Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose liepos 8 d. apžvalga

v1.vz.lt

Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose liepos 8 d. apžvalga

PREKYBOS BALTIJOS ŠALIŲ AKCIJŲ RINKOJE

DIENOS APŽVALGA

ANALIZUOJAMI 2011-07-08 DUOMENYS

Šalis /

regionas

Indeksas

Per dieną

Vert÷s pokytis

per per

savaitę metus

YTD

Baltijos šalių akcijų indeksai:

Lietuva OMXV 0.11% 3.09% 32.50% -0.09%

Latvija OMXR 1.40% 2.26% 27.59% 14.33%

Estija OMXT 0.27% 5.64% 33.15% -0.83%

Baltijos šalys OMXBBGI 0.18% 4.64% 34.11% 2.61%

Europa

DJ Euro

Stoxx 50 -1.91% -2.98% 4.64% -0.10%

Vokietija DAX -0.92% -0.23% 22.65% 7.07%

UK FTSE 100 -1.06% 0.01% 17.34% 1.54%

Rusija RTS -0.94% 1.08% 44.42% 10.49%

JAV NASDAQ -0.45% 1.55% 31.46% 7.80%

Kinija CSI 300 0.24% 1.95% 20.70% -0.61%

Japonija NIKKEI 225 0.66% 2.73% 6.31% -0.89%

Daugiausiai kilo

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Lietuvos

elektrin÷ 3.03% 1.79 0.680

Pieno žvaigžd÷s 2.83% 0.99 1.635

Snoras, PVA 2.27% 46.49 0.360

City Service 2.25% 47.47 2.950

Grigišk÷s 2.19% 8.65 0.795

Kilo iš viso 11 pozicijų

LIETUVOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

EUR

Įmonių grup÷

"Alita" -10.17% 0.15 0.053

Utenos

trikotažas -6.10% 0.04 0.277

Gubernija -5.00% 0.17 0.190

Klaip÷dos nafta -3.96% 15.88 0.485

Žemaitijos

pienas -2.47% 43.87 0.751

Krito iš viso 11 pozicijų

Pareng÷: Finansų maklerio departamentas

2011 m. liepos m÷n. 11 d.

Deimant÷ Teresien÷

El. paštas: d.teresiene@ub.lt

Tel.: +370 37 395 506

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Sanitas 1222.82 9.750

Šiaulių bankas 68.93 0.339

Invalda 62.77 2.560

Agrowill Group 58.85 0.286

Apranga 57.96 1.690

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

1 845.40

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

2011 m. 6 m÷nesių tarpin÷

2011-07-19 TEO LT, AB konsoliduota finansin÷

atskaitomyb÷

2011-07-27

AB „Klaip÷dos

nafta“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-07-29

AB „Limarko laivinin- 2011 m. šešių m÷nesių

kyst÷s kompanija“ rezultatai

2011 m. liepos m÷n. ir 7

2011-08-05 AB „Rokiškio sūris“ m÷nesių preliminari Grup÷s

apyvarta

2011-08-10

AB „Vilkyškių

pienin÷“

Konsoliduoti pardavimai už

pra÷jusį m÷nesį

Sausio – birželio m÷n. pardavimai;

šešių m÷n. tarpinių kon-

2011-08-18 AB „Vilniaus baldai“ soliduotų finansinių ataskaitų

rinkinys ir tarpinis konsoliduotas

pranešimas

Savait÷s pabaigoje Baltijos šalių akcijų rinkose buvo fiksuoti teigiami pokyčiai, kai daugelis pasaulio akcijų rinkų fiksavo kritimą. Mažai

likvidžioms rinkoms dažnai pavyksta atsilaikyti prieš neigiamos informacijos srautus, tad pesimistin÷s investuotojų nuotaikos penktadienį iš

Baltijos rinkų mažiausiai paveik÷ Latvijos akcijų rinką, kur indeksas ūgtel÷jo daugiau kaip 1 proc. Mažiausias rinkos indekso augimas fiksuotas

Lietuvos akcijų rinkoje.

OMXV indeksas ketvirtadienį fiksavęs gana ryškų vert÷s augimą penktadienio prekybos sesijoje išsikv÷p÷ ir pakilo tik 0,11 proc. Bendra rinkos

apyvarta, palyginti su ankstesne prekybos sesija, pakilo daugiau nei pusantro karto, o tokius pokyčius nul÷m÷ prekyba AB „Sanitas“ akcijomis.

Tarp daugiausiai kilusių pozicijų su didžiausia apyvarta išsiskyr÷ AB „City Service“ akcijos, o tarp daugiausiai kritusių didžiausia prekybos

apimtis atiteko AB „Žemaitijos pienas“ akcijoms, kurių kaina pakeit÷ kryptį po ketvirtadienio 4 proc. rinkos vert÷s augimo.

AB “Klaip÷dos nafta“ šiandien paskelb÷ rekordinį pelno augimą. Per 2011 m. šešis m÷nesius bendrov÷s preliminarus neaudituotas grynasis

pelnas sudar÷ 27,7 mln. litų, tai net 57 proc. daugiau nei 2010 metų pirmąjį pusmetį, kai buvo pasiektas 17,6 mln. litų pelnas. Bendrov÷s

pajamos per 2011 m. pirmąjį pusmetį išaugo iki 80,6 mln. litų – 26 proc. didesn÷s nei pernai per tą patį laikotarpį. Tik÷tina, kad toks pranešimas

pad÷s įmon÷s akcijoms pakeisti rinkos vert÷s kitimo kryptį, nes penktadienį jos buvo sumenkusios beveik 4 proc.

Paskelbta informacija apie AB „Vilkyškių pienin÷“ veiklos rezultatus taip pat tur÷tų suaktyvinti šios pozicijos prekybą. 2011 m. birželio m÷nesį

bendrov÷s konsoliduoti pardavimai buvo 23,6 mln. litų arba 14 proc. didesni negu 2010 m. birželio m÷nesį. Bendrov÷s pardavimai per 12

einamųjų m÷nesių (2010 m. birželio m÷n. – 2011 m. liepos m÷n.) buvo 267 mln. litų arba 36 proc. didesni negu lyginamuoju laikotarpiu prieš

metus. Bendrov÷s pardavimai 2011 m. sausio - birželio m÷n. buvo 21 proc. didesni negu per tą patį laikotarpį 2010 m. Kadangi finansiniai

rezultatai juda ger÷jančia linkme, tai tik÷tina, kad ir prekyba akcijomis kiek suaktyv÷s.


Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Emitentas

Pokytis tūkst.,

LVL

Kaina,

LVL

Latvijas Balzams 13.19% 6.90 3.399

Liepajas autobusu

parks 6.90% 0.31 1.550

Grindeks 5.00% 11.19 7.350

Ditton pievadkežu

rūpnica 3.32% 0.73 0.280

Latvijas Gaze 1.97% 4.45 6.68

Kilo iš viso 9 pozicijos

LATVIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Pokytis

Apyvarta, Kaina,

tūkst., LVL

LVL

Latvijas kugnieciba -2.99% 1.84 0.390

SAF Tehnika -0.43% 14.64 2.798

Krito iš viso 2 pozicijos

Didžiausia apyvarta,

tūkst., LVL

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

LVL

SAF Tehnika 14.64 2.798

Grindeks 11.19 7.350

Latvijas Balzams 6.90 3.399

Olainfarm 6.25 3.440

Latvijas Gaze 4.45 6.679

Bendra dienos apyvarta, tūkst., LVL

Latvijos akcijų rinka penktadienį išsiskyr÷ iš Baltijos akcijų rinkų didžiausiu augimu. Bendra rinkos apyvarta ūgtel÷jo apie 36 proc., o aktyviausiai

buvo prekiauta AS „SAF Tehnika“ akcijomis, kurių kaina nežymiai sumenko. Daugiausiai kilo AS „Latvijas Balzams“ akcijų kaina, kurios augimą

lyd÷jo 9 sandoriai. Iš likvidesnių pozicijų Latvijos akcijų rinkoje penktadienį didžiausią augimą fiksavo AS „Grindeks“ akcijos, tačiau akcijos

kainos did÷jimą sek÷ maž÷janti apyvarta.

\

Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Emitentas

Pokytis tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Merko Ehitus 2.91% 67.57 8.449

Baltika 1.88% 12.16 0.652

Premia Foods 1.57% 2.43 0.840

Ekspress Grupp 1.36% 6.89 1.490

Nordecon 0.58% 6.55 1.397

Kilo iš viso 7 pozicijos

ESTIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Apyvarta, Kaina,

Pokytis tūkst., EUR

EUR

Viisnurk -1.81% 26.25 1.736

Arco Vara -1.05% 5.98 4.600

Tallinna Kaubamaja -0.84% 23.03 5.900

Tallinna Vesi -0.72% 1 163.16 7.570

Tallink Grupp -0.53% 152.92 0.756

Krito iš viso 6 pozicijos

48.29

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

2011-07-25 – AS „Kurzemes Šešių m÷nesių neaudituota

2011-07-31 CMAS“

finansin÷ ataskaita

2011-07-27

AS „Latvijas

kuăniecība“

Eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-07-27

Eilinis visuotinis akcininkų

AS „Ventspils nafta“

susirinkimas

2011-08-03 – AS „Valmieras stikla Šešių m÷nesių neaudituota

2011-08-05 šėiedra“

finansin÷ ataskaita

2011-08-10 AS „SAF Tehnika“

Dvylikos m÷nesių neaudituota

finansin÷ ataskaita

2011-08-22 –

2011-08-26

Šešių m÷nesių neaudituota

AS „Latvijas Gaze“

finansin÷ ataskaita

2011-08-22 – AS „Talsu Šešių m÷nesių neaudituota

2011-08-26 mežrūpniecība“ finansin÷ ataskaita

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Tallinna Vesi 1 163.16 7.570

Silvano Fashion Group 156.06 3.359

Tallink Grupp 152.92 0.756

Olympic Entertainment

Group 68.85 1.398

Merko Ehitus 67.57 8.449

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

1 703.03

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

Paskutin÷ diena, kada akcijos

2011-07-11 AS „Viisnurk“ prekiaujamos su teise į išmokas

(0,04 EUR)

2011-07-11

AS „Silvano

Fashion Group“

Paskutin÷ diena, kada akcijos

prekiaujamos su teise į

dividendus (0,05 EUR)

2011-07-12

Dividendų apskaitos diena (0,1

AS „Merko Ehitus“

EUR)

2011-07-14 AS „Viisnurk“

Išmokų d÷l nominalo mažinimo

apskaitos diena (0,04 EUR)

2011-07-14

AS „Silvano

Fashion Group“

Dividendų apskaitos diena (0,05

EUR)

2011-07-15

2010/2011 finansinių metų 3

AS „Tallink Grupp“

ketvirčio tarpin÷ ataskaita

Estijos akcijų rinkoje, kaip ir kitose Baltijos šalių akcijų rinkose, vyravo teigiamos tendencijos. Bendra rinkos apyvarta, palyginti su ankstesne

prekybos sesija, stipriai išaugo, o tai l÷m÷ sudaryti sandoriai AS „Tallinna Vesi“ akcijomis, kurių kaina sumenko 0,72 proc. Palankiausiai

investuotojų buvo vertinamos AS „Merko Ehitus“ akcijos, kurių kaina išaugo beveik 3 proc. ir toliau tęs÷ augimo tendencijas.

Tuo tarpu AS „Viisnurk“ akcijos jau kelintą dieną iš eil÷s buvo linkusios formuoti neigiamas tendencijas su did÷jančia prekybos apimtimi.

More magazines by this user
Similar magazines