Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO POSËDÞIAI • SEIMO POSËDÞIAI• SEIMO POSËDÞIAI

Sausio 12 d. nenumatytame posëdyje

86 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

Sausio 12 d.

NENUMATYTAS POSËDIS

TYLOS IR SUSIKAUPIMO MINUTE PAGERBTAS AUKÐÈIAUSIOSIOS TARYBOS-ATKURIAMOJO SEIMO

DEPUTATO SIGNATARO PETRO POÐKAUS ATMINIMAS

Nesutarta dël lengvatinio

PVM tarifo taikymo mësai

Padaryta priëmimo

pertrauka

- Pridëtinës vertës mokesèio

ástatymo pakeitimo ir papildymo

ástatymo projekto Nr.IXP-

3021(3*)ES. Pasak aiðkinamojo raðto,

ástatymo projektu galutinai suderinti

pridëtinës vertës mokestá (toliau

– PVM) reglamentuojantys teisës aktai

su ðiuo metu galiojanèiu atitinkamu

ES acquis. Ástatymu numatoma,

jog PVM objektu taps ne tik prekiø

ir paslaugø tiekimas ir importas, bet

ir prekiø ásigijimas ið kitos valstybës

narës.

Ástatymas nustato apmokestinimà

pridëtinës vertës mokesèiu (toliau

– PVM), taip pat apmokestinamøjø

asmenø, PVM mokëtojø ir ki-

tø asmenø prievoles, susijusias su ðio

mokesèio mokëjimu.

Ðalia PVM deklaracijos, PVM

mokëtojas, sudarantis sandorius su

kitø valstybiø nariø PVM mokëtojais,

kai prekës iðgabenamos á jas, taikant

0 proc. PVM tarifà (áskaitant tuos atvejus,

kai iðveþamos paties PVM mokëtojo

prekës ið jo padalinio á kità

valstybæ naræ) privalës teikti ketvirtines

sumuojanèiàsias ataskaitas

(angl. recapitulative statement). Ataskaitose

deklaruojami duomenys

apie tai, kam prekës iðgabentos, o jose

pateikti duomenys yra pagrindas

kontroliuoti, ar visi á kitas valstybes

nares atsigabenæ prekes asmenys jas

apskaièiavo ir sumokëjo PVM.

Ástatymà siûloma papildyti ir

nuostatomis dël prievoliø, kurias turi

ávykdyti fiziniai asmenys, kai jie tiekia

á kitas valstybes nares ar ásigyja ið

kitø valstybiø nariø naujas transporto

priemones, o taip pat juridiniai as-

menys, kai jie atsigabena akcizais apmokestinamas

prekes ið kitø valstybiø

nariø.

Be kita ko, Ástatymo projektas

papildytas lengvatiniø PVM tarifø

taikymo atvejais – ðiuo metu neapmokestinamoms

kooperatyvø teikiamoms

paslaugoms savo nariams, taip

pat gyvai gëlavandenei þuviai ir ðvieþiai

atðaldytai þuviai nustatytas lengvatinis

5 proc. PVM tarifas, kuris bus

taikomas nuo 2004 m. vasario 1 d.

Seimui nepritarus Raimundo Palaièio

siûlymui taikyti lengvatiná

PVM tarifà atðaldytai, uþðaldytai, giliai

uþðaldytai mësai ir uþðaldytoms

þuvims bei Gintauto Kniukðtos pasiûlymui

dël lengvatinio PVM tarifo

taikymo tradiciniams dailiøjø amatø

dirbiniams bei kitoms jo pataisoms,

opozicinës Liberalø ir centro frakcijos

vardu Eligijus Masiûlis pasiûlë

daryti ástatymo priëmimo pertraukà

iki ketvirtadienio, sausio 15 d.

More magazines by this user
Similar magazines