Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI • KOMITETAI

tymo pakeitimo ástatymo projektui Nr.IXP-3117, kurá siûloma

gràþinti tobulinti sudarant darbo grupæ – gràþinti

palydimàjá ástatymo projektà iniciatoriams tobulinti, ávertinant

siûlomos sudaryti darbo grupës iðvadas ir pasiûlymus.

Komiteto paskirtas praneðëjas – P. Vilkas.

- Þemës mokesèio ástatymo projektà IXP-3024. Nuspræsta

gràþinti ástatymo projektà iniciatoriams tobulinti.

Ástatymo projekto iniciatoriams pasiûlyti:

1) atsiþvelgti á pastabas ir pasiûlymus, kurie apsvarstyti

komitete ir kuriems komitetas pritarë;

2) pateikti informacijà apie tai, kaip, priëmus projekte

siûlomas nuostatas, pasikeis þemës apmokestinamoji

vertë, kuo grindþiamas siûlomas mokesèio tarifas ir

kokius þemës mokesèio sumos pasikeitimus mokëtojams

ir savivaldybiø biudþetams tai nulems;

3) numatyti miðko þemës neapmokestinimà;

4) pagrásti projekto nuostatà, kad þemës sklypo rinkos

vertë, nustatyta atlikus þemës sklypo individualø vertinimà,

naudojama þemës sklypo apmokestinamajai vertei

apskaièiuoti, jei þemës sklypo vidutinë rinkos vertë,

nustatyta atliekant vertinimà masiniu bûdu, skiriasi nuo

þemës sklypo rinkos vertës, nustatytos atliekant individualø

vertinimà ðiam tikslui, daugiau kaip 20 proc. (komiteto

nuomone, siûlomas skirtumas per didelis);

5) nustatyti, kokiais kriterijais remiantis Nacionalinë

þemës tarnyba gali patikslinti masinio vertinimo bûdu

nustatytà þemës sklypo vidutinæ rinkos kainà;

6) daugiau dëmesio skirti ástatymo nuostatø iðdëstymo

tikslumui ir nuoseklumui (patikslinti ástatymo paskirties

apibûdinimà – þemës sklypø apmokestinimas þemës

mokesèiu apima ir þemës apmokestinamosios vertës –

mokesèio bazës nustatymà; þemës sklypø neapmokestinimo

nuostatas tikslinga iðdëstyti po mokesèio objekto

ir kt.). Komiteto paskirtas praneðëjas – Julius Veselka.

- Biokuro ástatymo pakeitimo ástatymo projektà IXP-

3004ES. Nuspræsta pritarti komiteto patobulintam ástatymo

projektui ir komiteto iðvadai. Komiteto paskirtas

praneðëjas – Jonas Budrevièius.

- Strateginæ reikðmæ nacionaliniam saugumui turinèiø

ámoniø ir árenginiø bei kitø nacionaliniam saugumui

uþtikrinti svarbiø ámoniø ástatymo pakeitimo ir papildymo

ástatymo projektà IXP-3076. Nuspræsta pasiûlyti pagrindiniam

komitetui patobulinti ástatymo projektà, atsiþvelgiant

á Seimo nariø Sigitos Burbienës ir Rimanto

Sinkevièiaus sausio 15 d bei Seimo nariø Kazimiros Danutës

Prunskienës ir Valentino Greièiûno sausio 21 d.

pateiktus pasiûlymus. Komiteto paskirtas praneðëjas –

Rimas Valèiukas.

- Europos Komisijos teisëkûros ir darbø programà

2004 m. Nuspræsta, atsiþvelgiant á tai, kad pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybës 2004 01 09 nutarimo Nr.

21 nuostatas nuo ð. m. sausio 1 d. LR Vyriausybës kanceliarija

formuoja LR integracijos á ES politikà, koordinuoja

LR pozicijos ES klausimais rengimà ir ágyvendinimà,

vykdo LR teisës aktø derinimo su ES teisynu ir ágyvendinimo

bei visuomenës informavimo apie ES politi-

70 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

kà koordinavimà; gauna, registruoja, kaupia bei paskirsto

ES dokumentus atsakingoms institucijoms, pasiûlyti

Seimo Europos reikalø komitetui:

- inicijuoti teisës akto projekto, reglamentuojanèio

Europos Sàjungos reikalø koordinavimà Lietuvos Respublikos

Seime, parengimà bei jo priëmimà;

- inicijuoti teisës akto projekto, reglamentuojanèio

Seimo Europos reikalø komiteto, Uþsienio reikalø komiteto

ir specializuotø Seimo komitetø darbo bei bendradarbiavimo

su valstybës institucijomis ir ástaigomis,

tvarkà bei periodiðkumà, parengimà ir jo priëmimà.

Komitetas pasirengë svarstyti:

- Ástatymo „Dël 1996 m. tarptautinës konvencijos dël

atsakomybës ir kompensacijos uþ þalà, susijusià su pavojingø

ir kenksmingø medþiagø veþimu jûra, ratifikavimo“

projektà IXP-3190. Nuspræsta komiteto iðvadø rengëjais

paskirti R. Valèiukà, Virginijø Martiðauskà ir komiteto

patarëjà Dariø Ðaltmerá .

- Akcinës bendrovës „Alytaus tekstilë“ veiklos gaivinimo

ástatymo projektà IXP-3195. Nuspræsta komiteto

iðvadø rengëjais paskirti J. Budrevièiø, P. Vilkà, komiteto

patarëjà Vytená Strimaitá ir komiteto padëjëjà Giedræ

Smetonaitæ.

INFORMACINËS VISUOMENËS PLËTRA

Sausio 14 d. Informacinës visuomenës plëtros komiteto

posëdyje komiteto vyresnysis patarëjas Ramûnas Èepaitis

pristatë Europos Sàjungos (ES) reikalø koordinavimo

Seime modelá. Praneðime buvo apibrëþtos Seimo

specializuoto komiteto funkcijos ir kompetencija koordinuojant

ES reikalus.

Susisiekimo ministerijos sekretorius Valdemaras Ðalauskas

pristatë ES Transporto, telekomunikacijø ir energetikos

tarybos posëdþio, ávykusio 2003 m. lapkrièio 20 d.,

svarstomø klausimø santraukà ir glaustà informacijà apie

posëdyje svarstytus klausimus.

Vidaus reikalø ministerijos Tarptautiniø ryðiø ir Europos

integracijos departamento direktorius Olegas Skinderskis,

Susisiekimo ministerijos sekretorius Valdemaras

Ðalauskas, Informacinës visuomenës plëtros komiteto

prie LR Vyriausybës direktorius Aurimas Matulis bei

Ryðiø reguliavimo tarnybos prie LR Vyriausybës direktorius

Tomas Barakauskas kartu su komiteto nariais aptarë

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinuojant ES

reikalus modelá bei Europos Komisijos teisëkûros ir darbø

programà 2004 m. Komitetas, iðklausæs informacijà,

nusprendë praðyti Vidaus reikalø ministerijos, Susisiekimo

ministerijos, Informacinës visuomenës plëtros komiteto

prie LR Vyriausybës bei Ryðiø reguliavimo tarnybos

prie LR Vyriausybës:

1) iðanalizuoti 2004 m. Europos Komisijos teisëkûros

ir darbø programà bei jos prioritetus;

2) iðskirti Europos Komisijos siûlomø ástatymo galià

turinèiø ir jos neturinèiø teisës aktø projektø 2004 me-

More magazines by this user
Similar magazines