Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 05 17

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 05 17

Rytin Rytin÷ Rytin akcij akcijų akcij rink rinkų rink ap apžvalga ap valga

==Parengė SEB bankas

=

cáå~åëųų=ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=

= = =OMNN=ãK=ÖÉÖìž÷s 17=d.

=

• Vakar akcijas investuotojai vertino neigiamai

=

• „Toyota Motor“ akcijos krito 12 proc., kai Moody‘s sumažino pastarosios reitingą

• Baltijos Biržose savait÷ prasid÷jo be ypatingų pokyčių

• „Apranga“ šiuos metus prad÷jo pelningai

• Šiaulių bankas planuoja uždirbti 14 mln. litų grynojo pelno

=mêÉâóÄçë=áåÑçêã~Åáà~I=MR=NS=

Vilniaus = VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius -0,7% OMX Riga -0,6% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. EUR) 0,3 Apyvarta (mln. LVL) 0,03 Apyvarta (mln. EUR)

-0,4%

0,4

Sandorių sk. 356 Sandorių sk. 54 Sandorių sk. 182

Pabrango 11 Pabrango 1 Pabrango 5

Atpigo 19 Atpigo 7 Atpigo 6

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

Vilniaus baldai VBL1L 9,700 7,8 Latvijas balzams BAL1R 2,480 7,1 Jarvevana JRV1T 0,314 7,9

Lietuvos elektrin÷ LEL1L 0,743 6,1 Olympic OEG1T 1,441 1,0

Agrowill Group AVG1L 0,307 3,4 Tallink TAL1T 0,747 0,4

Lifosa LFO1L 14,990 2,6 Premia Foods PRF1T 0,840 0,1

Limarko laiv. k. LLK1L 0,130 2,4 Merko MKO1T 8,19 0,1

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Stumbras STU1L 1,220 -14,6 Ditton DPK1R 0,231 -11,5 Baltika BLT1T 0,869 -5,5

Linas Agro LNA1L 0,506 -4,3 Latvijas tilti LTT1R 16,000 -5,9 Harju HAE1T 2,867 -2,8

Liet. jūr. laivininkyst÷ LJL1L 0,049 -3,9 Valmieras stikla VSS1R 0,751 -5,4 Silvano Fashion SFGAT 3,200 -2,4

Įmonių grup÷ Alita AGP1L 0,062 -3,1 SAF technika SAF1R 2,663 -3,2 Tallinna Vesi TVEAT 8,500 -1,7

Klaip÷dos nafta KNF1L 0,360 -2,7 Rigas kugu buvetava RKB1R 0,360 -2,4 T. Kaubamaja TKM1T 6,100 -0,8

====Š~äíáåáëW=ljuI=_äççãÄÉêÖ=

Kalendorius


11 05 23 VLN Rokiškio sūris (RSU1L) - pradedami

išmok÷ti dividendai už 2010 metus

11 05 25 RIG Nordeka (NKA1R) - 2011 m. 3 m÷nesių

neaudituota finansin÷ ataskaita

11 05 26 VLN TEO LT (TEO1L) - pradedami išmok÷ti

dividendai už 2010 metus

11 05 26 TLN Tallinna Kaubamaja (TKM1T) - 2011 m.

trijų m÷nesių rezultatai

11 05 31 VLN Invalda (IVL1L) - 2011 m. trijų m÷nesių

tarpin÷ informacija

11 05 31 VLN Rokiškio sūris (RSU1L) - 2011 m. trijų

m÷nesių Grup÷s konsoliduotos finansin÷s

ataskaitos

mêÉâóÄçë=áåÑçêã~Åáà~I=MR=NT=

=

Užsienio rinkos

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

Pok. (%)

Baltijos šalys OMX BBGI 509,2 -0,6

JAV DJIA 12548,4 -0,4

JAV S&P 500 1329,5 -0,6

JAV NASDAQ 2782,3 -1,6

Brazilija BOVESPA 62829,7 -0,6

JK FTSE 100 5923,7 0,0

Vokietija DAX 7387,5 -0,2

Prancūzija CAC 40 0,0 -0,7

Lenkija WIG 48940,2 0,5

Turkija ISE National 100 65417,9 1,3

Rusija RTS 1846,3 -1,1

Europa Bloomberg Eur 196,1 -0,1

Europa MSCI EM Europe 0,0 0,0

Japonija NIKKEI 225 0,0 0,0

Honkongas HANG SENG 22929,1 -1,4

Kinija SHSE-SZSE300 3126,3 -0,9

Indija BSE SENSEX 30 18283,1 -1,0

Š~äíáåáë=_äççãÄÉêÖ=

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti

konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą

parengė remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas

neatsako už šios informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar

kitaip atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ

OMX Riga, NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

=


Rytin÷ akcijų rinkų apžvalga

= • cáå~åëųų=ã~âäÉêáç==ëâKI=íÉäK=EU=RF=OSU=OPTN=

= = =

=

=

• Vakar pirmoje dienos pus÷je euras smuko d÷l skandalo ir kaltinimų prievartavimu TVF vadovui D.

Strausui-Kanui, kuris buvo sulaikytas sekmadienį. Investuotojai ÷m÷ nerimauti d÷l pagalbos

Portugalijai plano eigos. Tačiau antroje dienos pus÷je euras pabrango dolerio atžvilgiu, kai TVF

pareišk÷, kad organizacijos darbo tai nesutrikdys.

• Dauguma Europos akcijų vakar pigo, kadangi susirūpinimas d÷l Graikijos skolos tur÷jo didesnį

poveikį, negu lūkesčius viršiję įmonių rezultatai. Taip pat buvo masiškai parduodamos su

žaliavomis susijusių įmonių akcijos. Azijos akcijos šįryt taip pat krito d÷l reakcijos į Graikijos siekį

gauti didesn÷s finansin÷s pagalbos iš tarptautinių skolintojų bei gan÷tinai nuviliančių JAV

duomenų. „Samsung Electronics“ akcijos smuko 0,8 proc., „Toyota Motor“ akcijos krito 12 proc.,

kai Moody‘s sumažino pastarosios reitingą, Japonijos NIKKEI indeksas išliko beveik nepakitęs,

taip pat mažai kito ir Honkongo “Hang Seng“ indeksas.

• Euro zonos balandžio metin÷ infliacija (2,8 proc.) ir kovo prekybos balansas (2,8 mlrd. eurų) atitiko

lūkesčius, o investicijų srautai į JAV akcijas ir obligacijas (116 mlrd. dolerių) buvo didesni, negu

tik÷tasi, tačiau investicijos į ilgo laikotarpio investicines priemones sumaž÷jo, kadangi investuotojai

labiau linko į trumpo laikotarpio priemones. Kinija išlieka didžiausiu investuotoju į JAV

obligacijas, nepaisant sumaž÷jusių pastarosios investicijų.

• Šiandien Vokietija ir euro zona skelbs (12:00) geguž÷s m÷nesio ZEW lūkesčių indeksą. JAV

paskelbs (15:30) per balandį išduotų naujų statybos leidimų ir naujai prad÷tų statyti būstų skaičių,

kurių atitinkamai tikimasi 590 ir 569 tūkstančių. Taip pat sužinosime (16:15) JAV pramon÷s

produkcijos pokytį, kuris, manoma, sieks 0,4 proc., ir gamybos paj÷gumų panaudojimo mastą,

kuris, kaip tikimasi, bus 77,6 procento.

• Kaip jau tapo įprasta, savait÷ Baltijos biržose prasid÷jo ramiai, apyvarta buvo nedidel÷, tačiau

akcijų kainos, sekdamos pasaulin÷mis nuotaikomis, buvo linkusios kristi. Tod÷l Vilniaus biržos

indekso OMXV vert÷ sumaž÷jo 0,7 proc., o Talino OMXT – 0,4 procento. Taline apyvartos dydžiu

(160 tūkst. eurų) išsiskyr÷ 1,7 proc. kritusios „Tallina Vesi akcijos“, o pastaruoju metu smarkiai

svyravusi „Baltika“ kaina smuko net 5,5 procento. Vilniuje vienintel÷mis TEO LT akcijomis

suprekiauta daugiau kaip už 100 tūkst. eurų, o jų kainą sumaž÷jo 0,7 procento. „Agrowill Group“

kaina šoktel÷jo 3,4 proc., po to kai bendrov÷ praneš÷, kad yra pasirašyta sutartis su lenkijos finansų

tarpininku d÷l viešo bendrov÷s naujos akcijų emisijos platinimo.

• Vakar „Apranga“ praneš÷, kad per pirmą jį šių metų ketvirtį bendrov÷s grup÷ uždirbo 1,1 mln. litų

grynojo pelno, tuo tarpu pernai per tą patį laikotarpį buvo patirtas 0,65 mln. litų nuostolis.

Konsoliduotos pardavimų pajamos šiemet per pirmus 3 m÷nesius buvo 67,9 mln. litų, tai. yra 7,8

proc. didesni negu pernai. Bendrov÷s vadovas rezultatus įvertino gerai ir pažym÷jo, kad pirmąjį

ketvirtį visada vykdomi išpardavimai, o paskutinį kartą per pirmą ketvirtį buvo gauta pelno 2006 ir

2007 metais. Tuo tarpu bendrov÷s akcijų kaina biržoje, kritusi dar iki rezultatų paskelbimo,

neatgavo prarastosios vert÷s ir prekybos sesiją užbaig÷ 1,5 proc. kritimu. Gali būti, kad didesnio

pirk÷jų d÷mesio sulauksime šios dienos prekybos sesijos metu.

• Vakar vakare Šiaulių bankas praneš÷, kad per 2011 metus planuoja uždirbti 14 mln. litų grynojo

pelno. Primename, kad per pirmąjį metų ketvirtį bankas jau uždirbo 3,1 mln. litų, o banko grup÷ –

3,3 mln. litų grynojo pelno. Banko vadovyb÷, žiniasklaidoje komentuodama pranešimą, šį tikslą

įvertino kaip ambicingą, tačiau pasiekiamą, o daugiausiai pelno planuoja uždirbti iš pagrindin÷s

veiklos. 2010 metais bankas patyr÷ 24,15 mln. litų audituotų nuostolių.

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti

konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą

parengė remdamasis informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako

už šios informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip

atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga,

NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

=

More magazines by this user
Similar magazines