90-NET - Amazon Web Services

uaprom.file.s3.amazonaws.com

90-NET - Amazon Web Services

ëËÒÚÂÏ˚ ·ÂÒÔÂapple·ÓÈÌÓ„Ó

ÔËÚ‡ÌËfl

ä‡Ú‡ÎÓ„ àÅè • 2008

90-NET

ÓÚ 250 ‰Ó 800 ÍÇÄ

ç‡Á̇˜ÂÌË 2

éÔËÒ‡ÌË ÒËÒÚÂÏ˚ 2

éÔËÒ‡ÌË ‡ÔÔ‡apple‡Ú‡ 3

鷢ˠÚapple·ӂ‡ÌËfl 5

Ç˚ÔappleflÏËÚÂθ ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓ͇/ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇ 5

ÅÎÓÍ ÛÔapple‡‚ÎÂÌËfl, ËÌ‚ÂappleÚÓapple IGBT 8

ùÎÂÍÚappleÓÌÌ˚È ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÈ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ 9

åÓÌËÚÓappleËÌ„ Ë ÍÓÌÚappleÓθ, ËÌÚÂappleÙÂÈÒ˚ 10

åÂı‡Ì˘ÂÒÍË ı‡apple‡ÍÚÂappleËÒÚËÍË 16

éÍappleÛʇ˛˘Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl 16

íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡apple‡ÍÚÂappleËÒÚËÍË 17

éÔˆËË 21

è‡apple‡ÎÎÂθÌ˚ ÍÓÌÙË„Ûapple‡ˆËË 23

èappleËÎÓÊÂÌËÂ: è·ÌËappleÓ‚‡ÌËÂ Ë ÛÒÚ‡Ìӂ͇ 29

01 MKA4CAT0RU90NET/Rev. 14-04/2008/RU

More magazines by this user
Similar magazines