Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 09 29 - Verslo naujienos

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 09 29 - Verslo naujienos

Rytinė Rytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Parengė SEB bankas

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Pasaulio akcijų indeksai po trijų iš eil÷s dienų kritimo vakar kilo 2-3 proc. – sparčiausiai per penkias

savaites.

• Svarbiausios šiandienos naujienos – skelbiami JAV vartotojų pasitik÷jimo ir patikslinti antrojo ketvirčio

BVP duomenys.

• Po vakarykščio spartaus kritimo Vilniaus biržoje šiandien verta laukti nuosaikesn÷s prekybos.

Prekybos informacija, 09 28, 16:30 (GMT+3)

Vilniaus VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius -4,0% OMX Riga -7,5% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. LTL) 11,3 Apyvarta (mln. LVL) 0,08 Apyvarta (mln. EUR)

-1,2%

0,7

Sandorių sk. 2.444 Sandorių sk. 261 Sandorių sk. 507

Pabrango 1 Pabrango 1 Pabrango 4

Atpigo 31 Atpigo 13 Atpigo 7

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

TEO LT TEO1L 1,89 0,5 Siguldas CMAS SCM1R 1,35 9,76 Silvano Fashion SFGAT 0,73 7,4

Ekspress Grupp EEG1T 1,38 1,5

Harju HAE1T 2,57 0,8

Eesti Telekom ETLAT 6,32 0,2

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Anykščių vynas ANK1L 0,51 -13,6 Liepajas metal. LME1R 1,38 -14,8 Tallink TAL1T 0,40 -4,8

Liet. jūr. laivininkyst÷ LJL1L 0,47 -13,0 Olainfarm OLF1R 1,06 -14,5 Olympic OEG1T 0,77 -3,8

Alita ALT1L 0,85 -11,5 SAF Tehnika SAF1R 0,69 -11,5 Arco Vara ARC1T 0,33 -2,9

Agrowill Group AVG1L 0,50 -10,7 Ventspils nafta VNF1R 1,07 -10,8 T. Kaubamaja TKM1T 5,01 -2,9

Snaig÷ SNG1L 0,77 -10,5 Tosmares kugubuv. TKB1R 0,25 -10,7 Trigon Property Development TPD1T 0,45 -2,2

Šaltinis: OMX, Bloomberg

Kalendorius

09-09-29 VLN Alita (ALT1L) - visuotinis akcininkų

susirinkimas

09-09-30 VLN Rokiškio sūris (RSU1L) - 2009 metų šešių

mėnesių grupės konsoliduota finansinė

atskaitomybė

09-10-01 VLN Apranga (APG1L) - 2009 metų rugsėjo

mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta

09-10-02 VLN Pieno žvaigždės (PZV1L) - obligacijų

išpirkimas

Užsienio rinkos

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

2009 m. rugs÷jo 29 d.

Prekybos informacija, 09 29, 09:00 (GMT+3)

Pok. (%)

Baltijos šalys OMX BBGI 334,6 -3,5

JAV DJIA 9789,4 1,3

JAV S&P 500 5736,3 1,8

JAV NASDAQ 2130,7 1,9

Brazilija BOVESPA 61316,6 1,6

JK FTSE 100 5165,7 1,6

Vokietija DAX 5736,3 2,8

Prancūzija CAC 40 3825,0 2,3

Lenkija WIG 38344,9 0,3

Turkija ISE National 100 47815,9 0,4

Rusija RTS 1248,7 1,9

Europa Bloomberg Eur 171,5 1,7

Europa MSCI EM Europe 427,4 1,2

Japonija NIKKEI 225 10100,2 -2,6

Honkongas HANG SENG 21051,9 2,3

Kinija SHSE-SZSE300 2946,9 -0,9

Indija BSE SENSEX 30 16847,9 0,9

Šaltinis Bloomberg

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios

informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip

atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga,

NASDAQ OMX Vilnius informaciją.Rytinė Rytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Trumpa paskutin÷ rugs÷jo savait÷ biržose prasid÷jo itin optimistiškai. Pasaulio akcijų indeksai po trijų iš

eil÷s dienų kritimo vakar kilo 2-3 proc. – sparčiausiai per penkias savaites. Nevienareikšmiški ūkio

duomenys nublanko prieš žinias apie įmonių susijungimus ir įsigijimus (bene svarbiausias iš jų – Xerox

ir Affiliated Computer Services bendrovių sandoris). Augantis tokių sandorių skaičius neabejotinai rodo

stipr÷jančius verslo subjektų lūkesčius, o kartu ir šviesesnes ekonomikos pl÷tros tendencijas. Jos

akivaizdžios ir akcijų biržose - JAV Dow Jones Industrial Average indeksui besibaigiantis ketvirtis yra

s÷kmingiausias per daugiau nei dešimtmetį. Nuo liepos pradžios šio indekso vert÷ yra pakilusi apie 16

proc. – sparčiausiai nuo 1998-ųjų.

• Aukso rinkos kaina stipriai smuktel÷jo nuo šį m÷nesį pasiekto aukščiausio pusantrų metų lygio – 1023

dolerių už unciją. Šiandien 8 val. Lietuvos laiku aukso trojos uncija kainavo 993 dolerius. Atsigaunant

ekonomikai ir akcijų rinkoms, maž÷ja tolesniu aukso kainos kilimu tikinčiųjų gretos. Vertinimus pakeit÷

ir kelis metus iš eil÷s aukso kainos kilimą prognozavęs National Bank of Canada. Jo nuomone,

nedid÷jant aukso paklausai, jo kaina sparčiai nebekils. Technin÷s analiz÷s požiūriu, psichologiškai svarbi

aukso kainos riba – 990 dolerių už unciją. Smukus jo kainai žemiau šio lygio, auksas gali pigti ir iki 970

dolerių už unciją.

• Šiandien 15.30 val. Lietuvos laiku pasirodys vienos svarbiausių savait÷s naujienų – patikslinti JAV

antrojo ketvirčio BVP duomenys. Prognozuojama, kad JAV ūkis pra÷jusį ketvirtį smuko 0,2 procentinio

punkto daugiau, nei manyta anksčiau – 1,2 procento. Optimistiškesnių rodiklių tikimasi sulaukti iš

skelbiamų euro zonos ir JAV vartotojų pasitik÷jimo duomenų – prognozuojama, kad ir euro zonoje, ir

JAV vartotojų lūkesčiai rugs÷jį stipr÷jo.

• Akcijų kainos Azijos biržose pakilo nuo žemiausio dviejų savaičių lygio – Japonijos akcijų indeksų vert÷

šiandien padid÷jo apie 0,6 procento. Spartesnį jų kilimą pristabdo laukiamas įmonių trečiojo ketvirčio

veiklos rezultatų skelbimo sezonas. Prekyba Europoje šiandien prasid÷s be didesnių pokyčių – 9.15 val.

Lietuvos laiku regiono akcijų indeksų ateities sandorių vert÷ kilo 0,2 procento.

• Per Baltijos šalių biržas vakar nusirito stipri akcijų kainų nuosmukio banga. Vilniaus biržos indeksas

neteko 4 proc. vert÷s, Rygos – perpus daugiau – 7,5 procento. Vilniaus biržoje brango vienintel÷s Teo LT

akcijos – jų vert÷ padid÷jo 0,5 proc. iki 1,89 lito. Lyderio pozicijų Teo LT akcijos neapleidžia ir pagal

apyvartą – ji vakar sudar÷ beveik 30 proc. visos biržos apyvartos. Investuotojų siekis realizuoti pelnus

biržoje dar kurį laiką tur÷tų išsilaikyti – per šį ketvirtį OMXV indekso vert÷ padid÷jo daugiau negu 67

procentais, nuo m÷nesio pradžios – beveik 9 procentais.

• Didesnius akcijų kainų pokyčius Baltijos šalių biržose šiomis dienomis lems ir besibaigiantis ketvirtis –

akcijų kainų svyravimai tokiu metu paprastai padid÷ja. Be to, nepasirodant svarbioms bendrovių

naujienoms, didesnį poveikį prekybai darys įvykiai užsienio biržose. Į vakarykštį jų indeksų kilimą vakar

nebuvo sp÷ta sureaguoti. D÷l šios priežasties Vilniaus biržoje šiandien verta laukti nuosaikesn÷s

prekybos.

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Snoras - Jūsų Tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV – AS LHV Pank, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka, UKB -

AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti Uhispank, SEB

LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

2


Rytinė ytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos

statistika, 09 28, 16:30 (GMT+3) *

16%

9%

18%

Didžiausia apyvarta

7%

23%

27%

Kiti SEB LT EVL FNS FBN HNB

12%

18%

Didžiausi pardav÷jai**

10%

3%

5%

52%

Kiti FNS FBN NDL HSA ORN

18%

Didžiausi pirk÷jai**

8%

3% 1% 1%

68%

Kiti EVL SEB LT LHV JTR UKB

** Pateikiami duomenys atsižvelgiant į grynąją

pirkimo/pardavimo sandorių apyvartą

AB Teo LT banko akcijų prekybos statistika, 09 28, 16:30 (GMT+3) *

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

2500000

2000000

1500000

1000000

31%

500000

300000

200000

100000

9%

10%

0

Didžiausi pirk÷jai

1,86 1,87 1,88 1,89 1,90

Vid. kaina, Lt.

EVL SEB LT LHV DDBL

0

Didžiausi pirk÷jai

1,21 1,22 1,23 1,24 1,25

Vid. kaina, Lt.

SEB LT LHV FBN UKB

4%

9%

Pirkimai

3%

4% 8%

Pirkimai

6% 14%

Didžiausi pardav÷jai

Šaltinis Infront

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Snoras - Jūsų Tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV – AS LHV Pank, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka, UKB -

AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti Uhispank, SEB

LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

51%

49%

Kiti TEO1L UKB1L SAN1L SAB1L SNG1L

Kiti SRS1L IVL1L LJL1L PTR1L AVG1L

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

2000000

1500000

1000000

500000

600000

400000

200000

12%

0

0

1,87 1,88 1,89 1,90

Vid. kaina, Lt.

FNS FBN HSA HNB

AB Ūkio banko akcijų prekybos statistika, 09 28, 16:30 (GMT+3) *

AB SEB banko prekybos statistika, 09 28, 16:30 (GMT+3) *

Didžiausi pardav÷jai

1,19 1,21 1,23 1,25

Vid. kaina, Lt.

NDL ORN FNS KRA

11%

20%

AB Finasta prekybos statistika, 09 28, 16:30 (GMT+3) *

Pardavimai

6%

Pardavimai

5%

95%

12%

TEO1L UKB1L

39%

Kiti SRS1L PTR1L LDJ1L CTS1L ZMP1L

3

More magazines by this user
Similar magazines