Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO POSËDÞIAI • SEIMO POSËDÞIAI • SEIMO POSËDÞIAI • SEIMO POSËDÞIAI

Numatytas ástatymo projekto

priëmimas yra atidëtas dël numatomø

ástatymo 2 str. iðlygø, kurioms nepritarë

Informacinës visuomenës

plëtros komitetas: Lietuvos Respublika

pasilieka teisæ netaikyti Konvencijos

9 str. 1 d. d punkto tiek, kiek tai

siejama su pornografinio turinio produkcijos,

kurioje pavaizduotas vaikas,

ásigijimà asmeniniam naudojimui,

neturint tikslo tokios produkcijos

platinti.

Pasak pagrindinio komiteto praneðëjo,

komiteto poþiûriu „asmeninis

naudojimas, neturint tikslo produkcijos

platinti“, gali bûti suprantamas

tiesiog kaip atsitiktinis, arba

sàmoningas uþëjimas á koká neðvankø

interneto tinklapá ir pasiþiûrëjimas

jame, bet jeigu tai asmuo daro

savo kompiuteryje ir tos informacijos

neperduoda kitiems asmenims, jis

uþ tai neturëtø bûti baudþiamas. Jeigu

jis pradeda tokià informacijà platinti,

tuomet jau numatoma baudþiamoji

atsakomybë, kas ir yra numatyta

baudþiamajame kodekse.

Ði konvencija yra priskiriama

prie vienø ið pagrindiniø tarptautiniø

dokumentø, skirtø kovai su nusikaltimais.

Pasak teisingumo ministro,

Konvencija dël elektroniniø nusikaltimø

yra tæsinys 2001 m. Lietuvos

Respublikos Seimo ratifikuotos

konvencijos prieð organizuotà nusikalstamumà,

pasiraðytos 2000 m. Palerme.

Pridedamoje konvencijoje

valstybës ásipareigoja kriminalizuoti

konvencijoje numatytas veikas, nustatyti

juridinæ asmenø atsakomybæ,

t.y. kriminalizuoti veikas ir nustatyti

atsakomybës formà uþ atskirus nusikaltimus,

kad bûtø galima efektyviau

kovoti su moderniø technologijø pagalba

daromais nusikaltimais.

Konvencijos reikalavimams ágyvendinti

ir bendradarbiavimui su kitomis

valstybëmis ástatyme numatyta

institucija – Lietuvos kriminalinës

policijos biuras.

- Pelno mokesèio ástatymo 2, 15,

16, 31, 40, 50 ir 59 str. pakeitimo ir

papildymo ástatymo projektui

Nr.IXP-3085*ES.

- Gyventojø pajamø mokesèio

ástatymo 2, 15 ir 17 straipsniø pakeitimo

ir papildymo ástatymo projektui

Nr.IXP-3086(2*)ES.

Padaryta svarstymo

pertrauka

- Baudþiamojo kodekso 13, 162,

191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221,

309 str. pakeitimo ir papildymo bei

Kodekso papildymo 198(1) ir

198(2) str. ástatymo projekto Nr.IXP-

3077(2*)ES ir Baudþiamojo proceso

kodekso 154 str. papildymo ir pakeitimo

ástatymo projekto Nr.IXP-

3078(2*)ES. Nutarta papildomai apsvarstyti

Lietuvos Respublikos numatomas

padaryti iðlygas, kad vaikø pornografijos

ásigijimas ir laikymas nëra

nusikaltimas. Baudþiamajame kodekse

tai numatyta kaip baudþiamasis nusiþengimas,

todël ðiai veikai netaikomi

konvencijoje numatyti reikalavimai

– grieþtos sankcijos dël ekstradicijos,

dël juridiniø asmenø baudþiamosios

atsakomybës. Atsiþvelgdami á

tai, kad juridiniø asmenø baudþiamoji

atsakomybë yra iðimtinë pagal dabar

galiojantá Baudþiamàjá kodeksà, tai

yra taikoma ne dël kiekvienos Baudþiamajame

kodekse numatytos veikos,

projekto autoriai – Teisingumo

ministerija – pasiûlë numatyti atsakomybæ

tik dël paèios pavojingiausios

veikos, t.y. nusikaltimo, o ne baudþiamojo

nusiþengimo.

- Politiniø partijø ir politiniø organizacijø

ástatymo pakeitimo ástatymo

projekto Nr.IXP-1704(2*). Nutarta

praðyti Europos teisës departamento

iðvados dël ðio ástatymo projekto.

Teisës ir teisëtvarkos komitetui

pavesta apsvarstyti, ar teikiamo

ástatymo projekto nuostatos neprieðtarauja

Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pateikti projektai

Seimo Pirmininko pavaduotojas

Vytenis Povilas Andriukaitis pateikë

Sausio 15 d. rytiniame posëdyje

Ástatymo dël Lietuvos Respublikoje

iðrinktø Europos Parlamento nariø

statuso projektà Nr.IXP-3160. ES ir

Ástatymo dël Lietuvos Respublikoje

iðrinktø Europos Parlamento nariø

statuso ágyvendinimo ástatymo projektà

Nr.IXP-3161, kurio paskirtis –

nustatyti kiekvieno Lietuvos Respublikoje

iðrinkto Europos Parlamento

nario veiklos teisinius pagrindus,

bendradarbiavimà su Lietuvos valstybës

ir savivaldybiø institucijomis ir

ástaigomis, garantijas, susijusias su

tinkamu darbo sàlygø Lietuvos Respublikoje

uþtikrinimu ir kitas teises.

Europos Parlamento narys pagal

savo statusà ið esmës prilyginamas

LR Seimo nario statusui, taèiau negalës

vykdyti Vyriausybës parlamentinës

kontrolës, o ástatymø leidybos

ir kitø parlamentinës veiklos formø

procese galës dalyvauti tik patariamojo

balso teise, t.y. galës dalyvauti

Seimo komitetø posëdþiuose, bet tik

su patariamojo balso teise.

Ástatymo projekte numatyta, kad

Europos Parlamento nario pareigos,

iðskyrus jo pareigas Europos Parlamente,

nesuderinamos su jokiomis kitomis

pareigomis Lietuvos Respublikos

valstybës institucijose, ástaigose,

organizacijose ar ámonëse. Europos

Parlamento nario pareigos taip pat

nesuderinamos su bet kokia veikla pagal

darbo sutartá. Europos Parlamento

narys, kaip ir Seimo narys, gali uþsiimti

moksline, pedagogine ir kûrybine

veikla ir gauti uþ jà atlyginimà.

Ástatymo projekte reglamentuojamas

Europos Parlamento nario atlyginimas,

kitø iðlaidø kompensavimas,

aprûpinimas reikiamomis darbo

priemonëmis, vieta ir kiti klausimai.

Seimo nariams pasiteiravus apie

Europos Parlamento nario atlyginimo

dydá, praneðëjas teigë, kad atlyginimas

bus toks pat, kaip ir Seimo

nario.

Kadangi rinkimai á Europos Parlamentà

vyks 2004 metø birþelio 13

dienà, o á pirmàjá Europos Parlamento

posëdá iðrinkti nariai susirinks dar

vëliau, teks Seimui apsispræsti, kas

uþims Lietuvai skirtas Europos Parlamento

nariø vietas. Europos Par-

SEIMO KRONIKA NR. 2 (276) 101

2004. 01. 25

More magazines by this user
Similar magazines