Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 06 10

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 06 10

Rytin÷ akcijų rinkų apžvalga

==Parengė SEB bankas

=

cáå~åëųų=ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=

= = =OMNN=ãK=Äáêželio 10=d.

=

• Euro palūkanos greičiausiai did÷s liepą

• Investuotojai į naujienas Vilniaus vertybinių popierių biržoje nereagavo

• „Apranga“ informavo iki 2014 metų pratęsusi frančiz÷s sutartis su ispanų bendrove „Inditex“

• Vakar „Vilkyškių pienin÷“ praneš÷, kad geguž÷s m÷nesio pardavimus

=mêÉâóÄçë=áåÑçêã~Åáà~I=MS=MV=

Vilniaus = VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius -0,6% OMX Riga 0,0% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. EUR) 0,4 Apyvarta (mln. LVL) 0,02 Apyvarta (mln. EUR)

0,4%

0,4

Sandorių sk. 352 Sandorių sk. 40 Sandorių sk. 270

Pabrango 6 Pabrango 5 Pabrango 7

Atpigo 18 Atpigo 3 Atpigo 2

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

Rokiškio sūris RSU1L 1,564 2,9 Siguldas CMAS SCM1R 1,653 29,1 Harju HAE1T 2,895 3,4

Klaip÷dos nafta KNF1L 0,430 0,9 VEF VEF1R 0,500 1,8 Olympic OEG1T 1,445 2,1

Lietuvos energija LEN1L 0,557 0,9 SAF technika SAF1R 2,670 0,9 Silvano Fashion SFGAT 3,199 1,6

City Service CTS1L 2,895 0,5 Grindeks GRD1R 6,301 0,8 Premia Foods PRF1T 0,840 1,2

Vilniaus baldai VBL1L 9,850 0,5 Olainfarm OLF1R 2,620 0,8 Viisnurk VSN1T 1,75 1,2

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Utenos trikotažas UTR1L 0,272 -9,3 Rigas kugu buvetava RKB1R 0,314 -9,5 Tallinna Vesi TVEAT 7,320 -1,7

LITGRID turtas LGD1L 0,478 -3,4 Valmieras stikla VSS1R 0,713 -4,2 Merko MKO1T 7,250 -1,4

Agrowill Group AVG1L 0,297 -2,9 Latvijas balzams BAL1R 2,667 -4,1

Limarko laiv. k. LLK1L 0,133 -2,2

Liet. jūr. laivininkyst÷ LJL1L 0,049 -2,0

====Š~äíáåáëW=ljuI=_äççãÄÉêÖ=

Kalendorius


11 06 13 VLN 2447 dienų VVP aukcionas (LTL)

11 06 15 TLN Tallinna Vesi (TVEAT) - pradedami mok÷ti

dividendai (0,8 EUR/vnt.)

11 06 20 VLN 364 dienų VVP aukcionas (LTL)

11 07 05 VLN Rokiškio sūris (RSU1L) - 2011 m. birželio

m÷n. ir 6 m÷nesių preliminari Grup÷s

apyvarta

mêÉâóÄçë=áåÑçêã~Åáà~I=MS=NM=

=

Užsienio rinkos

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

Pok. (%)

Baltijos šalys OMX BBGI 518,1 0,2

JAV DJIA 12124,4 0,6

JAV S&P 500 1289,0 0,7

JAV NASDAQ 2684,9 0,4

Brazilija BOVESPA 63468,8 0,7

JK FTSE 100 5808,9 -1,0

Vokietija DAX 7159,7 1,4

Prancūzija CAC 40 3878,7 1,1

Lenkija WIG 49378,8 -0,4

Turkija ISE National 100 63670,1 -0,6

Rusija RTS 1941,0 1,5

Europa Bloomberg Eur 190,0 0,9

Europa MSCI EM Europe 576,7 0,8

Japonija NIKKEI 225 9514,4 0,5

Honkongas HANG SENG 22315,5 -1,3

Kinija SHSE-SZSE300 2938,5 -0,5

Indija BSE SENSEX 30 18286,8 -0,5

Š~äíáåáë=_äççãÄÉêÖ=

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti

konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą

parengė remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas

neatsako už šios informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar

kitaip atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ

OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

=


Rytin÷ akcijų rinkų apžvalga

= • cáå~åëųų=ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=

= = =

=

=

• Pasaulio akcijų rinkose – kol kas trumpalaikis akcijų kainų augimas. Po šešių prekybos sesijų,

kuomet akcijos pigo, vakar JAV akcijos brango, nes atpigusios akcijos v÷l tapo patrauklios

investuotojams. Vakar JAV akcijų indeksai padid÷jo 0,3–0,7 proc., šįryt Azijos rinkose akcijų

kainos kinta nevienodai. Po vakarykščių Europos centrinio banko (ECB) užuominų, kad bankas

neketina prisid÷ti prie Graikijos gelb÷jimo, euras pigo 0,5 proc. dolerio atžvilgiu.

• Vakar ECB susirinkime euro palūkanos, kaip ir tik÷tasi, pakeistos nebuvo. Susirinkime Ž. K. Triš÷

pareišk÷, kad ECB infliaciją steb÷s „itin akylai“, o tai yra ženklas rinkoms, kad bazinių palūkanų

did÷jimo galime laukti jau ateinantį ECB susirinkimą liepą. Per spaudos konferenciją banko

vadovas buvo itin smarkai kamantin÷jamas apie Graikijos skolas. Ž. K. Tirš÷ griežtai pareišk÷, kad

centrinis bankas tiesiogiai neprisid÷s prie naujos pagalbos Graikijai. Taip pat ECB nepritaria

tokiam šalies skolų problemos sprendimui, kuris gali būti įvertintas kaip įsipareigojimų

nevykdymas („default“). Triš÷ nepritar÷ Vokietijos Finansų ministro siūlymui sutarti su

investuotojais į Graikijos obligacijas atid÷ti obligacijų išpirkimą septyneriais metais, kad suteikti

galimybę šaliai stabilizuoti finansinę būklę. Pasak ECB, tokį išpirkimo atid÷jimą centrinis bankas

prival÷s vertinti kaip įsipareigojimų nevykdymą ir nebegal÷s priimti Graikijos obligacijų kaip

užstato, skolinant komerciniams bankams.

• ECB siūlo tartis su obligacijų savininkais, kad pastarieji savanoriškai investuotų už išpirktas

obligacijas gautas l÷šas į naujas Graikijos obligacijas. Tačiau oponentai kritikuoja šį pasiūlymą

sakydami, kad tai taip pat būtų įsipareigojimų nevykdymas, nes obligacijų savininkai, bijodami

Graikijos bankroto, būtų de facto priversti pirkti naujas šalies obligacijas. D÷l nerimo, kad ECB

nebenori spręsti prasiskolinusių šalių problemų, Graikijos, Portugalijos ir Airijos kredito rizika

pasiek÷ visų laikų rekordą. Penkerių metų Graikijos kredito rizikos apsikeitimo sandoris šiuo metu

kainuoja 1507, Portugalijos – 721, o Airijos – 687 bazinius punktus.

• Šiandien įdomiausia naujiena – tikimasi sumaž÷jusios JAV importo kainos (15:30). Tačiau

daugiausia d÷mesio investuotojai skirs kalboms, kaip be ECB pagalbos Europos šalys spręs

prasiskolinusių šalių problemas.

• Ketvirtadienį prekyba Vilniaus vertybinių popierių biržoje savo apyvarta neišsiskyr÷ ir pasiek÷

pastaruoju metu įprastus 362 tūkst. eurų, o indekso vert÷ maž÷jo 0,6 proc. Didžiausiomis

apyvartomis išsiskyr÷ didesnį investuotojų susidom÷jimą jaučianti „Invalda“ (akcijos kaina

sumaž÷jo 0,46 proc., apyvarta siek÷ 77 tūkst. eurų), „Rokiškio sūris“, bei „Linas Agro“ (akcijos

kaina krito -0,59 proc., apyvarta 86 tūkst. eurų, 2 tiesioginiais sandoriais pasiekta 80 proc.

apyvartos). Bendrai prekybą būtų galima apibūdinti kaip pasyvią, investuotojai nereagavo į įmonių

naujienas ir akcijų kainų pokyčius daugiau l÷m÷ nedaugelio individualių investuotojų norai fiksuoti

pelnus ar papildyti savo portfelius atskiromis pozicijomis.

• Trečiadienį „Apranga“ informavo iki 2014 metų pratęsusi frančiz÷s sutartis su ispanų bendrove

„Inditex“, kurios 10 „Zara“, 8 „Bershka“, 8 „Pull and Bear“, 6 „Stradivarius“ prek÷s ženklų

parduotuves Baltijos šalyse yra atidariusi bendrov÷. Nors šie prekių ženklai sudaro svarbią dalį

„Aprangos“ portfelio, į šią naujieną investuotojai neatsižvelg÷ ir akcijos kaina maž÷jo 1,03 proc., o

apyvarta tesiek÷ 12,4 tūkst. eurų.

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti

konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą

parengė remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako

už šios informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip

atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga,

NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

=


• „Vilkyškių pienin÷“ praneš÷, kad geguž÷s m÷nesio pardavimai buvo 23,7 mln. litų arba 37 proc.

daugiau nei 2010 m. geguž÷s m÷nesį. Nuo metų pradžios bendrov÷s pajamos augo 22 proc. iki

106,2 mln. litų lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai. Pasak bendrov÷s vadovo G.Bertašiaus,

įmon÷ augo d÷l didesn÷s gamybos bei aukštesnio kainų lygio bei planuoja išlaikyti dabartinį pl÷tros

tempą. Bendrov÷ daugiau pajamų gavo iš eksporto rinkų, kurių dalis pardavimuose šiemet, lyginant

su atitinkamu laikotarpiu pernai augo daugiau nei 60 proc. Investuotojai į įmon÷s geguž÷s

pardavimus nereagavo, tad įmon÷s vert÷ nesikeit÷, buvo sudaryti tik 7 sandoriai už 1,9 tūkst. eurų.

• Konkurencijos tarnyba paskelb÷, kad 2008 metais pieno perdirbimo bendrovei „Rokiškio sūris“

paskirtą baudą už keitimąsi informaciją padidino du kartus iki 1,65 mln. litų. Visgi investuotojų

reakcija buvo priešinga nei reik÷jo tik÷tis ir bendrov÷s akcijų kaina kilo net 2,89 proc., o prekyba

buvo aktyvi – apyvarta siek÷ 60 tūkst. eurų.

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti

konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą

parengė remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako

už šios informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip

atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga,

NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

=

More magazines by this user
Similar magazines