Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavièius ir Seimo

narys Klemensas Rimðelis

lamente Lietuvai atstovaus 13 parlamentarø.

Nutarta ástatymo projektui po

pateikimo pritarti ir pradëti jo svarstymo

procedûrà. Pagrindiniu komitetu

ástatymo projektui svartyti paskirtas

Europos reikalø komitetas, papildomais

– Teisës ir teisëtvarkos, Valstybës

valdymo ir savivaldybiø, Socialiniø

reikalø ir darbo bei Biudþeto ir

finansø komitetai. Preliminari svarstymo

Seimo plenariniame posëdyje

data – pratæsta rudens sesija.

- Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas

Èeslovas Jurðënas pateikë

Seimo nutarimo dël Seimo nutarimo

„Dël Seimo komitetø sudëties

patvirtinimo“ 3 ir 14 straipsniø pakeitimo

projektà Nr.IXP-3179 ir Seimo

nutarimo dël Seimo nutarimo

„Dël Seimo komitetø nariø pavaduotojø

patvirtinimo“ pakeitimo projektà

Nr.IXP-3180. Nutarta projektams

po pateikimo pritarti bei priimti juos

kità savaitæ. Pasak projektø iniciatoriaus,

ðiuos pakeitimus lëmë ávykæ pasikeitimai

frakcijose ir komitetuose.

- Kraðto apsaugos viceministras

Jonas Geèas pateikë Ástatymo dël

Lietuvos Respublikos ir Europos Sàjungos

susitarimo dël Lietuvos Respublikos

dalyvavimo Europos Sàjungos

vadovaujamose pajëgose

(ESVP) Buvusiojoje Jugoslavijos

Respublikoje Makedonijoje ratifikavimo

projektà Nr.IXP-3166.

Teikiamas ratifikuoti Lietuvos ir

ES tarptautinis susitarimas teisiðkai

reglamentuoja Lietuvos kariø dalyvavimo

tarptautinëje karinëje operacijoje

Buvusiosios Jugoslavijos Res-

102 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

publikos Makedonijos teritorijoje sàlygas:

apibrëþiamas Lietuvos kariø,

dalyvaujanèiø operacijoje, statusas,

vadovavimo tvarka, klausimai, susijæ

su áslaptinta informacija ir finansiniai

aspektai.

Pasak viceministro, Europos Sàjungos

Taryba, atsiliepdama á Buvusiosios

Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

Prezidento praðymà ir

remdamasi Europos Sàjungos sutartimi,

2003 m. sausio mën. patvirtino

bendrøjø veiksmø aktà (Joint Action)

(2003/92/CFSP). Ðiuo dokumentu

Europos Sàjunga, remdamasi susitarimais

su NATO ir atsiþvelgdama á

JT Saugumo Tarybos rezoliucijà, ásipareigojo

vykdyti tarptautinæ karinæ

operacijà Buvusiosios Jugoslavijos

Respublikos Makedonijos teritorijoje.

Dokumente numatyta valstybëms,

pakviestoms tapti ES narëmis, siûlyti

dalyvauti operacijoje susitartomis

sàlygomis.

2003 02 12 Lietuva gavo oficialø

ES siûlymà savo kariniais pajëgumais

prisidëti prie pirmosios ES vadovaujamos

karinës operacijos. Seimas, atsiliepdamas

á pasiûlymà, priimtais nutarimais

nusprendë siøsti iki dviejø

Lietuvos kariø dalyvauti minëtoje operacijoje

nuo 2003 m. balandþio mënesio

iki 2003 m. spalio mënesio bei pratæsë

iki 5 kariø ir civiliø tarnautojø dalyvavimà

Europos Sàjungos vadovaujamoje

tarptautinëje operacijoje Buvusioje

Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje

iki 2004 gruodþio 31 d.

Nutarta ástatymo projektui po

pateikimo pritarti ir pradëti jo svarstymo

procedûrà. Pagrindiniu komitetu

ástatymo projektui svartyti paskirtas

Nacionalinio saugumo ir gy-

Seimo nariai Vaclovas Stankevièius ir Gintautas Kniukðta

nybos komitetas, papildomais – Uþsienio

reikalø ir Europos reikalø komitetai.

Preliminari svarstymo Seimo

plenariniame posëdyje data – pratæsta

rudens sesija.

- Biudþeto ir finansø komiteto

pirmininkas Algirdas Butkevièius pateikë

Mokesèiø administravimo ástatymo

29 str. papildymo ástatymo projektà

Nr.IXP-3178.

2002 m. balandþio 16 d. buvo priimtas

Mokesèiø administravimo ástatymo

29 str. pakeitimo ástatymas, kuriame

átvirtinti mokestinës nepriemokos,

susidariusios iki 2001 m. gruodþio

31 d., pripaþinimo beviltiðka pagrindai.

Priimant ástatymà, buvo nustatytas

ðios nuostatos galiojimo laikas, t.y.

ðis pakeitimas galiojo iki 2003 m.

gruodþio 31 d.

2002 m. spalio 8 d. Seimas priëmë

Mokesèiø administravimo ástatymo 29

straipsnio pakeitimo ástatymà, kuris

ásigaliojo nuo 2002 m. spalio 23 d.

Ðiuo ástatymu pakeista Mokesèiø administravimo

ástatymo 29 str. 7 d. ir

numatyta, kad be visø ankðèiau galiojusiø

beviltiðkos nepriemokos pripaþinimo

pagrindø atsiranda dar vienas,

nustatantis Lietuvos akløjø ir silpnaregiø

sàjungos bei Lietuvos kurèiøjø

draugijos ámoniø mokestiniø

nepriemokø pripaþinimo beviltiðkomis

pagrindus. Ástatymo 2 str. nurodo,

kad ðis ástatymas taip pat galioja

iki 2003 m. gruodþio 31 d.

Atsiþvelgiant á tai ir siekiant iðvengti

skirtingø Mokesèiø administravimo

ástatymo 29 str. nuostatø interpretavimo,

Biudþeto ir finansø komitetas

siûlo papildyti Mokesèiø administravimo

ástatymo 29 str. 7 d.,

More magazines by this user
Similar magazines