukso luitas 1872 metais rastas Australijoje.<br />

214,326 kg luite gryno aukso buvo 85,05 kg.<br />

Auksas jau tûkstanèius metø simbolizuoja prabangà. Auksiniais<br />

papuoðalais galime puoðtis ar jø visai nevertinti, prabangà<br />

galime mëgti arba niekinti. Bet ar tikrai didelë prabanga yra<br />

pastiprinti savo pavargusià ar operacijà atlaikiusià ðirdá<br />

homeopatiniais vaistais, kuriuose esanti aukso dalelë ákvëps Jûsø<br />

ðirdþiai naujos energijos ir gyvybës? Jûsø ðirdis tikrai verta<br />

tokios prabangos!<br />

Kad ðirsi bûtø rami<br />

Jûsø ðirdis verta prabangos<br />

SudÎtis: 10,0 g (atitinka 10,4 ml) tirpalo<br />

yra: 4,0 g Crataegus ®, 1,0 g Aurum<br />

chloratum D4, 1,0 g Convallaria majalis<br />

D1, 1,0 g Ignatia D4, 0,05 g Arnica ®.<br />

Indikacijos: vartojamas kompleksikai<br />

gydant ankstyvosios stadijos irdies<br />

nepakankamum‡, stenokardij‡,<br />

kardioneurozÊ.<br />

DozÎs ir vartojimas: geriama po 20 la¯<br />

3 kartus per dien‡, likus pusvaland˛iui<br />

iki valgio arba praÎjus pusvaland˛iui po<br />

valgio. Prie nuryjant rekomenduojama<br />

kur· laik‡ palaikyti vaist‡ burnoje.<br />

Vaist‡<br />

galima<br />

vartoti ilgai.<br />

Dël vaistø vartojimo<br />

ir galimo ðalutinio<br />

poveikio bûtina<br />

pasitarti su gydytoju<br />

ar vaistininku.<br />

Kad nekankintø migrena<br />

SudÎtis: 10 g (atitinka 10,9 ml) tirpalo<br />

yra: 1,0 g Cyclamen D3, 1,0 g Cimicifuga<br />

D3, 1,0 g Gelsemium D3, 1,0 g Iris D2, 1,0<br />

g Sanguinaria ®.<br />

Indikacijos: migrena.<br />

DozÎs ir vartojimas: ligos ar pa˚mÎjimo<br />

metu vartokite po 10 la¯ kas valand‡, bet<br />

ne daugiau kaip 12 kart¯ per dien‡, kol<br />

pagerÎs savijauta. Toliau gerkite po 10ñ20<br />

la¯ 3 kartus per dien‡, kol pasveiksite.<br />

Laus reikia igerti pusvaland· prie arba<br />

pusvaland· po valgio, juos galima<br />

praskiesti nedideliu kiekiu vandens, o prie<br />

nuryjant reikia kur· laik‡ palaikyti burnoje.<br />

Preparato negalima vartoti ilg‡<br />

laik‡ be gydytojo konsu<strong>lt</strong>acijos.<br />

Dël vaistø vartojimo<br />

ir galimo ðalutinio<br />

poveikio bûtina<br />

pasitarti su<br />

gydytoju ar<br />

vaistininku.


Apdainuotieji augalai<br />

Dabar jau þinom: ið tiesø kaip toj dainoj – dainuoja aukðtaièiai, dainuoja þemaièiai,<br />

dainuoja visa Lietuva! Ir augalø mûsø dainose, pasirodo, tikrai devynios<br />

galybës... Apdainuotos ne tik rûtos, lelijos ir roþës, svyruokliai berþai ar Neringos<br />

puðys – net svogûnas, ridikëlis ir „petruðka“ á dainas sutilpo!<br />

Paskelbus konkursà „Apdainuotieji augalai“, laiðkai su Jûsø pamëgtomis dainomis<br />

apie augalus plaukte plaukë. Daug dainø atsiuntë Zina Kanapienienë ið<br />

Ðirvintø, Dana Klepðienë ið Kurðënø, Marijona Kundrotienë, Bronislovas Medzikauskas<br />

ið Elektrënø sav., J. Keliauskas ið Anykðèiø raj. ir daugelis daugelis<br />

kitø. Mûsø nuolatinë skaitytoja Laimutë Þukauskienë ið Rokiðkio dainø atsiuntë<br />

3 storus vokus! O Janina Strigûnienë ið Akmenës raj. suraðë mums pluoðtà<br />

net savo kûrybos dainø.<br />

Be galo dþiaugiamës „Maþøjø miðkinukø“ ið Kretingos darþelio-pradinës mokyklos<br />

„Þibutë“ surinktu dainø lobynu (jie atsiuntë net 116 dainø apie augalëlius!),<br />

dëkojame jø auklëtojai Daivai Katkutei, kuri savo laiðke raðo:„draugiðkai<br />

vartëme knygas, klausinëjome moèiuèiø, seneliø, mamyèiø, tëveliø, draugø, ieðkodami<br />

dainø apie augalus. Suradome ir Jums raðome“.<br />

Esame suþavëti Jûsø entuziazmo. Mielieji, dþiaugiamës, kad gyvenime Jus lydi<br />

daina. Juk kur daina – ten nuoðirdumas, poilsis ir atgaiva po darbø, gera nuotaika<br />

– sveikatos eliksyras! Nuoðirdþiai dëkojame visiems konkurso dalyviams, linkime<br />

dainingø metø ir puikios sveikatos! Aktyviausi dalyviai, kaip visada, bus<br />

apdovanoti atminimo dovanëlëmis – jas artimiausiu metu iðsiøsime paðtu.<br />

O Jûsø atsiøstoms dainoms pamëginome pritaikyti kelias nominacijas:<br />

Netikëèiausia daina apie<br />

augalus<br />

Naðlaitës – iðdavikës<br />

Augalas – dainø karalius<br />

Palûkëk, mergaite, prie valdybos vartø,<br />

Kol gráðiu ið reiso Þemø Paneriø.<br />

Tau ðlamës naðlaitës taip, kaip pirmà<br />

kartà<br />

Gal jos pasakys tau, kad tave myliu.<br />

Kas man ðviesoforai, pësèiøjø takeliai,<br />

Jei mergaitë laukia palikta viena...<br />

Ei, automobiliai, traukitës ið kelio!<br />

Man labai prailgo ði darbo diena.<br />

Á parkà sugráþæs neradau mergaitës,<br />

Ech, kodël nelaukë, ðirdyje skaudu,<br />

Patylom prabilo þydinèios naðlaitës,<br />

Kad ji vaikðtinëja gatvëj su kitu...<br />

Genovaitë Pupalaigytë,<br />

Koncepto km., Elektrënø sav.<br />

Linksmiausia daina apie<br />

augalus<br />

Ridikëlis ir petruðka<br />

Ridikëlis ir petruðka, ramtadrylia oi lia lia<br />

Kartà këlë vakaruðkà, ramtadrylia…<br />

Kvietë jie tiktai burokà, ramtadrylia…<br />

Svogûnëlá ir èesnakà, ramtadrylia…<br />

Suþinojæs tai agurkas, ramtadrylia…<br />

Atskubëjo kaip vijurkas, ramtadrylia…<br />

Suþinojus tai morkutë, ramtadrylia, ..<br />

Atskubëjo kaip poniutë, ramtadrylia…<br />

Visi ðoko ir dainavo, ramtadrylia…<br />

Kolei trûkio jie negavo, ramtadrylia…<br />

Daþniausios dainos<br />

1. Augo girioj àþuolëlis<br />

2. Sëjau rûtà, sëjau mëtà<br />

3. Pasëjau linelá ant pylimo<br />

4. Palinko liepa ðalia kelio<br />

5. Àþuolai þaliuos þemëj Lietuvos<br />

Savos kûrybos daina<br />

Àþuolëlis<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Pasodinau àþuolëlá, garbingà medelá,<br />

Pasodinau àþuolëlá tëviðkës þemelëj.<br />

Auk auk, àþuolëli, garbingas medeli,<br />

Auk auk, àþuolëli, tëviðkës þemelëj.<br />

Tau stiprybës, mums sveikatos,<br />

Garbingas medeli,<br />

Tau stiprybës, mums sveikatos<br />

Tëviðkës þemelëj (ir t. t.).<br />

Janina Strigûnienë, Akmenës raj.<br />

Daþniausiai dainose minimi<br />

augalai<br />

Rûtelë, lelijëlë, linelis, dobilëlis, àþuolëlis,<br />

klevelis, ramunëlë, apynëlis, putinëlis,<br />

berþelis.<br />

Retokai dainose minimi<br />

augalai<br />

Serbentai, þemuogëlës, gluosniai, puðys.<br />

„Vyriðkiausia“ daina apie<br />

augalus<br />

Rugelis<br />

Oi, tu, rugeli,<br />

Oi, tu, rugeli, tu, þiemkentëli,<br />

Tu iðtrivojai,<br />

Tu iðtrivojai ða<strong>lt</strong>à þiemelæ.<br />

Tik pabijojai,<br />

Tik pabijojai plieno dalgelës.<br />

Plieno dalgelës,<br />

Plieno dalgelës juodos rankelës.<br />

Jeronimas Gudelis, gim. 1908 m.,<br />

Elektrënø sav.<br />

(„Èia – mano jaunystës dainos...“)<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

21


22<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Ádomu ir naudinga<br />

Prenumeratoriaus ANKETA<br />

Kità þurnalo GAMTOS GALIA numerá<br />

galësite gauti tiesiai á namus ir nemokamai!<br />

Vardas, pavardë:............................................................<br />

Gimimo data: ................................................................<br />

Adresas, paðto kodas: ...................................................<br />

Kontaktinis telefonas:...................................................<br />

Profesija: ........................................................................<br />

Iðsilavinimas: .................................................................<br />

Kur ásigijote þurnalà GAMTOS GALIA?<br />

Vaistinëje<br />

Radote paðto dëþutëje<br />

Kitur: .........................................................................<br />

Kiek Jûsø ðeimos nariø perskaito GAMTOS<br />

GALIOS þurnalo numerá?<br />

Tik Jûs<br />

Dar 2–4 þmonës<br />

5 ar daugiau þmoniø<br />

Apie kà norëtumëte skaityti kitame<br />

numeryje?<br />

........................................................................................<br />

........................................................................................<br />

Jûsø klausimas gydytojui homeopatui<br />

........................................................................................<br />

........................................................................................<br />

........................................................................................<br />

Kokius DHU vaistus jau esate vartojæ?<br />

........................................................................................<br />

........................................................................................<br />

Ar norëtumëte gauti þurnalà GAMTOS<br />

GALIA Nr. 12 paðtu?<br />

Taip<br />

Ne<br />

Uþpildytà anketà praðytume atsiøsti á firmà<br />

MITELA adresu: p. d. 1490, LT-10009, Vilnius<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

DËMESIO!<br />

Svarbi informacija<br />

besidomintiems<br />

klasikine homeopatija!<br />

Pasaulinio lygio klasikinës homeopatijos<br />

mokslo korifëjus Dr. Alfons Geukens<br />

(BELGIJA) pirmà kartà Lietuvoje!<br />

Ðiø metø liepos 6–9 dienomis organizuojamo seminaro dalyviams<br />

bus rodoma videomedþiaga ið dr. A. Geukens praktikos.<br />

Pristatomi pacientai, sirgæ tiek ûminëmis, tiek lëtinëmis ligomis,<br />

tarp jø plauèiø uþdegimu, bronchø astma, Krono, onkologinëmis,<br />

reumatinëmis, grybelinëmis ir kt. ligomis, kuriuos<br />

dr. A. Geukens iðgydë skirdamas vienà homeopatiná vaistà.<br />

Kiekvienas klinikinis atvejis, kuris bus parodytas ekrane, –<br />

tai tarsi maþa detektyvinë istorija. Koks vaistas buvo paskirtas<br />

pacientui, suþinome tik paèioje siuþeto pabaigoje, todël<br />

visi seminaro dalyviai su entuziazmu ásitraukia á vaisto paieðkas.<br />

Þiûrovai stebi, kaip tiesiog stebuklingai keièiasi paciento<br />

sveikata, nuotaikos, o kartais iðvaizda ar net gyvenimas.<br />

Gydytojams homeopatams atskleidþiami ir netikëti gerai þinomø<br />

homeopatiniø vaistø aspektai, plaèiau supaþindinama<br />

ir su maþiau þinomais vaistais.<br />

Dr. A. Geukens Repertoriumo þinios ir jo klinikiniø atvejø<br />

nagrinëjimo metodika iki ðiol stebina net patyrusius Europos<br />

homeopatus, o dëstymo metodas yra labai aiðkus, paremtas<br />

pavyzdþiais ið praktikos. Kartu su klinikiniø atvejø<br />

vaizdo medþiaga seminaruose pateikiamos homeopatijos filosofijos,<br />

repertorizacijos ir Materia Medica þinios.<br />

Dr. A. Geukens yra ákûræs Tarptautinæ klasikinës homeopatijos<br />

mokyklà ir jai vadovauja. Savo gimtajame Hechtel mieste<br />

jis turi didelæ homeopatijos klinikà su laboratorija, vaistine<br />

ir stacionaro palata. Klinikoje dirba 16 gydytojø homeopatø.<br />

Á seminarà kvieèiame ne tik gydytojus, medicinos seseris,<br />

bet ir visus ne medikus, kuriems ádomu daugiau suþinoti<br />

apie klasikinæ homeopatijà bei jos galimybes.<br />

Dalyvavimas seminare mokamas.<br />

Dalyviø skaièius ribotas, todël uþsiregistravusiems iki<br />

balandþio 4 d. teikiama pirmenybë ir didelës seminaro<br />

dalyvio mokesèio nuolaidos!<br />

LHA (Lietuvos homeopatø asociacijos) ir HMC<br />

(Homeopatinës medicinos centro) nariams bus taikomos<br />

specialios nuolaidos.<br />

Susidomëjusiems bei norintiems dalyvauti seminare iðsamesnë<br />

informacija apie seminaro vietà, tikslø laikà, apmokëjimà,<br />

taip pat seminaro programa bus iðssiøsta paðtu, Jûsø nurodytu<br />

adresu, todël laukiame laiðkø.<br />

Laiðke bûtinai nurodykite : vardà, pavardæ, profesijà, adresà,<br />

kuriuo Jums atsiøsti informacijà, bei kontaktiná telefonà<br />

(jei turite, ir elektroninio paðto adresà).<br />

Laiðkus siøskite ne vëliau kaip iki ð. m. geguþës 1 d., adresu:<br />

UAB „<strong>Mitela</strong>“ Goðtauto 5/2–63, LT-01106, Vilnius<br />

arba elektroniniu paðtu ba<strong>lt</strong>@mitela.<strong>lt</strong>


Ið kelionës sugráþus<br />

Jeigu norite dalyvauti konkurse, siøskite laiðkà apie DHU homeopatiniø<br />

vaistø vartojimo patirtá, kartu pridëdami savo nuotraukà (pageidautina<br />

150x100 mm dydþio, kuo ádomesnæ, spalvotà), adresu:<br />

DHU konkursui, p. d. 1490, LT-10009, Vilnius (Nepamirðkite nurodyti<br />

savo adreso ir telefono).<br />

Ádomiausiø laiðkø autoriai taps konkurso pirmojo etapo nugalëtojais,<br />

jø laiðkai ir nuotraukos bus iðspausdinti kitame þurnalo GAM-<br />

TOS GALIA numeryje.<br />

Visi konkurso pirmojo etapo nugalëtojai bus apdovanoti DHU prizais<br />

ir dalyvaus pagrindinio prizo loterijoje.<br />

Sveikiname praëjusio konkurso laimëtojà Daivà Stonkutæ!<br />

Ankstyvà rytà iðvykæ ið Lietuvos, visà<br />

dienà vaþiavæ per Lenkijà, pasiekëme<br />

Prahà. Pailsëjæ iðsiruoðëme á miestà. Paþintá<br />

su miestu pradëjome nuo karaliø<br />

rezidencijos Prahoje ir milþiniðkos Ðv.<br />

Vito katedros. Eidami „karaliðkuoju keliu“<br />

groþëjomës Karolio ti<strong>lt</strong>u, senamiesèio<br />

aikðtëmis, XV a. árengtu astronominiu<br />

Rotuðës laikrodþiu, senaisiais miesto<br />

vartais, Parako bokðtu.<br />

Vakare vël sëdome á autobusà ir kitos<br />

dienos popietæ jau buvome svajoniø<br />

mieste Paryþiuje. Ekskursijà pradëjome<br />

Bastilijos aikðte su Liepos kolona,<br />

Bastilijos opera. Aplankëme áspûdingà<br />

garsiàjà Dievo Motinos katedrà,<br />

Liuksemburgo sodus, Santarvës aikðtæ.<br />

Vaikðtinëjome Eliziejaus laukais,<br />

kurie baigiasi Triumfo arka.<br />

Jau pilni áspûdþiø skubëjome á kelionæ<br />

laivu Senos upe. Buvome suþavëti naktá<br />

apðviestu Eifelio bokðtu (þinoma, á já<br />

buvome ir pakilæ). O kur dar visame<br />

GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11)<br />

Neblëstantys áspûdþiai<br />

ið Paryþiaus<br />

Skaidrë Atkoèiûnienë<br />

Nuotr. autorës<br />

Argi gali praleisti progà pamatyti svajoniø miestà Paryþiø,<br />

Mûsø konkurso laimëtoja Dalia<br />

Mikulionienë aplinkybëms susiklosèius á<br />

kelionæ vykti negalëjo, tad svajoniø miestà<br />

Paryþiø aplankë kita GAMTOS GALIOS<br />

konkurso finalininkë – Skaidrë Atkoèiûnienë<br />

ið Ðiauliø.<br />

juo labiau, kad ta kelionë – dovana! Uþ jà esu dëkinga<br />

Vokietijos homeopatijos sàjungai DHU ir firmai MITELA.<br />

pasaulyje garsus meno muziejus Luvras<br />

ir Versalis su Liudviko XIV karaliðkàja<br />

rezidencija, sodais, fontanais,<br />

„Homeau“ kaimeliu! Arba prancûziðkasis<br />

Manhetenas – Defanso rajonas,<br />

verslo ir finansø centras. Kopëme ir á<br />

Monmartro kalvà, aplankëme dailininkø<br />

Mekà ? Tertre aikðtæ. Vienà vakarà<br />

praleidome Lotynø kvartale, kur ásikûræ<br />

ávairiausiø ðaliø virtuvëms atstovaujantys<br />

restoranai.<br />

Atsisveikinome su Paryþiumi naktine<br />

kelione po miestà.<br />

Paskutiniàjà dienà atvykome á Olandijos<br />

sostinæ Amsterdamà. Aplankëme<br />

gëliø turgø, plaukëme miesto kanalais,<br />

apþiûrëjome deimantø dirbtuves ir, þinoma,<br />

ákiðome nosá á Raudonøjø þibintø<br />

kvartalà...<br />

Ðios kelionës áspûdþiai<br />

niekada neiðblës!<br />

www.mitela.<strong>lt</strong><br />

23


GAMTOS GALIA<br />

2005 Nr.1(11) www.mitela.<strong>lt</strong><br />

Kad pavasario dþiaugsmo<br />

netemdytø alergija<br />

7 psl.<br />

Vasario 16-osios g. 2, Vilnius<br />

Tel. (8~5) 261 98 39<br />

Nuolatiniams klientams<br />

nuolaidos – kasdien!<br />

Pirmà kartà Lietuvoje pasaulinio lygio<br />

klasikinës homeopatijos mokslo korifëjus<br />

Dr. Alfons Geukens (BELGIJA)!<br />

Maloniai kvieèiame á seminarà ðiø metø liepos 6–9 dienomis.<br />

Iðsamiau skaitykite 22 psl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!