Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

www6.lrs.lt

Nr. 2(276) - Lietuvos Respublikos Seimas

SPAUDOS KONFERENCIJOS • SPAUDOS KONFERENCIJOS

2003 gruodþio 31 d.

„Politinës aktualijos“. Vytenis Povilas Andriukaitis

(Seimo Pirmininko pavaduotojas, Socialdemokratinës

koalicijos frakcijos narys), komentuodamas Konstitucinio

Teismo sprendimà dël pilietybës suteikimo Rusijos

pilieèiui Jurijui Borisovui, sakë, kad Lietuva turës pakoreguoti

pilietybës suteikimà reglamentuojanèias procedûras

tam, jog apsaugotø ne tik save, bet ir visà Europos

Sàjungà nuo Rusijos ðeðëliniø struktûrø skverbimosi. Pasak

Europos reikalø komiteto pirmininko, ES nuogàstauja,

jog Rusijos ðeðëlinës ekonomikos struktûros per

privatizavimà ir investicijas bando ásitvirtinti á ES stojanèiose

Rytø Europos valstybëse, o jø atstovai siekia tapti

tø ðaliø, o tuo paèiu ir ES pilieèiais.

2004 sausio 5 d.

„Politinës aktualijos“. Vytautas Landsbergis (Tëvynës

sàjungos-konservatoriø frakcijos narys) spaudos konferencijoje

paskelbë pareiðkimà „Dël valstybës silpnybiø

ir imuniteto“. „Po to, kai Konstitucinis Teismas nustatë,

jog kandidatas á prezidentus paëmë kyðá ir atsilyginimui

suteikta J. Borisovo pilietybë panaikinama, Vidaus reikalø

ministras, kaip regis, abejoja dël ðio aferisto, valstybei

pavojingo ir nepageidaujamo asmens iðsiuntimo. Gal

nepavojingas, gal pageidaujamas?

Vien tokie svarstymai jau kelia pakartotiniø minèiø,

ar nëra valdomas pats ministras V. V. Bulovas. Ar

bûtø valdomas ið aukðèiau, ar ið ministerijos kadrø skyriaus

– tolesnis klausimas. Taèiau Lietuvos valstybæ varginantis

ir jos tarptautiná portretà tepliojantis skandalas

pirmiausia ryðkina, kas ko vertas. Èia ir tam tikra

galima nauda. Persirgusi, jei liks nesuluoðinta, ir visuomenë,

ir valstybë ágis daugiau imuniteto“, – teigiama

parlamentaro pareiðkime.

„Politinës aktualijos“. Vytenis Povilas Andriukaitis

(Seimo Pirmininko pavaduotojas, Socialdemokratinës

koalicijos frakcijos narys), vertindamas praëjusius

2003-uosius metus, dþiaugësi, kad pirmà kartà nuo 1997

metø ávykdytas nacionalinis biudþetas. 2003 m. valstybës

biudþetas buvo virðytas 67 mln. Lt, savivaldybiø –

115 mln. Lt. „Akivaizdu, kad to pasiekti buvo galima

tik labai intensyviai dirbant Vyriausybei ir Seimui bei

sukuriant stabilià teisinæ bazæ“, – sakë V. P. Andriukaitis.

Seimo pirmininko pavaduotojas sakë, kad praëjusieji

metai „buvo ne Lietuvos krizës, bet ið deðiniosios politikos

iðaugusiø radikalø ir populistø krizës metai“. Jo nuomone,

deðiniosios politikos pusëje, iðugdþiusioje Prezidentà

Rolandà Paksà ir atstovaujamoje Viktoro Uspaskicho,

„noksta“ populizmas, radikalizmas ir teisinës valstybës

pagrindø niekinimas.

Sausio 6 d.

„Apie Prezidento rinkimus Gruzijoje“. Vytautas

Kvietkauskas (Seimo narys), sausio 5 d. stebëjæs Prezidento

rinkimus Gruzijoje, sakë, kad Michailo Saakaðvilio

pergalë rinkimuose buvo ið anksto nulemta, taèiau

rinkimø rezultatai nëra perdëti. „M. Saakaðvilis buvo roþinës

revoliucijos lyderis. Jokio kito þmogaus kampanija

rinkimø rezultatø pakeisti negalëjo, kad ir kiek pinigø

ðiam reikalui bûtø mesta“, – sakë V. Kvietkauskas. Pagal

oficialius duomenis, teisininkas M. Saakaðvilis surinko

97,7 proc. dalyvavusiøjø rinkimuose balsø, rinkimuose

dalyvavo 83 procentai rinkëjø. Pasak parlamentaro, sunkioje

ekonominëje situacijoje gyvenantiems „Gruzijos pilieèiams

M. Saakaðvilis atrodo kaip vienintelë viltis. Þmonës

yra nusivylæ ðiø dienø gyvenimu, jie balsavo uþ permainas“,

– sakë V. KVietkauskas.

„Konstitucinio Teismo sprendimas – ðaliðkas Prezidento

apkaltos iniciatoriø parëmimas“. Egidijus

Klumbys (Seimo narys). Dalyvavo Kæstutis Grinius (Kovo

11-osios akto signataras). E. Klumbys, komentuodamas

Konstitucinio Teismo nutarimà dël pilietybës suteikimo

prezidento Rolando Pakso rëmëjui, spaudos konferencijoje

kaltino teismà Konstitucijos paþeidimu. „Mano

nuomone, atimdamas pilietybæ ið pilieèio J. Borisovo,

Konstitucinis Teismas paþeidë Lietuvos Respublikos

Konstitucijà“, – pareiðkë parlamentaras. „Konstitucinis

Teismas neturi galios atimti pilietybës ið vieno ar kito pilieèio“,

– sakë E. Klumbys.

Sausio 12 d.

„Politinës aktualijos“. Rasa Juknevièienë (Tëvynës

sàjungos-konservatoriø frakcijos narë) ragino Valstybës

saugumo departamentà ir kitas institucijas kuo greièiau

iðslaptinti visus motyvus dël J. Borisovo kaip nepageidaujamo

asmens Lietuvoje pripaþinimo. Jos nuomone,

þmonës turi þinoti, kokiais esminiais motyvais remiantis

J. Borisovas turi bûti pripaþintas nepageidaujamu asmeniu

Lietuvoje. „Ið susitikimø su rinkëjais matau, kad daliai

visuomenës bûtinas iðsamus paaiðkinimas apie ðio

þmogaus veiklà“, – sakë R. Juknevièienë. Jos nuomone,

ðiandien to reikia Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes

„visuomenës atsparumas Rusijos ardomajam veikimui ið

vidaus yra viena svarbiausiø prielaidø tautos ir valstybës

iðlikimui“.

„Politinës aktualijos“. Èeslovas Jurðënas (Seimo

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Socialdemokratinës

koalicijos frakcijos narys) informavo, kad eiliniai Seimo

rinkimai turëtø vykti tarp rugpjûèio 19 ir rugsëjo 19 dienos.

Pasak jo, teisë parinkti eiliniø parlamento rinkimø

datà priklauso Lietuvos Prezidentui, ir tai jis turëtø padaryti

prieð pusmetá iki Seimo kadencijos pabaigos.

SEIMO KRONIKA NR. 2 (276) 133

2004. 01. 25

More magazines by this user
Similar magazines