Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI

mà Europos Sàjungos vadovaujamoje tarptautinëje operacijoje

Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje

iki 2004 gruodþio 31 d. Teikiamas ratifikuoti Lietuvos

ir ES tarptautinis susitarimas teisiðkai reglamentuoja

Lietuvos kariø dalyvavimo minëtoje operacijoje sàlygas:

jame apibrëþiamas Lietuvos kariø, dalyvaujanèiø

operacijoje, statusas, vadovavimo tvarka, klausimai, susijæ

su áslaptinta informacija ir finansiniai aspektai. Komiteto

nariai vienbalsiai pritarë teikiamo ástatymo projektui.

Penktàjá darbotvarkës klausimà – Tarptautiniø operacijø,

pratybø ir kitø karinio bendradarbiavimo renginiø

ástatymo 4 str. pakeitimo ástatymo projektà Nr. IXP-

2873 pristatë komiteto iðvadø rengëjas Vaclovas Stankevièius

ir kraðto apsaugos ministro patarëjas-teisininkas

Dainius Þalimas. Klausimo svarstyme taip pat dalyvavo

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto

narys Algirdas Gricius. Teikiamu ástatymo projektu

siekiama uþtikrinti tarptautinëse karinëse operacijose

dalyvaujanèiø Lietuvos kariø tinkamà profesiná pasirengimà.

Pagrindiná kariná parengimà ágijæ privalomosios

karo tarnybos kariai tarptautiniø operacijø kariniam

vienetui gali bûti priskirti jø mokymo ir rengimo tarptautinëms

operacijoms tikslais. Komiteto nariai po

svarstymo pritarë Ástatymo projektui su 1 str. 4 str. 5

dalies pakeitimu.

Ðeðtasis darbotvarkës klausimas – Uþsienio reikalø

komiteto pakomiteèio „Naujoji kaimynystë – platesnë

Europa“ pirmininko rinkimas. Komiteto nariai pakomiteèio

pirmininku iðrinko Justinà Karosà, kurio kandidatûrà

praðys Seimo patvirtinti.

VALSTYBËS VALDYMAS IR SAVIVALDA

Sausio 12 d. Valstybës valdymo ir savivaldybiø komitetas,

paskirtas pagrindiniu, svarstë:

- Daugiabuèiø namø savininkø bendrijø ástatymo 11,

12, 32 ir 35 str. pakeitimo ástatymo projektà IXP-3101.

Nuspræsta pritarti komiteto patobulintam ástatymo projektui

ir komiteto iðvadai.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstë:

- Civilinës saugos ástatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13,

14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 35, 38,

39 ir 42 str., aðtuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo,

27 str. pripaþinimo netekusiu galios ir ástatymo papildymo

30(1) str. ástatymo projektà IXP-3111. Nuspræsta

ið esmës pritarti ástatymo projektui su komiteto siûlymais:

Papildyti ástatymo projekto 6 str. ir já iðdëstyti:

„6 straipsnis. 10 str. 2 dalies 6 punkto pakeitimas bei

já papildyti 8 ir 9 punktais.

10 str. 2 d. 6 punktà pakeisti ir ðià dalá papildyti naujais

8 ir 9 punktais ir jà iðdëstyti:

„2. Ágyvendindamas jam pavestus uþdavinius, Civilinës

saugos departamentas:

perspëja ir informuoja valstybës institucijas, ûkio subjektus

bei gyventojus apie þmoniø gyvybei, sveikatai, turtui

bei aplinkai gresiantá valstybës masto pavojø ekstremaliø

situacijø atvejais;

planuoja priemones, kad valstybës institucijos, ûkio

subjektai ir gyventojai patirtø kuo maþiausius nuostolius

pereidami ið áprastø darbo (gyvenimo) sàlygø á ekstremalios

situacijos padëtá, kad bûtø iðlaikyta rimtis, iðsaugota

þmoniø gyvybë, sveikata, turtas, apsaugota aplinka

nuo ekstremalios situacijos poveikio;

planuoja priemones, kaip optimaliai panaudoti valstybës

iðteklius ðalies ûkio gyvybingumui palaikyti, ekstremaliø

situacijø þidiniams lokalizuoti bei jø padariniams

ðalinti;

rengia valstybinës reikðmës ir pavojingø objektø registrà;

kontroliuoja civilinës saugos ir gelbëjimo sistemos

veiklà;

organizuoja valstybës institucijø ir visuomenës pasirengimà

praktiniams veiksmams ekstremaliø situacijø atvejais;

organizuoja ir vadovauja valstybinio lygio civilinës

saugos pratyboms;

koordinuoja apskrièiø ir savivaldybiø civilinës saugos

parengties ekstremalioms situacijoms planø rengimà;

tvirtina apskrièiø civilinës saugos parengties ekstremalioms

situacijoms planus“.

Ástatymo projekto 8 str. 1 d. iðdëstyti:

„1. Pakeisti 13 str. 2 d. 2 punktà ir já iðdëstyti:

„2) organizuoja apskrities civilinës saugos parengties

ekstremalioms situacijoms plano rengimà ir teikia já

tvirtinti Civilinës saugos departamentui, perspëja valstybës

ir savivaldybiø institucijas, ûkio subjektus, ástaigas,

gyventojus apie ekstremalios situacijos grësmæ, informuoja

apie jos pobûdá, iðplitimo tikimybæ;“.

13 str. 2 d. 3 punkte iðbraukti þodþius ,,rajonø (miestø)“

ir já iðdëstyti:

,,3) gauna ið visø á apskritá áeinanèiø savivaldybiø informacijà,

reikalingà civilinës saugos uþduotims vykdyti;“.

straipsnio 2 d. 8 punkte vietoj þodþiø „savivaldos vykdomøjø“

áraðyti þodá „savivaldybiø“ ir já iðdëstyti:

„8) kontroliuoja savivaldybiø institucijø pasirengimà

galimiems ekstremaliø situacijø padariniams iðvengti arba

jø pasekmëms ðvelninti;“.

Ástatymo projekto 9 str. iðdëstyti:

„9 straipsnis. 14 str. pakeitimas

Pakeisti 14 str. ir já iðdëstyti:

„14 straipsnis. Savivaldybës institucijos:

1. Savivaldybës taryba tvirtina savivaldybës civilinës

saugos parengties ekstremalioms situacijoms planà.

SEIMO KRONIKA NR. 2 (276) 81

2004. 01. 25

More magazines by this user
Similar magazines