Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose birželio 9 d

v1.vz.lt

Prekybos Baltijos šalių akcijų rinkose birželio 9 d

PREKYBOS BALTIJOS ŠALIŲ AKCIJŲ RINKOJE

DIENOS APŽVALGA

ANALIZUOJAMI 2011-06-09 DUOMENYS

Šalis /

regionas

Indeksas per

dieną

Vert÷s pokytis

per per

savaitę metus

YTD

Baltijos šalių akcijų indeksai:

Lietuva OMXV -0.61% 0.26% 27.25% -3.92%

Latvija OMXR 0.02% 0.95% 20.06% 6.85%

Estija OMXT 0.38% -1.23% 23.09% -5.26%

Baltijos šalys OMXBBGI 0.15% -0.24% 25.59% -2.98%

Europa

DJ Euro

Stoxx 50

0.95% -0.16% 8.66% -0.53%

Vokietija DAX 1.41% 1.21% 19.63% 3.55%

UK FTSE 100 0.82% 0.14% 15.15% -0.74%

Rusija RTS 1.55% 3.07% 45.44% 9.50%

JAV NASDAQ 0.35% -3.19% 24.37% 1.21%

Kinija CSI 300 -1.89% -0.13% 6.10% -5.64%

Japonija NIKKEI 225 0.19% -0.92% 0.30% -7.45%

Daugiausiai kilo

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Rokiškio sūris 2.89% 59.72 1.564

Klaip÷dos nafta 0.94% 5.79 0.430

Lietuvos

energija 0.91% 0.08 0.557

City Service 0.52% 5.96 2.895

Vilniaus baldai 0.51% 5.97 9.850

Kilo iš viso 6 pozicijos

LIETUVOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas Pokytis Apyvarta,

tūkst., EUR

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

EUR

Utenos

trikotažas -9.33% 0.31 0.272

LITGRID -3.43% 0.56 0.478

Agrowill Group

Limarko

-2.94% 22.17 0.297

laivininkyst÷s

kompanija Lietuvos jūrų

-2.21% 0.27 0.133

laivininkyst÷ -2.00% 0.80 0.049

Krito iš viso 18 pozicijų

Pareng÷: Finansų maklerio departamentas

2011 m. birželio m÷n. 10 d.

Deimant÷ Teresien÷

El. paštas: d.teresiene@ub.lt

Tel.: +370 37 395 506

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Linas Agro Group 86.21 0.508

Invalda 77.03 2.160

Rokiškio sūris 59.72 1.564

LESTO 34.40 0.826

Agrowill Group 22.17 0.297

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

366.01

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

2011-06-10

AB „Vilkyškių

pienin÷“

Konsoliduoti pardavimai už

pra÷jusį m÷nesį

2011-06-28 AB „LESTO“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011 m. birželio m÷n. ir 6

2011-07-05 AB „Rokiškio sūris“ m÷nesių preliminari Grup÷s

apyvarta

2011-07-10

AB „Vilkyškių

pienin÷“

Konsoliduoti pardavimai už

pra÷jusį m÷nesį

2011 m. 6 m÷nesių tarpin÷

2011-07-19 TEO LT, AB konsoliduota finansin÷

atskaitomyb÷

2011-07-29

AB „Limarko laivinin- 2011 m. šešių m÷nesių

kyst÷s kompanija“ rezultatai

Baltijos šalių akcijų rinkoje vakar bendros tendencijos išliko pozityvios, nes OMXBBGI indeksas fiksavo augimą. Kiek pesimistiškai buvo

nusiteikę investuotojai Lietuvos akcijų rinkoje, kur indeksas sumenko 0,61 proc., o bendra rinkos apyvarta sumenko 25 proc. Mažas rinkos

dalyvių aktyvumas buvo juntamas tiek Latvijos, tiek Estijos rinkose.

Lietuvos akcijų rinkoje pagal sugeneruotą apyvartą lyderio pozicijos atiteko AB “Linas Agro Group” akcijoms, kurių kaina sumenko 0,59 proc., o

pastarąja pozicija buvo sudaryti 33 sandoriai. Vakar pasirod÷ pranešimas, kad AB „Linas Agro Group“ stiprina savo vardą tarptautin÷s prekybos

srityje, įsigydama 40 proc. Danijos kompanijos Rosenkrantz A/S akcijų.

AB “Invalda” akcijos ir toliau pateko tarp didžiausią apyvartą pasiekusių pozicijų, tačiau jau su 57 proc. mažesne prekybos apimtimi, palyginus

su ankstesne prekybos sesija. AB “Rokiškio sūris” akcijos vakar pasiek÷ 29 proc. apyvartos augimą, kurį lyd÷jo beveik 3 proc. akcijų rinkos

vert÷s prieaugis ir tai buvo pozicija, kuria vakar buvo prekiauta aktyviausiai, nes sudaryta daugiausiai prekybos sandorių. Teigiamas kainos

kitimo tendencijas su ryškesniu pokyčiu ir toliau tęs÷ AB “Klaip÷dos nafta” akcijos, kurių kainai pakilus beveik 1 proc., rinkos apyvarta sumenko

net 39 proc. Pastarosios pozicijos apyvartos maž÷jimas gali būti kaip signalas, kad kainos kitimo kryptis gali keistis.

Tarp daugiausiai sumenkusių akcijų didžiausią kritimą fiksavo AB “Utenos trikotažas” akcijos, kurių kaina sumenko daugiau kaip 9 proc., tačiau

tokius pokyčius sąlygojo tik vienas sandoris, tad tai netur÷tų paveikti tolimesnių kainos kitimo tendencijų. Ir toliau su gana ryškiu kritimo

pagreičiu žemyn ried÷jo AB “Agrowill Group” akcijos, kurių kaina sumenko beveik 3 proc., o apyvarta sumenko beveik 42 proc.

Prieš prasidedant prekybai pasirod÷ AB “Vilkyškių pienin÷” veiklos rezultatai. 2011 m. geguž÷s m÷nesį bendrov÷s konsoliduoti pardavimai buvo

23,7 mln. LTL (6,9 mln. EUR) arba 37 proc. didesni negu 2010 m. geguž÷s m÷nesį. Bendrov÷s pardavimai per 12 einamųjų m÷nesių (2010 m.

birželio m÷n. – 2011 m. geguž÷s m÷n.) buvo 263 mln. LTL (76,4 mln. EUR) arba 41 proc. didesni negu lyginamuoju laikotarpiu prieš metus

(2009 m. birželio m÷n. – 2010 m. geguž÷s m÷n.). Bendrov÷s pardavimai 2011 m. sausio - geguž÷s m÷n. buvo 106,2 mln. LTL (30,8 mln. EUR)

arba 22 proc. didesni negu per tą patį laikotarpį 2010 m. Bendrov÷s akcijų kaina išliko nepakitusi, buvo sudaryti 7 sandoriai.


Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Emitentas

Pokytis tūkst.,

LVL

Kaina,

LVL

Siguldas CMAS 29.14% 0.098 1.653

Ventspils nafta 1.84% 0.21 1.385

SAF Tehnika 0.95% 0.30 2.670

Grindeks 0.80% 0.75 6.301

Olainfarm 0.77% 7.25 2.62

Kilo iš viso 5 pozicijos

LATVIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Pokytis

Apyvarta, Kaina,

tūkst., LVL

Rigas kugu

LVL

būvetava

Valmieras stikla

-9.51% 0.54 0.314

škiedra -4.17% 1.16 0.713

Latvijas Balzams -4.06% 7.85 2.667

Krito iš viso 3 pozicijos

Didžiausia apyvarta,

tūkst., LVL

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Nasdaq OMX ir Bloomberg informaciją.

Kaina,

LVL

Latvijas Balzams 7.85 2.667

Olainfarm 7.25 2.620

Valmieras stikla škiedra 1.16 0.713

Grindeks 0.75 6.301

Rigas kugu būvetava 0.54 0.314

Bendra dienos apyvarta, tūkst., LVL

Latvijos akcijų rinkoje investuotojų aktyvumas maž÷jo antra diena iš eil÷s. OMXR indeksas pasiek÷ itin mažą augimo tempą, tad galima sakyti,

kad iš esm÷s liko nepakitęs.Bendra rinkos apyvarta sumenko 30 proc. Analizuojamu periodu aktyviausiai buvo prekiaujama AS „Latvijas

Balzams“ akcijomis, kuriomis buvo sudaryta 13 sandorių, o kaina sumenko daugiau kaip 4 proc. Tarp kilusių pozicijų aktyviausiai buvo

prekiaujama AS „Olainfarm“ akcijomis, kurių kaina pakilo apie 1 proc. Didžioji dalis vakar kilusių pozicijų pakeit÷ akcijų kitimo kryptį iš neigiamos

į teigiamą.

\

Daugiausiai kilo

Apyvarta,

Emitentas

Pokytis tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Harju Elekter

Olympic

3.39% 0.07 2.895

Entertainment

Group Silvano Fashion

2.12% 25.72 1.445

Group 1.56% 98.31 3.199

Premia Foods 1.20% 6.22 0.840

Viisnurk 1.16% 118.06 1.750

Kilo iš viso 7 pozicijos

ESTIJOS AKCIJŲ RINKA

Daugiausiai krito

Emitentas

Apyvarta, Kaina,

Pokytis tūkst., EUR

EUR

Tallinna Vesi -1.74% 14.54 7.320

Merko Ehitus -1.36% 15.41 7.250

Krito iš viso 2 pozicijos

18.17

2001-06-10

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

AS „Valmieras stikla

Dividendų išmok÷jimas

šėiedra“

2001-06-13 AS „Olainfarm“

Akcijomis pradedama prekiauti

be teis÷s į dividendus

2001-06-13

AS „Kurzemes

CMAS“

Akcijomis pradedama prekiauti

be teis÷s į dividendus

2001-06-15 AS „Olainfarm“ Dividendų apskaitos diena

2001-06-15

AS „Kurzemes

CMAS“

Dividendų apskaitos diena

2001-06-17

AS „Kurzemes

CMAS“

Dividendų išmok÷jimas

2001-06-20

AS „Saldus

mežrūpniecība“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

Didžiausia apyvarta,

tūkst., EUR

Kaina,

EUR

Tallink Grupp 129.50 0.709

Viisnurk 118.06 1.750

Silvano Fashion Group 98.31 3.199

Olympic Entertainment

Group 25.72 1.445

Merko Ehitus 15.41 7.250

Bendra dienos apyvarta, tūkst., EUR

Estijos akcijų rinkoje nors indeksas ir kilo, tačiau investuotojai nebuvo itin optimistiškai nusiteikę ir aktyvūs, nes bendra rinkos apyvarta sumenko

apie 30 proc. Su itin menka apyvarta didžiausią teigiamą pokytį fiksavo AS „Harju Elekter“ akcijos, kurių kaina ūgtel÷jo daugiau kaip 3 proc.

Ryškias augimo tendencijas ir toliau modeliavo AS „Olympic Entertainment Group“ ir AS „Silvano Fashion Group“ akcijos, kurių rinkos vert÷

augo po 2 proc. Pirmosios min÷tos pozicijos apyvarta ženkliai sumenko, o tuo tarpu AS „Silvano Fashion Group“ fiksavo net daugiau kaip 7

kartus didesnę prekybos apimtį, palyginti su ankstesne prekybos sesija.

Tarp daugiausiai sumenkusių pozicijų neigiamas tendencijas ir toliau tęs÷ AS „Tallinna Vesi“ akcijos, kurių kaina yra istoriškai itin jautri

dividendams ir kurių poveikio efektas yra juntamas gana ilgai.

434.09

2011-06-10

INVESTUOTOJŲ KALENDORIUS

Paskutin÷ diena, kada

AS „Premia Foods“ akcijos prekiaujamos su teise

į dividendus (0,01 EUR)

2011-06-15

Dividendų apskaitos diena

AS „Premia Foods“

(0,01 EUR)

2011-06-15

Dividendų mok÷jimas (0,8

AS „Tallinna Vesi“

EUR)

2011-06-17 AS „Arco Vara“

Neeilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas

2011-06-20

Dividendų mok÷jimas (0,01

AS „Premia Foods“

EUR)

More magazines by this user
Similar magazines