Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI

2. Savivaldybës administracijos direktorius, vykdydamas

savivaldybei valstybës perduotas civilinës saugos

funkcijas:

1) atsako uþ civilinës saugos parengtá savivaldybës

teritorijoje;

2) prognozuoja savivaldybës teritorijoje galimas ekstremalias

situacijas;

3) organizuoja savivaldybës civilinës saugos parengties

ekstremalioms situacijoms plano rengimà ir teikia já

tvirtinti savivaldybës tarybai;

4) perspëja valstybës institucijas, ûkio subjektus, ástaigas,

gyventojus apie ekstremalios situacijos grësmæ, informuoja

apie jos pobûdá, iðplitimo tikimybæ, bûtinus gyventojø

veiksmus;

5) nustato savivaldybës administracijos struktûriniø

teritoriniø padaliniø – seniûnijø civilinës saugos uþdavinius

ir funkcijas, tvirtina jø civilinës saugos parengties

ekstremalioms situacijoms planus;

6) organizuoja civilinës saugos pajëgø sudarymà ir

jø rengimà;

7) organizuoja ir ágyvendina civilinës saugos prevencines

priemones, gelbëjimo ir kitus neatidëliotinus darbus,

ðalina ekstremaliø situacijø padarinius, evakuoja ir

prireikus apgyvendina evakuotus gyventojus, organizuoja

gyventojø apmokymà civilinës saugos bûdø;

8) ið visø savivaldybës teritorijoje esanèiø ûkio subjektø

renka informacijà, reikalingà civilinës saugos uþdaviniams

vykdyti;

9) kontroliuoja, kaip vykdomos civilinës saugos uþduotys,

kaip laikomasi ûkio subjektuose Civilinës saugos

ástatymo, kitø teisës aktø reikalavimø;

10) teikia informacijà, reikalingà apskrities virðininkui

bei toje savivaldybës teritorijoje esantiems ûkio

subjektams ir gyventojams vykdyti civilinës saugos uþduotis;

11) kaupia, saugo ir atnaujina civilinës saugos priemoniø

valstybës rezervà ir prireikus organizuoja jo iðdavimà

Valstybës rezervo ástatymo nustatyta tvarka;

12) informuoja Civilinës saugos departamentà, apskrities

virðininkà apie savivaldybës teritorijoje ávykusias

ekstremalias situacijas;

13) telkia visas savivaldybës teritorijoje esanèias civilinës

saugos pajëgas ekstremaliø situacijø padariniams

ðalinti ir gelbëjimo darbams atlikti;

14) organizuoja pagalbos teikimà nukentëjusiesiems

ekstremaliø situacijø ir (ar) ekstremaliø ávykiø atvejais;

15) praðo apskrities virðininko pagalbos evakavimo

ir gelbëjimo darbams vykdyti bei ekstremaliø situacijø

padariniams ðalinti, kai savo pajëgø ir iðtekliø

nepakanka;

16) leidþia pagal savo kompetencijà ásakymus ir priima

kitus teisës aktus civilinës saugos klausimais, privalomus

visiems savivaldybës teritorijoje esantiems fiziniams

ir juridiniams asmenims;

17) kontroliuoja savivaldybës ûkio subjektø civilinës

saugos bûklæ ir teikia jiems metodinæ pagalbà;

82 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

18) analizuoja civilinës saugos bûklæ ir apskrities virðininko

nustatyta tvarka teikia jam metiná praneðimà.

- Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 str. pakeitimo ástatymo

projektà IXP-3112. Nuspræsta ið esmës pritarti ástatymo

projektui, siûlant pagrindiniam komitetui tobulinti

pagal Seimo Teisës departamento iðvadà.

- Radioaktyviøjø atliekø tvarkymo ástatymo 2, 10, 14,

ir 24 str. pakeitimo ástatymo projektà IXP-3114. Nuspræsta

ið esmës pritarti ástatymo projektui, siûlant pagrindiniam

komitetui tobulinti, atsiþvelgiant á ðá komiteto siûlymà:

Ástatymo projekto 2 str. iðdëstyti:

„2 straipsnis. 10 str. 1 d. pakeitimas

10 str. 1 d. vietoj þodþiø „vietos savivaldos“ áraðyti

þodá „savivaldybës administracijos direktoriumi“ ir jà iðdëstyti:

„1. Ðio ástatymo 9 str. 1 punkte nurodytai veiklai licencijas

iðduoda Valstybinë atominës energetikos saugos

inspekcija, suderinus su Radiacinës saugos centru,

Aplinkos ministerija ir savivaldybës administracijos direktoriumi,

kurios teritorija ar jos dalis yra saugyklos ar

kapinyno sanitarinës apsaugos zonoje“.

- Þemës ûkio paskirties þemës ásigijimo laikinojo ástatymo

pakeitimo ástatymo projektà IXP-3127. Nuspræsta

ið esmës ástatymo projektui pritarti, siûlant pagrindiniam

komitetui tobulinti, atsiþvelgiant á Seimo Teisës departamento

iðvadà.

- Þemës reformos ástatymo 7, 8, 9 ir 10 str. pakeitimo

ir papildymo ástatymo projektà IXP-3128. Nuspræsta

ið esmës ástatymo projektui pritarti, siûlant pagrindiniam

komitetui tobulinti, atsiþvelgiant á Seimo Teisës departamento

iðvadà.

VIETOS SAVIVALDAI – 85

Sausio 14 d. vyko iðplëstinis komiteto posëdis komiteto

veiklai ir perspektyvoms aptarti minint vietos savivaldos

85-metá. Posëdyje dalyvavo Seimo Pirmininkas

Artûras Paulauskas, Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas

Èeslovas Jurðënas, Seimo Pirmininko pavaduotojas

Vytenis Povilas Andriukaitis, vidaus reikalø ministras

Virgilijus Vladislovas Bulovas, buvæ komiteto pirmininkai

nuo 1990 m. kovo 14 d.: Stasys Kropas, Algirdas

Sadkauskas, Algimantas Salamakinas, Liudvikas Sabutis,

Klemensas Rimðelis, komiteto nariai, laikinai einantis

Seimo kanclerio pareigas Arvydas Kregþdë, Teisës departamento

direktorius Kæstutis Virketis, komiteto darbuotojai,

kiti sveèiai. Posëdþiui pirmininkavo komiteto

pirmininkas Petras Papovas.

Seimo Pirmininkas Artûras Paulauskas pasveikino

dalyvius ir pabrëþë, kad Valstybës valdymo ir savivaldybiø

klausimai ðioje Seimo kadencijoje sudarë didelæ viso

Seimo darbø dalá. Dinamiðki procesai, Konstitucinio teismo

nutarimai, jo nuomone, verèia tobulinti esamà savi-