PASAULIO AKCIJŲ RINKŲ APŽVALGA

v1.vz.lt

PASAULIO AKCIJŲ RINKŲ APŽVALGA

PASAULIO AKCIJŲ RINKŲ APŽVALGA

2011 m. geguž÷s m÷n. 9 d. – 2011 m. geguž÷s m÷n. 15 d.

Pasaulio akcijų rinkos pra÷jusią savaitę ir toliau

buvo jautrios žaliavų kainų svyravimams. Augant

žaliavų kainoms, pozityvūs investuotojų vertinimai

buvo juntami ir akcijų rinkose, o kainoms maž÷jant,

akcijų rinkos taip pat keisdavo jud÷jimo kryptį.

Savait÷s pabaigoje optimizmą rinkoje palaik÷

Vokietijos, Prancūzijos ir Honkongo

makroekonominiai rodikliai, kurie grąžino

investuotojams tik÷jimą, kad visgi pasaulio

ekonomika atsigauna. Žinoma, tą tik÷jimą greitai

gali sugriauti naujos informacijos srautas.

Optimistin÷s nuotaikos d÷l Europos šalių,

paskelbusių apie ekonomikos augimą, kilstel÷jo ir

naftos kainą, tikint, kad regiono paklausa naftai d÷l

ger÷jančios ekonomikos išaugs. Euro zonos pirmojo

ketvirčio BVP metinis augimas pralenk÷ prognozes

ir fiksavo +2,5 proc. pokytį, o ekonomikos augimo

tempas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, siek÷ 0,8

proc. Tokiam ekonomikos postūmiui didžiausios

įtakos tur÷jo Prancūzijos ir Vokietijos BVP augimas.

Pasaulio akcijų rinkose pra÷jusią savaitę

daugiausiai sumenko Slovakijos akcijų rinkos

pagrindinis indeksas, netekęs daugiau kaip 7 proc.

rinkos vert÷s. Amerikos regione didžiausią neigiamą

pokytį fiksavo Bermudų akcijų rinkos indeksas, o

Azijoje pesimistiškiausios nuotaikos vyravo

Bangladešo akcijų rinkoje.

Žvelgiant į pra÷jusios savait÷s didžiųjų akcijų rinkų

indeksų pokyčius, akivaizdu, kad investuotojai

optimizmu nespinduliavo. Daugiausiai per savaitę

ūgtel÷jo Tailando THAI SET 50 indeksas, pakilęs

daugiau kaip 3,5 proc. Daugiau nei 3 proc. per

nagrin÷jamą periodą taip pat augo Kolumbijos ir

Kataro akcijų rinkų indeksai.

Sektoriniu pjūviu pasaulio akcijų rinkose pra÷jusią

savaitę labiausiai kilo Azijos regiono namų

apyvokos prekių sektorius (+5,33 proc.), o

daugiausiai kristi buvo linkusios Azijos regiono

žaislų/žaidimų/pom÷gių sektoriaus akcijų kainos.

EUROPA

Europos akcijų rinkos savaitę prad÷jo fiksuodamos neigiamus

pokyčius, kuriuos labiausia l÷m÷ chemijos pramon÷s ir

komunalinio sektoriaus akcijų kainų maž÷jimas. Savaitę gana

pesimistiškai prad÷jo ir bankų bei automobilių gamintojų akcijos.

Regiono bankinį sektorių dengia pesimizmo šydas, kurio

pagrindin÷ priežastis - situacija Graikijoje. Standard&Poor’s

sumažino šalies kredito reitingą d÷l vis did÷jančio nerimo,

susijusio su šalies kredito rizika. „National bank of Greece“ akcijų

kaina pirmadienį sumenko daugiau kaip 4 proc., tačiau jau kitą

dieną fiksavo beveik 7 proc. augimą. Labai tik÷tina, kad Graikijai

prireiks papildomos pagalbos, apie kurią liudija ypač išaugęs

dvejų metų notų pajamingumas, kuris siekia daugiau kaip 25 proc.

Bankų akcijos ried÷jo žemyn ne tik Graikijoje. Portugalijos

didžiausio listinguojamo banko pagal rinkos vertę akcijų kaina

savaitę prad÷jo su beveik 3 proc. kritimu. Prieš rinkos nuotaikas

neatsilaik÷ ir antro pagal dydį Ispanijos banko „Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria SA“ akcijos, netekusios daugiau kaip 3 proc.

rinkos vert÷s. Airijos banko „Bank of Ireland Plc.“ akcijos savait÷s

pradžioje neteko daugiau kaip 4 proc. rinkos kainos, o ir

maž÷jantis vartotojų pasitik÷jimo indeksas optimizmo neteikia.

Pesimizmo bangą Europos regione kiek sumažino antradienį

paskelbti kompanijų „InterContinental Hotels Group Plc.“ ir

„Deutsche Post AG“ veiklos rezultatai, kurių d÷ka ne tik pakilo

min÷tų kompanijų akcijų kainos, bet ir investuotojai įgavo daugiau

optimizmo, kad Graikijos problemos vis d÷lto negali užgožti visų

Europos rinkų, ir galbūt net n÷ra pagrindo nuvertinti kai kurių

bendrovių akcijų, kurios net neturi tiesiogin÷s sąsajos su

min÷tomis problemomis. Per savaitę paskelbti atskirų regiono

šalių infliacijos dydžiai liudija apie bendras infliacijos augimo

tendencijas visoje Europoje, kurios dažnai lenkia ir analitikų

prognozes ir neigiamai veikia rinkas.

Teigiamo impulso Europos rinkai dav÷ Vokietijos paskelbtas

prognozuojamas pirmojo ketvirčio BVP, kurio metinis augimas

siekia 5,2 proc. ir lenkia prognozes. Pastaroji žinia pad÷jo regiono

rinkoms sumažinti neigiamus pokyčius.

Pareng÷: Finansų maklerio departamentas

Deimant÷ Teresien÷ d.teresiene@ub.lt

2011 m. geguž÷s m÷n. 16 d.

Vert÷s pokytis

Regionas Indeksas

per

savaitę

per

m÷nesį

per

metus

YTD

DJ Euro Stoxx 50 -1.97% -1.88% 4.72% -2.37%

FTSE 100 (Didžioji

Britanija)

-0.85% -1.41% 9.06% 9.48%

CAC 40 (Prancūzija) -0.97% 0.32% 7.70% 2.10%

DAX (Vokietija) -1.19% 3.14% 18.42% 24.27%

Europa

IBEX 35 (Ispanija)

S&P/MIB (Italija)

-2.39%

-0.86%

-3.98%

-1.51%

3.80%

4.24%

-13.26%

-6.38%

AEX (Olandija) -1.19% -2.18% 5.05% 5.82%

OMX Stockholm 30

(Švedija)

0.75% 2.52% 15.47% 22.57%

SWISS (Šveicarija) 0.56% 3.13% -0.18% 0.27%

RTS (Rusija) -3.61% -9.51% 26.44% 29.19%

DJ Industrial Avg.

(JAV)

-0.34% 2.65% 16.81% 20.79%

S&P 500 (JAV) -0.18% 1.78% 15.58% 19.97%

Šiaur÷s /

Lotynų

Amerika

Nasdaq composite

(JAV)

S&P/TSX comp.

(Kanada)

0.03%

-1.40%

2.42%

-3.30%

18.13%

10.40%

24.65%

13.89%

Mexico Bolsa (Meksika) -0.47% -6.17% 8.36% 9.11%

Brazil Bovespa

(Brazilija)

-1.83% -4.89% -2.40% -7.80%

NIKKEI 225 (Japonija) -2.13% 0.08% -9.15% -8.51%

Azija /

Hang Seng

(Honkongas)

0.51% -3.56% 13.97% 6.42%

Ramiojo CSI 300 (Kinija) 0.21% -7.23% 8.35% -12.52%

vandenyno

regionas

S&P/ASX 200

(Australija)

-0.67% -4.06% 1.26% -3.27%

NZX ALL

(Naujoji Zelandija)

0.86% 3.00% 7.11% 3.81%

Bloomberg GCC 200 0.08% 0.45% 2.64% 11.47%

Afrika /

Vidurinieji

Rytai

FTSE/JSE AFRICA

(Pietų Afrika)

TADAWUL (Saudo

Arabija)

DSM 20 (Kataras)

0.25%

0.60%

3.07%

-1.22%

1.79%

-1.18%

13.97%

0.46%

18.62%

15.52%

9.16%

21.46%

DFM General(Jungtiniai

Arabų Emyratai)

-0.65% -0.23% -7.10% -10.88%

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Bloomberg, Reuters informaciją.


AMERIKA

JAV akcijų rinka savait÷s pradžioje buvo linkusi augti, o tam įtakos

tur÷jo žaliavų kainų augimas po itin ryškaus kritimo. Šiuo metu akcijų

rinkos ypač jautriai reaguoja į žaliavų kainas, kurios veikia ne tik

žaliavų sektoriaus bendrovių akcijų kainas, bet ir rinkas bendrai.

Kompanijos „Citigroup Inc.“ akcijų kaina po akcijų stambinimo santykiu

1:10 sumenko daugiau kaip 2 proc.

Pirmoje savait÷s pus÷je investuotojų optimizmą rinkoje palaik÷ įmonių

skelbiami veiklos rezultatai ir korekcijų sulaukusios žaliavų kainos,

tačiau jau antroje savait÷s pus÷je paskelbti makroekonominiai rodikliai

pratęs÷ trečiadienį prad÷tą formuoti kainos kritimo kryptį. Naujų

bedarbių paraiškų skaičius nors ir buvo mažesnis nei ankstesnę

savaitę, tačiau nepateisino prognozių. Tęstinių paraiškų skaičius,

palyginti su pakoreguotais pra÷jusios savait÷s duomenimis, nežymiai

išaugo, nors buvo prognozuojamas kritimas. Gamintojų kainų

indeksas ūgtel÷jo 0,8 proc., nors buvo tikimasi maž÷jimo, o tokie

pokyčiai prisideda prie pesimistinių investuotojų nuotaikų.

Mažmeniniai pardavimai, nepateisinę analitikų lūkesčių, taip pat

prisid÷jo prie rinkos indekso maž÷jimo. Metinis JAV infliacijos lygis ir

toliau auga.

Akcijų rinkoms pra÷jusią savaitę neigiamos įtakos tur÷jo ir kompanijos

„Cisco Systems Inc.“ paskelbtos pelno prognoz÷s, kurios atsiliko nuo

analitikų sp÷jimų. Antroje savait÷s pus÷je rinkos po trečiadienio

korekcijos toliau tęs÷ savait÷s pradžioje prad÷tas teigiamas

tendencijas. Žaliavų sektoriaus kompanijų „Cliffs Natural Resources

Inc.“ ir „Schlumberger Ltd.“ akcijų kainos augo daugiau kaip po 1,5

proc. Tačiau nelinkusiems prisiimti kiek didesnio rizikos lygio ko gero

dabar ne pats tinkamas metas nukreipti investicijas į žaliavų

sektoriaus kompanijų akcijas, kurių kainų kintamumas šiuo metu yra

stipriai išaugęs. Kompanijos „Symantec Corp.“ akcijų kaina po pateiktų

pajamų augimo prognozių, kurios viršijo analitikų prognozes, šoktel÷jo

daugiau kaip 5 proc. „Tyson Foods Inc.“ akcijų rinkos kaina ūgtel÷jo

beveik 5 proc. po to, kai buvo paskelbta apie akcijų supirkimą.

Brazilijos akcijų rinkoje investuotojų optimizmą palaik÷ skelbiami

įmonių veiklos rezultatai, kurie buvo geresni nei prognozuota.

Teigiamo impulso rinkai dav÷ ir kompanijų „UBS AG“ ir „Morgan

Stanley“ rekomendacijos pirkti bendrov÷s „Rossi Residencial SA“

akcijas. Analitikai gana pozityviai vertina ir kitas namų statybos ir

nekilnojamo turto kompanijas.

AZIJA

Prie neigiamų pokyčių antroje savait÷s pus÷je Azijos rinkose stipriai

prisid÷jo Japonijos kompanijų skelbiami veiklos rezultatai, kurie d÷l

įvykusios katastrofos ir augančios infliacijos Kinijoje buvo gerokai

prastesni. Nors tokios situacijos ir buvo galima tik÷tis, tačiau rinkos

greičiausiai nebuvo tinkamai įvertinusios min÷to faktoriaus, ką ir liudija

fiksuoti neigiami pokyčiai. Kompanija „Japan Steel Works Ltd.“,

paskelbusi informaciją apie prognozuojamą pelno maž÷jimą, neteko

apie 5 proc. rinkos vert÷s. Po pasigirdusių kalbų, kad bankai tur÷s

atid÷ti kreditų dengimą kompanijai „Tokyo Electric Power Co.“, žemyn

ried÷jo Japonijos bankų akcijų kainos. „Sumitomo Mitsui Financial

Group Inc.“ – Japonijos antro pagal rinkos dalį banko akcijų kaina

sumenko beveik 4 proc.

Balandžio m÷nesį Kinijos eksportas, palyginti su ankstesnių metų

rezultatais, augo daugiau nei prognozuota, o augimo tempas siek÷

29,9 proc. Tačiau importo apimtys buvo mažesn÷s nei prognoz÷ (21,8

proc.). Investuotojų nenudžiugino ir pramon÷s bei mažmeninių

pardavimų augimo tempai, kurie buvo mažesni nei prognozuota.

Šalies infliacijos lygis, nepaisant vykdomos gana griežtos monetarin÷s

politikos, ir toliau išlaiko kilimo tendencijas. Pastaroji situacija veikia

ne tik šalies ekonomiką ir akcijų rinką, tačiau stipriai neigiamai veikia

visą Azijos regioną. Iš dalies būtų galima teigti, kad dabartinius

svyravimus finansų rinkose diktuoja žaliavų kainos ir infliacijos

pokyčiai bei vykdoma monetarin÷ politika Kinijoje.

Pietų Kor÷jos akcijų rinka, geguž÷s m÷nesio pradžioje pasiekusi

nereg÷tų aukštumų, pakeit÷ kryptį, ir dabar KRX100 indeksas linkęs

maž÷ti. Nedarbas šalyje balandžio m÷nesį sumaž÷jo iki 3,6 proc., kai

prognoz÷ buvo 3,8 proc. Tai gana pozityvus ženklas, kuris gali

prisid÷ti prie akcijų rinkos kritimo tempo maž÷jimo. Šalies centrinis

bankas netik÷tai paliko galioti ankstesnio lygio bazines palūkanas,

kurios siekia 3 proc., nors buvo prognozuojamas palūkanų didinimas

iki 3,25 proc.

Honkongo pirmojo ketvirčio BVP, palyginti su ankstesniu ketvirčiu,

išaugo 2,8 proc., kai prognoz÷ buvo 1,8 proc. Metinis pirmojo ketvirčio

augimas siekia 7,2 proc., ir 1,7 procentiniais punktais viršijo

prognozes. Min÷ta informacija tur÷jo teigiamo poveikio šalies akcijų

rinkai.

Ši Apžvalga n÷ra pasiūlymas, kvietimas ar rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Ji yra informacinio pobūdžio, tod÷l negali būti jokio sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.

AB Ūkio bankas neprisiima atsakomyb÷s už nuostolius, patirtus naudojantis šia Apžvalga taip pat d÷l išorinių šaltinių pateikiamos informacijos teisingumo. Apžvalga skirta jums, tod÷l nei ji, nei

jos dalys negali būti kopijuojamos, dauginamos, perspausdinamos ar teikiamos naudotis tretiesiems asmenims. Apžvalga parengta pagal Bloomberg, Reuters informaciją.

More magazines by this user
Similar magazines