Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

RENGINIAI • RENGINIAI • RENGINIAI • RENGINIAI • RENGINIAI • RENGINIAI • RENGINIAI

128 SEIMO KRONIKA NR. 2 (276)

2004. 01. 25

RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS VALSTYBËS ATKÛRIMO DIENAI

VASARIO 16-AJAI

VASARIO 15 D.

14.00 val.

Gëliø, padedamø ant Vasario 16-osios Akto signatarø kapø, perdavimo ceremonija

Lietuvos Respublikos Prezidento rûmuose.

VASARIO 16 D.

10.00 val.

Vasario 16 – osios Nepriklausomybës Akto Signatarø pagerbimas Rasø kapinëse.

10.30 val.

Valstybës apdovanojimø teikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Prezidento rûmuose.

(áëjimas su kvietimais)

11.00 val.

Sostinës galerijos atidarymo iðkilmës naujajame Vilniaus savivaldybës pastate (Konstitucijos pr.).

12.00 val.

Trijø Baltijos valstybiø vëliavø pakëlimo ceremonija Vilniuje, Simono Daukanto aikðtëje.

Vytauto Didþiojo ir Vyèio kryþiaus vëliavø pakëlimo ceremonija Kaune,

Vytauto Didþiojo karo muziejaus sodelyje.

12.30 val.

Ðv. Miðios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.

14.00 val.

Vasario 16-osios minëjimas prie Lietuvos nepriklausomybës signatarø namø.

14.30 val.

1949 m. vasario 16-osios Lietuvos Laisvës Kovø Sàjûdþio Tarybos deklaracijos minëjimas aikðtëje prie

Kraðto apsaugos ministerijos.

15.00 val.

Nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatø darbø pristatymas Parlamento galerijoje.

(Seimo rûmuose – atviras renginys)

18. 00 val.

Iðkilmës Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Lietuvos nacionaliniø kultûros ir meno premijø teikimas ir koncertas.

(áëjimas su kvietimais)

19.30 val.

Koncertas Katedros aikðtëje „Tautos jëga“.

VASARIO 17 D.

12.00 val.

„Parlamentarizmo idëja Lietuvos laisvës kovos sàjûdþio tarybos deklaracijoje“ –

konferencija teisës akto paskelbimo 55-ajai sukakèiai paminëti

Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salëje.

(áëjimas su kvietimais)

MALONIAI KVIEÈIAME DALYVAUTI

Valstybës ðvenèiø organizavimo komisija

More magazines by this user
Similar magazines