Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI

priemones, kuri aptariama ir derinama su þemdirbiø visuomeninëmis

organizacijomis. Posëdyje buvo aptartos

Veislininkystës programos finansavimo galimybës, Kooperacijos

plëtros programos tæstinumas, parama biokurui

gaminti bei sodams ir uogynams, linø augintojams

remti, diskutuota dël pasëliø draudimo ámokø kompensavimo,

gyvuliø uþkreèiamø ligø kontrolës programos finansavimo,

þemës ûkio informacinës ir kontrolës sistemos

bei þemdirbiø mokymo ir konsultavimo gerinimo.

NACIONALINIS SAUGUMAS IR GYNYBA

KOMITETAS PRITARIA DVIEJØ

DEPARTAMENTØ SUJUNGIMUI

Sausio 14 d. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

svarstë Civilinës saugos ástatymo 3, 6, 7, 9, 10,

12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 38, 39 ir 42 str. aðtuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo,

27 str. pripaþinimo netekusiu galios ir ástatymo papildymo

30(1) str. ástatymo projektà IXP-3111.

Projektu siekiama pradëti ágyvendinti Vyriausybës

programos dalá dël vienos civilinës saugos ir gelbëjimo

institucijos sukûrimo ðalyje bei Vyriausybës Strateginio

planavimo komiteto 2003 m. spalio 30 d. sprendimus. Norima

apjungti Civilinës saugos departamentà prie KAM

bei Prieðgaisrinës apsaugos ir gelbëjimo departamentà

prie VRM.

Departamentus numatyta apjungti dviem etapais. Iuoju

etapu (nuo 2004 m. balandþio 1 d.) Civilinës saugos

departamentas taps pavaldus Vidaus reikalø ministerijai

(dabar jis pavaldus Kraðto apsaugos ministerijai).

II-uoju etapu (nuo 2005 m.) bus rengiami teisës aktø projektai,

siekiant sukurti vienà civilinës saugos ir gelbëjimo

institucijà.

NSGK ið esmës pritarë departamentø apjungimui,

bet projekto IXP-3111 svarstyme padarë pertraukà redakcinio

pobûdþio taisymams. Komitetas papildë ástatymo

projektà nuostata, jog Vyriausybë iki 2004 m. spalio

1 d. parengtø teisës aktø projektus, reikalingus II-ajam

departamentø apjungimo etapui ágyvendinti.

PRITARTA IGNALINOS ATOMINËS

ELEKTRINËS PERTVARKYMUI

Á UÞDARÀJÀ AKCINÆ BENDROVÆ

Sausio 14 d. komitetas bendru sutarimu pritarë Valstybës

ámonës „Ignalinos atominë elektrinë“ pertvarkymo

á uþdaràjà akcinæ bendrovæ ástatymo projektui IXP-3129.

Ástatymo projekto tikslas – leisti Vyriausybei ir Ûkio

ministerijai pertvarkyti Ignalinos atominæ elektrinæ

(IAE) á uþdaràjà akcinæ bendrovæ (UAB). Tokià galimybæ

numato Strateginæ reikðmæ nacionaliniam saugumui

turinèiø ámoniø ir árenginiø bei kitø nacionaliniam sau-

74 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

gumui uþtikrinti svarbiø ámoniø ástatymas. Taèiau tai gali

bûti padaryta tik Seimui priëmus atitinkamà ástatymà.

NSGK siûlys pagrindiniam komitetui átvirtinti ástatymo

projekte nuostatà, jog pertvarkius IAE á UAB, visø

akcijø savininkë bûtø tik valstybë.

KOMITETAS TOBULINS ASMENS BEI

TURTO SAUGOS ÁSTATYMO PROJEKTÀ

Sausio 14 d. NSGK sudarë darbo grupæ Asmens bei

turto saugos ástatymo projektui IXP-3099 tobulinti. Darbo

grupei vadovaus komiteto pirmininko pavaduotojas

Algis Kaðëta. Kità savaitæ numatyti minëto projekto klausymai.

Komitetas iðklausë Vidaus reikalø ministerijos ir Policijos

departamento informacijà dël Vidaus tarnybos daliniø

reorganizavimo.

Posëdyje dalyvavo vidaus reikalø ministras Virgilijus

Vladislovas Bulovas, Policijos departamento Valdymo

vyriausiosios valdybos patarëjas Algirdas Stonèaitis,

VRM vidaus tarnybos I ir II pulkø vadai Sergejus Madalovas

ir Anatolijus Ðumskis.

Sausio 21 d. komitetas svarstë Strateginæ reikðmæ nacionaliniam

saugumui turinèiø ámoniø ir árenginiø bei kitø

nacionaliniam saugumui uþtikrinti svarbiø ámoniø ástatymo

pakeitimo ir papildymo ástatymo projektà IXP-3076.

Komitetas nusprendë neiðbraukti UAB „Ðiauliø oro

uostas“ ið strateginæ reikðmæ nacionaliniam saugumui turinèiø

ámoniø sàraðo, kaip numatyta ástatymo projekte,

kad dël pradëtos bankroto procedûros ámonës turtà bûtø

galima sklandþiai perduoti Kraðto apsaugos ministerijai,

kaip tai numato dabartiniai teisës aktai.

Komitetas, patobulinæs kitas projekto nuostatas, pritarë

projektui bendru sutarimu.

BUS SVARSTOMOS KORUPCIJOS

PREVENCIJOS ÁSTATYMO PATAISOS

Sausio 21 d. komiteto pavedimu Specialiøjø tyrimø

tarnybos direktorius Valentinas Junokas pristatë siûlomas

Korupcijos prevencijos ástatymo pataisas.

Specialiøjø tyrimø tarnyba siûlo liberalizuoti informacijos

apie asmenis rinkimà ir pateikimà. Ástatyme siûloma

numatyti, jog informacija gali bûti renkama ir teikiama ne

tik apie asmenis, siekianèius eiti ar einanèius pareigas valstybës

ar savivaldybës ástaigoje, bet ir apie asmenis, kuriuos

rengiamasi skirti ar paskirtus á atsakingas visuomeniniø

organizacijø pareigas (áskaitant neatlyginamai dirbanèiø

ir nuolat veikianèiø tarybø, komisijø nariø ar patarëjø bei

konsultantø pareigas). Siûloma plësti asmenø, galinèiø

teikti praðymus STT pateikti informacijà apie asmenis,

sàraðà, operatyvinës veiklos subjekto statusà turinèioms

ástaigoms siûloma suteikti teisæ savarankiðkai surinkti informacijà

apie asmenis, kuriuos rengiamasi skirti á parei-

More magazines by this user
Similar magazines