Atsisiųsti failą (1) - Mitela.lt

mitela.lt

Atsisiųsti failą (1) - Mitela.lt

Koks gi ruduo be jau tradicine tapusios

klasikinës homeopatijos konferencijos?

Ðá kartà daugiau kaip 400 gydytojø ir farmacininkø susirinko jau á VI Tarptautinæ

klasikinës homeopatijos konferencijà Palangoje.

Konferencijos dalyvius sveikino konferencijos organizatoriai

Vilniaus universiteto Bendrosios medicinos praktikos

ir slaugos katedros vedëja prof. habil. dr. D. Kalibatienë,

Lietuvos homeopatø asociacijos prezidentas doc. dr. A. Bagdonavièius

bei pagrindiniø konferencijos rëmëjø UAB „Mitela

ir seniausio pasaulyje homeopatiniø vaistø gamintojo

Vokietijos homeopatijos sàjungos (DHU) atstovai. Ir prasidëjo

darbas...

Homeopatinio gydymo dësningumus ir ypatybes savo praneðime

pristatë doc. dr. A. Bagdonavièius ir gydytojas homeopatas

S. Stankûnas. Jie skaitë ir praneðimà „Galvos

skausmas – organizmo SOS signalas. Homeopatinio gydymo

galimybës“. Daug dëmesio ðioje konferencijoje buvo

skirta moterø ligø homeopatiniam gydymui. Skausmingø ir

nereguliariø mënesiniø problemà gvildeno gydytoja ginekologë

homeopatë A. Valytë, gydytoja E. Èelebija pristatë

savo kolegiø Latvijoje atliktà klinikinio stebëjimo tyrimà,

kurio tikslas buvo ávertinti homeopatinio vaisto KLIMAK-

TOPLAN N efektyvumà bei saugumà gydant klimakteriniam

laikotarpiui bûdingus negalavimus. Tarptautinës medicininës

homeopatø lygos narys gydytojas O. Bulanov perskaitë

praneðimà „Mano kelias á homeopatijà“. Apie nugaros

skausmo natûralaus gydymo galimybes pasakojo gyd.

www.mitela.lt

neurologas, fizinës medicinos ir reabilitacijos, manualinës

terapijos specialistas, „Stuburo gydymo centro“ vadovas

J. Girskis.

Medicinos daktarës M. Heger praneðimà apie vaikø ûminio

tonzilofaringito gydymo homeopatiniu vaistu TONSI-

LOTREN veiksmingumà bei augalinio antibiotiko UMC-

KALOR veiksmingumà gydant ûminá bronchità pristatë farmacijos

mokslø daktarë I. Borzenko. Daugelá mûsø kamuojanèià

negandà – nemigà praneðime analizavo prof. D. Kalibatienë.

Patirtimi, kaip gydyti nemigà homeopatiniais vaistais,

dalijosi gydytojas homeopatas P. Naumovas. Gyd. reabilitologas

P. Cibulskas visus sudomino savo praneðimu „Koronarø

aterosklerozë, iðeminë ðirdies liga ir miokardo infarktas.

Ar galima jø iðvengti?“ Konferencijà vainikavo praneðimas

„Ûminis veido daubø uþdegimas: veiksmingas ir

saugus gydymas naudojant Pelargonium sidoides ekstraktà

(UMCKALOR)“.

Konferencija truko dvi dienas, dalyviai ilgai uþdavinëjo klausimus

praneðëjams, diskusijos tæsësi net vakaronëje...

Maloniai pabendravæ, suþinojæ daug naujo, konferencijos

dalyviai spaudë vienas kitam rankas, linkëjo sëkmës ir sakë

„Iki kito rudens!“.


Redakcijos þodis

Pavasarëjanèio kovo saulë, vis tankiau prasiðypsodama

pro debesø guotus, kvieèia jei ne atverti

langus, tai bent juos pavalyti, pablizginti, kad ilgëjanèiø

dienø skalsoj aiðkiau nuðvistø gamtos visagalybës

metas, kuomet gleþnas þolës daigas áveikia

betonà, kuomet þmogaus viltis áveikia jo bejëgiðkumà,

kuomet ið tiesø patikime, jog ir mes priklausome

ðitam gamtos atbudimui, prisikëlimui,

o þodþiai „Gamtos galia“, uþraðyti þurnalo virðelyje,

sustabdo, paakina iðtiesti rankà ir paimti tai,

kas, tikimës, bus reikalinga, kaip paþinta ar dar

ne, primirðta ar dar nesutikta iðmintis, jog „medis,

paukðtis, upë... laimingas mergaitës juokas,

aðara vaiko akyse... namas, gatvë, þydintys rugiai...

lengvas liûdesys sieloje – neþinia ið kur... dangaus

gilumas ir skausmo gilumas... Visa tai ir gyvenimas,

ir poezija.“

Juolab, kad pas mus sveèiuojasi pavasario pasveikintas

poetas Justinas Marcinkevièius, kuriam poezija

yra gimtasis kraðtas ir iðmintis, jog „aukðèiausias

paklusnumas gamtai ir yra kûryba“, ar tai bûtø

þalias kvepiantis sodelis palei vaistinæ, ar ðimtmeèius

gludinti oro spëjimai, augalijos paslapèiø

sklaida dainose ir patarlëse, kuriomis taip dosniai

dalijatës jûs, mûsø skaitytojai.

„Imkit mane ir skaitykit“, kadaise pirmàja lietuviðka

knyga prabilo Martynas Maþvydas, ðventai

tikëdamas savo paðaukimu ir nëmaþ neklysdamas.

J. Marcinkevièius visa, kas atklysta kasdienybën,

rankiodamas bei „uþkalbëdamas“ á gerøjø – gydanèiø

ir guodþianèiø – þodþiø vërinius, ðito taip

tiesiai nëra pasakæs, taèiau tas nuolatinis kalbëjimas

apie tai, ko

„Neþinau, bet þino kelias,

negirdþiu, bet girdi miðkas,

nematau, bet mato laukas“, –

kaip dovanà pasiûlo mums savo gyvenimo gelmes

iðmatuoti kitø gelmiø atspindþiais.

Graþina Kadþytë

ir redakcijos kolektyvas

Vyr. redaktorë Egidija Lekavièienë

Spec. redaktorë J. Gauèytë-Pinikienë

Dizainas: reklamos agentûra „Artaviva“

Virðelyje – Algimanto Aleksandravièiaus nuotrauka

Spausdino AB Spauda

Vokietijos

homeopatijos

sàjunga DHU

homeopatini¯

vaist¯

gamintoj¯

lyderë

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Ðiame numeryje

skaitykite

Ávairenybës 4–5

Þiedadulkiø kalendorius 6

Þiedø klasta 7

Þaliarûbis Viekðniø

vaistinës sodelis 8–9

Skaitytojai klausia –

gydytoja atsako 9

Oro spëjimai 10

Gerøjø þodþiø kryptimi...

Mûsø sveèias – poetas

Justinas Marcinkevièius 12–13

Skausmingos ir nereguliarios

mënesinës 14–15

Dar kartà apie klimaksà 16–17

Homeopatinio gydymo ypatybës 18–19

Patarlëse augalai gyvena 19

Jûsø ðirdis verta prabangos 20

Apdainuotieji augalai 21

Konkursas!

Neblëstantys áspûdþiai

ið Paryþiaus 23

DHU ágaliotoji atstovë Baltijos ðalyse UAB Mitela

Goðtauto g. 5/2, LT-01106 Vilnius.

Tel. (8 ~ 5) 212 7641, faksas (8 ~ 5) 212 7425

Uþsakymø telefonas Vilniuje (8 ~ 5) 232 2310

El. paðtas mitela@post.omnitel.net, tinklalapis internete www.mitela.lt


4

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Ávairenybës

Nealkoholinis alus – vëþio prieðas

Pasirodo, nealkoholinis alus ne tik numalðina troðkulá ir leidþia

þmogui neapgirstant pasimëgauti alaus skonio gërimu, bet ir

padeda iðsaugoti sveikatà! Japonijos mokslininkai aptiko, kad

daþnai geriant nealkoholiná alø sumaþëja piktybiniø augliø rizika.

Kaip parodë Okajamos universitete atlikti tyrimai, vietoj vandens

nealkoholiniu alumi girdytos pelës buvo kur kas atsparesnës

kancerogeniniø medþiagø poveikiui, nei gyvûnai, girdyti vandeniu.

Dabar mokslininkai tiria, kurie nealkoholinio alaus komponentai

yra „prieðvëþiniai“, kad galëtø juos vëliau pritaikyti

farmakologijoje.

Intelektas prieð

saviþudybes

Vaikinai ir merginos, kuriø intelekto koeficiento

(IQ) testo rezultatai aukðti, yra

maþiau linkæ á saviþudybæ nei tie, kuriø

balai þemesni. Prie tokios iðvados priëjo

ðvedø mokslininkai. Jø nuomone,

tarp intelekto lygio ir polinkio á saviþudybæ

yra glaudus ryðys. Tyrimai parodë,

kad nelabai didelio proto þmonëms tikimybë

„suvesti sàskaitas su gyvenimu“

yra tris kartus didesnë nei þmonëms, kuriø

IQ aukðtas. Mokslininkai tyrimui panaudojo

987 tûkst. 308 á karo tarnybà

priimamø jaunuoliø testø rezultatus. Per

26 metus apie 3 tûkstanèius ðiø jaunuoliø

baigë gyvenimà saviþudybe. Mokslininkø

nuomone, þemas IQ testo rezultatas

rodo polinká á depresijà ir ðizofrenijà

– psichikos sutrikimus, kurie daþnai

tampa saviþudybiø prieþastimi.

www.mitela.lt

Nori sulieknëti? Miegok!

Pasirodo, jei nori greit sulieknëti, reikia... kuo ilgiau miegoti ir ásigyti ðuná. Prie

tokios netikëtos nuomonës priëjo Ðiaurës Amerikos Kovos su antsvoriu asociacijos

mokslininkai. Jø atlikti tyrimai parodë, kad þmonës, kurie miega 4 valandas per

parà ir maþiau, kenèia dël antsvorio ar net dël nutukimo 73 proc. daþniau nei tie,

kurie iðsimiega normaliai, tai yra miega kasnakt ne trumpiau kaip 8 valandas. Trys

valandos miego trûkumo padidina tikimybæ atsirasti antsvoriui 50 proc., dvi valandos

– 23 proc. Be to, mokslininkai patys buvo nustebæ, kad tarp tyrimo dalyviø,

kurie turëjo naminiø gyvûnø (pirmiausia – ðunø), nutukusiø ir antsvorá turinèiø

þmoniø buvo maþiau (beje, ir numesti svorá jiems sekësi kur kas geriau), nei tarp

tø, kurie keturkojø draugø neturëjo.

Ið tiesø anokia èia ir naujiena: seniai þinoma, kad miego trûkumas provokuoja

metabolizmo sutrikimus, o tai, savo ruoþtu, skatina riebalø kaupimàsi ir antsvorio

susidarymà. Kai dël naminiø gyvûnø, tai veikiausiai jø „gydomasis ir profilaktinis

poveikis“ susijæs su jø ðeimininkø didesniu fiziniu aktyvumu. Juk ðunelius reikia

vedþioti, jais reikia rûpintis, tad laiko drybsoti prie televizoriaus su bulviø traðkuèiais

rankose ar alaus buteliu prie ðono lieka kur kas maþiau. Ðtai ir visa paslaptis!

Ar Parkinsonas

gërë kavà?

Amerikieèiø mokslininkai nustatë,

kad þmonëms, kasdien iðgeriantiems

daugiau kaip 4

puodelius kavos, Parkinsono liga

ið esmës negresia.


Ávairenybës

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

„Juodþiausia“ metø diena

Didþiosios Britanijos mokslininkø nuomone, „didþiausiø depresijø“ diena yra sausio

24-oji. Prie tokios iðvados jie priëjo apibendrinæ ilgameèiø tyrimø rezultatus.

„Sausá visada patys blogiausi orai, o mënesio viduryje jie daþniausiai visai subjûra.

Be to, apie sausio vidurá þmonës pradeda atidavinëti skolas, kuriø prisikaupë

Kalëdø ir Naujøjø metø ðvenèiø laikotarpiu. Paprastai baigiantis sausiui þmonës,

iðkilmingai prisiþadëjæ naujais metais ko nors atsisakyti ar kà nors atlikti, nusprendþia

pamirðti ðias savo nuostatas kaip „akimirkos proto aptemimà“, paþymi mokslininkai.

Atsiþvelgdami á visus ðiuos faktus programos Sky Travel vadovai sukûrë

formulæ, pagal kurià galima nustatyti „juodþiausià“ metø dienà. Tokia „garbë“

atiteko sausio 24-ajai. Laimë, kad ðiemet ji jau praëjo!

Kas kaltas?! Ðvaros kultas!

Ðvaros ir higienos kultas, tapæs neatsiejama anglø kultûros dalimi, pavertë

Didþiàjà Britanijà astmininkø ðalimi. Prie tokios iðvados priëjo Bristolio

universiteto mokslininkai.

Kaip parodë jø atlikti tyrimai, per pastaruosius 15 metø anglai pradëjo

naudoti 3–4 kartus daugiau plovimo ir valymo priemoniø nei anksèiau.

Tuo pat metu padaugëjo ir susirgimø bronchine astma. Dabar dël ðios

ligos kenèia apie 14 proc. vaikø nuo 2 iki 15 metø ir apie 4 proc. suaugusiøjø.

Greitosios pagalbos gydytojai jau susikûrë net naujà „diagnostikos

kriterijø“ – jei pacientà lankantis gydytojas, áëjæs á ligonio namus, ant iðblizgintø

grindø gali áþvelgti savo atvaizdà – gali bûti tikras, kad yra iðkviestas

dël prasidëjusio astmos ar bronchito priepuolio. Mokslininkai

jau gan seniai yra nustatæ, jog nuolat gausiai vartojamos ðvaros priemonës

gali labai prisidëti prie bronchito ir bronchinës astmos vystymosi. Tam

didelës átakos turi ir gyvenimo bûdas – ypaè priverstinis ilgas sëdëjimas

uþdarose patalpose.

Neapsigaukite

JAV medikø atlikti tyrimai parodë, jog rûkaliai labai apsirinka manydami,

kad gerokai sumaþinæ per dienà surûkomø cigareèiø kieká gali labai

pagerinti savo sveikatà. Eksperimentas truko 9 savaites. 23 uþkietëjæ

rûkaliai, kasdien paprastai surûkantys po 40 cigareèiø, eksperimento

laikotarpiu ðá skaièiø pamëgino sumaþinti 4 kartus – iki 10 cigareèiø per

dienà. Deja, pasibaigus eksperimentui gydytojai, atlikæ tyrimus, nenustatë

jokiø sveikatos pagerëjimo poþymiø.

Jei vargina nemiga

SudÎtis: 10 g (atitinka 11,0 ml) yra:

3,0 g Passiflora incarnata ®, 0,1 g

Zincum metallicum D6, 3,0 g Lupulus

®, 2,5 g Eschscholzia californica ex

herba flor. rec.®.

Indikacijos: miego sutrikimai (sunku

u˛migti, prabundama nakt·).

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu

gerti po 10 la¯ kas valand‡, bet ne

daugiau kaip 12 kart¯ per dien‡, kol

b˚klÎ pagerÎja. VÎliau arba profilaktikai

vartoti po 20 la¯ 3 kartus per dien‡.

Laus igerti pusvaland· prie arba

pusvaland· po valgio. Prie nuryjant rekomenduojama

kur· laik‡ palaikyti vaistus

burnoje.

Dël vaistø vartojimo ir

galimo ðalutinio

poveikio bûtina

pasitarti su gydytoju

ar vaistininku.

www.mitela.lt

5


6

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Þiedadulkiø kalendorius

www.mitela.lt

Kad pavasaris dþiugintø

Ðieninë sloga daþniausiai atsiranda pavasará, vasarà ar ankstyvà rudená, priklausomai

nuo to, kokios þiedadulkës tuo metu pasklinda ore. Þinodami, kokios þiedadulkës Jums

sukelia alerginá rinità ir taikydami profilaktikos priemones slogos galësite iðvengti arba

labai sumaþinti jos paûmëjimo tikimybæ.

Àþuolai

Puðys

Lazdynai

Eglës

Kaðtonai

Pienës

Ramunës

Gysloèiai

Rûgðtynës

Balandos

Dilgëlës

Pelynai

Geguþë Birþelis Liepa Rugpjûtis Rugsëjis

Naudingi patarimai, kaip iðvengti nemaloniø simptomø:

Venkite kontakto su þiedadulkëmis.

Þydint augalams, kurie Jums sukelia alergijà, daugiau bûkite uþdaroje patalpoje.

Vaþiuodami neatidarykite automobilio langø, kad á vidø patektø kuo maþiau þiedadulkiø.

Gráþæ namo nelaikykite miegamajame virðutiniø drabuþiø, kuriais vilkëjote dienà.

Namuose valykite dulkes.

Atsisakykite daiktø, kaupianèiø dulkes (minkðtø þaislø, kilimø, atvirø knygø lentynø).

Vartokite homeopatinius vaistus RHINITAL ne tik susirgæ,

bet ir ligos paûmëjimø profilaktikai.


Kad pavasaris dþiugintø

Þiedø klasta

Pavasará þemæ papuoðiantis þiedø kilimas

dþiaugsmà teikia, deja, ne visiems.

Kai kam pavasaris ir vasara kelia siaubà,

nes ðá graþø laikà jie vaikðto sloguodami

ir aðarodami. Pavasará, vasarà paûmëja

ir bronchine astma serganèiø

þmoniø bûklë. Pagrindinis ðiø nelaimiø

kaltininkas yra imuninës sistemos sutrikimas,

t. y. neadekvati organizmo

imuninës sistemos reakcija á aplinkà ir

joje esanèias medþiagas.

Þmogaus imuninë sistema „bræsta“

nuo gimimo iki maþdaug deðimtøjø gyvenimo

metø. Normaliam imuninës

sistemos formavimuisi labai svarbi mitybos

átaka. Kà tik gimusio vaiko organizmas

pats negamina antikûnø (imuniniø

làsteliø, sauganèiø mûsø organizmà),

taèiau juos gali gauti su motinos

pienu. Sveiko kûdikio organizmas apie

ðeðtà gyvenimo mënesá jau pats gamina

uþtektinai antikûnø, todël mamoms

rekomenduojama þindyti kûdikius

bent iki ðeðiø mënesiø.

Svarbu sveika þarnyno

mikroflora

Pastaraisiais metais atliekami moksliniai

tyrimai árodë, kad imuninës sistemos

brendimui labai svarbi yra normali

þarnyno mikroflora. Jeigu pirmaisiais

gyvenimo mënesiais tenka gydytis antibiotikais,

po to bûtina kuo greièiau

atkurti þarnyno mikroflorà probiotiniais

preparatais, kurie turi platø ge-

røjø bakterijø spektrà, t. y. kuriø sudëtyje

yra ne maþiau kaip ðeðiø rûðiø „gerøjø“

bakterijø. Tyrimai rodo, kad alergiðki

tëvai turi didesnæ tikimybæ susilaukti

nealergiðko vaiko, jeigu nëðtumo

metu mama profilaktiðkai vartoja

probiotinius preparatus.

Jeigu pastebëjote, kad beria maþylio pilvukà

ar veidelá – tai daþniausiai vadinamasis

atopinis dermatitas – neskubëkite

uþslopinti ðio bërimo hormoniniais

tepalais, nes bërimas – organizmo signalas,

jog imuninë sistema ájautrinta.

Imuninæ sistemà reikëtø „nuraminti“

reguliuojant maistà, koreguojant þarnyno

mikroflorà, o bërimà galite gydyti reguliuojanèiu,

bet ne slopinanèiu vaistu

– IRICAR kremu, kurio veiklioji medþiaga

yra augalo Cardiospermum halicacabum

ekstraktas (þr. 19 psl.)

Nevarykime ligos gilyn

Negydant bërimo prieþasties, t. y. nereguliuojant

imuninës sistemos, o „uþglaistant“

bërimà hormoniniais vaistais

labai daþnai alergija „eina gilyn“, paþeisdama

gyvybiðkai svarbesnius organus,

t. y. vaikams pasireiðkia alerginë

sloga (alergija gali bûti ne tik þiedadulkëms,

bet ir erkutëms, namø dulkëms,

knygø dulkëms ir pan.). Jeigu ligos negydysime,

o tik slopinsime simptomus

vartodami cheminius aðarojimà maþinanèius

ar nosies gleivinæ sausinanèius

vaistus, netrukus galime sulaukti ir

Laiðkai

Prieð 3 metus sunkiai susirgau astma,

krito svoris. Jau maniau, kad teks atsisveikinti su

gyvenimu. Kreipiausi á gydytojà homeopatà, jis paskyrë

vaistø, ir að sàþiningai juos gëriau. Po metø sveikata

pagerëjo. Tiesiog stebuklas! Esu II gr. invalidë, astmà

gydausi inhaliatoriais ir homeopatiniais vaistais. Labai

sunkus bûna pavasaris ir ruduo. Esu labai alergiðka.

Daþnai vartoju homeopatinius vaistus CINNAB-

SIN, INFLUCID, RHINITAL, UMCKALOR ir kt.

Dvi mano draugës, serganèios astma, netiki homeopatiniais vaistais, ir joms

jau suteikta I invalidumo grupë. Ðtai ir rezultatas! Að sportuoju ir darau kvëpavimo

pratimus, kapstausi kaip galëdama.

Labai dëkinga visiems, kas dirba ðioje srityje ir raðo spaudoje apie mums svarbius

homeopatinius vaistus, be kuriø negalëèiau gyventi.

Elena Pakeltienë, Panevëþys

Gydytoja J. Gauèytë-

Pinikienë

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

bronchø astmos...

Alergijà gydydami homeopatiniais

vaistais nevarysime ligos gilyn. Homeopatiniai

vaistai veikia kiek kitaip – jie

reguliuoja þmogaus organizme vykstanèius

procesus. Vartojant homeopatinius

vaistus organizmas pasveiksta.

Alergijai gydyti Vokietijos homeopatijos

sàjunga rekomenduoja homeopatiná

preparatà RHINITAL, kurio sudëtyje

yra trys augalai, padedantys

áveikti negalavimà. Galphimia glauca

veiksmingai gydo alerginius gleiviniø

susirgimus, dusulá dël bronchø spazmo

bei astmà esant alerginei slogai. Luffa

operculata tinka, kai labai jautri nosies

gleivinë, daþnas èiaudulys, kai ryte iðskyros

ið nosies bûna gelsvos, o dienà

bespalvës. Veiksmingai gydo bronchø

astmà. Cardiospermum halicacabum

reguliuoja uþdegimines reakcijas, neleidþia

joms ásiplieksti, todël rekomenduojamas

esant odos ar kvëpavimo takø

alergijai. RHINITAL rekomenduojama

pradëti vartoti jau dabar, kad

vaistas spëtø „nuraminti“ organizmà

iki patenkant alergenui. Prasidëjus

alergijai reikia vartoti gydomàjà RHI-

NITAL tableèiø dozæ.

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 25 mg Luffa

operculata D4, 25 mg Galphimia glauca D3,

25 mg Cardiospermum D3.

Indikacijos: virutini¯ kvÎpavimo tak¯

alergija ñ ieno sukelta sloga (polenozÎ) ar

visus metus besitÊsianti alerginÎ sloga.

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu

suaugusiems ñ lÎtai suËiulpti po 1 tabletÊ

kas valand‡, bet ne daugiau kaip 12 kart¯

per dien‡, vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ

kas dvi valandas, bet ne daugiau kaip 8

kartus per dien‡. Taip gydoma tol, kol

pagerÎja savijauta. VÎliau arba profilaktikai

vartojama 1ñ2 tabletÎs 3 kartus per dien‡,

kol visikai pasveikstama.

Aprobuojant Rhinital Æ Lietuvoje 1998 m. buvo

padarytos ivados, kad did˛iausias gydymo

efektas pasireikia po 4 savaiËi¯. Gydant Rhinital

Æ greiËiausiai ir

efektyviausiai praÎjo

nosies nie˛ulys, Ëiaudulys,

aki¯ paraudimas

bei aarojimas.

Viso aprobacinio tyrimo

Lietuvoje metu nepasireikÎ

joks vaisto

alutinis poveikis.

Dël vaistø

vartojimo ir

galimo ðalutinio poveikio bûtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

www.mitela.lt

7


8

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11) Augalai – maistas ir vaistas

Þaliarûbis Viekðniø vaistinës

Þali kvepiantys vaistaþoliø sodeliai prie

vaistiniø – prieð ðimtmetá kità tai buvo

áprastas vaizdas, netgi bûtinas sëkmingo

vaistininko darbo atributas. Nuo tø

laikø, kai Frydrichas II 1224 metais

ástatymu atskyrë gydytojø ir vaistininkø

profesijas ir pastariesiems suteikë

iðimtinæ teisæ daryti vaistus, nemaþai

vaisto sudedamøjø daliø pedantiðkieji

vaistininkai pasigamindavo ið èia pat,

po langu, auginamø gausybës vaistingøjø

augalø. Ne iðimtis buvo ir senosios

Lietuvos vaistinës.

Vienà seniausiø Lietuvoje Viekðniø

vaistinæ beveik prieð pusantro ðimto metø

ásteigë þinomø provizoriø Göldner

dinastijos atstovai, vëliau jà ásigijæs Vincentas

Aleksandravièius pavertë iðties

pavyzdine ástaiga. Viekðniø vaistinë buvo

studentø farmacininkø praktikos bazë.

Joje iðlikæs receptas S. Daukantui

nuo skauduliø, èia nuolat lankydavosi

gydytojo A. Birþiðkos ðeima bei kiti

Viekðniø inteligentai. 1960 metais vaistinës

100 metø sukakèiai paminëti provizorius

Juozas Aleksandravièius èia

ákûrë pirmàjà muziejinæ ekspozicijà.

Spaustuvas þaliø augalø syvams spausti,

garintuvas sultims ið þoliø iðgarinti,

porcelianinë grûstuvë, tamsaus stiklo

buteliø butelaièiø eilës uþpilams,

trauktinëms ið vaistingøjø augalø... Ðalia

senøjø farmakopëjø, receptø knygø,

ðalia piliuliø, þvakuèiø, pleistrø gamybos

árankiø, kolbø, retortø – daug

vaistaþoliø apdirbimo prietaisø. Visa

www.mitela.lt

tai yra tarnavæ þmoniø sveikatai, visa

tai buvo labai reikalingi daiktai, padëdavæ

iðgauti gyvybës syvus ið augalø ir

sustiprinti jais þmoniø sveikatà. Beje,

ne tik sveikatà sustiprinti – ir nuotaikà

pakelti, ir padëti iðsaugoti groþá (juk visais

laikais damos rûpinosi groþiu, o iðmintingieji

vaistininkai þinojo, kad augalai

– ir èia puikûs pagalbininkai).

Kokie tie stebuklingieji augalai? Ogi

tie patys, kurie ir dabar þaliuoja Viekðniø

vaistinës sodely dar nuo tø laikø,

kai èia ðeimininkavo Vincentas Aleksandravièius,

uþ gerà ðirdá ir visuomet

ligoje iðtiesiamà pagalbos rankà þmoniø

ðvelniai Balandëliu vadintas, nuo

tø laikø, kai vaistinæ á savo rankas perëmæs

Juozas Aleksandravièius atkûrë

ekspoziciná sodelá.

Dabar Viekðniø vaistinës vaistaþoliø

sodas, puoselëjantis senàsias tradicijas

– neatsiejama vaistinës muziejaus

dalis. Jis ádomus ir paþintine prasme –

moksleiviams, studentams ir visiems

besidomintiems þaliuoju pasauliu. 9

arø sklypelyje auga per 200 vaistiniø

augalø – ir apie kiekvienà jø turi kà pasakyti

á þaliàjà vaistinës karalystæ visus

palydinèios muziejininkës Vilma Skiparienë

ir Bronislava Kolbergienë. Ið

medinës senovinio pastato vësos iðnirkime

á saulës nutviekstà vaistaþolynà,

pasigërëkime retaisiais augalais, pakvëpuokime

vaistaþoliø skleidþiamais

aromatais, pasidomëkime, kà gali ðie

kuklûs ir puoðnesniais þiedynais besipuikuojantys

mûsø þalieji draugai. Gal

ne visuomet atsimename, kad dauguma

jø – netoli mûsø, kad jie neákyriai,

bet kasdien mums siûlo savo pagalbà.

Neatsisakykime – nesigailësime!

Miðkinë dedeðva (roþûnë), kaip ir paprastoji

tûbë, gelbsti nuo laringito,

bronchito.

Stambialapis kiðkiakopûstis – ir labai

dekoratyvus augalas, ir vitaminø ðaltinis.

Jonaþolë, vartojama profilaktiðkai, sunaikina

virusus. Tinka prie kepenø,

skrandþio ligø, tik saulëtà dienà jos negalima

nei skinti, nei gerti.

Peletrûnas (vaistinis kvapusis kietis) –

puikus pagalbininkas ir kulinarijoje,

ypaè tinka paskaninti varðkæ.


G. Ptitch nuotraukos

Skaitytojai klausia

sodelis Egidija Lekavièienë

Taukë (kaulaþolë) tinkamiausia, jei kamuoja

kaulø ligos, jei skauda sànarius.

Pakalnutë padës sureguliuoti sutrikusá

ðirdies ritmà.

Burnotis tinka ne tik agurkams konservuoti

– jø sëklos vietoj aguonø dedamos

á pyragus, áeina á arbatø miðinius

imuninei sistemai stiprinti.

Skaitytojai klausia –

gydytoja atsako

Kaip áveikti lëtiná bronchità, kuris

kartais labai suaktyvëja?

Antibiotikai ir liaudiðki gydymo

metodai nepadeda.

Gal pastebëjote, kas daþniausiai iðprovokuoja

lëtinio bronchito paûmëjimà?

Jeigu liga pûmëja perðalus, prasidëjus

banaliai slogai ar pan., Jums rekomenduoèiau

vartoti vaistà UMCKALOR.

Kai tik pajauèiate pirmuosius ligos paûmëjimo

simptomus, UMCKALOR

galite vartoti po 20 laðø kas valandà (iki

12 kartø per dienà), o vëliau, bûklei gerëjant,

vartokite po 20 laðø 3 kartus per

dienà. Kadangi Jûsø liga lëtinë, bûklei

pagerëjus rekomenduoèiau gydymà

UMCKALOR pratæsti dar mënesá.

Jeigu ligos paûmëjimà iðprovokuoja

koks nors alergenas, t. y. liga turi alerginá

pagrindà, iðbandykite homeopatiná

vaistà RHINITAL – jis padeda sureguliuoti

organizmo atsakà á sudirginimà,

todël juo sëkmingai gydomos

alerginio pobûdþio kvëpavimo takø ligos

(alerginë sloga ir bronchø astma).

Ar yra homeopatiniø vaistø

alergijai gydyti?

Taip. Vienas jø – kompleksinis homeopatinis

vaistas RHINITAL.

Ar galima homeopatiniais vaistais

iðgydyti reumatoidiná artrità?

Homeopatiniais vaistais galima sustabdyti

ðios klastingos ligos progresavimà

nedarant þalos organizmui. Pradëjus

vartoti homeopatinius vaistus jokiu bûdu

negalima iðkart nutraukti gydymo

cheminiais vaistais.

Jûsø sànariø bûklæ pagerinti gali homeopatinis

gelis REWMAGEL, kuris

padeda áveikti sànario uþdegimà, gerina

kraujotakà sànaryje.

Nuolat ima miegas, nepailsiu.

Kokius DHU vaistus reikëtø

vartoti?

Neraðote, kas sukëlë tokià bûklæ. Daþniausiai

tai bûna ilgalaikio streso, pervargimo

pasekmë. Naktinis miegas

tampa nekokybiðkas, kai dël átampos

negalime atsipalaiduoti, miegas bûna

negilus, rytà atsikëlæ jauèiamës labiau

pavargæ nei buvome vakare.

Jums rekomenduoèiau PASSIDORM.

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Gyd. J. Gauèytë-

Pinikienë

Ðis vaistas sureguliuos miegà, nes padeda

atsipalaiduoti, reguliuoja miego

ritmà ir kokybæ.

Ar yra vaistas, galintis atkurti

ilgalaiká balso stygø sutrikimà:

ilgiau kalbant balsas tampa

gergþdþiantis?

Taip, yra. Reikëtø kreiptis á gydytojà

homeopatà, kuris parinks Jums tinkamà

homeopatiná vaistà.

Man padidëjæs arterinis

kraujospûdis, kiek suprantu,

nerviniu pagrindu. Labai maþai

padeda cheminiai vaistai.

Rekomenduoèiau AUROCARD laðus.

Ðis vaistas padeda áveikti streso,

jaudinimosi sukeltus ðirdies negalavimus,

padeda sureguliuoti kraujospûdá:

jeigu kraujospûdis normalus arba maþas,

AUROCARD jo dar labiau nesumaþins,

taèiau jeigu padidëjæs – tikrai

padës já áveikti.

Kokie homeopatiniai vaistai

vartojami imunitetui stiprinti?

Yra labai ávairiø. Galite dràsiai vartoti

INFLUCID profilaktinæ dozæ, ypaè kai

aplinkoje yra serganèiø perðalimo ligomis

ar gripu, nes INFLUCID, be visø

kitø savybiø, pasiþymi ir imunitetà stiprinanèiu

poveikiu.

Ar galima homeopatinius laðus

laðinti ant cukraus? Ar reikia tik á

vandená?

Galima ir ant cukraus, ir á vandená. Negalima

homeopatiniø vaistø laðinti á

metaliná ðaukðtelá.

Kokius DHU vaistus vartoti vietoj

cheminiø vitaminø?

DHU vaistai vitaminø neatstos – tai visai

skirtingi dalykai. O vitaminus galite pasirinkti

natûralius (pvz., CELLIMUN).

Ar homeopatiniai vaistai gali áveikti

nemigà?

Ne tik gali, bet ir áveikia. Iðbandykite

PASSIDORM!

www.mitela.lt

9


10

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11) Augalas – dainø karalius

Niekam nelemta tiksliai þinoti, kokie bus ateinantys

metai, kokia bus net artimiausia vasara ar þiema. Bet

praskleisti ateities ðydà – smalsu. Paproèiø tyrinëtojai

teigia, jog seniau lietuviai nebuvo linkæ á burtus, o

dauguma ateities spëjimø bûdavo susijæ su oru ir kitø

metø derliumi. Ir didþiausi pranaðai – ne kas kita, o

augalai! Mokykimës priimti jø siunèiamus signalus –

gal tai padës iðvengti netgi... perðalimo ligø!

Oro spëjimai

Prieð audrà ir dobilai þiedus suglaudþia.

Gëlës stipriau kvepia prieð lietø.

Drebulës lapai gelsta ir rausta prieð ilgà rudená.

Jei klevai auksu pasidabino – po mënesio lauk darganø.

Jei daug ðermukðnio uogø – ruduo bus lietingas, o þiema ðalta.

Jei daug rieðutø ir maþai grybø – bus gili ir rûsti þiema.

Jei ant àþuolø daug giliø – þiema bus ðilta.

Jei pavasará alksniai pirmieji iðskleidþia þirginius, pranaðaujami

vësûs orai, o jei berþai – lauk sausos vasaros.

Uþ atsiøstà senoliø iðmintá – oro spëjimus – dëkojame

Laimutei Þukauskienei ið Rokiðkio!

Pajûrio orams nemaþai átakos turi vyraujanèios vëjø

kryptys. Pastebëta, kad ið vakarø, ðiaurës vakarø

puèiantys vëjai atgena dangø uþklojanèius debesis. Ið

pietvakariø ir ið Atlanto pûstelëjæ vëjai, nors ir

prasklaido debesis, giedros neþada. Gero oro

pranaðai – rytø, pietryèiø bei pietø krypèiø vëjai.

Jei per Kalëdas miðke medþiai apðarmojæ, bet ðiaip jau lauke nelabai

ðàla – vasara bus lietinga, gali tikëtis stipriø perkûnijø.

Jei Kalëdø rytà ðalta – tikëkis vëlyvo pavasario, snigs net per Velykas.

Jei Kalëdø pirmoji diena graþi, saulëta – visi metai bus geri.

Jei Kalëdø dienà ið ðieno byra sëklos – ateinantys metai bus geri.

Jei per Kalëdas stipriai pasnigæ – per Velykas þolë bus suþaliavusi.

Jei Kûèiø diena saulëta – kitais metais gali tikëtis gero pupø ir

þirniø derliaus, jei lyja – mieþiai gerai derës.

Þemdirbiai Kûèiø naktá þiûri á dangø. Jei naktis þvaigþdëta, giedra

– tai þenklas, kad ateinanèiais metais gyvuliai gerai augs, bus daug

vaisiø, miðko gërybiø, o jei apsiniaukusi – bus geras javø derlius.

www.mitela.lt

Áveik sinusità

Kad gerklytë neskaudëtø

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 25 mg

Cinnabaris D3, 25 mg Hydrastis D3, 25 mg

Kalium bichromicum D3, 25 mg Echinacea

angustifolia D1.

Indikacijos: ˚minis ir lÎtinis sinusitas

(kaktinio bei virutinio ˛andikaulio anËi¯

u˛degimas).

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu

suaugusiems ñ po 1 tabletÊ kas valand‡, bet

ne daugiau kaip 12 kart¯ per dien‡. Vaikams

iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ kas 2 valandas,

bet ne daugiau kaip 8 kartus per dien‡;

pagerÎjus savijautai suaugusiems ñ po 1ñ2

tabletes 3 kartus per dien‡. Vaikams iki 12

met¯ ñ po 1 tabletÊ 3 kartus per dien‡.

Tabletes reikia lÎtai suËiulpti pusvaland·

prie arba pusvaland· po valgio.

CINNABSIN Æ N

buvo aprobuotas

1998 m. Lietuvos

otolaringolog¯

manymu,

CINNABSIN Æ N

efektyvumas

gydant sinusitus

siekia 67,8 proc.

Dël vaistø vartojimo ir

galimo ðalutinio poveikio

bûtina pasitarti su gydytoju

ar vaistininku.

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 12,5 mg

Atropinum sulfuricum D5, 10 mg Hepar

sulfuris D3, 50 mg Kalium bichromicum D4,

5,0 mg Silicea D2, 25 mg Mercurius

bijodatus D8.

Indikacijos: lÎtinÎ ir lÎtinÎ pasikartojanti

angina, tonzili¯ padidÎjimas (hiperplazija);

kompleksinis gydymas po tonzili¯

paalinimo. Be to, preparatas kaip pagalbinÎ

priemonÎ tinka kartu su kitais vaistais, jei yra

katarinÎ angina.

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu

suaugusiems ñ lÎtai suËiulpti po 1 tabletÊ kas

valand‡, bet ne daugiau kaip 12 kart¯ per

dien‡. Vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ kas

dvi valandas. PagerÎjus suËiulpiama po 1ñ2

tabletes 3 kartus per dien‡.

LÎtinÎs ligos metu arba padidÎjus tonzilÎms

6ñ8 savaites Ëiulpiama po 1ñ2 tabletes 3

kartus per dien‡ (keli 6ñ8 savaiËi¯ gydymo

kursai per metus). Tabletes vartoti

pusvaland· prie arba

pusvaland· po valgio.

Dël vaistø vartojimo ir galimo

ðalutinio poveikio bûtina pasitarti

su gydytoju ar vaistininku.


Konkursas

Laiðkai

Jûsø þurnaliuku GAMTOS GALIA susidomëjau

todël, kad apie homeopatijà þinau jau seniai. Dar sovietiniais laikais

vaþiuodavau á kaimyninæ Latvijà ir gydydavausi Rygos homeopatinëje

poliklinikoje.

Labai domiuosi vaistiniais augalais ir viskuo, kas susijæ su gamta, nes

laikau save „gamtos vaiku“. Ypaè mëgstu gëles, miðkà, jûrà. Esu spaudai

parengusi knygà „Kà ðnabþda gëliø þiedai“. Joje surinkau per 400

lietuviø poetø eilëraðèiø apie gëles, horoskopus, sapnø reikðmes, pati sugalvojau

400 klausimø viktorinà su atsakymais, ádëjau ir tautosakos apie

gëles: pasakø, sakmiø, legendø, patarliø bei prieþodþiø, másliø ir t. t.

Siunèiu Jums ið savo bûsimos knygos keletà paèios sugalvotø viktorinos

klausimø, susijusiø su augalais.

Su pagarba

Danutë Povilonytë, Panevëþys

P. S. Gerb. Danutë Povilonytë atsiuntë ir smulkiosios tautosakos apie

augalus: net 265 másles ir 225 patarles bei prieþodþius. Tikri lobiai!

KONKURSAS

1. Pasakykite vardadienius, kuriuos Lietuvoje þymi gëlës.

2. Kokias gëles senovës lietuviai sëdavo ant stogø, kad netrenktø þaibas?

3. Kokie lietuviø pagoniðki dievai turëjo ryðá su gëlëmis (augalija)?

4. Koks paminklas, susijæs su gëlëmis, stovi Sankt Peterburgo Vasaros

sode?

5. Kokios ðalies aukðèiausias apdovanojimas yra pavadintas gëlës vardu,

kokia tai gëlë?

6. Kà þinote apie gydytojà E. Bachà ir kaip jis susijæs su gëlëmis?

7. Kokius liaudiðkus vaistus (augalus) girtuokliams „gelbëti“ siûlë Lietuvos

þiniuonë E. Ðimkûnaitë?

Aktyviausiø konkurso dalyviø laukia paskatinamieji prizai!

Laiðkus siøskite adresu: P. d. 1490, LT-10009, Vilnius.

Esu nuolatinë Jûsø leidinio GAM-

TOS GALIA skaitytoja. Daþnai vartoju

ir homeopatinius vaistus. Mëgstu

gamtà, augalus, daþnai lankausi

savo tëviðkëje Ignalinoje. Èia palei

Berþininkø eþerà auga platus ruoþas

nuodingø augalø – Sosnovskio barðèiø.

Að þinau, kad jie nuodingi, taèiau

áspûdingo groþio ir aukðèio, tad

að prie jø nusifotografavau. Ir uþsimirðusi

netyèia suplëðiau kelis jø lapus.

Netrukus man iðbërë rankas beveik

iki peèiø, pradëjo nieþëti. Nusipirkau tepalo IRICAR, kelias dienas

patepiau ir savijauta pagerëjo. Rausvi taðkai odoje iðnyko.

Anksèiau skaudëdavo galvà, dabar vartoju jau treèià flakonëlá CAPA-

DOL laðiukø, ir galvos skausmas nebevargina. Aèiû uþ natûralius vaistus

ið gamtos, jie gana veiksmingi.

J. Vièinienë, Panevëþys

Perðalimui ir gripui

Natûralus antibiotikas

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: farmakologikai

aktyvi¯ sudedam¯j¯ dali¯: 25 mg Aconitum D3,

25 mg Gelsemium D3, 25 mg Ipecacuanha D3,

25 mg Phosphorus D5, 25 mg Bryonia D2, 25

mg Eupatorium perfoliatum D1.

100 g tirpalo yra: farmakologikai aktyvi¯

sudedam¯j¯ dali¯: 10 g Aconitum D3, 10 g

Gelsemium D3, 10 g Phosphorus D5, 10 g

Bryonia D2, 10 g Eupatorium perfoliatum D1.

Indikacijos: vartojamas peralimo ligoms,

kuri¯ metu karËiuojama (pvz., gripui ir kitoms

˚mioms virusinÎms infekcinÎms kvÎpavimo

tak¯ ligoms), gydyti ir j¯ profilaktikai.

DozÎs ir vartojimas: ˚minÎs ligos metu

suaugusiems ñ po 1 tabletÊ (10 la¯) kas

valand‡, ne daugiau kaip 12 kart¯ per dien‡.

Vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ (10 la¯) kas

2 valandas, ne daugiau kaip 8 kartus per dien‡;

savijautai pagerÎjus suaugusiems ñ po 1ñ2

tabletes (10ñ20 la¯) 3 kartus per dien‡.

Vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ (10 la¯) 3

kartus per dien‡. Profilaktikai suaugusiems ñ

po 1ñ2 tabletes (10ñ20 la¯) 3 kartus per dien‡.

Vaikams iki 12 met¯ ñ po 1 tabletÊ (10 la¯) 3

kartus per dien‡.

Tabletes lÎtai suËiulpti pusvaland· prie arba po

valgio. Laus prie nuryjant rekomenduojama

kur· laik‡ palaikyti

burnoje.

Dël vaistø

vartojimo ir

galimo

ðalutinio

poveikio

bûtina

pasitarti su

gydytoju ar

vaistininku.

SudÎtis: Pelargonium sidoides akn¯

spiritinis (1:10) ekstraktas (10 g tirpalo

yra 8,0 g aktyviosios med˛iagos).

Indikacijos: ˚mios ir lÎtinÎs infekcijos,

ypaË kvÎpavimo tak¯ ir aus¯, nosies,

gerklÎs srities infekcijos, pvz.,

bronchitas, sinusitas, angina,

rinofaringitas.

DozÎs ir vartojimas: suaugusiems ñ

˚minÎs ligos metu po 20ñ30 la¯ 3 kartus

per dien‡. Gydant lÎtinÊ arba da˛nai

pasikartojanËi‡ lig‡ ñ po 10ñ20 la¯ 3

kartus per dien‡. 6ñ12 met¯ vaikams ñ po

10ñ20 la¯ 3

kartus per dien‡.

Vaikams iki 6

met¯ ñ po 5ñ10

la¯ 3 kartus per

dien‡.

Laai turÎt¯ b˚ti

geriami prie

valg· su nedideliu

kiekiu skysËio.

Dël vaistø vartojimo ir galimo

ðalutinio poveikio bûtina

pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

www.mitela.lt

11


12

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Gerøjø þodþiø

kryptimi...

... praplësk pasaulá, padaryk já vienu

gyvenimu gilesná...

Pavasarëja. Kovo danguje saulë vis pramaiðiui su debesimis.

Mûsø pavasarëjanèio gyvenimo bruzdoje vis daugiau

klausinëjanèiø: kur, kaip, kà?.. Gal vieniems tai bus senos

dainos rypavimas „Kur bûsiu, kur eisiu?..“. Dainos, kurios

ir autorius nebeþinomas. Kitø kasdieniø klausimø „Tai kaip

dabar bus? Kà man dabar daryti? – autoriais nuolatos tampame

patys. Argi tat ne paèiu laiku bûtø ðitoks tylus, neákyrus

paðnibþdëjimas? Atkakliai ieðkodami nuolatinio absoliuèiojo

vaisto, panacëjos, kuri mus padarytø sveikus ir laimingus,

tardamiesi su visomis þvaigþdëmis ir visais þvaigþdininkais,

sutikdami paklusti nesuprantamø þodþiø ir veiksmø

vadinamajai magijai, galbût suglumtume: ðtai taip tiesiog

á rankas gauname ið paprasèiausiø kasdieniniø gimtosios

kalbos þodþiø, pagal senoliø ðimtmeèiais gludintas gimtosios

kalbos taisykles suvarstytà þodþiø vëriná. Tavo paties

perskaitytas ir pakartotas jis akivaizdþiai virsta guodþianèiu

atsakymu, patarimu, kuriuo kitas ÞMOGUS, ðiuo atveju

– POETAS, dalinasi su tavimi.

Niekur nedingsim, turësim iðbristi kiekvienas savo amþinøjø

rûpesèiø pievà. Taèiau kaip? Ðiurpdami nuo rasos? Aikèiodami

nuo pavytusios þolës aðtrumo ? Ar graþiai pasilabindami:

„Þolele mano, lietuje ir vëjuj“ bei suklusdami:

„Kaip klauso þolë – / ji viskà apie mus

þino...“

Anot Justino Marcinkevièiaus, „ Poeto jëgà – kaip ir burtininko

kadaise – sudaro mûsø tikëjimas, kad jis þino, atspëja,

ávardina tai, kas mumyse neiðtarta, neturi vardo, taigi ir

pavidalo.

Deja, deja, ðiandien joks eilëraðtis nesustabdys srûvanèio

J. Marcinkevièius su ðio straipsnio autore

www.mitela.lt

Sveikiname Poetà su

75- uoju jubiliejumi

Graþina Kadþytë

kraujo, nepadës jis ir gyvatei ákandus. Ar poeto paðaukime

jau në kiek nebeliko burtininko galios? Bet antai, sulaikæ

kvëpavimà þmonës klauso tø þodþiø, turbût rasdami juose

priebëgà ir uþuovëjà, ne rankas, o sielà ðildydami virð jø

ugnies, stebuklinga jø galia svajonæ ir viltá augindami. Poeto

þodis nûnai ne kûnu, o dvasia uþsiima. Ne gyvatei, o

þmogui ákandus gydo. Uþkalba mûsø baimæ, ið silpno tiesos

daigelio medá augina, uþvarduoja mûsø iðtikimybæ...“ . Tai

mintys ið „Dienoraðèio be datø“. Já skaitydamas supranti,

kad galëtum iðnarstyti visà poeto biografijà, surankioti visus

draugø ir nedraugø pastebëjimus, bet nieko tikro sau ir

savo gyvenimui nesurastum. Tai – tik þinios apie kito þmogaus

gyvenimà. Tuo tarpu pasidalytas þodis, kuris gali tapti

tavo paties savastimi, jau yra mûsø bendras gyvenimas po

ta paèia saule, su tomis paèiomis prasmëmis, nes

„... poetas – tai kelias. Ið vienos ðirdies á

kità. (...) ... nuo tavo gimtosios gryèios

slenksèio per kiemà, per senà sodà, per

pievà (...) Jis toks artimas þemei, toks ðiltas

– neþinia tik, ar saulë áðildë já, ar mûsø

basos kojos. Nepakartojamas tas takelis,

amþinas jo gyvenimas gamtoje“.

Skaitau, renku þodþius sau (tai yra valia – dienoraðtis per

knygà jau atiduotas mums), ir matau savosios vaikystës takelá

ið puðynø vienkiemio link saulës laidos eþere... Skaityk, þiûrëk,

kur vingiuoja tavosios vaikystës takelis... Kas nors pirmasis

turëjo taip pasakyti, kad ið keleto mums bendros kalbos

þodþiø nuðvistø ðitokia mûsø visø gyvenimø ávairovë ir

pilnatvë.

Negalëèiau sakyti „anais laikais“, kadangi, niekur nedingsi,

jie tebëra mûsø gyvenimo dalis, taèiau tuomet, kai dar buvo

negiedotina „Tautiðka giesmë“ – Lietuvos himnas, mes,

studentai, kraðtotyrininkai ir þygeiviai, kurie susibëgdavome

á kurá nors Lietuvos pakraðtá kartu sutikti Naujøjø me-


75- uoju jubiliejumi

tø, vidurnaktá uþniûniuodavome: „ O tëviðke, (...)

takeli, dingstantis vaikystës soduos, kur ðvieèia motinos

graþi galva...“. Kartais painiojosi posmai ir þodþiai,

nes ton dainon sudëta tiek daug, o kiekvienam

kas nors svarbiau uþ visa kita...

Kà pagalvoji dabar, iðgirdæs dainuojanèius: „ Kiek

rovë neiðrovë, kiek skynë nenuskynë...“? Þodþiai,

skirti Tëvynei, virsta priesaku sau – iðlikti, atsispiriant

visoms negandoms. Kà jau bekalbëti apie tas

senàsias – „Linelá raunu ne viena“, „Oi, uþkilokit

vartelius“, „Sûrus, sûrus mariø vandenëlis“, kurias

neabejodami priskiriame prie liaudies dainø? „Atsirëmiau

á sumitusià liepaitæ ir kaþkokio graudulio

apimtas, klausiau vis klausiau, kaip su þmonëmis nutolo,

nulingavo ir mano þodþiai. Nutolo, nutilo. Jau

– ne mano.“ Tai atsimena Justinas Marcinkevièius

vienà vakarà gimtojo kraðto mieste, Prienuose, atrasdamas

ir mums patvirtindamas tiesà, jog poeto

kelias, prasidëjæs atskiro þmogaus ðirdyje, iðeina per

þmones. Visa tai, kas iðskrenda ið pavargusiø, tarsi

paukðèio lizdui sunertø tëvo rankø, ið atsidusimo:

„Pieva, motinos pilnoji!“, ið tetø, kurios „bûna vaikystëj

laukiamos labai“, pagraudenimø, tampa mûsø

guodþianèiu ir gydanèiu uþkalbëjimu. Matydami

þmones, vedinus vaikais, jausdami vaiko ar vaikaièio

rankutæ savojoje, argi kada bûtume pagalvojæ:

Su þmona Genute prie jûros (apie 1990)

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

„Kaip þinia, maþa upë áteka á didelæ. O

þmoniø gyvenime – atvirkðèiai:

suaugæs perduoda vaikui savo patirtá,

iðmintá, þinias, meilæ... Didelë upë teka

á maþà upelá. Stebuklas, ar ne?“

Reikëjo, kad tai pasakytø POETAS. Tai todël já vainikuojame

kûrëjo laurais. Ieðkome savo þodþiø iðreikðti

pagarbai ir meilei. Sugalvojame kartkartëmis,

prameèiui, daugiausia jubiliejiniø, adoracijø... Betgi

svarbiausia yra pajausti, kaip kasdien tas gerøjø þodþiø

„alchemikas“ pagauna, prisijaukina mintá, nuglosto

jà, nukalbina ir, pavertæs þodþiu, per raðtus iðleidþia

pas þmones, kad tæstøsi tas ðimtais galimybiø

(nelygu, kiek rankø kurià dienà paims, kiek akiø perskaitys,

kiek ðirdþiø priims) atsiveriantis kalbëjimas:

Lyg paukðtá glostytum,

Arba þiûrëtum á baso vaiko pëdsakà

smëly...

Taip gyveni.

Yra tavy gerumas,

Ir mano þodþiai auga á tave.

Antai praþydo obelys, neskinsiu,

Nebaidomas tegul gerumas gieda.

Prigyja nulauþta obels ðaka,

Ir vaiko lopðá vël po ja kabinam,

Matai, sakiau, kad pabaigos nëra.

www.mitela.lt

13


14

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

„Kità savaitgalá bendradarbiai kvieèia pakeliauti, bûtø tikras smagumëlis, bet… að puikiai þinau, kad

tada kaip tik prasidës „mano dienos“. Að to skausmo ir sunkumo pradedu bijoti jau prieð savaitæ, o

tiksliau sakant, nespëju në pamirðti. Varge mano, kur jau ten kelionës – niekur ið namø në nosies

neiðkiðiu, kamputy susirietus pratûnosiu, prakentësiu. Kas mënesá tà vienà, dvi ar net tris dienas

norëèiau iðbraukti ið gyvenimo… Kà man daryti, kas gali padëti?“

(Auðra M., Vilnius)

Parengta pagal konferencijos medþiagà

Skausmingos ir

nereguliarios mënesinës

gydytojos homeopatës poþiûriu

Skausmingos ir nereguliarios mënesinës

medikø terminologija vadinamos

dismenorëja (lot. dysmenorrhoe, algomenorrhoea),

kuri pagal atsiradimo laikà

bei prieþastis skirstoma á pirminæ ir

antrinæ dismenorëjas.

Pirminës dismenorëjos atveju nëra lytiniø

ar kitø organø patologijos. Pirminæ

dismenorëjà gali skatinti ankstyvas

mënesiniø atsiradimas, ilgos ir gausios

mënesinës, rûkymas, antsvoris, piktnaudþiavimas

alkoholiu.

Antrinës dismenorëjos atveju mënesinës

skausmingos nuo pat mënesiniø

atsiradimo. Ginekologiðkai tiriant nustatoma

organinei patologijai bûdingø

simptomø, pavyzdþiui, gimdos adenomiozë,

maþojo dubens organø uþdegimas,

gimdos kaklelio stenozë, gimdos

pogleivio mioma ir ne gimdos patologija

(endometriozë, sàaugos, kiauðidþiø

funkcinës cistos, kiauðidþiø ir kitø

dubens organø gerybiniai ir piktybiniai

augliai, ðlapimo pûslës ligos).

Tradiciniai pirminës dismenorëjos gydymo

metodai bûna neveiksmingi, o

padëti gali homeopatiniai vaistai.

Pirminei dismenorëjai gydyti

rekomenduojamas kompleksinis

homeopatinis vaistas

MENALGIN. Jo sudëtyje yra:

Magnesium phosphoricum (liet. magnio

fosfatas), kuris gydo stiprø, priepuoliná,

spazminá skausmà, bûdingà prieð

prasidedant mënesinëms ir pirmà mënesiniø

dienà.

Tai vienas daþniausiø homeopatijoje

vartojamø vaistø esat skausmams, ypaè

jei jie spastinio, traukuliø pobûdþio.

www.mitela.lt

Moterø paslaptys

Gyd. ginekologë homeopatë

A. Valytë, Kaunas

Chamomilla (liet. vaistinë ramunë) gydo

spazminá ar sàrëmiø pobûdþio

skausmà prieð mënesines ar jø metu,

kai skausmo intensyvumas moteriai atrodo

nepakeliamas. Menstruacijos yra

prieðlaikinës (ypaè po pykèio priepuolio),

ilgos, gausios, kankina spaudimo

jausmas ið virðaus þemyn. Mënesiniø

metu moterys skundþiasi ávairiausiais

negalavimais, bûna dirglios, nekontroliuoja

savæs.

Colocynthis (liet. kartusis moliûgas) gydo

stiprø, diegiantá, spazminá skausmà

prieð mënesines, kuris susilpnëja prasidëjus

mënesinëms, o jø pabaigoje vël

sustiprëja. Skausmas palengvëja susilenkus

(daþniausiai gulint ant ðono, pritraukus

kojas prie pilvo).

Potentilla anserina (liet. þàsinë sidabraþolë)

gydo dismenorëjà, skausmingas

mënesines. Fitoterapijoje nuo senø laikø

vartojama moteriðkoms ligoms gydyti.

Aesculus (liet. paprastasis kaðtonas) gydo

dël veninio kraujo stazës atsirandantá

persipildymo, pulsacijos jausmà.

Rekomenduotinas, kai mënesiniø

skausmai yra lakstantys, ûmûs, staigûs,

plintantys á kryþkaulá, ðlaunis.

Taigi MENALGIN gydo ne tik

skausmingas mënesines, bet ir

reguliuoja nuotaikos svyravimus,

bûdingus prieð mënesines ar

mënesiniø metu.

Kitas kompleksinis homeopatinis

vaistas DYSMENORM

rekomenduotinas kaip moters

lytiniø organø hormonines

funkcijas, menstruacijø stiprumà

bei kitus prieðmenstruacinio

sindromo (PMS) negalavimus

gydantis vaistas, taip pat

rekomenduotinas kaip nuo

hormonø priklausanèiø augliø,

cistø augimà valdantis vaistas.

DYSMENORM sudëtyje yra:

Agnus castus (liet. tikrasis skaistminys,

dar vadinamas skaistybës medþiu), kuris

rekomenduojamas, kai mënesinës

yra vëluojanèios, trumpos ir negausios,

lydimos spazminio gimdos skausmo;

gimdos tempimo þemyn pojûtis; didelis

silpnumas prieð mënesines ar jø metu;

dismenorëja, lydima spazminio

skausmo; PMS; kraujingos iðskyros

prieð menstruacijas. Fitoterapijoje vartotas

nuo senø laikø: nevaisingumui

gydyti, esant fibroziniams cistiniams

pokyèiams moters lytiniuose organuose

(fibrozinë cistinë mastopatija, kiauðidþiø

cistos), gimdymo metu, esant

nervingumui, nuotaikø kaitai. Agnus

castus kûdikius þindanèioms motinoms

rekomenduotinas kaip pieno gamybà

skatinantis homeopatinis vaistas.

Pulsatilla (liet. pievinë ðilagëlë) rekomenduojama,

kai yra negausios, vëluojanèios

mënesinës, daþniausiai tirðtas,


Moterø paslaptys

tamsus kraujas su kreðuliukais; bûdingos

permainingos mënesinës – besikeièiantis

gausumas, ritmas, konsistencija;

dismenorëja; skausmingas krûtø pabrinkimas

prieð mënesines; bûdingas

PMS, pasireiðkiantis skysèiø susilaikymu,

rankø, kojø pabrinkimu prieð

menstruacijas.

Rosmarinus officinalis (liet. kvapusis

rozmarinas). Senovës graikø studentai

egzaminø metu juo puoðdavo galvà,

kad pagerintø atmintá. Nuo senø laikø

buvo iðtikimybës simbolis. Rekomen-

duojamas esant skausmams pilvo apaèioje

prieð mënesines ar mënesiniø metu,

kai mënesines lydi galvos svaigimas

arba skausmas.

Appis mellifica (liet. naminë bitutë) rekomenduotina,

kai yra pirminë amenorëja,

gausios menstruacijos; gimdos

kraujavimai; lytiniø organø pilnakraujystë;

patinimai (vietiniai, pvz., lytiniø

organø ar bendrieji), skysèiø kaupimasis

bei esant ávairiø organø (kiauðidþiø,

skydliaukës, pieno liaukø) cistoms,

ypaè deðiniosios kûno pusës.

Laiðkai

Ðià vasarà su dukra atostogavome

Vokietijos mieste Kelne. Per radijà

iðgirdau apie Bonoje atidaromà parodà

„Homeopatija. Gydymas ir istorija“.

Privalëjau jà aplankyti!

Paroda vyko Bonos mokslo centre,

jà organizavo Drezdeno vokieèiø

higienos muziejus ir Ðtutgarto medicinos

istorijos institutas. Ðeðiuose skyriuose eksponuojami straipsniai, fotografijos

ir maþos inscenizacijos supaþindino su homeopatijos mokslo pradþia,

raida, homeopatinës terapijos principais ir poþiûriu á ligø kilmæ.

Suþinojau, jog homeopatiniai vaistai gaminami ið gyvûnø, mineralø ir augalø

substratø.

Homeopatijos pradininku laikomas gyd. S. Hahnemann. XVIII a. pabaigoje

jis buvo revoliucionierius tuometinëje medicinoje. Jis stebëjo kiekvieno paciento

ligos raidà, vaistø poveiká, nustatinëjo ir skyrë tokias vaistø dozes, kurios

visai nekenktø organizmui.

Homeopatijos populiarinimui didþiulæ reikðmæ turëjo pacientai ið áþymiø menininkø

rato: Fiurstas, Ðvarcenbergas, Bethovenas, Getë, Paganinis.

1830 m. choleros epidemijos metu homeopatiniai vaistai buvo vartojami labai

plaèiai.

Vokietijos gydytojai yra homeopatijos pionieriai. Nuo XIX a. pabaigos ðis gydymas

iðplito po visà pasaulá. Maþos vaistinëlës, kuriose pagal receptus vaistai

buvo ruoðiami rankomis, virto didelëmis vaistø gamybos firmomis, kuriø medikamentai

iðstumia cheminius vaistus.

Sveikas gyvenimo bûdas+sveika mityba+puiki nuotaika+natûralûs homeopatiniai

vaistai – bet kokio amþiaus ðiuolaikinio þmogaus credo. „Sveikata labiau

priklauso nuo mûsø áproèiø ir mitybos, negu nuo gydymo meno“ (D. Lebokas).

Dþiaugiuosi, kad atostogaujant nei man, nei dukrai neprireikë vaistø. Namuose

ar kelionëje visada turiu vaistinëlëje „angliukø“, jodo, UMCKALOR ir TON-

SILOTREN. Tai suteikia saugumo jausmà, nes susirgti galime bet kur ir bet

kada. O gal bendrakeleiviui prireiks pagalbos?

Linkiu sëkmingai tæsti homeopatiniø vaistø populiarinimo misijà, bûèiau dëkinga

radusi þurnale straipsniø apie homeopatijos naujoves.

Darutë Ðilova, Klaipëda

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 25 g

Magnesium phosphoricum D2, 25 g

Chamomilla D2, 25 g Colocynthis D3,

100 mg (sausas likutis 1,7 mg) Potentilla

anserina ®, 25 g Aesculus D1.

Indikacijos: skausmingos menstruacijos

(pirminÎ dismenorÎja).

DozÎs ir vartojimas: esant stipriam

skausmui gerti po 1 tabletÊ kas valand‡, bet

ne daugiau kaip 12 tableËi¯ per dien‡. Jei

moteris skund˛iasi skausmingomis

menstruacijomis, rekomenduojama pradÎti

vartoti vaist‡ likus 7ñ10 dien¯ iki

menstruacij¯ (po 2 tabletes kart‡ per dien‡).

VÎliau b˚tina gerti po 1ñ2 tabletes 3 kartus

per dien‡, kol skausmas visikai inyksta.

Tabletes reikia lÎtai suËiulpti pusvaland·

prie arba pusvaland· po valgio.

Menalgin Æ aprobacini¯ studij¯ metu pastebÎta,

kad gydymo, ypaË nehormoninio, klausimai

yra labai aktual˚s. Menalgin Æ efektyvumas

siekia 60ñ85 proc., alutinis poveikis

nepasireikia,

todÎl preparat‡

galima sÎkmingai

vartoti

skausmingoms

mÎnesinÎms

gydyti.

Dël vaistø vartojimo ir

galimo ðalutinio poveikio

bûtina pasitarti su

gydytoju ar vaistininku.

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra:

125 mg (1,0 mg sauso likuËio) Agnus

castus ®, 25 mg Pulsatilla D3,

25 mg Rosmarinus officinalis D2,

25 mg Apis mellifica D3.

Indikacijos: mÎnesini¯ ciklo sutrikimai.

DozÎs ir vartojimas: vartojamas

reguliariai po 1ñ2 tabletes 3 kartus per

dien‡. Tabletes reikia lÎtai suËiulpti

pusvaland· prie arba pusvaland· po

valgio.

Vaist‡ galima vartoti ilgai.

Lietuvoje Dysmenorm Æ efektyvumas

buvo tirtas 1999 m. 61,9ñ85,7 proc.

pacienËi¯ gydymo efektas buvo

teigiamas. –alutinis poveikis

nepasireikÎ nÎ vienai pacientei.

Dël vaistø vartojimo ir

galimo ðalutinio poveikio

bûtina pasitarti su

gydytoju ar vaistininku.

www.mitela.lt

15


16

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Parengta pagal konferencijos medþiagà

Dar kartà apie klimaksà

Klimaksas – fiziologinis laikotarpis moters gyvenime, kurio metu iðnyksta

reprodukcijos galimybës ir kuris susijæs su laipsniðku kiauðidþiø funkcijø

sunykimu.

Perimenopauzë – laikotarpis prieð ir po menopauzës, per kurá gali atsirasti

menstruacijø ciklo pakitimø ir klimakteriniam laikotarpiui bûdingø

simptomø.

Klimakteriniai simptomai – moters organizmo vazomotoriniø, endokrininiø

ir psichoemociniø sutrikimø kompleksas klimakso laikotarpiu.

Klinikiniai simptomai, kuriuos sukelia estrogenø trûkumas.

Ankstyvieji:Vazomotoriniai (karðèio bangos, gausus prakaitavimas, padidëjæs

jautrumas, galvos skausmai, ðirdies permuðimai.

Psichoemociniai: nuotaikø kaita, nervingumas, depresija; miego sutrikimai,

nervinis iðsekimas, nuovargis; atminties ir dëmesio koncentracijos susilpnëjimas;

seksualinio aktyvumo sumaþëjimas.

Vidutinieji (atsiranda vëliau): makðties sausumas ir nieþëjimas; ðlapimo

nelaikymas; odos sausumas; plaukø ir nagø lûþinëjimas; nutukimas.

Klimakterinio sindromo gydymo

galimybës naudojant homeopatiná vaistà

KLIMAKTOPLAN N

Gydytoja ginekologë J. Jurgaitytë

Gydytoja ginekologë E. Lapðâne

Tyrimo tikslas: ankstyvøjø klimakterinio sindromo simptomø gydymas. Buvo

stebëtos 14 perimenopauzës laikotarpá iðgyvenanèiø moterø. Vidutinis

stebëtø moterø amþius – 49,6 metø. Gydymo trukmë – 8–12 savaièiø. KLI-

MAKTOPLAN N buvo paskirtas po 1 tabletæ 3 kartus per dienà.

Tyrimo rezultatai:

1. Vegetaciniai sutrikimai (karðèio bangos, gausus prakaitavimas, stiprus

ðirdies plakimas):

sumaþëjo 71 % pacienèiø;

visiðkai iðnyko 21,01 % pacienèiø.

2. Psichoemociniai sutrikimai (vidinis nerimas, miego sutrikimai ar bloga

nuotaika):

sumaþëjo 60,5 % pacienèiø;

visiðkai iðnyko 26,3 % pacienèiø.

3. Echoskopinio tyrimo metu gimdos gleivinës storio pakitimø nepastebëta.

4. Hormoninio tyrimo ir kûno masës tyrimo metu pastebimø pakitimø nenustatyta.

Iðvada:

Homeopatinis vaistas KLIMAKTOPLAN N:

gerai toleruojamas;

yra veiksminga priemonë gydant klimakterinius simptomus moterims

perimenopauzës laikotarpiu.

Skirtingai nei pakaitinë hormonø terapija,

KLIMAKTOPLAN N gydo nedarydamas þalos organizmui.

Gydymas KLIMAKTOPLAN N uþtikrina gerà savijautà

visu menopauzës laikotarpiu. Jûsø teisë rinktis...

www.mitela.lt

Moterø paslaptys

Laiðkai

Mano buvusi profesija – medicinos

sesuo. Labai liûdna, bet dabar mane

gydanèio gydytojo buvau pavadinta „ligø

maiðu“, man buvo patarta verèiau rûpintis

Anapiliu, nors ið tiesø pas já per 8

metus að lankiausi gal tik kokius 6 kartus...

Tad eidama per vaistines Ðiauliuose dabar

stengiuosi pati susirinkti visà nemokamà

informacijà apie vaistus ir gydymà. Jau treti

metai lankau Ðiauliø treèiojo amþiaus universiteto

sveikatos, dvasinio tobulëjimo,

kultûros ir meno fakultetus. Esu Dailës studijos

narë ir Ðiauliø bendruomenës namø

lankytoja. Pati fotografuoju. Dabar mano

hobis – autografai.

Þurnalà GAMTOS GALIA gaudau vaistinëse

ir dalijuosi su bendramintëmis. Esu

labai dëkinga uþ homeopatiná vaistà KLI-

MAKTOPLAN N. Be jo gal bûèiau jau kapuose

nuo to pasiutusio karðèio, kuris nepaprastai

alina ðirdá. Ðitoks karðtis, o iðsirengæs

netrunki perðalti, ir prasideda...

Nekantriai lauksiu naujø þurnalø.

Pagarbiai

Aldona Vaièaitienë, Ðiauliai

SudÎtis: vienoje tabletÎje yra: 25 mg

Cimicifuga D2, 25 mg Sepia D2, 25 mg

Ignatia D3, 25 mg Sanguinaria D2.

Indikacijos: klimakterinio laikotarpio

negalavimai ñ karËio protr˚kiai,

sustiprÎjÊs prakaitavimas ir irdies

plakimas, galvos svaigulys, nie˛ulys,

nerimas, miego sutrikimas, depresija.

DozÎs ir vartojimas: vartojama po 1ñ2

tabletes 3 kartus per dien‡.

Tabletes reikia lÎtai suËiulpti pusvaland·

prie arba pusvaland· po valgio.

Vaist‡ galima vartoti ilgai.

Klimaktoplan Æ aprobuotas Lietuvoje

1998 m. Aprobacinio tyrimo duomenys:

karËio poj˚tis suma˛Îjo apie 72 proc.

pacienËi¯,

prakaitavimas

suma˛Îjo 77

proc. pacienËi¯,

miego sutrikimai

suma˛Îjo 70

proc. pacienËi¯.

Dël vaistø vartojimo

ir galimo ðalutinio poveikio

bûtina pasitarti su gydytoju

ar vaistininku.


Moterø paslaptys

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Nuoðirdþiai dëkoju Jûsø þurnalui uþ homeopatiniø preparatø apraðymus. Að visada mëgau

rinkti vaistaþoles ir jas vartoti, nes cheminiai vaistai ir yra cheminiai. Aèiû DHU

firmai, kad rûpinasi þmoniø sveikata ir gali pasiûlyti nuostabiø savo firmos homeopatiniø

preparatø. Kiekviena moteris, perþengusi 40-eèio slenkstá, stengiasi kuo labiau palengvinti

savo gyvenimà ir atsikratyti nemaloniø klimakterinio laikotarpio negalavimø. Kartà

vaistinëje man rekomendavo homeopatiná vaistà KLIMAKTOPLAN N. Ðis preparatas

veiksmingai paðalina visas klimakterinio negalavimo apraiðkas. Ðiuos vaistus vartoju jau

penkeri metai, tai nuostabûs vaistai. Prieð kelerius metus suðlubavus mano ðirdelei gydytoja

rekomendavo kurá laikà pavartoti homeopatiná preparatà AUROCARD. Tai ið tiesø

Auksiniai ðirdies laðai, jie man labai padëjo.

Labai norëjau su DHU firmos darbuotojais ir þurnalo GAMTOS GALIA skaitytojais

pasidalyti mintimis apie nuostabius preparatus, praskaidrinusius mano gyvenimà. Dëkoju

Jums, kad esate ir rûpinatës þmoniø sveikata.

Zina Kulikova, Uþventis

Jau keleri metai mano ðeima vartoja puikià priemonæ nuo raumenø

ir sànariø ligø REWMA-GEL. Jis padeda man (55 m.,

II gr. invalidë), mamai (85 m.) ir vyrui. Esame labai dëkingi,

geresnës priemonës atkurti kûno judesius nëra.

Ið þurnalo GAMTOS GALIA suþinojau, kad yra ir kitø DHU

homeopatiniø vaistø.

Pradëjau vartoti CINNABSIN, UMCKALOR, dabar ieðkosiu

ir kitø DHU vaistø.

Svetlana Protienë, Palanga

Prieð 15 metø buvo labai suðlubavusi sveikata, kamavo begalë visokiø skausmø

skausmeliø, visko në nesuraðysi. Tada rimtai pradëjau domëtis vaistingaisiais

augalais, ávairiomis prieskoninëmis þolelëmis, nes buvau labai alergiðka

vaistams ir jø pavartojus ilgai tekdavo gydytis odos bërimus. Buvo tikra kankynë.

O didþioji „draugystë“ su homeopatiniais vaistais prasidëjo nuo to, kad

draugë ið Kelmës patarë iðmëginti KLIMAKTOPLAN N. Dabar homeopatiniø

vaistø vartoju ir daugiau – svarbiausia, kad jie nesukelia jokios alergijos,

greit pajunti teigiamà jø poveiká, be to, nebrangûs.

Domiuosi gydymu augalais, ir pati prisirenku daug ávairiø vaistaþoliø, auginu

prieskonines ir gydomàsias þoles. Mëgstu pipirnæ, petraþolæ, rozmarinà, èiobrelá,

kai kà – á arbatà, kai kà – á salotas. Rinkdama pynimui javus toli nuo

dideliø keliø pievose, miðkuose randu ir vaistingøjø augalø. Su dviraèiu apvaþiuoju

visur, kol uþsninga laukus ir kelius. Anûkës atëjusios tuoj praðo skanios

þoleliø arbatos, þoleliø ant sumuðtiniø – ir kuo daugiau!

Ypaè anksti pavasará vartojame daug þoliø – kiaulpieniø, varnalëðø, gelsviø,

geltekliø, miðkiniø èesnakø. Anûkës sako: mûsø moèiutë turbût viskà, kas

þaliuoja, ir deda á salotas, todël jos tokios skanios ir kvapios.

Su anûkëmis darome ir skanius saldainiukus, sulipdome juos ið þiedeliø ir

ávairiø dþiovintø vaisiø, paskui valgome ið lëto, tiesiog skanaujame, nes tokio

skonio niekur nenusipirksi. Kartu darome ir groþybes ið ðiaudeliø – sodus, varpelius,

lëkðtes, krepðelius, karoliukus. Kalëdoms net eglutæ buvome susivërusios,

kad nereikëtø kirsti þalios miðko puoðmenos... Taip ir dþiaugiamës gamtos

dovanomis. Dëkojame Jums, kad leidþiate nuostabø þurnalà, kuris daug

ko pamoko ir atrakina duris á sveikatos ir gamtos pasaulá.

Emilija Uþkurienë

Laiðkai

Judesio laisvë

SudÎtis: 10 g ˛elÎ yra: 0,5 g Rhus

toxicodendron, 0,5 g Ledum, 1,0 g

Symphytum ad usum externum

urtinkt˚ros.

Indikacijos: reumatinÎ ir degeneracinÎ

raumen¯ ir s‡nari¯ liga, skausmingas

raumen¯ ·tempimas ir patempimas.

DozÎs ir vartojimas: 3 kartus per dien‡

lengvai ·trinamos skausmingos vietos.

Vaist‡ galima vartoti ilgai.

Rewma-Gel Æ aprobacija Lietuvoje atlikta

1998 m. Studijoje buvo ·vertinta viena i

pagrindini¯ vaisto savybi¯ ñ skausmo

slopinamasis efektas. Buvo padaryta

ivada, kad Rewma-Gel Æ greitai ir

veiksmingai malina skausm‡ gydant

reumatoidin· artrit‡ ir osteoartrozÊ, gerai

toleruojamas.

Dël vaistø vartojimo ir galimo ðalutinio poveikio bûtina

pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

www.mitela.lt

17


18

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11) Mintys apie homeopatijà

Homeopatinio gydymo ypatybës

Alopatija – gydymas prieðingu

Ðiuo metu labiausiai paplitæs alopatinis

gydymas, t. y. „gydymas prieðingu“

(gr. Allos – prieðingas, pathos – liga).

Alopatinë simptomatologija nagrinëja

tam tikroms ligoms bûdingus simptomus.

Liga nagrinëjama kaip savarankiðkas

fenomenas, t. y. atskirai nuo serganèio

þmogaus! Skiriant alopatinius

vaistus informatyvûs tik tie simptomai,

kurie reikðmingi diagnozei nustatyti.

Renkant anamnezæ dauguma simptomø,

pojûèiø, individualiø paciento savybiø

lieka kaip balastas.

Ligos samprata homeopatijoje

Homeopatijoje liga suprantama kaip

veiksnys, paþeidþiantis organizmo vidinæ

harmonijà. Liga – dinaminis procesas,

apimantis visà organizmà. Pastebimi

morfologiniai pokyèiai bei simptomai

nëra liga, o tik ligos pasekmë.

Pavyzdþiui, skrandþio opa, artritas, hipertenzija

– tik bendro viso organizmo

sutrikimo pasekmës. Simptomai – tikslingos

organizmo apsauginës reakcijos

iðraiðka, siekiant atkurti ar bent stabilizuoti

paþeistà homeostazæ (pusiausvyrà).

Ûminës ligos

Áprasti ûminiø ligø simptomai – skausmas,

karðèiavimas, iðskyros ið nosies,

kosulys, viduriavimas – yra labai svarbios

gynybinës reakcijos susirgus ûmia

infekcija. Skirdami tokiam pacientui

antipiretikus, antibiotikus bei iðskyras

slopinanèius vaistus ne gydysime ligà,

www.mitela.lt

Doc. dr. A. Bagdonavièius

Kauno medicinos universitetas

o tik slopinsime jo imunines reakcijas.

Simptomø (gynybiniø reakcijø) slopinimas

sàlygoja ûmaus proceso perëjimà

á lëtiná.

Lëtinës ligos

Gyd. homeopatas S. Stankûnas

Kauno medicinos universitetas

Lëtinëms ligoms bûdinga: 1) kryptis –

ið iðorës á vidø, 2) be specifinio gydymo

savaiminis pasveikimas negalimas.

Lëtiniø ligø atveju visos organizmo reakcijos

nukreiptos á homeostazës palaikymà,

taèiau visiðkai pasveikti neámanoma.

Nusistovi tam tikra patologinë pusiausvyra,

ligos frontà kuo labiau stengiantis

palaikyti periferijoje – kuo toliau

nuo gyvybiðkai svarbiø organø.

Slopinimo fenomenas

Uþslopinus simptomus (t. y. organizmo

apsaugines reakcijas) suardoma

nusistovëjusi patologinë pusiausvyra.

Uþkirtus kelià lëtinës ligos iðraiðkai periferijoje

patologija gilëja, paþeidþiamos

gyvybiðkai svarbesnës organizmo

struktûros. Uþslopinus simptomus, pacientas

po kurio laiko susirgs kita, paprastai

sunkesne, liga. Pavyzdþiui, atopinis

bërimas virs bronchine astma.

Ar ámanoma panaudoti

natûralias organizmo reakcijas

padedant atkurti pusiausvyrà, o

ne slopinti jas?

Similia similibus curentur

Homeopatijos esmë – Panaðumo dësnis:

panaðus gydo panaðø. Vadinasi,

serganèiajam minimaliomis dozëmis

skiriamas vaistas, kuris sveikam þmogui

galëtø sukelti panaðiø simptomø (S.

Hahnemann, gr. Homoios – panaðus,

pathos – liga).

Homeopatija – individualizuojanti terapija,

t. y. vaistas skiriamas konkreèiam

þmogui, ávertinus jo negalavimà,

o ne pagal klinikinæ diagnozæ. Vaistas

parenkamas atsiþvelgiant á psichiniø,

emociniø ir fiziniø simptomø visumà.

Homeopatiniai vaistai

Ðiuo metu homeopatijoje naudojama

apie 2000 vaistiniø medþiagø. Augalinës

kilmës ~ 70%, mineralinës kilmës

~ 25%, gyvulinës kilmës ~ 5%.

Siekiant iðvengti toksinio poveikio,

praplësti bei sustiprinti terapiná efektà

vaistai potencijuojami. Atliekami serijiniai

skiedimai ir sukratymai.

Vaisto potencija þymima ðalia vaisto

pavadinimo, pvz., Calendula ¨, Arnica

30 D, Arsenicum album 200 C, Lachesis

1 M.

Tas pats, tik skirtingos potencijos vaistas

veiks skirtingus organizmo lygmenis.

Pavyzdþiui, gydant homeopatiniu vaistu

slogà rekomenduotina vartoti maþesnës

potencijos homeopatiná vaistà,

o gydant depresijà skiriamo homeopatinio

vaisto potencija turëtø bûti ne maþesnë

kaip 200 C.

Skirtingø potencijø vaistai veikia nevienodai

ilgà laikà:

6 C veikia apie 6 val.

30 C veikia apie parà.

200 C veikia apie savaitæ ar ilgiau.

1000 C (1M) veikia apie 2 savaites

ar ilgiau.


Mintys apie homeopatijà

Homeopatiniais vaistais gydant vaikus

vaistø dozë turëtø bûti atitinkamai maþesnë:

Vaikams iki 2 metø – 1/4 suaugusiojo

dozës

Iki 3–5 metø – 1/3 suaugusiojo dozës

Iki 6–7 metø – 1/2 suaugusiojo dozës

Iki 8–10 metø – 2/3 suaugusiojo dozës

10–12 metø vaikams gali bûti skiriama

suaugusiojo dozë.

Nepamirðkite!

Kava, actas, mëtos, ramunëlës, kamparas

– medþiagos, kurios susilpnina

arba visiðkai neutralizuoja homeopatiniø

vaistø poveiká.

Praktikoje skiriant

homeopatinius vaistus svarbu:

Pirminis homeopatinis paûmëjimas rodo,

kad vaistas paskirtas teisingai, tai

geras prognostinis poþymis. Jis trunka

neilgai, po to paprastai bûna ilgalaikis

pagerëjimas arba visiðkai pasveikstama.

Teisingai gydant sveikstama maþdaug

taip (autoriaus garbei tai pavadinta

Heringo taisyklëmis):

1. Simptomai iðnyksta atbuline tvarka

nei jie atsirado;

2. Sveikstama nuo svarbesniø organø

maþiau svarbiø link;

3. Sveikstama nuo virðaus þemyn.

Homeopatinius monopreparatus gali

skirti tik gydytojas homeopatas. Tiems

gydytojams bei vaistininkams, kurie

baigæ tradicinës medicinos mokslus, taèiau

nori pacientus gydyti homeopatiniais

vaistais, sukurta kompleksinë homeopatija.

Á kompleksiniø preparatø sudëtá áeina

keli homeopatiniai vaistai, daþniausiai

þemø potencijø. Kompleksiniai preparatai

skiriami pagal klinikinæ diagnozæ.

Kompleksinius homeopatinius vaistus

savigydai gali vartoti tie þmonës,

kurie nori pasveikti nekenkdami organizmui.

Patarlëse augalai gyvena

Berþo rykðtë kaulo nelauþia.

Tos aviþos ne dël to þàsino.

Linelis rengia, avelë dengia.

Gerai kaip á dilgëles pataikius.

Sveikas kaip ridikas.

Nuo rûgðèiø obuoliø dantys atðimpa, nuo rûsèiø þodþiø

ðirdá skauda.

Aviþos neina prie arkliø, tik arkliai prie aviþø.

Santaikoj ir þirniai gardesni.

Nenusileidþia në per aguonos grûdà.

Su tavim prasidëk – pupø rëtá pasidëk.

Alus be apyniø, o þmogus be teisybës niekur netinka.

Graþi kaip pupø velnias.

Uþ atsiøstas patarles ir prieþodþius

dëkojame mûsø skaitytojams

KREMAS IR TEPALAS

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Pagalba jûsø odai

SudÎtis: 10 g tepalo bei kremo yra

1,0 g urtinkt˚ros Cardiospermum

halicacabum ®.

Indikacijos: egzema, neurodermitas,

odos nudegimai saulÎje, vabzd˛i¯

·kandimai ir kitokie odos u˛degimai,

kuriais sergant nie˛ti od‡.

DozÎs ir vartojimas: lengvai ·trinti

pa˛eist‡ od‡ tris kartus per dien‡.

Aprobuojant IRICAR Lietuvoje 1998 m.

buvo padaryta ivada, kad jis

ne˛alingas ˛mogaus sveikatai, ma˛ina

odos paraudim‡ ir nie˛Îjim‡, neerzina

odos. IRICAR gali b˚ti sÎkmingai

taikomas odos ligoms gydyti.

Dël vaistø vartojimo ir galimo ðalutinio poveikio

bûtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

SudÎtis: 50 g tepalo yra 5 g Mahonia

aquifolium urtinkt˚ros D1.

Indikacijos: psoriazÎ ir kitoks sausas

odos ibÎrimas.

DozÎs ir vartojimas: 3 kartus per dien‡

lengvai ·trinamos pa˛eistos odos vietos.

Vaist‡ galima vartoti ilgai.

Aprobacijos tyrimo metu Lietuvoje

1998 m. buvo padarytos ivados, kad

gydant PSORIATEN lengvos ir vidutinio

sunkumo formos psoriazÊ efektas

pasireikia po 4ñ6 gydymo savaiËi¯.

Gydym‡ PSORIATEN galima derinti su

kitais gydymo metodais.

Dël vaistø vartojimo

ir galimo ðalutinio poveikio

bûtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

www.mitela.lt

19

Psoriazei (þvynelinei) gydyti


20

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

www.mitela.lt

Astrologai sako, kad auksas suteikia

energijos, pervargus padeda atsipalaiduot,

maþina depresijà, skatina proto aiðkumà.

Netgi manoma, kad ið kartos á kartà

perduodami auksiniai papuoðalai turi

didelæ energijos galià. Auksiniai

þiedai, mûvimi ant deðinës rankos,

esà gali pailginti gyvenimà 10–20

metø, taèiau tik tuo atveju, jei þiedà

mûvintis asmuo neturi piktø këslø.

Auksas neða sëkmæ brandiems þmonëms,

bet gali bûti kenksmingas bræstanèiam

organizmui. Vaikams ir paaugliams ðis

metalas gali kelti nuovargá ir átampà.

AUKSAS (Aurum, simbolis Au) – cheminis elementas. Ryðkiai geltonas

taurusis metalas yra minkðtas ir kalus. Jis atsparus oro, rûgðèiø ir ðarmø

veikimui. Auksà tirpina tik koncentruotø azoto ir druskos rûgðèiø miðinys.

Yra þinomi du aukso oksidai (Au 2 O ir Au 2 O 3 ). Aukso lydiniai su sidabru,

variu, platina ir kitais metalais labai atsparûs korozijai, yra plastiðki.

Þemës plutoje aukso yra 4,3 10-7 % þemës masës. Auksas yra grynuoliø

klasës mineralas. Jo lydymosi temperatûra – 1046,5°C, virimo – 2947 °C.

Senovëje auksas buvo gaunamas plaunant auksingà smëlá. Gana ilgà laikà

aviø kailiai bûdavo nugramzdinami á upæ ir ant jø pilamas auksingas smëlis.

Didesni metalo gabalëliai uþsikabindavo ir likdavo vilnose. Paskui kailius

sudegindavo, pelenus suberdavo á indus ir plaudavo vandeniu, kol indo dugne

likdavo auksas.

Viduramþiais iðmokta iðskirti auksà ið rûdø naudojant gyvsidabrá. Ðiais laikais

susmulkintas rûdos koncentratas veikiamas kalio arba natrio cianidø

tirpalais, po to nusodinamas cinku arba sorbuojamas onitais. Auksas gryninamas

elektrolize arba tirpinant rûgðtyse.

Auksu prekiaujama pasaulio birþose. Daugiausia aukso perkama investuojant

pinigus. Ið aukso ir jo lydiniø gaminamos monetos ir medaliai, juvelyriniai

dirbiniai, dantø protezai. Izotopu 198Au gydomos vëþinës ligos.

Á Lietuvà auksà atneðë ledynai, atslinkæ ið Ðvedijos ir Suomijos auksingø plotø.

Didþiasalio ir Salako þvyro telkiniuose aukso atitinkamai rasta 0,56 ir 0,13 g/t.

Lietuvoje auksas monetø pavidalu pasirodë XIV–XV amþiais, tada á Vilniø

atvyko ir pirmieji auksakaliai ið Vokietijos. XVI a. Vilniuje jau veikë auksakaliø

cechas, buvo kalamos monetos.

Daugiausia aukso yra Australijoje, Brazilijoje, Èilëje, Indijoje, JAV, Kanadoje,

Kinijoje, Meksikoje, Mongolijoje, Norvegijoje, Pietø Afrikos Respublikoje,

Rusijoje. Didþiausias aukso luitas 1872 metais rastas Australijoje.

214,326 kg luite gryno aukso buvo 85,05 kg.

Auksas jau tûkstanèius metø simbolizuoja prabangà. Auksiniais

papuoðalais galime puoðtis ar jø visai nevertinti, prabangà

galime mëgti arba niekinti. Bet ar tikrai didelë prabanga yra

pastiprinti savo pavargusià ar operacijà atlaikiusià ðirdá

homeopatiniais vaistais, kuriuose esanti aukso dalelë ákvëps Jûsø

ðirdþiai naujos energijos ir gyvybës? Jûsø ðirdis tikrai verta

tokios prabangos!

Kad ðirsi bûtø rami

Jûsø ðirdis verta prabangos

SudÎtis: 10,0 g (atitinka 10,4 ml) tirpalo

yra: 4,0 g Crataegus ®, 1,0 g Aurum

chloratum D4, 1,0 g Convallaria majalis

D1, 1,0 g Ignatia D4, 0,05 g Arnica ®.

Indikacijos: vartojamas kompleksikai

gydant ankstyvosios stadijos irdies

nepakankamum‡, stenokardij‡,

kardioneurozÊ.

DozÎs ir vartojimas: geriama po 20 la¯

3 kartus per dien‡, likus pusvaland˛iui

iki valgio arba praÎjus pusvaland˛iui po

valgio. Prie nuryjant rekomenduojama

kur· laik‡ palaikyti vaist‡ burnoje.

Vaist‡

galima

vartoti ilgai.

Dël vaistø vartojimo

ir galimo ðalutinio

poveikio bûtina

pasitarti su gydytoju

ar vaistininku.

Kad nekankintø migrena

SudÎtis: 10 g (atitinka 10,9 ml) tirpalo

yra: 1,0 g Cyclamen D3, 1,0 g Cimicifuga

D3, 1,0 g Gelsemium D3, 1,0 g Iris D2, 1,0

g Sanguinaria ®.

Indikacijos: migrena.

DozÎs ir vartojimas: ligos ar pa˚mÎjimo

metu vartokite po 10 la¯ kas valand‡, bet

ne daugiau kaip 12 kart¯ per dien‡, kol

pagerÎs savijauta. Toliau gerkite po 10ñ20

la¯ 3 kartus per dien‡, kol pasveiksite.

Laus reikia igerti pusvaland· prie arba

pusvaland· po valgio, juos galima

praskiesti nedideliu kiekiu vandens, o prie

nuryjant reikia kur· laik‡ palaikyti burnoje.

Preparato negalima vartoti ilg‡

laik‡ be gydytojo konsultacijos.

Dël vaistø vartojimo

ir galimo ðalutinio

poveikio bûtina

pasitarti su

gydytoju ar

vaistininku.


Apdainuotieji augalai

Dabar jau þinom: ið tiesø kaip toj dainoj – dainuoja aukðtaièiai, dainuoja þemaièiai,

dainuoja visa Lietuva! Ir augalø mûsø dainose, pasirodo, tikrai devynios

galybës... Apdainuotos ne tik rûtos, lelijos ir roþës, svyruokliai berþai ar Neringos

puðys – net svogûnas, ridikëlis ir „petruðka“ á dainas sutilpo!

Paskelbus konkursà „Apdainuotieji augalai“, laiðkai su Jûsø pamëgtomis dainomis

apie augalus plaukte plaukë. Daug dainø atsiuntë Zina Kanapienienë ið

Ðirvintø, Dana Klepðienë ið Kurðënø, Marijona Kundrotienë, Bronislovas Medzikauskas

ið Elektrënø sav., J. Keliauskas ið Anykðèiø raj. ir daugelis daugelis

kitø. Mûsø nuolatinë skaitytoja Laimutë Þukauskienë ið Rokiðkio dainø atsiuntë

3 storus vokus! O Janina Strigûnienë ið Akmenës raj. suraðë mums pluoðtà

net savo kûrybos dainø.

Be galo dþiaugiamës „Maþøjø miðkinukø“ ið Kretingos darþelio-pradinës mokyklos

„Þibutë“ surinktu dainø lobynu (jie atsiuntë net 116 dainø apie augalëlius!),

dëkojame jø auklëtojai Daivai Katkutei, kuri savo laiðke raðo:„draugiðkai

vartëme knygas, klausinëjome moèiuèiø, seneliø, mamyèiø, tëveliø, draugø, ieðkodami

dainø apie augalus. Suradome ir Jums raðome“.

Esame suþavëti Jûsø entuziazmo. Mielieji, dþiaugiamës, kad gyvenime Jus lydi

daina. Juk kur daina – ten nuoðirdumas, poilsis ir atgaiva po darbø, gera nuotaika

– sveikatos eliksyras! Nuoðirdþiai dëkojame visiems konkurso dalyviams, linkime

dainingø metø ir puikios sveikatos! Aktyviausi dalyviai, kaip visada, bus

apdovanoti atminimo dovanëlëmis – jas artimiausiu metu iðsiøsime paðtu.

O Jûsø atsiøstoms dainoms pamëginome pritaikyti kelias nominacijas:

Netikëèiausia daina apie

augalus

Naðlaitës – iðdavikës

Augalas – dainø karalius

Palûkëk, mergaite, prie valdybos vartø,

Kol gráðiu ið reiso Þemø Paneriø.

Tau ðlamës naðlaitës taip, kaip pirmà

kartà

Gal jos pasakys tau, kad tave myliu.

Kas man ðviesoforai, pësèiøjø takeliai,

Jei mergaitë laukia palikta viena...

Ei, automobiliai, traukitës ið kelio!

Man labai prailgo ði darbo diena.

Á parkà sugráþæs neradau mergaitës,

Ech, kodël nelaukë, ðirdyje skaudu,

Patylom prabilo þydinèios naðlaitës,

Kad ji vaikðtinëja gatvëj su kitu...

Genovaitë Pupalaigytë,

Koncepto km., Elektrënø sav.

Linksmiausia daina apie

augalus

Ridikëlis ir petruðka

Ridikëlis ir petruðka, ramtadrylia oi lia lia

Kartà këlë vakaruðkà, ramtadrylia…

Kvietë jie tiktai burokà, ramtadrylia…

Svogûnëlá ir èesnakà, ramtadrylia…

Suþinojæs tai agurkas, ramtadrylia…

Atskubëjo kaip vijurkas, ramtadrylia…

Suþinojus tai morkutë, ramtadrylia, ..

Atskubëjo kaip poniutë, ramtadrylia…

Visi ðoko ir dainavo, ramtadrylia…

Kolei trûkio jie negavo, ramtadrylia…

Daþniausios dainos

1. Augo girioj àþuolëlis

2. Sëjau rûtà, sëjau mëtà

3. Pasëjau linelá ant pylimo

4. Palinko liepa ðalia kelio

5. Àþuolai þaliuos þemëj Lietuvos

Savos kûrybos daina

Àþuolëlis

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Pasodinau àþuolëlá, garbingà medelá,

Pasodinau àþuolëlá tëviðkës þemelëj.

Auk auk, àþuolëli, garbingas medeli,

Auk auk, àþuolëli, tëviðkës þemelëj.

Tau stiprybës, mums sveikatos,

Garbingas medeli,

Tau stiprybës, mums sveikatos

Tëviðkës þemelëj (ir t. t.).

Janina Strigûnienë, Akmenës raj.

Daþniausiai dainose minimi

augalai

Rûtelë, lelijëlë, linelis, dobilëlis, àþuolëlis,

klevelis, ramunëlë, apynëlis, putinëlis,

berþelis.

Retokai dainose minimi

augalai

Serbentai, þemuogëlës, gluosniai, puðys.

„Vyriðkiausia“ daina apie

augalus

Rugelis

Oi, tu, rugeli,

Oi, tu, rugeli, tu, þiemkentëli,

Tu iðtrivojai,

Tu iðtrivojai ðaltà þiemelæ.

Tik pabijojai,

Tik pabijojai plieno dalgelës.

Plieno dalgelës,

Plieno dalgelës juodos rankelës.

Jeronimas Gudelis, gim. 1908 m.,

Elektrënø sav.

(„Èia – mano jaunystës dainos...“)

www.mitela.lt

21


22

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Ádomu ir naudinga

Prenumeratoriaus ANKETA

Kità þurnalo GAMTOS GALIA numerá

galësite gauti tiesiai á namus ir nemokamai!

Vardas, pavardë:............................................................

Gimimo data: ................................................................

Adresas, paðto kodas: ...................................................

Kontaktinis telefonas:...................................................

Profesija: ........................................................................

Iðsilavinimas: .................................................................

Kur ásigijote þurnalà GAMTOS GALIA?

Vaistinëje

Radote paðto dëþutëje

Kitur: .........................................................................

Kiek Jûsø ðeimos nariø perskaito GAMTOS

GALIOS þurnalo numerá?

Tik Jûs

Dar 2–4 þmonës

5 ar daugiau þmoniø

Apie kà norëtumëte skaityti kitame

numeryje?

........................................................................................

........................................................................................

Jûsø klausimas gydytojui homeopatui

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Kokius DHU vaistus jau esate vartojæ?

........................................................................................

........................................................................................

Ar norëtumëte gauti þurnalà GAMTOS

GALIA Nr. 12 paðtu?

Taip

Ne

Uþpildytà anketà praðytume atsiøsti á firmà

MITELA adresu: p. d. 1490, LT-10009, Vilnius

www.mitela.lt

DËMESIO!

Svarbi informacija

besidomintiems

klasikine homeopatija!

Pasaulinio lygio klasikinës homeopatijos

mokslo korifëjus Dr. Alfons Geukens

(BELGIJA) pirmà kartà Lietuvoje!

Ðiø metø liepos 6–9 dienomis organizuojamo seminaro dalyviams

bus rodoma videomedþiaga ið dr. A. Geukens praktikos.

Pristatomi pacientai, sirgæ tiek ûminëmis, tiek lëtinëmis ligomis,

tarp jø plauèiø uþdegimu, bronchø astma, Krono, onkologinëmis,

reumatinëmis, grybelinëmis ir kt. ligomis, kuriuos

dr. A. Geukens iðgydë skirdamas vienà homeopatiná vaistà.

Kiekvienas klinikinis atvejis, kuris bus parodytas ekrane, –

tai tarsi maþa detektyvinë istorija. Koks vaistas buvo paskirtas

pacientui, suþinome tik paèioje siuþeto pabaigoje, todël

visi seminaro dalyviai su entuziazmu ásitraukia á vaisto paieðkas.

Þiûrovai stebi, kaip tiesiog stebuklingai keièiasi paciento

sveikata, nuotaikos, o kartais iðvaizda ar net gyvenimas.

Gydytojams homeopatams atskleidþiami ir netikëti gerai þinomø

homeopatiniø vaistø aspektai, plaèiau supaþindinama

ir su maþiau þinomais vaistais.

Dr. A. Geukens Repertoriumo þinios ir jo klinikiniø atvejø

nagrinëjimo metodika iki ðiol stebina net patyrusius Europos

homeopatus, o dëstymo metodas yra labai aiðkus, paremtas

pavyzdþiais ið praktikos. Kartu su klinikiniø atvejø

vaizdo medþiaga seminaruose pateikiamos homeopatijos filosofijos,

repertorizacijos ir Materia Medica þinios.

Dr. A. Geukens yra ákûræs Tarptautinæ klasikinës homeopatijos

mokyklà ir jai vadovauja. Savo gimtajame Hechtel mieste

jis turi didelæ homeopatijos klinikà su laboratorija, vaistine

ir stacionaro palata. Klinikoje dirba 16 gydytojø homeopatø.

Á seminarà kvieèiame ne tik gydytojus, medicinos seseris,

bet ir visus ne medikus, kuriems ádomu daugiau suþinoti

apie klasikinæ homeopatijà bei jos galimybes.

Dalyvavimas seminare mokamas.

Dalyviø skaièius ribotas, todël uþsiregistravusiems iki

balandþio 4 d. teikiama pirmenybë ir didelës seminaro

dalyvio mokesèio nuolaidos!

LHA (Lietuvos homeopatø asociacijos) ir HMC

(Homeopatinës medicinos centro) nariams bus taikomos

specialios nuolaidos.

Susidomëjusiems bei norintiems dalyvauti seminare iðsamesnë

informacija apie seminaro vietà, tikslø laikà, apmokëjimà,

taip pat seminaro programa bus iðssiøsta paðtu, Jûsø nurodytu

adresu, todël laukiame laiðkø.

Laiðke bûtinai nurodykite : vardà, pavardæ, profesijà, adresà,

kuriuo Jums atsiøsti informacijà, bei kontaktiná telefonà

(jei turite, ir elektroninio paðto adresà).

Laiðkus siøskite ne vëliau kaip iki ð. m. geguþës 1 d., adresu:

UAB „Mitela“ Goðtauto 5/2–63, LT-01106, Vilnius

arba elektroniniu paðtu balt@mitela.lt


Ið kelionës sugráþus

Jeigu norite dalyvauti konkurse, siøskite laiðkà apie DHU homeopatiniø

vaistø vartojimo patirtá, kartu pridëdami savo nuotraukà (pageidautina

150x100 mm dydþio, kuo ádomesnæ, spalvotà), adresu:

DHU konkursui, p. d. 1490, LT-10009, Vilnius (Nepamirðkite nurodyti

savo adreso ir telefono).

Ádomiausiø laiðkø autoriai taps konkurso pirmojo etapo nugalëtojais,

jø laiðkai ir nuotraukos bus iðspausdinti kitame þurnalo GAM-

TOS GALIA numeryje.

Visi konkurso pirmojo etapo nugalëtojai bus apdovanoti DHU prizais

ir dalyvaus pagrindinio prizo loterijoje.

Sveikiname praëjusio konkurso laimëtojà Daivà Stonkutæ!

Ankstyvà rytà iðvykæ ið Lietuvos, visà

dienà vaþiavæ per Lenkijà, pasiekëme

Prahà. Pailsëjæ iðsiruoðëme á miestà. Paþintá

su miestu pradëjome nuo karaliø

rezidencijos Prahoje ir milþiniðkos Ðv.

Vito katedros. Eidami „karaliðkuoju keliu“

groþëjomës Karolio tiltu, senamiesèio

aikðtëmis, XV a. árengtu astronominiu

Rotuðës laikrodþiu, senaisiais miesto

vartais, Parako bokðtu.

Vakare vël sëdome á autobusà ir kitos

dienos popietæ jau buvome svajoniø

mieste Paryþiuje. Ekskursijà pradëjome

Bastilijos aikðte su Liepos kolona,

Bastilijos opera. Aplankëme áspûdingà

garsiàjà Dievo Motinos katedrà,

Liuksemburgo sodus, Santarvës aikðtæ.

Vaikðtinëjome Eliziejaus laukais,

kurie baigiasi Triumfo arka.

Jau pilni áspûdþiø skubëjome á kelionæ

laivu Senos upe. Buvome suþavëti naktá

apðviestu Eifelio bokðtu (þinoma, á já

buvome ir pakilæ). O kur dar visame

GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11)

Neblëstantys áspûdþiai

ið Paryþiaus

Skaidrë Atkoèiûnienë

Nuotr. autorës

Argi gali praleisti progà pamatyti svajoniø miestà Paryþiø,

Mûsø konkurso laimëtoja Dalia

Mikulionienë aplinkybëms susiklosèius á

kelionæ vykti negalëjo, tad svajoniø miestà

Paryþiø aplankë kita GAMTOS GALIOS

konkurso finalininkë – Skaidrë Atkoèiûnienë

ið Ðiauliø.

juo labiau, kad ta kelionë – dovana! Uþ jà esu dëkinga

Vokietijos homeopatijos sàjungai DHU ir firmai MITELA.

pasaulyje garsus meno muziejus Luvras

ir Versalis su Liudviko XIV karaliðkàja

rezidencija, sodais, fontanais,

„Homeau“ kaimeliu! Arba prancûziðkasis

Manhetenas – Defanso rajonas,

verslo ir finansø centras. Kopëme ir á

Monmartro kalvà, aplankëme dailininkø

Mekà ? Tertre aikðtæ. Vienà vakarà

praleidome Lotynø kvartale, kur ásikûræ

ávairiausiø ðaliø virtuvëms atstovaujantys

restoranai.

Atsisveikinome su Paryþiumi naktine

kelione po miestà.

Paskutiniàjà dienà atvykome á Olandijos

sostinæ Amsterdamà. Aplankëme

gëliø turgø, plaukëme miesto kanalais,

apþiûrëjome deimantø dirbtuves ir, þinoma,

ákiðome nosá á Raudonøjø þibintø

kvartalà...

Ðios kelionës áspûdþiai

niekada neiðblës!

www.mitela.lt

23


GAMTOS GALIA

2005 Nr.1(11) www.mitela.lt

Kad pavasario dþiaugsmo

netemdytø alergija

7 psl.

Vasario 16-osios g. 2, Vilnius

Tel. (8~5) 261 98 39

Nuolatiniams klientams

nuolaidos – kasdien!

Pirmà kartà Lietuvoje pasaulinio lygio

klasikinës homeopatijos mokslo korifëjus

Dr. Alfons Geukens (BELGIJA)!

Maloniai kvieèiame á seminarà ðiø metø liepos 6–9 dienomis.

Iðsamiau skaitykite 22 psl.

More magazines by this user
Similar magazines