Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI

timo ástatymo ágyvendinimo ástatymo projektà IXP-3119

ES. Nuspræsta siûlyti pagrindiniam Biudþeto ir finansø

komitetui tobulinti ástatymo projektà, atsiþvelgiant á Teisës

departamento pastabas bei kitas pastabas, kurioms

komitetas pritarë.

- Administraciniø teisës paþeidimø kodekso 123 ir

225(2) straipsniø pakeitimo ir Kodekso papildymo 123(1)

straipsniu ástatymo projektà IXP-3120 ES. Nuspræsta gràþinti

projektà iniciatoriams tobulinti, atsiþvelgiant á pateiktas

Komiteto iðvadoje pastabas, kurioms komitetas

pritarë.

- Ástatymo dël Lietuvos Respublikoje iðrinktø Europos

Parlamento nariø statuso projektà IXP-3160.

Nuspræsta siûlyti pagrindiniam komitetui graþinti

ástatymo projektà iniciatoriams tobulinti.

1) Komiteto nuomone, netikslinga ðiame ástatyme

reglamentuoti atvejo, jei Europos parlamento nariui teismo

nuosprendþiu paskiriamas areðtas ar laisvës atëmimo

bausmë, todël siûlytina iðbraukti ástatymo projekto

10 str. 5 d.

2) Svarstytina, ar tikslinga aprûpinti Europos parlamento

narius laikinosiomis gyvenamosiomis patalpomis,

kaip tai numatyta ástatymo projekto 9 str., bei uþtikrinti

kelioniø iðlaidø apmokëjimà (projekto 11 str.). Lietuvos

Respublikos Seimui pakvietus Europos Parlamento nará,

Seimo kanceliarija ir taip turëtø já aprûpinti gyvenamàja

vieta ir kelionës iðlaidomis.

3) Neaiðkiai reglamentuojamas Europos parlamento

nario pareigø derinimas su kûrybine, pedagogine ar

moksline veikla (5 str. nuostatos), atsiþvelgiant á 10 str.

numatytà atlyginimo mokëjimo tvarkà Europos Parlamento

nariui, uþsiimanèiam profesine ar kita veikla. Taip

pat svarstytina galimybë atsisakyti leidimo uþsiimti pedagogine

veikla.

4) Svarstytinas iðmokø Europos parlamento nariams

maþinimo klausimas.

- Ástatymo dël Lietuvos Respublikoje iðrinktø Europos

Parlamento nariø statuso ágyvendinimo ástatymo projektà

IXP-3161. Nuspræsta siûlyti pagrindiniam komitetui

graþinti ástatymo projektà iniciatoriams tobulinti. Komiteto

nuomone, atsiras nedaug Seimo nariø, kurie atsistatydins

ir neteks Seimo nario mandato, todël ástatymo

projekto nuostatos neuþtikrins tinkamo Lietuvos Respublikos

atstovavimo Europos Parlamente.

UÞSIENIO REIKALAI

Sausio 14 d. Uþsienio reikalø komitetas surengë posëdá,

kuriame buvo svarstomas Ástatymo Monrealio protokolo

pakeitimo, priimto devintajame ðaliø susitikime,

ávykusiame Monrealyje 1997 m. rugsëjo 15-17 d., ir Monrealio

protokolo pakeitimo, priimto vienuoliktajame ðaliø

susitikime, ávykusiame Pekine 1999 m. lapkrièio 29 –

gruodþio 3 dienomis, ratifikavimo projektas Nr. IXP-

3137, su kuriuo komiteto narius supaþindino komiteto

iðvadø rengëjas Justinas Karosas ir Aplinkos ministerijos

Aplinkos strategijos departamento Tarptautiniø ryðiø

ir sutarèiø skyriaus vyresnioji specialistë Jolita Jarmakauskienë.

Lietuvos Respublika, suvokdama pasaulio

visuomenës susirûpinimà stratosferos ozono sluoksnio

bûkle bei tarptautinio bendradarbiavimo svarbà,

sprendþiant ozono sluoksnio apsaugos problemas, ir prisidëdama

prie globaliniø pastangø ir tarptautinës veiklos

ðia kryptimi, 1994 m. prisijungë prie Vienos konvencijos

ir Monrealio protokolo ir 1998 m. ratifikavo Londono

ir Kopenhagos papildymus. 1997 m. Monrealyje, o

1999 m. Pekine Monrealio protokolo ðalys priëmë dar

du pakeitimus. Nors Monrealio ir Pekino pakeitimø Lietuva

dar neratifikavo, ðiuo metu veikiantys teisës aktai

atitinka ðiø pakeitimø nuostatas, nes prieð stodama á Europos

Sàjungà Lietuvos Respublika privalo pasiruoðti

vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentà (EB)

2037/2000 dël ozono sluoksná ardanèiø medþiagø, kuriame

atsiþvelgta á visus Monrealio protokolo papildymus

ir pakeitimus. Komiteto nariai vienbalsiai pritarë ástatymo

projektui atsiþvelgiant á minëtus Monrealio protokolo

devintàjá (Monrealio) ir vienuoliktàjá (Pekino) pakeitimus.

Antràjá darbotvarkës klausimà – Dël Uþsienio reikalø

komiteto Naujosios kaimynystës pakomiteèio ákûrimo

pristatë Vaclovas Stankevièius. Pagal Lietuvos Respublikos

Seimo statuto 47 str., komitetai svarbiausioms

veiklos kryptims ið savo nariø gali sudaryti pakomiteèius.

Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, Uþsienio reikalø komiteto

veiklos sritys þenkliai iðsiplës, aprëpdamos gausybæ

svarbiø klausimø. Kad klausimø gausa neuþgoþtø

kitø svarbiø komiteto veiklos krypèiø, komiteto nariai vieningai

pritarë bûtinybei ákurti naujà pakomitetá, koordinuosiantá

santykius su Lietuvos rytø kaimynais, nesanèiais

Europos Sàjungos nariais. Ðis pakomitetis sudarytas

atsiþvelgus á Sàjungos iniciatyvà „Naujoji kaimynystë

(Platesnë Europa)“, kurioje numatomi Europos Sàjungos

ir kaimynø santykiai, panaðûs á dabartinius Europos

ekonominëje erdvëje galiojanèius ryðius, bei siûloma maþinti

gerovës lygiø skirtumus ties Europos Sàjungos siena.

Treèiasis darbotvarkës klausimas – LR Seimo parlamentinio

bendradarbiavimo su Èilës Respublika ir Urugvajaus

Rytø Respublika galimybiø ir formø aptarimas.

Klausimà svarstymui pasiûlë Uþsienio reikalø ministerijos

sekretorius Darius Jurgelevièius ir Seimo Tarptautiniø

ryðiø skyriaus vedëja Sigita Trainauskienë. Ákûrus

tarpparlamentines draugystës grupes su Èilës Respublika

ir Urugvajaus Respublika, Lietuvai atsiras daugiau

politinës, kultûrinës bei ekonominës plëtros galimybiø.

Atsiþvelgiant á tai, jog Èilës ir Urugvajaus viena ið svarbiausiø

prekybiniø partneriø yra Europos Sàjunga, o taip

pat á ðiø valstybiø prekybiná potencialà, komiteto nariai

vieningai pasisakë uþ tarpparlamentiniø grupiø su Èile

ir Urugvajumi sukûrimà.

SEIMO KRONIKA NR. 2 (276) 79

2004. 01. 25