Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 06 02

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 06 02

Rytinė Rytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga apžvalga

apžvalga

Parengė SEB bankas

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Vasara pasaulio biržose prasid÷jo itin optimistiškai – JAV indekso S&P 500 vert÷ vakar kilo beveik 3

proc. ir pasiek÷ aukščiausią septynių m÷nesių lygį.

• Prekybą biržose šiandien lems skelbiami euro zonos darbo rinkos ir JAV namų pardavimų duomenys.

• Po vakarykščio 3 proc. kilimo OMXV indekso vert÷ panaikino visą šių metų nuostolį.

• Šiandien yra paskutin÷ diena, kada pirkus Eesti Telekom akcijas yra kartu įgyjama teis÷ į bendrov÷s

mokamus dividendus.

Prekybos informacija, 06 01, 16:30 (GMT+3)

Vilniaus VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius 2,9% OMX Riga 1,9% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. LTL) 2,5 Apyvarta (mln. LVL) 0,02 Apyvarta (mln. EUR)

0,4%

0,4

Sandorių sk. 1.341 Sandorių sk. 88 Sandorių sk. 288

Pabrango 17 Pabrango 10 Pabrango 8

Atpigo 8 Atpigo 2 Atpigo 2

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

Utenos trikotažas UTR1L 0,65 51,2 Olainfarm OLF1R 0,60 9,1 Arco Vara ARC1T 0,15 15,4

Žemaitijos pienas ZMP1L 0,62 14,8 Ditton DPK1R 0,13 8,3 Trigon Property Development TPD1T 0,34 13,3

Vilkyškių pienin÷ VLP1L 1,48 14,7 Rigas autoelektr. RAR1R 0,13 8,3 Ekspress Grupp EEG1T 0,62 8,8

Alita ALT1L 0,41 13,9 SAF Tehnika SAF1R 0,45 4,7 T. Kaubamaja TKM1T 2,34 7,3

Anykščių vynas ANK1L 0,26 13,0 Baltika BLT1T 0,59 7,3

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Apranga APG1L 1,50 -3,2 Valmieras stikla VSS1R 0,32 -3,0 Norma NRM1T 2,27 -5,4

Grigišk÷s GRG1L 0,45 -2,2 Latvijas tilti LTT1R 7,90 -1,3 Eesti Telekom ETLAT 5,30 -0,9

Klaip÷dos nafta KNF1L 0,93 -2,1

Šiaulių bankas SAB1L 0,72 -1,4

KLASCO KJK1L 11,00 -1,3

Kalendorius

09-06-02 TLN Eesti Telekom (ETLAT) - paskutinė akcijų

prekybos diena su teisėmis į dividendus

Užsienio rinkos

2009 m. birželio 2 d.

Šaltinis: OMX, Bloomberg

Prekybos informacija, 06 02, 09:00 (GMT+3)

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

Pok. (%)

Baltijos šalys OMX BBGI 232,6 0,9

09-06-02 TLN Ekspress Grupp (EEG1T) - visuotinis akcininkų JAV DJIA 8721,4 2,6

susirinkimas

JAV S&P 500 5142,6 2,6

JAV NASDAQ 1828,7 3,1

09-06-03 TLN Olympic Entertainment Group (OEG1T) -

Brazilija BOVESPA 54486,3 2,4

visuotinis akcininkų susirinkimas

JK FTSE 100 4506,2 2,0

09-06-04 TLN Arco Vara (ARC1T) - visuotinins akcininkų

susirinkimas

Vokietija

Prancūzija

Lenkija

DAX

CAC 40

WIG

5142,6

3379,5

30781,6

4,1

3,1

5,0

09-06-04 TLN Viisnurk (VSN1T) - visuotinis akcininkų

Turkija

Rusija

ISE National 100

RTS

36001,7

1167,4

2,9

7,3

susirinkimas

Europa Bloomberg Eur 152,3 2,7

09-06-05 VLN Rokiškio sūris (RSU1L) - 2009 metų gegužės Europa MSCI EM Europe 384,8 6,9

mėn. ir penkių mėnesių preliminari grupės Japonija NIKKEI 225 9704,3 0,3

apyvarta

Honkongas

Kinija

HANG SENG

SHSE-SZSE300

18830,9

2884,5

-0,3

0,9

Indija BSE SENSEX 30 14767,0 -0,5

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti Šaltinis konkrečias Bloomberg

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios

informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip

atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga,

NASDAQ OMX Vilnius informaciją.Rytinė Rytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Vasara pasaulio biržose prasid÷jo itin optimistiškai. Pasirodant vis daugiau ūkio atsigavimą

pranašaujančių ženklų, sparčiais tempais kyla žaliavų, o kartu ir energetikos bendrovių akcijų kainos.

Europos biržų indeksai vakar pakilo iki aukščiausio taško nuo šių metų sausio 6-osios, o JAV indekso

S&P 500 vert÷ pirmąkart per pusantrų metų pakilo virš 200 dienų slankiojo vidurkio lygio. Technin÷s

analiz÷s požiūriu, toks kilimas rodo ilgalaik÷s akcijų kainų kitimo tendencijos pasikeitimą.

• Optimizmas biržose stiprina ne tik pasirodantys lūkesčius pateisinantys ūkio duomenys (jų nemažai

tur÷tume sulaukti ir artimiausiomis dienomis), bet ir pagaliau paaišk÷jęs General Motors bendrov÷s

likimas. Bankroto procedūrų didžiausiam JAV automobilių gamintojui organizavimas sumažinoo

abejones d÷l bendrov÷s ateities. Bankrutuojančios įmon÷s akcijos bus išbrauktos iš Dow Jones Industrial

indekso, jas pakeičiant Cisco Systems bendrov÷s akcijomis.

• Brangstant žaliavoms, itin dideliu optimizmu išsiskiria šalių, turinčių dideles jų atsargas, akcijų biržos.

Tarp pagrindinių didesnių pasaulio akcijų rinkų lyderiaujančias pozicijas neabejotinai užima Rusijos

akcijų rinka. RTS indekso vert÷ per paskutinį m÷nesį pakilo daugiau negu 30 proc., o nuo metų pradžios

padid÷jo beveik trigubai daugiau - 85 procentais. Tuo tarpu sparčiausiu akcijų kainų kilimu paskutiniu

metu išsiskiria Kipro akcijų rinka – per m÷nesį Kipro biržos indekso FTSE/CYSE 20 vert÷ pakilo beveik

50 procentų.

• Azijos biržų indeksų vert÷ šiandien kilo 1 procentu. Nesibaigiant JAV automobilių pramon÷s

problemoms, sparčiais tempais kyla Azijos šalių automobilių gamintojų akcijų kainos. Prekyba Europos

biržose šiandien prasid÷s pesimistiškiau – 9.30 val. Lietuvos laiku regiono indeksų ateities sandorių vert÷

krito apie 0,7 procento.

• Po ženklaus vakarykščio 3 proc. kilimo OMXV indekso vert÷ vakar panaikino visą šių metų nuostolį –

indekso grąža nuo metų pradžios šiuo metu sudaro 2,3 procento. Didesn÷s reakcijos Baltijos šalių

biržose pagaliau sulaukia ne tik teigiamos užsienio akcijų rinkų tendencijos, bet ir bendrovių naujienos.

Dar pra÷jusią savaitę paskelbtų įmonių veiklos rezultatų įtaka biržoje bus jaučiama ir artimiausiomis

prekybos dienomis.

• Vakar bene sparčiausiais tempais kilo ne tokių likvidžių bendrovių – Vilkyškių pienin÷s, Snaig÷s,

Žemaitijos pieno – akcijų kainos. Bent kiek geresni, nei tik÷tasi, bendrovių veiklos rezultatai stiprina

investuotojų lūkesčius ir kitų tiems patiems ūkio sektoriams priklausančių įmonių atžvilgiu. Be to,

džiugina ir did÷jantis sandorių skaičius likvidžių bendrovių akcijomis. Apyvarta biržoje netur÷tų maž÷ti

ir artimiausiu metu – šį m÷nesį pensijų fondus tur÷tų pasiekti jų dalyvių l÷šos, dalis kurių neabejotinai

bus nukreiptos investicijoms Baltijos šalių biržose.

• Šiandien yra paskutin÷ diena, kada perkant Eesti Telekom akcijas yra kartu įgyjama teis÷ į bendrov÷s

mokamus dividendus. Už 2008 m. įmon÷s akcininkams šiemet bus išmok÷ta po 0,67 eurų dividendų už

akciją. Nors Estijos įmon÷s akcijų dividendinis pajamingumas (13 proc. prieš mokesčius) yra kiek

mažesnis negu Teo LT bendrov÷s, susidom÷jimas Eesti Telekom akcijomis rinkoje nemaž÷s. Šiandien

jos akcijų kaina did÷s d÷l paskutin÷s prekybos dienos su teis÷mis į dividendus, vidutiniu laikotarpiu – d÷l

atsparios įmon÷s ūkio nuosmukiui veiklos.

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Snoras - Jūsų Tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV – AS LHV Pank, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka, UKB -

AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti Uhispank, SEB

LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

2


Rytinė ytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos

statistika, 06 01, 16:30 (GMT+3) *

12%

16%

9%

Didžiausia apyvarta

7%

28%

28%

Kiti SEB LT HNB HSA LHV UKB

15%

Didžiausi pardav÷jai**

4%

3%

78%

HSA SEB LT PRB FNS

17%

9%

Didžiausi pirk÷jai**

18%

9%

21%

26%

Kiti HNB JTR LHV FBN NDL

** Pateikiami duomenys atsižvelgiant į grynąją

pirkimo/pardavimo sandorių apyvartą

Teo LT akcijų prekybos statistika, 06 01, 16:30 (GMT+3) *

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

150000

100000

17%

50000

0

Didžiausi pirk÷jai

1,12 1,13 1,14 1,15 1,16

Vid. kaina, Lt.

LHV HNB NDL FBN

3000

2000

1000

0

Didžiausi pirk÷jai

23 23,2 23,4 23,6 23,8 24 24,2

Vid. kaina, Lt.

MPB JTR FNS SEB LV

14%

14%

10%

11%

17%

9%

Pirkimai

15%

Pirkimai

Didžiausi pardav÷jai

0

1,12 1,13 1,14

Vid. kaina, Lt.

1,15 1,16

Šaltinis Infront

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Snoras - Jūsų Tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV – AS LHV Pank, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka, UKB -

AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti Uhispank, SEB

LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

19%

26%

Kiti IVL1L PTR1L CTS1L SAN1L ZMP1L

26%

21%

Kiti TEO1L VLP1L RSU1L VBL1L RST1L

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

1500

1000

19%

500

400000

300000

200000

100000

Lifosos akcijų prekybos statistika, 06 01, 16:30 (GMT+3) *

AB SEB banko prekybos statistika, 06 01, 16:30 (GMT+3) *

0

8%

HSA PRB SEB LT

Didžiausi pardav÷jai

23 23,2 23,4 23,6 23,8 24 24,2

Vid. kaina, Lt.

UKB SEB LT ORN LHV

26%

AS LHV Pank prekybos statistika, 06 01, 16:30 (GMT+3) *

14%

8%

Pardavimai

6%

Pardavimai

6%

27%

11%

40%

Kiti TEO1L LFO1L UKB1L APG1L RSU1L

34%

SNG1L LFO1L CTS1L UKB1L SAN1L

3

More magazines by this user
Similar magazines