Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI

SVEIKATOS REIKALAI

Sausio 12 d. Sveikatos reikalø komitetas, dalyvaujant

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovams, svarstë

ministerijos pasiûlymus Produktø saugos ástatymo 1, 3,

4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25 str. pakeitimo

bei ástatymo papildymo priedu ástatymui Nr. IXP-

3001 ir jiems pritarë.

Komitetas svarstë ir bendru sutarimu pritarë Savivaldybiø

aplinkos apsaugos rëmimo specialiosios programos

ástatymo 4 str. pakeitimo ástatymo projektui Nr. IXP-

3135.

Komitete pristatyta Sveikatos reikalø komiteto veiklos

2003 m. pavasario sesijoje ataskaita.

Sausio 19 d. komitetas, dalyvaujant sveikatos apsaugos

ministerijos viceministrui Gediminui Èerniauskui,

valstybës sekretoriui Vidmantui Þilinskui bei Valstybinës

ligoniø kasos direktoriui Algiui Sasnauskui, iðklausë

VLK ir SAM informacijà dël 2003 m. Privalomojo sveikatos

draudimo fondo finansiniø rezultatø bei informacijà

dël 2004 m. PSDF biudþeto lëðø paskirstymo, sveikatos

prieþiûros paslaugø apmokëjimo ir sutarèiø sudarymo

tvarkos ir problemø. Komitetas nutarë pakartotinai

siûlyti Sveikatos apsaugos ministerijai sveikatos prieþiûros

paslaugø balo vertæ atstatyti iki 1 Lt nuo 2004 m.

sausio 1 d.

Komitetas pritarë pateiktai Sveikatos reikalø komiteto

veiklos 2003 metø pavasario sesijoje ataskaitai.

Komitetas, dalyvaujant Vidaus reikalø ministerijos

atstovui, svarstë ir pritarë Lietuvos Respublikos gyvûnø

globos, laikymo ir naudojimo ástatymo 2, 6 1 str. pakeitimo

ir papildymo ástatymo projektui Nr.IXP-3102(2SP).

Dalyvaujant Nepriklausomø farmacijos ámoniø asociacijos

direktorei Elenai Kvedarienei, Lietuvos vaistininkø

sàjungos valdybos nariui Rimantui Peèiûrai, Farmacijos

departamento prie SAM direktoriui Linui Maþeikai,

Etiniø Farmacijos kompanijø atstovybiø asociacijos

direktoriui Gintautui Barciui, buvo pateiktas svarstymui

darbo grupës paruoðtas Farmacinës veiklos ástatymo

projektas Nr.IXP-823 A (3). Komitetas priëmë sprendimà

– tæsti projekto svarstymà, paskelbiant projektà

svarstyti visuomenei.

KOMITETO NARIAI LANKËSI

VALSTYBINËJE MEDICININIO AUDITO

INSPEKCIJOJE

Sausio 21 d. komiteto nariai lankësi Valstybinëje medicininio

audito inspekcijoje. Valstybinio medicininio audito

inspekcijos direktorë Ramunë Navickienë pristatë

svarbiausius inspekcijos strateginius tikslus, uþdavinius

bei problemas, vykdant asmens sveikatos prieþiûros paslaugø

valstybinæ kontrolæ ir ekspertizæ, stiprinant kokybës

valdymà asmens sveikatos prieþiûros ástaigose.

76 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

Susitikimo metu konstatuota, kad per 2003 m. atlikta

197 asmens sveikatos prieþiûros paslaugø kontrolës ir

ekspertizës. Inspekcija, atliekanti tiek planinæ, tiek neplaninæ

kontrolæ, tiria pacientø ir/ar jø artimøjø praðymus,

adresuotus tiesiogiai ið VMAI, Prezidentûros, Seimo,

Vyriausybës, Sveikatos apsaugos ministerijos, prokuratûros

ir kitø valstybës institucijø. Darbo apimèiai didëjant,

labai svarbus faktorius – pakankami bei kvalifikuoti

þmogiðkieji iðtekliai, kuriø trûkumas ypatingai jauèiamas.

Per 2003 m. inspekcija vertino, kaip ástaigos diegia

kokybës sistemas, kaip jos funkcionuoja ir kaip veikia

lokalus medicininis auditas. Pagal kontroliø metu surinktà

medþiagà, tik 68,9 proc. asmens sveikatos prieþiûros

ástaigø turi lokalø medicininá audità. Direktorës teigimu,

pagal lokalaus audito nuostatus, kiekviena ástaiga privalo

turëti lokalø medicininá audità. Ði problema yra tampriai

susijusi su finansavimu, taèiau, augant þalø kompensavimo

reikalavimams, ðie padaliniai neiðvengiamai

bus ásteigti.

Komiteto nariai buvo informuoti, kad inspekcijos

specialistai, atlikæ kiekvienà kontrolæ ar ekspertizæ, tikrintos

asmens sveikatos prieþiûros ástaigø vadovams pateikia

sprendimus su siûlymais, kad ateityje bûtø tinkamai

ágyvendinamos koregavimo ir prevencinës priemonës

kontrolës metu nustatytiems galiojantiems reikalavimø

paþeidimams bei kokybiðkiems sveikatos prieþiûros

trûkumams paðalinti. R. Navickienës apgailestavo,

kad kritika ne visada tinkamai ir korektiðkai ástaigø vadovø

ávertinama.

Diskusijos metu buvo iðkelta problema dël neetinio

gydytojø bendravimo su pacientais – tai ir grubumas, abejingumas,

dovanø problema ir t.t. Gydytojà ir pacientà

turi sieti prievolë. Gydytojo pareiga uþtikrinti, kad ði prievolë

bûtø vykdoma dedant maksimalias pastangas, naudojant

savo þinias ir sugebëjimus. Gydytojo darbo kokybë

turi bûti adekvati þmogiðkumui.

Inspekcijoje buvo pateikta informacija, kad pastebimas

ryðkus skundø dël mirèiø atvejø didëjimas. Jaudina

tai, kad pusë þmoniø skundø dël mirties atvejø yra pagrásti.

Ágyvendinus tinkamà vidaus kokybës tvarkà, skundø

problema sumaþëtø. Komiteto nariai pasiûlë iðsamiau

panagrinëti problemà ávairiais aspektais.

Susitikime diskutuota apie nepakankamà inspekcijos

finansavimà, apie inspekcijos pavaldumà, asmens sveikatos

prieþiûros ástaigø draudimà bei apie Valstybinës akreditavimo

sveikatos prieþiûros veiklai tarnybos darbà.

ÐVIETIMAS, MOKSLAS IR KULTÛRA

Sausio 14 d. Ðvietimo, mokslo ir kultûros komitetas

svarstë Lietuvos Respublikos civilinës saugos ástatymo

2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30,

32, 33, 34, 35, 38, 39 ir 42 str., aðtuntojo skirsnio pavadinimo

pakeitimo, 27 str. pripaþinimo netekusiu galios ir

More magazines by this user
Similar magazines