summary of 'guidance on requirements for ... - ECHA - Europa

echa.europa.eu

summary of 'guidance on requirements for ... - ECHA - Europa

2 KAS YRA CHEMINĖS SAUGOS VERTINIMAS?

Cheminės saugos vertinimas (CSA) – tai procesas, kuriuo nustatomos ir

aprašomos sąlygos, kurioms esant cheminės medžiagos gamyba ir naudojimo

būdas laikomas saugiu.

Cheminės saugos vertinimą sudaro šios trys pagrindinės pakopos:

pavojingumo vertinimas;

poveikio vertinimas;

rizikos apibūdinimas.

Pavojingumo vertinimui reikia surinkti ir įvertinti visą turimą ir aktualią informaciją apie

cheminę medžiagą, t. y. informaciją apie cheminės medžiagos savybes, jos gamybą ir

naudojimą, išsiskyrimą ir poveikį. Jei turimos informacijos pagal REACH reikalavimus

nepakanka, trūkstamą informaciją reikia parengti.

Pavojingumo vertinimo tikslas – nustatyti cheminės medžiagos keliamus pavojus,

įvertinti jos galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai ir, jei įmanoma, nustatyti saugias

poveikio ribas (vadinamąsias ribines poveikio nesukeliančias vertes).

Jei atlikus pavojingumo vertinimą galima padaryti išvadą, kad cheminė medžiaga

neatitinka klasifikavimo pavojingomis arba PBT ar vPvB 4 kriterijų, cheminės saugos

vertinimas baigiamas šiame etape. Jei nustatoma, kad cheminė medžiaga klasifikuotina

pagal kuriuos nors iš šių kriterijų, pereinama prie kitų dviejų cheminės saugos vertinimo

pakopų.

Poveikio vertinimas yra cheminės medžiagos dozės ar koncentracijos (priklausomai

nuo cheminės medžiagos naudojimo būdo), kurios poveikį patiria arba gali patirti

žmonės arba aplinka, išmatavimas arba įvertinimas.

Atliekant poveikio vertinimą būtina apibrėžti cheminės medžiagos gamybos ir naudojimo

sąlygas, kad būtų galima nustatyti poveikio lygius. REACH reglamente informacija apie

sąlygas, kuriomis cheminė medžiaga gaminama ir naudojama, vadinama poveikio

scenarijumi. Kiekviename poveikio scenarijuje reikia nustatyti poveikio žmogaus

sveikatai ir aplinkai lygius. Poveikio scenarijus turi apimti visus cheminės medžiagos

naudojimo būdus per visą jos gyvavimo ciklą.

Trečioji CSA proceso pakopa yra rizikos apibūdinimas. Apibūdinant riziką poveikio

lygiai palyginami su kiekvieno poveikio ribinėmis vertėmis. Jei neįmanoma nustatyti kurio

nors poveikio ribinės vertės, taikomas kokybinės arba pusiau kiekybinės analizės

metodas.

4 PBT – patvari, bioakumuliacinė ir toksiška; vPvB – labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (žr. 4.1.5 dalį)

5

More magazines by this user
Similar magazines