Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 04 23

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 04 23

Rytin÷ akcijų rinkų apžvalga

Parengė SEB bankas

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Aiškesnių tendencijų paieška – taip būtų galima pavadinti jau besibaigiančią savaitę pasaulio akcijų

rinkose.

• Lietuvos dujų akcininkai nusprend÷ dalį pelno paskirti dividendams išmok÷ti, vienai akcijai teks 0,096 Lt

(iki mokesčių).

• Šiandien d÷l eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų nuo 11:00 val. bus stabdoma prekyba Pieno

žvaigždžių akcijomis, o nuo 12:00 val. – Klaip÷dos naftos akcijomis.

Prekybos informacija, 04 22, 16:30 (GMT+3)

Vilniaus VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius -1,0% OMX Riga -2,4% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. LTL) 0,5 Apyvarta (mln. LVL) 0,06 Apyvarta (mln. EUR)

-0,1%

0,3

Sandorių sk. 284 Sandorių sk. 46 Sandorių sk. 187

Pabrango 5 Pabrango 2 Pabrango 3

Atpigo 14 Atpigo 5 Atpigo 6

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

Invalda IVL1L 1,41 7,6 Olainfarm OLF1R 0,34 9,7 T. Kaubamaja TKM1T 1,85 5,7

Šiaulių bankas SAB1L 0,72 2,9 Olympic OEG1T 0,46 4,5

Liet. jūr. laivininkyst÷ LJL1L 0,39 2,6 Eesti Telekom ETLAT 4,79 0,4

PST PTR1L 1,63 0,6

KLASCO KJK1L 12,07 0,6

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Pieno žvaigžd÷s PZV1L 1,90 -7,8 Riga Shipyard RKB1R 0,18 -10,0 Trigon Property Development TPD1T 0,27 -10,0

Alita ALT1L 0,29 -6,5 LASCO LSC1R 0,43 -4,4 Arco Vara ARC1T 0,10 -9,1

Snaig÷ SNG1L 0,19 -5,0 Latvijas Gaze GZE1R 3,62 -3,2 Harju HAE1T 0,90 -6,2

Apranga APG1L 1,56 -4,3 Grindeks GRD1R 2,18 -2,7 Baltika BLT1T 0,58 -4,9

Snoro bankas SRS1L 0,54 -3,6 Ventspils nafta VNF1R 0,66 -1,5 Tallink TAL1T 0,32 -3,0

Kalendorius

09 04 23 VVPB Klaipėdos nafta (KNF1L) - eilinis akcininkų

susirinkimas

09 04 23 VVPB Pieno žaigždės (PZV1L) - visuotinis akcininkų

susirinkimas

09 04 24 VVPB Eesti Telekom (ETLAT) - 2009 metų pirmo

ketvirčio veiklos rezultatai

09 04 24 VVPB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KJK1L) -

eilinis visuotinins akcininkų susirinkimas

09 04 24 VVPB Sanitas (SAN1L) - visuotinis akcininkų

susirinkimas

09 04 24 VVPB Pieno žvaigždės (PZV1L): 2009 metų trijų

mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

09 04 24 VVPB Rokiškio sūris (RSU1L) - visuotinis akcininkų

susirinkimas

09 04 24 VVPB Anykščių vynas (ANK1L) - visuotinis

akcininkų susirinkimas

Užsienio rinkos

2009 m. balandžio 23 d.

Šaltinis: OMX, Bloomberg

Prekybos informacija, 04 23, 09:00 (GMT+3)

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

Baltijos šalys OMX BBGI 206,0 -1,0

JAV DJIA 7969,6 1,6

JAV S&P 500 4501,6 2,1

JAV NASDAQ 1643,9 2,2

Brazilija BOVESPA 44433,2 0,0

JK FTSE 100 3987,5 -0,1

Vokietija DAX 4501,6 0,3

Prancūzija CAC 40 2973,9 0,2

Lenkija WIG 26834,0 0,5

Turkija ISE National 100 28678,6 0,5

Rusija RTS 775,2 -3,1

Europa Bloomberg Eur 135,7 0,3

Europa MSCI EM Europe 266,7 -0,5

Japonija NIKKEI 225 8727,3 0,2

Honkongas HANG SENG 15266,7 -0,1

Kinija SHSE-SZSE300 2609,5 -2,5

Indija BSE SENSEX 30 10903,5 0,0

Šaltinis Bloomberg

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios

informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip

atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga,

NASDAQ OMX Vilnius informaciją.

Pok. (%)Rytin÷ akcijų rinkų apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Aiškesnių tendencijų paieška – taip būtų galima pavadinti jau besibaigiančią savaitę pasaulio akcijų

rinkose. Akcijų pirk÷jai lyg ir bando indeksų reikšmes kelti į viršų, tačiau pardav÷jai toli gražu neketina

užleisti savo pozicijų. D÷l tos priežasties jau kelinta diena iš eil÷s akcijų kainų kreiv÷s ne po vieną kartą

perkerta nulinio augimo ribą. Kita vertus, tokia neaiškumo situacija yra suprantama – po įspūdingo JAV

rinkos penkių savaičių kilimo, kuris sudar÷ beveik 25 proc., rinkos dalyviai atsidūr÷ aklaviet÷je: kol kas

niekas užtikrintai negali pasakyti, ar panašus kilimas tęsis ir toliau, ar tiesiog sulauksime tik÷tinos akcijų

kainų korekcijos.

• Vakar iš konteksto iškrito vienas didžiausių JAV bankų Morgan Stanley. Iki tol didieji šalies bankai

skelb÷ kiek geresnius nei tik÷tasi ketvirtinius veiklos rezultatus, tačiau būtent šiam bankui to nepavyko

antrą ketvirtį iš eil÷s. Tai, be abejo, pakurst÷ investuotojų nepasitik÷jimą bankų sektoriumi ir visa šalies

ekonomika. Tačiau tokia situacija kartojasi jaune pirmą kartą, tod÷l rinkos dalyviai į tai reaguoja

pakankamai ramiai.

• Teigiamų lūkesčių į rinką įneš÷ technologijų kompanijų veiklos rezultatai. Visų pirma, Apple bendrov÷

paskelb÷ gerokai geresnius nei tik÷tasi ketvirtinius veiklos rezultatus, kurie itin teigiamai buvo įtakoti

gerų iPhone telefonų pardavimų. Panašiu pavyzdžiu pasek÷ ir elektroninius aukcionus organizuojanti

EBay kompanija. Bendri veiklos rezultatai yra kiek sumaž÷ję, tačiau jie vis tiek geresni nei tik÷josi

didžioji dauguma rinkos dalyvių.

• Vakar JAV rinkai prekybos sesiją baigus neigiamais indeksų verčių pokyčiais, panašiomis nuotaikomis

prasid÷s ir rytin÷ prekyba Vakarų Europos rinkose. Šio regiono akcijų vert÷s vidutiniškai tur÷tų smukti

0,4-0,5 proc.

• Baltijos šalių biržose vakar buvo štilius – Vilniuje apyvarta vos persirito per pusę milijono litų, tuo tarpu

Taline buvo šiek tiek virš 300 tūkst. eurų. Pasidžiaugti galime nebent tuo, kad iš 23 prekiautų akcijų kilo

17, kas kilstel÷jo OMXV indeksą 0,85 proc.

• Pastarųjų dienų pasyvumą didžiąja dalimi lemia atsitraukę užsienio investuotojai, kas savaime sumažino

ir vietos trumpalaikių investuotojų aktyvumą. Tačiau pozityvu yra tai, kad pastarųjų savaičių srautas iš

užsienio daugiausiai buvo į pardavimo pusę, o jam nusilpus akcijų kainos, kad ir su mažomis

apyvartomis, pradeda stiebtis į viršų.

• Vakar prekyba nevyko Lietuvos dujų ir Snaig÷s akcijomis d÷l vykusių eilinių visuotinių akcininkų

susirinkimų, šiandien ji jau atnaujinta. Lietuvos dujų akcininkai nusprend÷ dalį pelno paskirti

dividendams išmok÷ti, vienai akcijai teks 0,096 Lt (iki mokesčių). Paskutin÷ diena, kada galima įsigyti

šių akcijų ir dar gauti dividendus yra geguž÷s 4 d.

• Šiandien d÷l eilinių visuotinių akcininkų susirinkimų nuo 11:00 val. bus stabdoma prekyba Pieno

žvaigždžių akcijomis, o nuo 12:00 val. – Klaip÷dos naftos akcijomis. Abiejų bendrovių akcininkams

pateikti pasiūlymai balsuoti d÷l dividendų išmok÷jimo, atitinkamai po 0,1125 Lt. ir 0,04 Lt. vienai

akcijai.

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Jūsų tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV - AS Lohmus, Haavel&Viisemann, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex

banka, UKB - AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti

Uhispank, SEB LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SGS – SG finansai, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

2Rytin÷ akcijų rinkų apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos

statistika, 04 22, 16:30 (GMT+3) *

14%

13%

Didžiausia apyvarta

18%

8%

22%

25%

Kiti SEB LT HNB JTR UKB LHV

15%

18%

14%

Didžiausi pardav÷jai**

4% 1%

32%

34%

Kiti HNB FNS NDL LHV HSA

14%

Didžiausi pirk÷jai**

5% 4%

27%

32%

Kiti UKB JTR ORN SEB EE SEB LT

** Pateikiami duomenys atsižvelgiant į grynąją

pirkimo/pardavimo sandorių apyvartą

Aprangos akcijų prekybos statistika, 04 22, 16:30 (GMT+3) *

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

10000

8000

6000

4000

2000

0

40000

30000

20000

10000

16%

Didžiausi pirk÷jai

1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68

Vid. kaina, Lt.

TRA SEB LT ORN UKB HNB

0

Didžiausi pirk÷jai

1,25 1,27 1,29 1,31 1,33

Vid. kaina, Lt.

SEB LT UKB ORN HSA SEB EE

24%

13%

37%

7%

Pirkimai

Pirkimai

Didžiausi pardav÷jai

Šaltinis Infront

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Jūsų tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV - AS Lohmus, Haavel&Viisemann, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex

banka, UKB - AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti

Uhispank, SEB LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SGS – SG finansai, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

1% 1%

27%

9%

38%

Kiti SRS1L RST1L APG1L GRG1L

28%

Kiti APG1L SRS1L LJL1L ALT1L STU1L

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

16000

12000

Teo LT akcijų prekybos statistika, 04 22, 16:30 (GMT+3) *

8000

4000

0

80000

60000

40000

20000

AB SEB banko prekybos statistika, 04 22, 16:30 (GMT+3) *

0

1,54 1,56 1,58 1,60 1,62

Vid. kaina, Lt.

HSA FNS JTR FBN

Didžiausi pardav÷jai

1,25 1,27 1,29 1,31 1,33

Vid. kaina, Lt.

2%

2%

10%

6%

JTR HNB NDL

15%

30%

AB Swedbank prekybos statistika, 04 22, 16:30 (GMT+3) *

6%

5%

Pardavimai

Pardavimai

2%

3%

78%

41%

Kiti LJL1L SRS1L PZV1L AVG1L UKB1L

Kiti TEO1L ZMP1L LFO1L KJK1L PTR1L

3

More magazines by this user
Similar magazines