Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

VALDYBA • VALDYBA • VALDYBA • VALDYBA • VALDYBA • VALDYBA • VALDYBA

VYRIAUSYBËS PRAÐOMA PATEIKTI

PARLAMENTUI IÐVADAS DËL

VERTYBINIØ POPIERIØ RINKOS

ÁSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ÁSTATYMO PROJEKTO

Sausio 12 d. Seimo valdyba komandiravo:

Seimo Valstybës valdymo ir savivaldybiø komiteto

pirmininkà Petrà Papovà á Olðtinà (Lenkijos Respublika)

sausio 15–16 dienomis susipaþinti su Lenkijos Respublikos

savivaldos modeliais (kartu vyksta Seimo Pirmininko

patarëjas Romualdas Patalavièius, Valstybës valdymo

ir savivaldybiø komiteto vyresnysis patarëjas Bronius

Kleponis ir Seimo kanceliarijos vertëjas Eduardas

Piurko);

Seimo nará Rimantà Sinkevièiø á Briuselá (Belgijos

Karalystë) sausio 19–22 dienomis dalyvauti Vakarø Europos

Sàjungos Asamblëjos Prezidentinio komiteto posëdyje

ir susitikime su Vakarø Europos Sàjungos Nuolatine

taryba (kartu vyksta Seimo kanceliarijos Tarptautiniø

ryðiø skyriaus vyriausioji specialistë Audronë Bielinienë);

l. e. Seimo kanclerio pareigas Arvydà Kregþdæ á Hagà

(Nyderlandø Karalystë) vasario 8–10 dienomis dalyvauti

Europos Sàjungos ðaliø parlamentø generaliniø sekretoriø

susitikime (kartu vyksta Seimo Europos reikalø

komiteto vyresnioji patarëja Loreta Raulinaitytë).

Valdyboje taip pat pritarta:

dviejø Seimo delegacijos Vakarø Europos Sàjungos

Asamblëjoje nariø dalyvavimui Asamblëjos maþojoje sesijoje

ir seminare Europos saugumo ir gynybos klausimais,

kuris vyks Ispanijoje vasario 9–10 dienomis;

dviejø Seimo atstovø dalyvavimui tarptautinëje Europos

ir Vidurþemio jûros parlamentø pirmininkø konferencijoje,

kuri vyks vasario 20–21 dienomis Maltoje;

dviejø Seimo atstovø dalyvavimui Tarpparlamentinës

sàjungos rengiamame parlamentiniø þmogaus teisiø institucijø

seminare, kuris vyks kovo 15–17 d. Ðveicarijoje;

Seimo atstovø dalyvavimui antrajame parlamentarø

pasaulio maratono èempionate, kuris vyks balandþio

mën. Lenkijoje;

dviejø Seimo atstovø ið Ekonomikos ir Aplinkos apsaugos

komitetø dalyvavimui Ðvedijos parlamento rengiamoje

konferencijoje keliø saugumo didinimo klausimais,

kuris ávyks geguþës 10–11 dienomis Stokholme.

Parlamento vadovybë, apsvarsèiusi Europos reikalø

komiteto raðtà, pritarë siûlymui sudaryti darbo grupæ

Vyriausybës ir kitø ástatymø pataisoms rengti ir pavedë

Seimo Pirmininko pavaduotojui V. P. Andriukaièiui

kreiptis á Vyriausybæ, kad bûtø pasiûlyta atstovø á ðià darbo

grupæ.

Valdyba, atsiþvelgdama á Seimo Biudþeto ir finansø

komiteto siûlymà, nusprendë praðyti Vyriausybës pateikti

Seimui iðvadas dël Vertybiniø popieriø rinkos ástatymo

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29,

36, 40, 41, 48, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 63 ir 65 straipsniø

pakeitimo ir papildymo ástatymo projekto IXP-2573(2).

Ástatymo projektu siekiama atsiþvelgti á Europos Sàjungos

ekspertø „peer revie“ misijos rekomendacijas, suderinti

Vertybiniø popieriø rinkos ástatymà su Finansø

ástaigø ástatymu, atsiþvelgti á Europos Komisijos ekspertø

pastabas dël suderinamumo su Europos Sàjungos teisës

aktais bei á rinkos dalyviø pastabas, ágyvendinti

2003 m. sausio 28 d. Parlamento ir Tarybos direktyvà

2003/6/EB dël pasinaudojimo vieðai neatskleista informacija

ir manipuliavimo rinka (piktnaudþiavimo rinka),

ágyvendinti 2002 m. gruodþio 16 d. Parlamento ir Tarybos

direktyvà 2002/87/EB dël papildomos kredito ástaigø,

draudimo ámoniø ir investiciniø firmø prieþiûros finansiniuose

konglomeratuose, kuri be kitø padarë pakeitimø

ir direktyvoje 93/22/EEB dël investiciniø paslaugø

vertybiniø popieriø srityje.

Valdybos nariai, susipaþinæ su Teisës departamento

paþyma dël Konstitucinio Teismo 2003 m. lapkrièio 17 d.

nutarimo (dël mokesèiø bazës netiesioginio nustatymo),

perdavë minëtà paþymà Teisës ir teisëtvarkos komitetui.

PARLAMENTARAI DALYVAUS BALTIJOS

VALSTYBIØ UÞSIENIO REIKALØ

KOMITETØ NARIØ SUSITIKIME

Sausio 14 d. Seimo valdyba komandiravo:

Algirdà Sysà á Paryþiø (Prancûzijos Respublika) sausio

15–17 dienomis dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinës

Asamblëjos Socialiniø, sveikatos ir ðeimos reikalø

komiteto posëdþiuose;

Vaclovà Stankevièiø á Minskà (Baltarusijos Respublika)

sausio 19 d. dalyvauti Baltarusijos liaudies koalicijos

„Penki plius“ pristatyme;

Jonà Èekuolá, Gediminà Kirkilà ir Vytautà Landsbergá

á Talinà (Estijos Respublika) sausio 19–20 dienomis

dalyvauti kasmetiniame triðalyje Baltijos valstybiø parlamentø

Uþsienio reikalø komitetø nariø susitikime (kartu

vyksta Uþsienio reikalø komiteto patarëja Vaida Tupèiauskaitë).

Atsiþvelgiant á Seimo delegacijos Vakarø Europos Sàjungos

Asamblëjoje vadovo R. Sinkevièiaus paaiðkinimus,

pritarti keturiø Seimo delegacijos nariø dalyvavimui

Asamblëjos maþojoje sesijoje ir seminare Europos

saugumo ir gynybos klausimais Ispanijoje vasario 9–10

dienomis (þr. Valdybos sausio 12 d. protokolà).

SEIMO KRONIKA NR. 2 (276) 117

2004. 01. 25

More magazines by this user
Similar magazines