R A C IN G M O TO R C YC LE - Aprilia

aprilia

R A C IN G M O TO R C YC LE - Aprilia

√È ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ Aprilia by Akrapovic ÂÓÛ̂Ì∙ÙÒÓÔ˘Ó Ù∙ �ÈÔ

˘„ËÏ¿ Â�›�‰∙ ÂÊ∙ÚÌÔṲ̂ÓË̃ ÌËˉ∙ÓÈ΋̃ Î∙È Ûˉ‰›Ô˘,

�ÚÔËÁ̤ÓË ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙ Î∙È ˘ÏÈο, ˉÂÈÚÔÙÂˉÓ›∙ ∙ÎÚ›‚ÂÈ∙̃ Î∙È

ÌÈ∙ ∙�¤Ú∙ÓÙË ÂÌ�ÂÈÚ›∙ Û ÂÚÁ∙ÛÙ‹ÚÈ∙ Î∙È �›ÛÙẪ.

À§π∫∞

√È �ÚÒÙẪ ‡ÏẪ, Û˘Ì�ÂÚÈÏ∙Ì‚∙ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÈÙ∙Ó›Ô˘, ÙÔ˘

ˉ¿Ï˘‚∙ Î∙È ∙ÓıÚ∙ÎÔÓËÌ¿Ù̂Ó, Â�ÈϤÁÔÓÙ∙È Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË

�ÚÔÛÔˉ‹. ∆Ô ËˉÔÌÔÓ̂ÙÈÎ� ˘ÏÈÎ� �Ô˘ ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈ›Ù∙È ÛÙ∙

ÙÂÏÈο Aprilia by Akrapovic, Î∙ÙÔˉ˘ÚÒÓÂÙ∙È Ì ‰›�Ï̂Ì∙

¢ÚÂÛÈÙÂˉÓ›∙̃ ∙Î�ÌË Î∙È ∙�� ÙË NASA! ∏ Â�ÈÏÔÁ‹ Ï∙Ì‚¿ÓÂÈ

˘��„Ë �ˉÈ Ì�ÓÔ ÙÔÓ Ù‡�Ô ˘ÏÈÎÔ‡ ∙ÏÏ¿ Â�›ÛË̃ Î∙È ÙË

Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘. ¶∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙ÙỖ ˉ¿ÚÈÓ, ÛÙÈ̃ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ Aprilia

by Akrapovic ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈ›Ù∙È ÙÈÙ¿ÓÈÔ Ì�ÓÔ 97% Î∙ı∙Ú�,

Ì ∙ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ 1,5% Î∙È 0,5% ¿ÏÏ∙ ˘ÏÈο. ∞˘Ù� Â�Âȉ‹ ÙÔ

100%Î∙ı∙Ú� ÙÈÙ¿ÓÈÔ, ��̂̃ ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈ›Ù∙È ∙�� ¿ÏÏÔ˘̃

Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ¤̃, ›Ó∙È �¿Ú∙ �Ôχ ‡ıÚ∙˘ÛÙÔ Î∙È ∙�Ï¿ ‰ÂÓ

‰È∙ÚΛ ÛÙÔ Â›‰Ỗ Ù̂Ó ıÂÚÌÔÎÚ∙ÛÈÒÓ �Ô˘ ∙Ó∙�Ù‡ÛÛÔÓÙ∙È ÛÙÈ̃

ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃.

∫∞∆∂ƒ°∞π∞

ÕÏÏ∙ Û˘ÛÙ∙ÙÈο ÛÙÈ̃ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ Aprilia by Akrapovic

�ÂÚÈÏ∙Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ûˉ‰�Ó ÙË Ê∙Ó∙ÙÈ΋ �ÚÔÛÔˉ‹ ÛÙË

ÏÂ�ÙÔ̤ÚÂÈ∙ Î∙È ÙÔÓ Î∙Ù∙�ÏËÎÙÈÎ� Û˘Ó‰˘∙ÛÌ� ·ÚÈ∙̃

ˉÂÈÚÔÙÂˉÓÈ΋̃ ÂÚÁ∙Û›∙̃ Î∙È �ÚÔËÁ̤ÓË̃ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙̃ ÛÙË

‰È∙‰ÈÎ∙Û›∙ Î∙Ù∙Û΢‹̃. ∆Ô Ê‡ÏÏÔ ÙÈÙ∙Ó›Ô˘, �∙Ú∙‰Â›ÁÌ∙ÙỖ

ˉ¿ÚÈÓ, ΢ÏȤÙ∙È ∙ÚˉÈο ∙�� ÂÏÂÁˉ�ÌÂÓÔ˘̃ ∙�� ˘�ÔÏÔÁÈÛÙ‹

΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡̃ ̇ÏÔ˘̃ ÁÈ∙ Ó∙ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÈ̃ �∙ÚÂÎÎÏ›ÛÂÈ̃

ÛÙÔ �¿ˉỖ ÙÔ˘ Û ÏÈÁ�ÙÂÚÔ ∙�� ¤Ó∙Ó ÂÎ∙ÙÔÛÙ� ÙÔ˘

ˉÈÏÈÔÛÙÔ‡. ∞˘Ù� ÂÍ∙ÛÊ∙Ï›˙ÂÈ �ÙÈ ÔÈ Û̂ÏËÓÒÛÂÈ̃ ÙÈÙ∙Ó›Ô˘

›Ó∙È ∙�ÔχÙ̂̃ Ù¤ÏÂÈẪ Î∙È Â�ÈÙÚ¤�Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ Ó∙

�ÚÔÛ∙ÚÌ�˙ÂÙ∙È ∙ÎÚÈ‚Ò̃ ��̂̃ ∙�∙ÈÙ›Ù∙È. ∏ Û˘ÁÎ�ÏÏËÛË

Ù̂Ó ÌÔÓÒÓ ÎÔÌÌ∙ÙÈÒÓ Á›ÓÂÙ∙È Ì ÙÔ ˉ¤ÚÈ ∙�� ¤Ì�ÂÈÚÔ˘̃

Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙ¤̃ ÁÈ∙ Ó∙ ÂÍ∙ÛÊ∙ÏÈÛÙ› Ë ‚¤ÏÙÈÛÙË ÚÔ‹ Ù̂Ó

∙ÂÚ›̂Ó �Ô˘ �ÂÚÓÔ‡Ó Ì¤Û∙ ∙�� ÙÔ˘̃ Û̂Ï‹ÓẪ Î∙È Ù∙ ÙÂÏÈο,

∙ÏÏ¿ Î∙È ÁÈ∙ Ó∙ ‰È∙ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Û̂ÛÙ¤̃ ıÂÚÌÔÎÚ∙Û›Ẫ. ŒÓ∙ÓÙÈ

ÛÙË ÌËˉ∙ÓÈ΋ Û˘ÁÎ�ÏÏËÛË, Ë Û˘ÁÎ�ÏÏËÛË Ì ÙÔ ˉ¤ÚÈ Ì�ÔÚ›

Ó∙ ∙�ÔʤÚÂÈ Ì¤ˉÚÈ 3 HP �ÂÚÈÛÛ�ÙÂÚË ‰‡Ó∙ÌË!

ÙËÓ ∙Ó∙˙‹ÙËÛË ÁÈ∙ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ∙ ÚÔ‹ Ù̂Ó ∙ÂÚ›̂Ó, ÌÂÚÈο

̤ÚË Û̂ÏËÓÒÛÂ̂Ó ‰È∙ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ∙È Ì �›ÂÛË ÓÂÚÔ‡. ∞˘Ù‹

Ë �ÚÔËÁ̤ÓË ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙ ‰È∙Ì�ÚÊ̂ÛË̃ Û̂Ï‹Ó̂Ó Î∙È Ë

ˉÚ‹ÛË �›ÂÛË̃ �¿Ó̂ ∙�� 4.000 bar ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÔ‡ÓÙ∙È ÁÈ∙

Ó∙ Â�ÈÙ¢ˉı› Ì ‚‚∙È�ÙËÙ∙ Ë ∙��Ï˘ÙË ∙�Ô‰ÔÙÈÎ�ÙËÙ∙

ÙË̃ ‚¤ÏÙÈÛÙË̃ ÚÔ‹̃ Ù̂Ó ∙ÂÚ›̂Ó. ∂�›ÛË̃ οı ÛÙ¿‰ÈÔ

ÙË̃ ‰È∙‰ÈÎ∙Û›∙̃ Î∙Ù∙Û΢‹̃ ÂϤÁˉÂÙ∙È ˉ̂ÚÈÛÙ¿ ÁÈ∙

Ó∙ ÂÍ∙ÛÊ∙ÏÈÛÙ› �ÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎ� �ÚÔ˚�Ó Â�ÈÙ˘Áˉ¿ÓÂÈ ÙËÓ

ÙÂÏÂÈ�ÙËÙ∙ Î∙È ¤ˉÂÈ ÙËÓ ∙��‰ÔÛË ›‰È∙ Ì ∙˘Ù‹Ó �Ô˘ ›Ó∙È

‰È∙ı¤ÛÈÌË ÛÙÔ˘̃ Â�∙ÁÁÂÏÌ∙Ù›Ẫ ∙Ó∙‚¿ÙẪ ∙ÁÒÓ̂Ó.

¢√∫πª∏

Aprilia Î∙È Ë Akrapovic ‰›ÓÔ˘Ó �ÔÏÏ‹ ÛËÌ∙Û›∙ ÛÙË ‰ÔÎÈÌ‹

ÛÙ∙ ÂÚÁ∙ÛÙ‹ÚÈ∙ ∙ÏÏ¿ Î∙È ÛÙÈ̃ �›ÛÙẪ ̂̃ ̤ÛÔ ÂÍ∙ÛÊ¿ÏÈÛË̃,

�ÙÈ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÙÔ˘̃ ‰ËÏ∙‰‹ �ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ∙Î∙Ù∙Ó›ÎËÙË

∙�Ô‰ÔÙÈÎ�ÙËÙ∙. ∫∙Ù∙ÍÈ̤̂ÓÔÈ ÌËˉ∙ÓÈÎÔ› �Ô˘ ÂȉÈ·ÔÓÙ∙È

ÛÙË ÌËˉ∙ÓÈ΋, ÙË Ûˉ‰›∙ÛË ÌËˉ∙ÓÒÓ Î∙È ÙË ‰˘Ó∙ÌÈ΋ Ù̂Ó

Ú¢ÛÙÒÓ ÂÁÎ∙ıÈÛÙÔ‡Ó ÙÈ̃ �Ú̂Ù�Ù˘�Ẫ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÛÙÈ̃

Â�ÈÏÂÁ̤ÓẪ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ Î∙È Ó∙ �Ú∙ÁÌ∙ÙÔ�ÔÈÔ‡Ó ÛÙ∙ÙÈΤ̃

‰ÔÎÈ̤̃ Û ÌËˉ∙ÓÈΤ̃ ÂÁÎ∙Ù∙ÛÙ¿ÛÂÈ̃ �Ô˘ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔ˘Ó

ÙÈ̃ Î∙ÓÔÓÈΤ̃ Û˘Óı‹ÎẪ, �›ÂÛË̃, ‰�ÓËÛË̃, ıÂÚÌÔÎÚ∙Û›∙̃,

¤̂̃ �ÙÔ˘ ›Ó∙È ‚¤‚∙ÈÔÈ �ÙÈ Ù∙ Û˘ÛÙ‹Ì∙Ù∙ ›Ó∙È ‰ÔÌÈο Î∙È

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Ù¤ÏÂÈ∙. ∞˘Ù� ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË̃ ‰ÔÎÈÌ‹̃ ÂÁÁ˘¿Ù∙È

�ÙÈ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ Â�ÈÙ˘Áˉ¿ÓÔ˘Ó �ˉÈ Ì�ÓÔ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ∙ÏÏ¿

Î∙È ÙË Ì∙ÎÚ¿̃ ‰È∙ÚΛ∙̃ ∙��‰ÔÛË. √È ‰˘Ó∙ÌÈΤ̃ ‰ÔÎÈ̤̃

ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ∙È ¤�ÂÈÙ∙ ∙�� ÙÔ˘̃ ∙Ó∙‚¿ÙẪ ‰ÔÎÈÌÒÓ ÙË̃ Aprilia

(Ì ÙËÓ �Ú�ÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ∙ ∙�� ÙÔ˘̃ ÌËˉ∙ÓÈÎÔ‡̃ ÙË̃ Rotax),

ÛÙËÓ �›ÛÙ∙ ÙÔ˘ Nardò, ÙËÓ Ô�Ô›∙ ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÔ‡Ó Ù∙ÎÙÈο

ÎÔÚ˘Ê∙›ÔÈ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ¤̃ ∙˘ÙÔÎÈÓ‹Ù̂Ó Î∙È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ

ÁÈ∙ ‰ÔÎÈ̤̃ �Ú̂Ù�Ù˘�̂Ó. ∏ �›ÛÙ∙ ÙÔ˘ Nardò ›Ó∙È ‰È¿ÛËÌË

ÁÈ∙ Ù∙ ÌÔÓ∙‰Èο ˉ∙Ú∙ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙË̃: Ë Î˘ÎÏÈ΋ Ûˉ‰›∙Û‹

ÙË̃ Î∙È ÙÔ Î‡ÚÙ̂Ì¿ ÙË̃ Â�ÈÙÚ¤�Ô˘Ó ÛÙÔ˘̃ ∙Ó∙‚¿ÙẪ Ó∙

∙ÓÙÈÛÙ∙ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙË Ê˘ÁÔÎÂÓÙÚÈ΋ ‰‡Ó∙ÌË Û Ù∙ˉ‡ÙËÙẪ ∙��

90 ¤̂̃ 240 ˉÏÌ/ÒÚ∙. ∏ ‰È∙‰ÚÔÌ‹ Á›ÓÂÙ∙È ¤ÙÛÈ ¤Ó∙̃ “¿�ÂÈÚỖ

¢ı‡̃ ‰Ú�ÌỖ” ÛÙÔÓ Ô�Ô›Ô ÔÈ ‰ÔÎÈÌ∙ÛÙ¤̃ Ì�ÔÚÔ‡Ó Ó∙ �ȤÛÔ˘Ó

ÙÈ̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ ÛÙ∙ Ê˘ÛÈο �ÚÈ¿ ÙÔ˘̃, ∙�∙ÈÙÒÓÙ∙̃ ÙË

̤ÁÈÛÙË ÚÔ�‹ Î∙È ‰‡Ó∙ÌË ∙Î�ÌË Î∙È ÁÈ∙ ÂÎÙÂÙ∙̤ÓẪ ˉÚÔÓÈΤ̃

�ÂÚÈ�‰Ô˘̃. ∞˘Ù� ÙÔ Â›‰Ỗ Ù̂Ó ∙ÎÚ∙›̂Ó ‰ÔÎÈÌÒÓ ÂÁÁ˘¿Ù∙È �ÙÈ

�Ù∙Ó Â�ÈϤÁÂÈ̃ ÌÈ∙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Aprilia by Akrapovic �∙›ÚÓÂÈ̃ Ùo

∙��Ï˘ÙÔ Î∙χÙÂÚÔ �ÚÔ˚�Ó ÛÙË Î∙χÙÂÚË ÙÈÌ‹.

APRILIA HELLAS Rizareiou 4 152 33 Halandri TÁÎ.: 0030-210-6898290 Fax: 0030-210-6898056

aprilia ÛıÌÈÛÙ‹:

RACING MOTORCYCLE EXHAUST SYSTEMS

RSV 1000 R FACTORY

RSV 1000 R

TUONO 1000 R

FACTORY

TUONO 1000 R

www.aprilia.com

RSV MILLE ’99-’03

SYSTEMS

EXHAUST

Aprilia by Akrapovic

MOTORCYCLE

Exhaust Systems RACING

A

Aprilia by Akrapovic

Exhaust Systems

Aprilia Î∙È Ë Akrapovic Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ∙ ∙ÏËıÈÓ‹ ÔÌ¿‰∙ ÓÈÎËÙÒÓ. ∏ Aprilia Racing Î∙È Ë Akrapovic,

Ì›∙ ∙�� ÙÈ̃ ÎÔÚ˘Ê∙›Ẫ ÛÙÔÓ Î�ÛÌÔ ÂÙ∙ÈÚ›Ẫ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓẪ ÛÙÈ̃ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃, ¤Ó̂Û∙Ó ÙÈ̃ ‰˘Ó¿ÌÂÈ̃

ÙÔ˘̃ ÛÙÈ̃ �›ÛÙẪ ÙÔ˘ �∙ÁÎ�ÛÌÈÔ˘ �Ú̂Ù∙ıÏ‹Ì∙ÙỖ SB∫. ∆ÒÚ∙ ¤ÙÛÈ Ì�ÔÚ›̃ Ó∙ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ̃ Ù∙

Û‡ÓÔÚ∙ ÙË̃ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙̃, ÙË̃ ∙��‰ÔÛË̃ Î∙È ÙÔ˘ �¿ıỖ, Ì ÌÈ∙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Aprilia by Akrapovic.

ªÂÙ¿ ∙�� ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú∙ Î∙È ÙÔ �Ï∙›ÛÈÔ, Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Â›Ó∙È ›Û̂̃ ÙÔ ÛËÌ∙ÓÙÈÎ�ÙÂÚÔ Û˘ÛÙ∙ÙÈÎ� Û ÌÈ∙

∙Á̂ÓÈÛÙÈ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙. ∏ ¤Ú¢Ó∙ ÛÙËÓ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙ Ù̂Ó ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂ̂Ó Â�ÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ∙È Û ‰‡Ô ·ÚÈÔ˘̃

ÙÔÌ›̃: ÌÂÈ̤̂ÓÔ ‚¿ÚỖ Î∙È ÌÂÁ∙χÙÂÚË ‰‡Ó∙ÌË. °È ∙˘Ù� ÔÈ racing ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÔ‡Ó �¿ÓÙ∙

Ù∙ �ÈÔ �Ú�ÛÊ∙Ù∙ ÂȉÈο ˘ÏÈο. ∆∙ ÔʤÏË ÙË̃ ‚ÂÏÙÈ̤̂ÓË̃ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙̃ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂ̂Ó ‰ÂÓ �ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ∙È

Ì�ÓÔ ÛÙÔ Î∙χÙÂÚÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ∙ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú∙ Î∙È ÙËÓ Â�ÈÙ¿ˉ˘ÓÛË. √È ÂÏ∙ÊÚ‡ÙÂÚẪ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃

‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ∙ÓÙÈο ÙË ‰˘Ó∙Ù�ÙËÙ∙ ÂÏÈÁÌÒÓ ÌÈ∙̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃, ÂȉÈο ÛÙÈ̃ ÁÚ‹ÁÔÚẪ ∙ÏÏ∙Á¤̃

Î∙Ù‡ı˘ÓÛË̃. ∆¤ÏỖ, ÛÙÈ̃ ÌÂÛ∙›Ẫ Î∙È ˘„ËϤ̃ ÛÙÚÔʤ̃, ÔÈ racing ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ∙˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È∙ı¤ÛÈÌË

‰‡Ó∙ÌË Ì ÌÈ∙ �ÈÔ ÔÌ∙Ï‹ ∙��‰ÔÛË, ÁÈ∙ �Ôχ Î∙χÙÂÚẪ Â�ȉ�ÛÂÈ̃. √È ‰ÔÌÈΤ̃ ‰È∙ÊÔÚ¤̃ ÌÂÙ∙͇ ÌÈ∙̃

ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ Î∙È ÌÈ∙̃ racing ‚Ú›ÛÎÂÙ∙È Î˘Ú›̂̃ ÛÙÔ �Ò̃ Î∙Ù∙Û΢¿˙ÔÓÙ∙È Ù∙ ÂÛ̂ÙÂÚÈο Ù̂Ó

ÙÂÏÈÎÒÓ ∙ÏÏ¿ Â�›ÛË̃ ÔÈ Ï∙ÈÌÔ› Î∙È ÔÈ Û̂Ï‹ÓẪ.

A ∆∞¡∆∞ƒ∆ ∆∂§π∫∞

B

T∙ ÛÙ∙ÓÙ∙ÚÙ ÙÂÏÈÎ∙ ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ∙Úˉ‹ "ı∙Ï¿Ì̂Ó

∙ÓÙ∙Ó¿ÎÏ∙ÛË̃" ÁÈ∙ Ó∙ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ı�Ú˘‚Ô ÛÙ∙ Â�›�‰∙ �Ô˘

Â�ÈÙÚ¤�Ô˘Ó ∙Î�Ì∙ ÙËÓ Â�∙Ú΋ ∙��‰ÔÛË. √ ı�Ú˘‚Ỗ Î∙χ�ÙÂÙ∙È

ÛÙ∙ ÂÛ̂ÙÂÚÈο Ù̂Ó ÙÂÏÈÎÒÓ, Ù∙ Ô�Ô›∙ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì ‰‡Ó∙ÌË, ̤Û̂

ÂÓ�̃ Ï∙‚‡ÚÈÓıÔ˘, Ù∙ ∙¤ÚÈ∙ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Ì∙˙› Ì Ù∙ ∙ÎÔ˘ÛÙÈο

·Ì∙Ù∙. √È ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ‰›ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈο ÌÈ∙ ÈÎ∙ÓÔ�ÔÈËÙÈ΋

ÈÛÔÚÚÔ�›∙ ÌÂÙ∙͇ Ù̂Ó ÂÎ�ÔÌ�ÒÓ ıÔÚ‡‚Ô˘ Î∙È ÙË̃ ∙��‰ÔÛË̃ ÛÙÔ

‰Ú�ÌÔ.

B

RACING ∆∂§π∫∞ Û˘Ì�ÂÚÈÏ∙Ì‚∙ÓÔ̤Ó̂Ó Î∙È Ù̂Ó ÂΉ�ÛÂ̂Ó

“street legal”

T∙ racing ÙÂÏÈÎ∙ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ∙Úˉ‹ ÙË̃ "∙�ÔÚÚ�ÊËÛË̃ ıÔÚ‡‚Ô˘"

ÁÈ∙ Ó∙ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ∙��‰ÔÛË Ì¤Û∙ ÛÙ∙ Â�ÈÙÚÂ��ÌÂÓ∙ �ÚÈ∙ ÁÈ∙

ÙËÓ ÂÎ�ÔÌ�‹ ıÔÚ‡‚Ô˘. ∆∙ ÂÛ̂ÙÂÚÈο Ù̂Ó ÙÂÏÈÎÒÓ ‰È∙ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó

ÌÈ∙ ¢ı›∙, ÂχıÂÚË �ÔÚ›∙, ÛÙËÓ Ô�Ô›∙ Ù∙ ∙¤ÚÈ∙ ÙË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃

Î∙È Ù∙ ∙ÎÔ˘ÛÙÈο ·Ì∙Ù∙ ‰ÂÓ �∙ÚÂÌ�Ô‰›˙ÔÓÙ∙È ∙ÏÏ¿

∙�ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ∙È ∙�� ÙÔ ÂȉÈÎ� ËˉÔÌÔÓ̂ÙÈÎ� ˘ÏÈÎ� �Ô˘ �ÚÔ‹ÏıÂ

∙�� ÙËÓ ∙ÂÚÔ‰È∙ÛÙËÌÈ΋ ‚ÈÔÌËˉ∙Ó›∙. ÙÈ̃ Ó�ÌÈÌẪ ÂΉ�ÛÂÈ̃ ‘street

legal’, ÔÈ racing ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÂÓÛ̂Ì∙ÙÒÓÔ˘Ó ÌÈ∙ �Ú�ÛıÂÙË Ù¿�∙,

∙�ÔÎ∙ÏÔ‡ÌÂÓË Î∙È ̂̃ "dB killer".


RSV 1000 R + R FACTORY ’04 > ’05

Full Racing EVO 6

RSV 1000 R + R FACTORY ’04-’05

8797232

Street-legal

Aprilia by Akrapovic Aprilia by Akrapovic

(�Ï‹ÚË̃)

(�Ï‹ÚË̃)

WhlPwr

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

EngSpd RPM (Sorted)

standard exhaust

full racing titanium evo 06

EngTrq

ªÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ + Î̂‰ÈÎ�̃

∆Ô �ÈÔ �Ú�ÛÊ∙ÙÔ �ÚÔ˚�Ó ÛÙËÓ ÙÂˉÓÔÏÔÁ›∙ Ù̂Ó ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂ̂Ó!

∂ÍÂÏÈÁ̤ÓË ∙�� ÙÔ˘̃ ÌËˉ∙ÓÈÎÔ‡̃ ÙË̃ Aprilia Racing Team Î∙È ÙË̃ Akrapovic, Î∙Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ∙ ÙÔ˘ ÈÙ∙ÏÈÎÔ‡

�Ú̂Ù∙ıÏ‹Ì∙ÙỖ Superstock ÙÔ˘ 2004, ∙˘Ù‹ Ë ÔÏÔÎ∙›ÓÔ˘ÚÁÈ∙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Ûˉ‰ȿÛÙËΠ∙�ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ∙ ÙË RSV 1000

�ÚÔÛʤÚÔÓÙ∙̃ ¤Ó∙ Û˘ÓÔÏÈο ∙Û˘Ó∙ÁÒÓÈÛÙÔ Â�›�Â‰Ô ∙��‰ÔÛË̃ Î∙ıÒ̃ Â�›ÛË̃ Î∙È ∙�›ÛÙ¢ÙÔ ÛÙ˘Ï. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ

Î∙È Î∙Ù∙Û΢¿ÛÙËΠÁÈ∙ ÙÔ˘̃ ‰È∙ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘̃ ∙Ó∙‚¿ÙẪ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Î∙Ù∙Û΢¿˙ÂÙ∙È Î˘Ú›̂̃ ∙�� ÙÔ ÙÈÙ¿ÓÈÔ,

Ì ÙÔ˘̃ Ï∙ÈÌÔ‡̃ Î∙È ÙÔ˘̃ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡̃ Û̂Ï‹ÓẪ ∙�� ˉ¿Ï˘‚∙ ÁÈ∙ Ó∙ ÂÍ∙ÛÊ∙ÏÈÛÙ› Ë ÂÎÙÂÙ∙̤ÓË ÂÓÂÚÁ‹ ˙̂‹, Ë

∙ÓÙÔˉ‹ Î∙È Ë ∙ÓÙ›ÛÙ∙ÛË ÛÙË ıÂÚÌ�ÙËÙ∙ �Ô˘ Ô ‰˘Ó∙Ù�̃ ‰È·ÏÈÓ‰ÚỖ 60° V ÙË̃ Aprilia Ì�ÔÚ› Ó∙ ÂÎχÛÂÈ Î¿Ù̂ ∙��

∙ÎÚ∙›∙ ˉÚ‹ÛË. √È Û̂ÏËÓÒÛÂÈ̃ ∙�ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ∙È ∙�� Î̂ÓÈο ÙÌ‹Ì∙Ù∙ Û̂Ï‹Ó̂Ó ÁÈ∙ ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔ�ÔÈË̤ÓË ÚÔ‹ Ù̂Ó

∙¤ÚÈ̂Ó, Î∙Ù∙Û΢∙Ṳ̂ÓẪ ÛÙÔ ˉ¤ÚÈ ∙�� ¤Ì�ÂÈÚÔ˘̃ Ô͢ÁÔÓÔÎÔÏÏËÙ¤̃. ∆∙ ˉ̂ÚÈÛÙ¿ ÙÌ‹Ì∙Ù∙ ‰È∙ÙËÚÔ‡ÓÙ∙È ÂÓ̤̂Ó∙

Ì ÂÏ∙Ù‹ÚÈ∙ ÎÔÚ˘Ê∙›∙̃ �ÔÈ�ÙËÙ∙̃ Ì �ÚÔÛÙ∙Û›∙ ÛÈÏÈÎ�ÓË̃. ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË EVO 6 ›Ó∙È ‰È∙ı¤ÛÈÌË Ì�ÓÔ Ì¤Û̂ Ù̂Ó

Â�›ÛËÌ̂Ó dealer ÙË̃ Aprilia.

À§π∫∞ ∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞

∆ÂÏÈο ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ∙�� ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¡∞π

̂Ï‹ÓẪ ∙�� ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¡∞π

ÂÙ Ï∙ÈÌÒÓ Î∙È Û̂Ï‹Ó̂Ó ∙�� ∙ÓÔÍ›‰̂ÙÔ ∙ÙÛ¿ÏÈ ¡∞π

ÙËÚ›ÁÌ∙Ù∙ ∙�� ∙ÓıÚ∙ÎÔÓ‹Ì∙Ù∙ ¡∞π

∫ÈÙ Â�ÈÛ΢‹̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃

∫ÈÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏∏

∞˘Ù‹ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ¤ˉÂÈ Ûˉ‰È∙ÛÙ› ∙�ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ∙ ∙Á̂ÓÈÛÙÈ΋ ˉÚ‹ÛË Û �›ÛÙ∙.

∆∙ ÙÂÏÈο �ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ÙÈ̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ �Ô˘ ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÔ‡ÓÙ∙È ÁÈ∙ ∙ÁÒÓẪ

Ì�ÓÔ Û ÎÏÂÈÛÙ¤̃ �›ÛÙẪ, ÂÎÙ�̃ ‰ËÌ�ÛÈÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¢ÂÓ Ì�ÔÚ› Ó∙

ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈËı› ÁÈ∙ Ô�ÔÈÔ‰‹�ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÎÔ��. ∞˘Ù¤̃ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ‰ÂÓ �Ú¤�ÂÈ

Ó∙ ÙÔ�ÔıÂÙÔ‡ÓÙ∙È Û ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ �Ô˘ �ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ˉÚ‹ÛË Û ‰ËÌ�ÛÈÔ˘̃

‰Ú�ÌÔ˘̃. ∏ ÙÔ�Ôı¤ÙËÛË ∙˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Û ̛∙ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙, Î∙ıÈÛÙ¿ �∙Ú¿ÓÔÌË

ÙË ˉÚ‹ÛË ÙË̃ Û ‰ËÌ�ÛÈÔ˘̃ ‰Ú�ÌÔ˘̃ Î∙È Ô ˉÚ‹ÛÙË̃ Ì�ÔÚ› Ó∙ ‰È̂ˉı› �ÔÈÓÈο.

∏ ÁÚ∙ÊÈ΋ �∙Ú¿ÛÙ∙ÛË �∙ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓÙ˘�̂ÛÈ∙΋

∙‡ÍËÛË ÛÙË ÚÔ�‹ Û �ÏẪ ÙÈ̃ ÛÙÚÔʤ̃ ÙÔ˘

ÎÈÓËÙ‹Ú∙, ȉÈ∙›ÙÂÚ∙ ÛÙË ˙ÒÓË ÌÂÙ∙͇ 5500 Î∙È 7000

Û.∙.Ï., Ì ÎÔÚ‡Ê̂ÛË ÛÙÈ̃ 6000 Û.∙.Ï. ∏ ‰‡Ó∙ÌË

∙˘Í¿ÓÂÙ∙È ÙÚÔÌÂÚ¿ Î∙È ∙�Ô‰›‰ÂÙ∙È Ì ¤Ó∙Ó Û˘ÓÂˉ‹,

ÁÚ∙ÌÌÈÎ� ÙÚ��Ô ∙�� ÙÈ̃ ˉ∙ÌËϤ̃ ÎÈ�Ï∙̃ ÛÙÚÔʤ̃.

∏ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙ Î∙Ù¿ Û˘Ó¤�ÂÈ∙ ›Ó∙È ÂÎ�ÏËÎÙÈο

ÔÌ∙Ï‹, Ì ∙Û˘Ó∙ÁÒÓÈÛÙË Â�ÈÙ¿ˉ˘ÓÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô

Ù̂Ó ÛÙÚÔÊÒÓ, ∙�� ÙÈ̃ 5.500 ¤̂̃ Î∙È �¿Ó̂ ∙�� ÙÈ̃

10.000 Û.∙.Ï. ∫∙È �ÏÔ ∙˘Ù� Â�ÈÙ˘Áˉ¿ÓÂÙ∙È ˉ̂Ú›̃

Ó∙ Â�ËÚ¿˙ÔÓÙ∙È Ë ÊËÌÈṲ̂ÓË Â˘ÎÈÓËÛ›∙ Î∙È Ô

ˉÂÈÚÈÛÌ�̃ ÙË̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃.

∂¶π¢√∂π

µ¿ÚỖ 7.043 kg

ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ -42.48%

∞‡ÍËÛË È��Ô‰‡Ó∙ÌË̃ (kW) + 8.2 kW �ÂÚ›�Ô˘

∞‡ÍËÛË È��Ô‰‡Ó∙ÌË̃ (HP) + 11 HP �ÂÚ›�Ô˘

. . ŸÙ∙Ó ÛÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙ ›Ó∙È ÙÔ�ÔıÂÙË̤ÓÔ ∙˘Ù� ÙÔ ÎÈÙ ‰ÂÓ Ì�ÔÚ› Ó∙

ÙÔ�ÔıÂÙËı› Î∙È �Ï∙˚Ó� ÛÙ∙ÓÙ.

Ã∞ƒ∆√°ƒ∞º∏∏ ∫∞π ¢π∞ª√ƒºø∏ (∞¶√ APRILIA DEALER):

√ ‚¤ÏÙÈÛÙỖ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ�̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ ∙�∙ÈÙ› ÙËÓ ∙�ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË

ÙË̃ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋̃ ÌÔÓ¿‰∙̃ ÂϤÁˉÔ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú∙, Ë ��ÔÈ∙ Ì�ÔÚ› Ì�ÓÔ Ó∙ Á›ÓÂÈ

ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÒÓÙ∙̃ ÙÔ ‰È∙ÁÓ̂ÛÙÈÎ� �ÚÁ∙ÓÔ �Ô˘ �∙Ú¤ˉÂÙ∙È ∙�� ÙÔ Aprilia Service

Network.

√ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ‹̃ ‰È∙ÙËÚ› ÙÔ ‰ÈÎ∙›̂Ì∙ Ó∙ ÙÚÔ�Ô�ÔÈ‹ÛÂÈ Ù∙ �ÚÔ˚�ÓÙ∙ Aprilia by Akrapovic Î∙È ÙÈ̃ ÙÂˉÓÈΤ̃ �ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÙÔ˘̃ ˉ̂Ú›̃ �ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂȉÔ�Ô›ËÛË.

RSV 1000 R + R FACTORY ’04 >’05 RSV MILLE ’01>’03 TUONO 1000

∏ ∙˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Aprilia “Street-Legal”.

¶Ï‹Ú̂̃ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË * Ì ÁÓ‹ÛÈÔ �ÈÛÙÔ�ÔÈËÙÈÎ� Û˘ÌÌ�ÚÊ̂ÛË̃, ∙˘Ù‹ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÛÔ˘ Â�ÈÙÚ¤�ÂÈ Ó∙ Ô‰ËÁ¿̃ Ó�ÌÈÌ∙

ÛÙÔ˘̃ ‰ËÌ�ÛÈÔ˘̃ ‰Ú�ÌÔ˘̃ Î∙È Ó∙ Â�ÈÙ˘Áˉ¿ÓÂÈ̃ ÙËÓ Î∙Ù∙�ÏËÎÙÈ΋ ∙��‰ÔÛË ÙË̃ �›ÛÙ∙̃ , ∙�Ï¿ Ì ÙËÓ ∙Ê∙›ÚÂÛË

ÙË̃ Ù¿�∙̃ Ì Ì�ÓÔ ÌÈ∙ ‚›‰∙ **. ∆∙ ÙÂÏÈο ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ∙È ÙÔ Ûˉ¤‰ÈÔ Î∙È Â�Ô̤Ó̂̃ ÙËÓ ∙��‰ÔÛË Ù̂Ó racing ÙÂÏÈÎÒÓ

ÙÔ˘ 2003. ∏ �Ï‹ÚË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË �ÚÔÛ∙ÚÌ�˙ÂÙ∙È Ù¤ÏÂÈ∙ Û �Ï∙ Ù∙ ÌÔÓÙ¤Ï∙ ÙË̃ Aprilia, ˉ¿ÚË ÛÙËÓ ÂȉÈο ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË

∙�ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ***. ∆Ô RSV TITANIUM super-EPROM ÙÛÈ� ›Ó∙È ÌÈ∙ EPROM (Erasable Programmable

Read-Only Memory) Ì ÂȉÈÎ� �ÚÔÛÙ∙Ù¢ÙÈÎ� Î¿Ï˘ÌÌ∙, Ì 32.000 bytes ÌÓ‹ÌË �Ô˘ ÂϤÁˉÂÈ ÙÔÓ „ÂÎ∙ÛÌ� Î∙È ÙËÓ

∙Ó¿ÊÏÂÍË.

������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

À§π∫∞ ∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞

∆ÂÏÈο ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ∙�� ∆ÈÙ¿ÓÈÔ ¡∞π

§∙ÈÌÔ› Î∙È Û̂Ï‹ÓẪ ∙�� ∙ÙÛ¿ÏÈ ¡∞π

ÙËÚ›ÁÌ∙Ù∙ Î∙È ÎÔÏ¿Ú∙ ∙�� ∙ÓıÚ∙ÎÔÓ‹Ì∙Ù∙ ¡∞π

∫ÈÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏∏

* ÙËÓ ¿ÎÚË Î¿ı ÙÂÏÈÎÔ‡ ˘�¿ÚˉÂÈ ¤Ó∙ ÛËÌ¿‰È ∙�� laser, �Ô˘ ∙Ó∙ʤÚÂÈ ÙÔÓ ∙ÚÈıÌ�

¤ÁÎÚÈÛË̃ E1 0489. ∞˘Ù¤̃ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ÙË ˉÚ‹ÛË Û �ÏẪ ÙÈ̃

ˉÒÚẪ ��Ô˘ ÈÛˉ‡Ô˘Ó Ù∙ �Ú�Ù˘�∙ ÙË̃ ∂∂ Î∙È Û �ÏẪ ÙÈ̃ ˉÒÚẪ �Ô˘ ∙�Ô‰¤ˉÔÓÙ∙È

ÙÈ̃ Ô‰ËÁ›Ẫ ¤ÁÎÚÈÛË̃ ÙË̃ ∂∂, ��̂̃ ‰ËÏÒÓÂÙ∙È ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎ� �ÈÛÙÔ�ÔÈËÙÈÎ�

¤ÁÎÚÈÛË̃. ∫¿ı ÎÈÙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ ¤ÚˉÂÙ∙È Ì ÙÔ �ÈÛÙÔ�ÔÈËÙÈÎ� ¤ÁÎÚÈÛË̃ �Ô˘ �ÈÛÙÔ�ÔÈ›

ÙË Û˘ÌÌ�ÚÊ̂ÛË ÛÙ∙ �Ú�Ù˘�∙ Î∙È �Ô˘ ∙�∙ÚÈıÌ› ÙÈ̃ �ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ.

����������������������

����������������

��������������

����������������������

����� �����

������

ªÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ + Î̂‰ÈÎ�̃

RSV 1000 R + R FACTORY ’04-’05

8796999

RSV MILLE ’01>’03

8797006

TUONO 1000 (�ÏẪ ÔÈ ÂΉ�ÛÂÈ̃)

8796942

∆∙ ∙Ó∙ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ∙ ÔʤÏË ÙË̃ ¤ÁÎÚÈÛË̃ ÁÈ∙ ÙÔ

‰Ú�ÌÔ ÂÓÈÛˉ‡ÔÓÙ∙È ∙�� ÌÈ∙ ÛËÌ∙ÓÙÈ΋ ∙‡ÍËÛË ÛÙËÓ

∙��‰ÔÛË ÛÙË racing ‰È∙Ì�ÚÊ̂ÛË (ˉ̂Ú›̃ ÙËÓ Ù¿�∙).

∏ ÁÚ∙ÊÈ΋ �∙Ú¿ÛÙ∙ÛË �∙ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ̃ ∙˘Í‹ÛÂÈ̃

�Ô˘ Â�ÈÙ˘Áˉ¿ÓÔÓÙ∙È ÛÙË ÚÔ�‹ Î∙È ÙË ‰‡Ó∙ÌË, ÂȉÈο

ÛÙÈ̃ 6.400 Û.∙.Ï �ÂÚ›�Ô˘. ª�ÔÚ›Ù Â�›ÛË̃ Ó∙ ‰Â›ÙÂ

�ÙÈ Ë ‰‡Ó∙ÌË ∙˘Í¿ÓÂÙ∙È �¿ÏÈ ÛÙÈ̃ 10.200 Û.∙Ï.

∏ �∙Ú∙Á̂Á‹ ‰‡Ó∙ÌË̃ ›Ó∙È ÂÓÙ˘�̂ÛÈ∙΋ ∙Î�ÌË

Î∙È ÛÙÈ̃ ˉ∙ÌËϤ̃ ÛÙÚÔʤ̃ Î∙È Î¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ

Û�ÔÚ Ô‰‹ÁËÛË ÛÙÔ˘̃ ‰Ú�ÌÔ˘̃ Ì �ÔÏϤ̃ ÛÙÚÔʤ̃.

∏ Â�ÈÙ¿ˉ˘ÓÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙË̃ ÛÙÚÔÊÒÓ Î∙È Ë

∙�ԉȉ�ÌÂÓË ‰‡Ó∙ÌË Á›ÓÂÙ∙È �Ôχ ¢ÎÔÏ�ÙÂÚË.

∂¶π¢√∂π (Ì ٿ�Ẫ db killer ∙�ÔÛ�ÒÌÂÓẪ)

µ¿ÚỖ 7.60 kg

ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (RSV 1000 ’01-’03) -25.6%

ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (Tuono 1000 ’02-’05) -25.6%

ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (RSV 1000 ’04-’05) -37.9%

∞‡ÍËÛË È��Ô‰‡Ó∙ÌË̃ (kW) + 4.5 kW �ÂÚ›�Ô˘

∞‡ÍËÛË È��Ô‰‡Ó∙ÌË̃ (HP) + 6.5 HP �ÂÚ›�Ô˘

** ∏ ∙Ê∙›ÚÂÛË ∙˘Ù‹̃ ÙË̃ ‚›‰∙̃ ∙΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË. ∏ Ù¿�∙ Ì�ÔÚ› ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ̃ Ó∙

Â�∙Ó∙ÙÔ�ÔıÂÙËı› ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÒÓÙ∙̃ ÙËÓ ›‰È∙ ‚›‰∙ ÁÈ∙ Ó∙ Â�∙Ó∙ʤÚÂÈ ÙÈ̃ ÂÎ�ÔÌ�¤̃

ıÔÚ‡‚Ô˘ ̤Û∙ ÛÙ∙ Ó�ÌÈÌ∙ �ÚÈ∙.

***∂ÎÙ�̃ ÙË̃ RSV 1000 M.Y. 2004-2005. √ ‚¤ÏÙÈÛÙỖ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ�̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃

∙�∙ÈÙ› ÙËÓ ∙�ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙË̃ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋̃ ÌÔÓ¿‰∙̃ ÂϤÁˉÔ˘ ÙÔ˘

ÎÈÓËÙ‹Ú∙, Ë ��ÔÈ∙ Ì�ÔÚ› Ì�ÓÔ Ó∙ Á›ÓÂÈ ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÒÓÙ∙̃ ÙÔ ‰È∙ÁÓ̂ÛÙÈÎ�

�ÚÁ∙ÓÔ �Ô˘ �∙Ú¤ˉÂÙ∙È ∙�� ÙÔ Aprilia Service Network.

√ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ‹̃ ‰È∙ÙËÚ› ÙÔ ‰ÈÎ∙›̂Ì∙ Ó∙ ÙÚÔ�Ô�ÔÈ‹ÛÂÈ Ù∙ �ÚÔ˚�ÓÙ∙ Aprilia by Akrapovic Î∙È ÙÈ̃ ÙÂˉÓÈΤ̃ �ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÙÔ˘̃ ˉ̂Ú›̃ �ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂȉÔ�Ô›ËÛË.

RSV 1000 R + R FACTORY ’04 > ’05

Slip-on 2x2 Street-legal

Aprilia by Akrapovic

µÂÏÙÈ̤̂ÓË Â˘ÎÈÓËÛ›∙ Î∙È ∙ÓÙ∙��ÎÚÈÛË ÛÙÔ ‰Ú�ÌÔ Î∙È ÛÙË �›ÛÙ∙.

∞˘Ù¿ Ù∙ slip-on ÙÂÏÈο ›Ó∙È Ë �ÈÔ �Ú�ÛÊ∙ÙË �ÚÔÛı‹ÎË ÛÙË ÁοÌ∙ ÙË̃ Aprilia

by Akrapovic “Street-Legal” Î∙È Ûˉ‰ȿ˙ÂÙ∙È ÂȉÈο ÁÈ∙ Ó∙ Â�ÈÙ‡ˉÂÈ ÙËÓ Î∙χÙÂÚË

‰˘Ó∙Ù‹ ÈÛÔÚÚÔ�›∙ ÌÂÙ∙͇ ÙË̃ ÙÈÌ‹̃, ∙ÍÈÔ�ÈÛÙ›∙̃, ∙��‰ÔÛË̃ Î∙È ÛÙ˘Ï ÁÈ∙ ÙÔ ‰ÈÎ�

ÛÔ˘ RSV 1000. ∆Ô ÂÍ∙ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚ� ÙÔ˘̃ ‚¿ÚỖ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Â˘ÎÈÓËÛ›∙ Î∙È Â�›ÛË̃

ÙËÓ ÈÎ∙ÓÔ�Ô›ËÛË Î∙Ù¿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. °Ú‹ÁÔÚË Î∙È Â‡ÎÔÏË ÂÁÎ∙Ù¿ÛÙ∙ÛË, �Ï‹Ú̂̃

ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó∙ *, Ì ÁÓ‹ÛÈÔ �ÈÛÙÔ�ÔÈËÙÈÎ� Û˘ÌÌ�ÚÊ̂ÛË̃, ∙˘Ù¿ Ù∙ slip-on ÙÂÏÈο ÛÔ˘

Â�ÈÙÚ¤�Ô˘Ó Ó∙ Ô‰ËÁ¿̃ Ó�ÌÈÌ∙ ÛÙÔ˘̃ ‰ËÌ�ÛÈÔ˘̃ ‰Ú�ÌÔ˘̃ Î∙È Â�ÈÙ˘Áˉ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ

Î∙Ù∙�ÏËÎÙÈ΋ ∙��‰ÔÛË ÛÙËÓ �›ÛÙ∙, ∙�Ï¿ Ì ÙËÓ ∙Ê∙›ÚÂÛË ÙË̃ Ù¿�∙̃ Ì Ì�ÓÔ ÌÈ∙ ‚›‰∙ **.

Ã∞ƒ∆√°ƒ∞º∏∏: ∏ ∙�ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË Ì�ÔÚ› Ó∙ ÂÓÂÚÁÔ�ÔÈËı›

ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÒÓÙ∙̃ ÙÔ ‰È∙ÁÓ̂ÛÙÈÎ� �ÚÁ∙ÓÔ �Ô˘ �∙Ú¤ˉÂÙ∙È ∙�� ÙÔ Aprilia Service Network.

À§π∫∞ ∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞

∆ÂÏÈο ∙�� ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¡∞π

̂Ï‹ÓẪ ∙�� ∙ÓÔÍ›‰̂ÙÔ ∙ÙÛ¿ÏÈ ¡∞π

ÙËÚ›ÁÌ∙Ù∙ Î∙È ÎÔÏ¿Ú∙ ∙�� ∙ÓıÚ∙ÎÔÓ‹Ì∙Ù∙ ¡∞π

∫ÈÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏∏

* ÙËÓ ¿ÎÚË Î¿ı ÙÂÏÈÎÔ‡ ˘�¿ÚˉÂÈ ¤Ó∙ ÛËÌ¿‰È ∙�� laser, �Ô˘ ∙Ó∙ʤÚÂÈ ÙÔÓ ∙ÚÈıÌ�

¤ÁÎÚÈÛË̃ E1 0492. ∞˘Ù¤̃ ÔÈ ÂÍ∙ÙÌ›ÛÂÈ̃ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ÙË ˉÚ‹ÛË Û �ÏẪ ÙÈ̃

ˉÒÚẪ ��Ô˘ ÈÛˉ‡Ô˘Ó Ù∙ �Ú�Ù˘�∙ ÙË̃ ∂∂ Î∙È Û �ÏẪ ÙÈ̃ ˉÒÚẪ �Ô˘ ∙�Ô‰¤ˉÔÓÙ∙È

ÙÈ̃ Ô‰ËÁ›Ẫ ¤ÁÎÚÈÛË̃ ÙË̃ ∂∂, ��̂̃ ‰ËÏÒÓÂÙ∙È ÛÙÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎ� �ÈÛÙÔ�ÔÈËÙÈÎ�

¤ÁÎÚÈÛË̃. ∫¿ı ÎÈÙ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ ¤ÚˉÂÙ∙È Ì ÙÔ �ÈÛÙÔ�ÔÈËÙÈÎ� ¤ÁÎÚÈÛË̃ �Ô˘ �ÈÛÙÔ�ÔÈ›

ÙË Û˘ÌÌ�ÚÊ̂ÛË ÛÙ∙ �Ú�Ù˘�∙ Î∙È �Ô˘ ∙�∙ÚÈıÌ› ÙÈ̃ �ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ.

������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �����

����������������������

����������������

����������������������

����������������������

������

ªÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ + Î̂‰ÈÎ�̃

RSV 1000 R + R FACTORY ’04-’05

8797221

∏ ¢ÎÔÏ›∙ ÙË̃ ÂÁÎ∙Ù¿ÛÙ∙ÛË̃ ∙˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÙ

Û˘Óԉ‡ÂÙ∙È Î∙È ∙�� ÙËÓ ∙�ÔÙÂÏÂÛÌ∙ÙÈ΋ ∙‡ÍËÛË

ÛÙËÓ ∙��‰ÔÛË, ÂȉÈο Û ˉ∙ÌËϤ̃ Î∙È ÌÂÛ∙›Ẫ

ÛÙÚÔʤ̃. ∏ ̤ÁÈÛÙË ∙‡ÍËÛË Â�ÈÙ˘Áˉ¿ÓÂÙ∙È Á‡Ú̂

ÛÙÈ̃ 6.200 Û.∙.Ï. ∙ÏÏ¿ Î∙È Ë Ì¤ÁÈÛÙË �∙Ú∙Á�ÌÂÓË

‰‡Ó∙ÌË �¤Ú∙ ∙�� ÙÈ̃ 9.000 Û.∙.Ï. ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ∙È

Â�›ÛË̃. ∂‡ÎÔÏ∙ ÛÙËÓ ÂÁÎ∙Ù¿ÛÙ∙ÛË ∙˘Ù¿ Ù∙ slip-on

ÙÂÏÈο ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÎÈÓËÛ›∙ Î∙È ÙËÓ Ù∙ˉ‡ÙËÙ∙

ÙË̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ ÛÔ˘, ÂȉÈο ∙�� ÙËÓ ¿�Ô„Ë ÙË̃

Â�ÈÙ¿ˉ˘ÓÛË̃.

∂¶π¢√∂π (Ì ٿ�Ẫ db killer ∙�ÔÛ�ÒÌÂÓẪ)

µ¿ÚỖ 4.687 kg

ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ -33%

∞‡ÍËÛË È��Ô‰‡Ó∙ÌË̃ (kW) + 4 kW �ÂÚ›�Ô˘

∞‡ÍËÛË È��Ô‰‡Ó∙ÌË̃ (HP) + 5.5 HP �ÂÚ›�Ô˘

** ∏ ∙Ê∙›ÚÂÛË ∙˘Ù‹̃ ÙË̃ ‚›‰∙̃ ∙΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË. ∏ Ù¿�∙ Ì�ÔÚ› ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ̃ Ó∙

Â�∙Ó∙ÙÔ�ÔıÂÙËı› ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÒÓÙ∙̃ ÙËÓ ›‰È∙ ‚›‰∙ ÁÈ∙ Ó∙ Â�∙Ó∙ʤÚÂÈ ÙÈ̃ ÂÎ�ÔÌ�¤̃

ıÔÚ‡‚Ô˘ ̤Û∙ ÛÙ∙ Ó�ÌÈÌ∙ �ÚÈ∙.

√ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ‹̃ ‰È∙ÙËÚ› ÙÔ ‰ÈÎ∙›̂Ì∙ Ó∙ ÙÚÔ�Ô�ÔÈ‹ÛÂÈ Ù∙ �ÚÔ˚�ÓÙ∙ Aprilia by Akrapovic Î∙È ÙÈ̃ ÙÂˉÓÈΤ̃ �ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÙÔ˘̃ ˉ̂Ú›̃ �ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂȉÔ�Ô›ËÛË.

RSV MILLE ’99 > ’03 TUONO 1000

Titanium Mono

Aprilia by Akrapovic

WhlPwr

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

EngSpd RPM (Sorted)

standard exhaust

titanium mono

10000 11000

EngTrq

ªÔÓÙ¤ÏÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃ + Î̂‰ÈÎ�̃

RSV MILLE ’99-’00

8797218

RSV MILLE ’01-’03

8797219

TUONO 1000 (�ÏẪ ÔÈ ÂΉ�ÛÂÈ̃)

8797220

∞�ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÂȉÈο ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ∙�� ÙÔ Aprilia Racing Team.

ˉ‰È∙Ṳ̂ÓË ÁÈ∙ ∙ÁÒÓẪ Î∙È Î∙Ù∙Û΢∙Ṳ̂ÓË ÁÈ∙ ÙËÓ �›ÛÙ∙, Ë Ó¤∙ racing ÂÍ¿ÙÌÈÛË Titanium Mono ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË

ÚÔ�‹ Î∙È ÙË ‰‡Ó∙ÌË ÙË̃ ‰È΋̃ ÛÔ˘ RSV 1000 “99-’03 ‹ Tuono Î∙È ‚ÂÏÙÈÛÙÔ�ÔÈ› ÙÔÓ ∙Á̂ÓÈÛÙÈÎ� ˉÂÈÚÈÛÌ� ÙÔ˘.

∆Ô Ì˘ÛÙÈÎ� ‚Ú›ÛÎÂÙ∙È ÛÙÔ ∙�ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ� EPROM �Ô˘ ‰È∙Ù›ıÂÙ∙È Ì∙˙› Ì ÙÔ ÎÈÙ, ÙÔ ��ÔÈÔ Â›Ó∙È Ì�ÓÔ ‰È∙ı¤ÛÈÌÔ

∙�� ÙÔ˘̃ Â�›ÛËÌÔ˘̃ ÂÌ��ÚÔ˘̃ ÙË̃ Aprilia. ∞˘Ù� ÙÔ ÙÛÈ� ‰È∙ÌÔÚÊÒÓÂÙ∙È ÂȉÈο ÁÈ∙ ÙË Û˘Ì‚∙Ù�ÙËÙ∙ Ì �Ï∙ Ù∙

ÌÔÓÙ¤Ï∙ �Ô˘ Î∙χ�ÙÔÓÙ∙È ∙�� ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Titanium Mono, ÂÍ∙ÛÊ∙Ï›˙ÔÓÙ∙̃ ¤Ó∙ Ù¤ÏÂÈÔ Ù∙›ÚÈ∙ÛÌ∙ ÌÂÙ∙͇ ÙË̃

ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ Î∙È ÙË̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙̃, ÂÓ∙ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ∙̃ ÙË ÁÂÓÈ΋ ∙��‰ÔÛË. ∂‚‰ÔÌ¿‰Ẫ ÂÍ∙ÓÙÏËÙÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ, �ÚÒÙ∙

ÛÙÔÓ �¿ÁÎÔ ‰ÔÎÈÌÒÓ Î∙È ¤�ÂÈÙ∙ ÛÙË �›ÛÙ∙, ‚Ô‹ıËÛ∙Ó ÛÙËÓ ∙Ó¿�Ù˘ÍË ÙË̃ Î∙χÙÂÚË̃ ‰˘Ó∙Ù‹̃ ˉ∙ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË̃.

∆Ô ∙�ÔÙ¤ÏÂÛÌ∙ ›Ó∙È Ë Ù¤ÏÂÈ∙ ÈÛÔÚÚÔ�›∙ ÌÂÙ∙͇ ÙË̃ ∙��‰ÔÛË̃ Î∙È ÙË̃ ∙ÍÈÔ�ÈÛÙ›∙̃. ∏ ÂÍ¿ÙÌÈÛË Titanium Mono

�ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ∙ ∙�›ÛÙ¢ÙË Ì›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Î∙È ÌÈ∙ ÂÎ�ÏËÎÙÈο Î∙ı∙Ú‹ ‰‡Ó∙ÌË �¤Ú∙ Î∙È ∙�� ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ∙ÚÈıÌ�

�ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹̃. ŒÍ˘�ÓË Ûˉ‰›∙ÛË Î∙È ÂÍ∙ÈÚÂÙÈο ˘ÏÈο ÛËÌ∙›ÓÔ˘Ó Â�›ÛË̃ ÙÔÓ Â˘ÎÔÏ�ÙÂÚÔ ¤ÏÂÁˉÔ Î∙È ÙÔÓ �ÈÔ

¿ÌÂÛÔ ˉÂÈÚÈÛÌ� ÁÈ∙ ÙËÓ ∙�Ï¿ ∙ÓÒÙÂÚË Â˘ÎÈÓËÛ›∙.

À§π∫∞ ∞¡∆∞§§∞∫∆π∫∞

∆ÂÏÈο ∙�� ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¡∞π

̂Ï‹ÓẪ ∙�� ∙ÓÔÍ›‰̂ÙÔ ∙ÙÛ¿ÏÈ ¡∞π

ÙËÚ›ÁÌ∙Ù∙ ∙�� ∙ÓıÚ∙Î�ÓËÌ∙Ù∙ ¡∞π

∫ÈÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃

¶ƒ√∂π¢√¶√π∏∏

∞˘Ù‹ Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË ¤ˉÂÈ Ûˉ‰È∙ÛÙ› ∙�ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ∙ ∙Á̂ÓÈÛÙÈ΋ ˉÚ‹ÛË Û �›ÛÙ∙.

∆∙ ÙÂÏÈο �ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ∙È ÁÈ∙ ÙÈ̃ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙẪ �Ô˘

ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈÔ‡ÓÙ∙È ÁÈ∙ ∙ÁÒÓẪ Ì�ÓÔ Û ÎÏÂÈÛÙ¤̃ �›ÛÙẪ, ÂÎÙ�̃ ‰ËÌ�ÛÈÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡

‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¢ÂÓ Ì�ÔÚ› Ó∙ ˉÚËÛÈÌÔ�ÔÈËı› ÁÈ∙ Ô�ÔÈÔ‰‹�ÔÙ ¿ÏÏÔ ÛÎÔ��.

∆∙ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ �Ú¤�ÂÈ Ó∙ ÙÔ�ÔıÂÙÔ‡ÓÙ∙È Û ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙ �Ô˘ �ÚÔÔÚ›˙ÂÙ∙È ÁÈ∙ ˉÚ‹ÛË

Û ‰ËÌ�ÛÈÔ˘̃ ‰Ú�ÌÔ˘̃.

∏ ÙÔ�Ôı¤ÙËÛË ∙˘Ù‹̃ ÙË̃ ÂÍ¿ÙÌÈÛË̃ Û ̛∙ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙, Î∙ıÈÛÙ¿ �∙Ú¿ÓÔÌË ÙË

ˉÚ‹ÛË ÙË̃ Û ‰ËÌ�ÛÈÔ˘̃ ‰Ú�ÌÔ˘̃ Î∙È Ô ˉÚ‹ÛÙË̃ Ì�ÔÚ› Ó∙ ‰È̂ˉı› �ÔÈÓÈο.

∞˘Ù‹ Ë racing ÂÍ¿ÙÌÈÛË �ÈÛÙÔ�ÔÈ› Â�∙ÚÎÒ̃

Î∙È ÛÙËÓ �›ÛÙ∙ ÙË ‚ÂÏÙÈ̤̂ÓË ‰‡Ó∙ÌË �Ô˘

�∙ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ∙È ÛÙË ÁÚ∙ÊÈ΋ �∙Ú¿ÛÙ∙ÛË. ∏ ‰‡Ó∙ÌË

∙˘Í¿ÓÂÙ∙È ∙�� ÙÈ̃ ÌÂÛ∙›Ẫ ¤̂̃ ÙÈ̃ „ËϤ̃ ÛÙÚÔʤ̃,

Ì ÌÈ∙ ÛËÌ∙ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙÈ̃ 6.000 Û.∙.Ï., ÁÈ∙ Ó∙

Á›ÓÂÈ ∙Î�Ì∙ ÂÓÙ˘�̂ÛÈ∙Î�ÙÂÚË ÛÙÈ̃ 7.600 Û.∙.Ï.

∞�ÔÊ∙ÛÈÛÙÈ΋ “Ì˘˚΋“ �∙Ú∙Á̂Á‹ ‰‡Ó∙ÌË̃ �Ô˘

Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ∙È Ì ÌÈ∙ ÛËÌ∙ÓÙÈ΋ Ì›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃,

‰›ÓÂÈ ÙËÓ Î∙Ù∙�ÏËÎÙÈ΋ ¢ÎÈÓËÛ›∙ ÛÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ∙

ÛÔ˘ Î∙È Û ÂÌ�Ó¤ÂÈ ÁÈ∙ ÌÈ∙ ∙ÏËıÈÓ‹ ¢ˉ∙Ú›ÛÙËÛË

ÙË̃ Û�ÔÚ Ô‰‹ÁËÛË̃.

∂¶π¢√∂π

µ¿ÚỖ 2.300 kg

ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (RSV 1000 ’99-’01) -47%

ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (RSV 1000 ’01-’03) -48%

ªÂ›̂ÛË ‚¿ÚÔ˘̃ Û Ûˉ¤ÛË Ì ÙË ÛÙ¿ÓÙ∙ÚÙ (TUONO ’02-’05) -48%

∞‡ÍËÛË È��Ô‰‡Ó∙ÌË̃ (kW) + 4 kW �ÂÚ›�Ô˘

∞‡ÍËÛË È��Ô‰‡Ó∙ÌË̃ (HP) + 5.5 HP �ÂÚ›�Ô˘

√ Î∙Ù∙Û΢∙ÛÙ‹̃ ‰È∙ÙËÚ› ÙÔ ‰ÈÎ∙›̂Ì∙ Ó∙ ÙÚÔ�Ô�ÔÈ‹ÛÂÈ Ù∙ �ÚÔ˚�ÓÙ∙ Aprilia by Akrapovic Î∙È ÙÈ̃ ÙÂˉÓÈΤ̃ �ÚÔ‰È∙ÁÚ∙ʤ̃ ÙÔ˘̃ ˉ̂Ú›̃ �ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂȉÔ�Ô›ËÛË.

More magazines by this user
Similar magazines