Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas

pvpa.lt

Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas

BOEN LIETUVA


SPS

Kas yra SPS?

Sinchronin÷ gamybos sistema yra tokia

sistema, kai visi įmon÷s procesai juda

sinchroniškai, t.y. vienu ritmu (kaip

viena linija).

2


SPS

SPS sistema atsirado Japonijoje “Toyota” gamykloje:

- Gaminti tik tai ko reikia klientui.

- Gaminti pagal “just in time” filosofija.

3


SPS

Kokia SPS nauda:

1.Did÷ja gamybos greitis (maž÷ja atsargos).

2.Ger÷ja kokyb÷.

3. Kyla našumas.

4


SPS

Kas vyksta Boen Lietuva:

- Didžiausi pasikeitimai mūsų galvose (aukščiausio lygio vadovai,

padalinių vadovai). “Mes juk viską žinome”. “Kažkoks japonas

mus mokys”...

- O taip pat…

5


SPS

1.Did÷ja gamybos greitis (maž÷ja atsargos):

9 cechas anksčiau kai kuriuos produktus gamino kas 6 savait÷s –

dabar kas savaitę (6 kartus greičiau). Gatavos produkcijos sand÷lis

sumaž÷jo nuo 60000 m2 iki 27000 m2 (tai 594000 EUR).

Kadangi viskas vyksta greičiau sand÷liai tarp winterstaiger-m.Burkle-

d. Burkle sumaž÷jo nuo 140 m3 iki 30 m3 (141000 EUR).

6


SPS

• Greitis did÷ja:

- d÷l “šiukšlių” išmetimo iš proceso (medžiagos laiku,

užsakymu seka aiški, technin÷s prastovos mažesn÷s...).

- D÷l perreguliavimo laiko trumpinimo (pvz. 7 c. Linijos

perreguliavimas sutrump÷jo nuo 8 h iki 1 h).

- D÷l geresn÷s įrengimų priežiūros (reguliarios

profilaktikos).

7


SPS

2.Ger÷ja kokyb÷:

Greitinant procesus gauname greitesnį atgalinį ryšį, kadangi atsargos tarp procesų yra

mažesn÷s. D÷l to galime greičiau reaguoti į problemas ir jas spręsti.

Taip pat aiškiai įsivardinome kokyb÷s reikalavimus kiekviename procese (kokyb÷s lentos).

4 ceche (egl÷s) išeiga per metus pakilo nuo 63 iki 69%.

Kas pinigais yra 38000 EUR per m÷nesį.

8


SPS

3.Kyla našumas:

Išm÷tant nuostolius iš procesų taip pat ger÷ja našumas.

Boen Lietuva per metus našumas pakilo 20 %.

9


SPS

SPS sistema remiasi nuostolių šalinimo iš proceso

filosofija:

- Visas laikas, kada stakl÷s arba darbuotojas nedaro darbo už kurį moka

klientas yra nuostoliai.

Tai: vaikščiojimas, galvojimas ką daryti, laukimas, nešiojimas, ieškojimas,

valymasis, perd÷liojimas, pervežiojimas ir pan.

- Tod÷l pagrindinis darbas yra šalinti nuostolius iš proceso.

10


SPS

Trys nuostolių tipai:

1.Nesusitvarkymo nuostoliai.

2.Nuostolai be kurių dabar negalima apsieiti (darbai

laikytini nuostoliais).

3. Nuostoliai d÷l įrengimų.

11


SPS

1.Nesusitvarkymo nuostoliai. Patys lengviausiai

išnaikinami ir duoda didžiausią naudą (laukimas,

ieškojimas, nežinojimas, vaikščiojimas,

perkraudin÷jimas).

- Nuotraukose pamatysite 5 cecho Wintersteiger stalo

susitvarkymą (prieš ir po). Po šio susitvarkymo

kasetes surinkimas pagreit÷jo.

12


SPS

13


SPS

14


SPS

• Taip pat braiž÷me linijas visiems daiktams ceche

15


SPS

• Žym÷jome medžiagų min-max kiekius:

16


SPS

• D÷liojome užsakymus ant lentos

17


SPS

• Raš÷me instrukcijas

18


SPS

2.Nuostolai be kurių dabar negalima apsieiti (darbai laikytini

nuostoliais). (Detalių valymas, stūmimas rankiniu būdu,

mūsų atveju “Harko”).

4 ceche sps seminaro metu buvo sugalvota paprastus

varžtus pakeisti ranken÷l÷mis. Tai pagreitino Reinhardt

staklių perreguliavimą nuo 14 iki 9 min.

19


SPS

20


SPS

3. Nuostoliai d÷l įrengimų.

10 ceche mes tur÷jome Weinig stakles kurioms labai

dažnai reik÷davo padavin÷ti pad÷klus. Sps seminaro

metu buvo sugalvotas transporteris-kaupiklis. Kuris ir

išsprend÷ šią problemą.

21


SPS

Kaip vyksta Boen Lietuva:

- Kas m÷nesį vyksta seminaras aukščiausiu lygiu. Dalyvauja 30 – 40

vadovaujančių įmon÷s darbuotojų pasiskirsčiusių i grupes. Sprendžiamos

įmon÷s problemos.

Pavyzdžiui rugpjūčio 14 d. vyko toks seminaras. Jame buvo 10 grupių. Vienos

(4 cecho) grupes darbo pavyzdys: tikslas buvo išeiti dirbti prie Reihardt

linijos į 1-ą pamainą (sutaupomi 3 darbuotojai). Steb÷dami ir šalindami

prastovas jie tą pasiek÷. Nuo rugs÷jo 1 d. cechas dirba tik 1-a pamaina.

22


SPS

Kaip vyksta Boen Lietuva:

- Kiekvieną savaitę cechuose vyksta seminarai su darbininkais. Su

jais sprendžiamos cechų, linijų ar įrengimų problemos.

Kaip pavyzdys galetu buti seminaras 10 ceche, kur Weinig

operatoriai patys sugalvojo kaip pagreitinti persireguliavima ir

sumazinti stakliu prastovas. To pasekoje jie is 1,5 Weinig stakliu

pamainos dirba tik viena.

23


SPS

Kas svarbiausia, kad vyktų:

1.Aukščiausių (ir paties aukščiausio) įmon÷s vadovų palaikymas

ir dalyvavimas.

Menesiniu sps seminaru metu Irmantas pats dalyvauja grupese ir

sprendžia problemas. Sprendžiamos visos (be išimčių) įmon÷s

problemos. Kaip pavyzdys galetų būti administracijos tema. Jos tikslas

buvo sutvarkyti Boen apskaitos sistema. Buvo sutaupyti 2

apskaitininkai. Tikimasi dar 2 sutaupyti.

Kestas dirba su darbininkais. Kiekvienos savaites sps seminaru metu jis

dalyvauja su cechų sps žmon÷mis temose.

24


SPS

Kas svarbiausia, kad vyktų:

2.Būtinas palaikymas. Turi būti kontroliuojama ar vykdomi

susitarimai.

Todel mes prad÷jome rengti auditus, kurie vyksta kas m÷nesį.

Auditoriai yra: direktorius (Irmantas), už sps diegimą atsakingas

žmogus (aš) ir tam padaliniui vadovaujantis direktorius (pvz.

technikai – techn. direktorius).

Audito metu tikriname, kokią pažangą daro padalinys ir duodame

įvertinimą pagal audito lapą.

25


SPS

Audito metu padalinys vertinamas pagal:

- Vizualinį valdymą.

- Procesus.

- Medžiagas.

- Įrankius.

- Įrengimus.

- Vadovavimą.

26


SPS

Priemon÷s kurios suveik÷ pas mus:

- Viešumas (lentos, signalin÷s lempos, linijos, kokyb÷s

pavyzdžiai).

27


SPS

28


SPS

29


SPS

30


SPS

Priemon÷s kurios suveik÷ pas mus:

- Pastovumas.

Kiekvieną m÷nesį visi (absoliučiai) renkames i SPS

susirinkimus. Mes ne karto nepraleidome sps. Tai

mūsų tobul÷jimo kelias.

31


SPS

Priemon÷s kurios suveik÷ pas mus:

- Skirti resursai.

Kęstas yra atsakingas už sps diegimą ir tuo rūpinasi.

Taip pat cechuose yra po 1 žmogų (arba 1 ant 2

cechų) kurie užsiima tik sps diegimu ir palaikymu.

32


SPS

• Su kokiomis “b÷domis” susidūr÷me:

- Netik÷jimas (vidurin÷ grandis). Kam čia to reikia mes ir

be to “kieti”.

- Disciplinos stoka. Kadangi mūsų įmon÷ nelabai formali,

tai teko įsivesti šiek tiek formalumo (rodiklių lentos,

auditai).

33

Similar magazines