Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI

- Aukðtojo mokslo ástatymo ir Mokslo studijø ástatymo

pakeitimo ir papildymo ástatymo projektui IXP-3155.

Kuratoriai – Juozas Palionis, Andrius Kubilius.

- Akcinës bendrovës „Alytaus tekstilë“ veiklos gaivinimo

ástatymo projektui IXP-3195. Kuratoriai – Algirdas

Butkevièius, Artûras Skardþius, A. Kubilius.

- Ástatymo dël Konvencijos muitinës administracijø

tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis

Europos Sàjungos sutarties K. 3 str., ratifikavimo

projektui IXP-3188ES. Kuratoriai – G. Ðivickas,

J. Lionginas.

EKONOMIKA

Sausio 12 d. Ekonomikos komitete vyko Valstybës

ámonës Ignalinos atominës elektrinës pertvarkymo á uþdaràjà

akcinæ bendrovæ ástatymo projekto IXP-3129ES

klausymai.

Sausio 14 d. komitetas svarstë:

- Seimo narës Sigitos Burbienës sausio 12 d. pasiûlymus

Vieðøjø ástaigø ástatymo pakeitimo ástatymo projektui

IXP-1490(3). Nuspræsta pritarti visiems iniciatorës

pateiktiems pasiûlymams.

- Alkoholio kontrolës ástatymo 53 str. pakeitimo ástatymo

projektà IXP-2971. Nuspræsta projektà atmesti, kadangi

jis paþeistø Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir

Europos Sàjungos teisëje átvirtintà teisëtø lûkesèiø principà

tø asmenø atþvilgiu, kurie teisëtai ir pagrástai rengësi

alkoholio gamybos rinkos liberalizavimui. Alkoholio

kontrolës ástatymo 13 str. galiojimas baigësi 2004 m.

sausio 1 d. ir atbuline data ástatymas negalëtø veikti.

- Dël tekstilës ir aprangos pramonës perspektyvos

bendrojoje ES rinkoje. Nuspræsta pasiûlyti Vyriausybei:

1. Iðnagrinëti ekonominiu ir socialiniu poþiûriu ðaliai

svarbaus tekstilës ir aprangos pramonës sektoriaus

perspektyvas, pagalbos jam suteikimo galimybes (áskaitant

paramos ið ES struktûriniø fondø gavimui) ir apie

numatytas priemones iki ðiø metø balandþio 1 d. informuoti

Ekonomikos komitetà ir Lietuvos aprangos ir tekstilës

ámoniø asociacijà.

2. Atlikti Gyventojø pajamø mokesèio maþinimo nuo

2005 metø galimybiø ávertinimà: 3-4 mokesèio tarifo keitimo

variantai (pageidautina, kad bent vienas variantas

numatytø 33 proc. tarifo palaipsná maþinimà ir bent vienas

variantas bûtø skirtas maþas ir vidutines pajamas gaunanèiøjø

pajamø mokesèio maþinimui), jø ágyvendinimo

atveju prarandamos biudþeto lëðos, ágyvendinimo finansinës

galimybës, pajamø mokesèio sumaþëjimas skirtingas

pajamas gaunantiesiems ir iki ðiø metø birþelio 15 d.

medþiagà pateikti Ekonomikos komitetui.

- Strateginæ reikðmæ nacionaliniam saugumui turinèiø

ámoniø ir árenginiø bei kitø nacionaliniam saugumui

uþtikrinti svarbiø ámoniø ástatymo pakeitimo ir papildymo

ástatymo projektà IXP-3076. Nuspræsta projekto

svarstyme daryti pertraukà iki sausio 21 d. komiteto posëdþio.

- Transporto priemoniø savininkø ir valdytojø civilinës

atsakomybës privalomojo draudimo ástatymo pakeitimo

ástatymo projektà IXP-3117;

- Transporto priemoniø savininkø ir valdytojø civilinës

atsakomybës privalomojo draudimo ástatymo 13 str.

ástatymo projektà IXP-3118;

- Transporto priemoniø savininkø ir valdytojø civilinës

atsakomybës privalomojo draudimo ástatymo pakeitimo

ástatymo ágyvendinimo ástatymo projektà IXP-3119.

Nuspræsta projektø svarstyme daryti pertraukà iki

sausio 21 d. komiteto posëdþio.

- Valstybës ámonës Ignalinos atominës elektrinës pertvarkymo

á uþdaràjà akcinæ bendrovæ ástatymo projektà

IXP-3129ES. Nuspræsta pritarti komiteto patobulintam

ástatymo projektui ir komiteto iðvadai. Komiteto paskirta

praneðëja – Kazimira Danutë Prunskienë.

Komitetas pasirengë svarstyti Europos Komisijos teisëkûros

ir darbø programà 2004 m.

Nuspræsta komiteto iðvadø rengëjais paskirti Rimà

Valèiukà, K. D. Prunskienæ, komiteto patarëjà Donatà

Ðimkø ir komiteto padëjëjà Rasà Duburaitæ.

Sausio 21 d. komitetas svarstë:

- Transporto priemoniø savininkø ir valdytojø civilinës

atsakomybës privalomojo draudimo ástatymo pakeitimo

ástatymo projektà IXP-3117. Nuspræsta, atsiþvelgiant

á pateiktø pasiûlymø gausà, o taip pat á Ekonomikos komitete

iðdëstytas Susisiekimo ministerijos, Lietuvos pramoninkø

konfederacijos ir kitø suinteresuotø asmenø pastabas

– gràþinti ástatymo projektà iniciatoriams tobulinti,

tuo tikslu sudarant darbo grupæ ið Susisiekimo, Sveikatos

apsaugos, Socialinës apsaugos ir darbo ministerijø,

Lietuvos pramoninkø konfederacijos, Lietuvos vartotojø

asociacijos, Transporto priemoniø savininkø ir valdytojø

civilinës atsakomybës draudimo biuro ir kitø suinteresuotø

asmenø atstovø. Komiteto paskirtas praneðëjas

– Pranas Vilkas.

- Transporto priemoniø savininkø ir valdytojø civilinës

atsakomybës privalomojo draudimo ástatymo 13 str.

ástatymo projektà IXP-3118. Nuspræsta, atsiþvelgiant á tai,

kad ðis ástatymo projektas yra palydimasis Transporto

priemoniø savininkø ir valdytojø civilinës atsakomybës

privalomojo draudimo ástatymo pakeitimo ástatymo projektui

Nr.IXP-3117, kurá siûloma gràþinti tobulinti sudarant

darbo grupæ – gràþinti palydimàjá ástatymo projektà

iniciatoriams tobulinti, ávertinant siûlomos sudaryti darbo

grupës iðvadas ir pasiûlymus. Komiteto paskirtas praneðëjas

– P. Vilkas.

- Transporto priemoniø savininkø ir valdytojø civilinës

atsakomybës privalomojo draudimo ástatymo pakeitimo

ástatymo ágyvendinimo ástatymo projektà IXP-3119.

Nuspræsta, atsiþvelgiant á tai, kad ðis ástatymo projektas

yra palydimasis Transporto priemoniø savininkø ir valdytojø

civilinës atsakomybës privalomojo draudimo ásta-

SEIMO KRONIKA NR. 2 (276) 69

2004. 01. 25

More magazines by this user
Similar magazines