Rytinė akcijų rinkų apžvalga

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga


Rytin÷ akcijų rinkų apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Prasid÷jus paskutinei sausio savaitei pasaulio biržose stipr÷ja optimizmas. Penkias iš eil÷s dienas smukus

akcijų kainoms Europoje, vakar pagrindinių regiono indeksų vert÷ kilo net 3-4 proc. Vakarų Europoje

sparčiausiais tempais kilo finansų bendrovių akcijų kainos. Teigiami investuotojų lūkesčiai sustipr÷jo po

Jungtin÷s Karalyst÷s Barclays banko paskelbtų naujienų – buvo pranešta, kad nepaisant 8 mlrd. svarų

nurašymų, bankui neprireiks pritraukti papildomo kapitalo. Po šių žinių Londono FTSE 100 indekso

vert÷ šoktel÷jo net 3,9 procento. Optimizmą regiono biržose palaik÷ ir d÷l kilstel÷jusių naftos kainų

sustipr÷ję investuotojų lūkesčiai energetikos bendrovių atžvilgiu. Neslopstant d÷mesiui finansų

bendrovių naujienoms, vakar nebuvo sureaguota ir į paskelbtas prastas pasaulio ekonomikos augimo

prognozes. Tarptautinio valiutos fondo duomenimis, 2009 m. pasaulio ūkio augimas tesudarys 0,5 proc.

ir bus daugiau negu keturis kartus mažesnis, negu prognozuota anksčiau.

• JAV akcijų rinkose vakar taip pat vyravo pozityvios nuotaikos. Be teigiamų žinių iš Europos, akcijų

kainų kilimą už Atlanto l÷m÷ pranešimai apie bendrovių susijungimus šalies farmacijos sektoriuje.

Naujienos apie konsolidaciją nustelb÷ pranešimus apie didžiausio pasaulio vaistų gamintojo Pfizer

ketinimus atleisti 15 proc. darbuotojų. Be to, rinkos dalyvius netik÷tai nustebino ir JAV

makroekonomikos duomenys. Namų pardavimai šalyje pra÷jusį m÷nesį, palyginti su 2008-ųjų lapkričiu,

išaugo 6,5 procento. Sustipr÷jus lūkesčiams d÷l pirmųjų šalies nekilnojamojo turto rinkos stabilizacijos

ženklų, JAV akcijų indeksų vert÷ vakar kilstel÷jo 0,5-0,8 procento. Bendrovių naujienos ir toliau sulauks

nemenko investuotojų susidom÷jimo, tačiau bene didžiausias rinkos dalyvių d÷mesys artimiausiu metu

koncentruosis ties jau šiandien prasidedančiu FED susirinkimu ir jo rezultatais.

• Pasirodžius pranešimams apie papildomą Japonijos ir Australijos valdžios institucijų paramą finansų

bendrov÷ms, Japonijos akcijų indekso Nikkei 225 vert÷ šiandien šoktel÷jo net 4,9 procento. Be to, po

netik÷tai gerų JAV makroekonomikos naujienų dideliu kilimu išsiskyr÷ Japonijos automobilių

gamintojų, savo produkciją eksportuojančių į JAV, akcijų kainos. Prekyba ateities sandoriais rodo, kad

optimizmas nebl÷s ir Vakarų Europos biržose – jų indeksų vert÷ dienos pradžioje kils apie 0,5 procento.

• Prasidedant savaitei prekyba Baltijos šalių biržose neišsiskiria dideliu investuotojų aktyvumu. Talino

vertybinių popierių biržoje vakar buvo sudaryti tik 84 sandoriai, o biržos apyvarta buvo tik kiek didesn÷

negu 63 tūkst. eurų. Vyraujant daugiau laukimo nuotaikoms, į kilusius Europos akcijų indeksus buvo

sureaguota tik Vilniaus vertybinių popierių biržoje – OMXV indekso vert÷ padid÷jo 1,1 procento.

Rinkoje vakar v÷l sparčiais tempais kilo bankų akcijų kainos. Jų vert÷, nerimstant dideliems nuotaikų

pokyčiams biržoje, jau artimiausiomis dienomis bus linkusi maž÷ti.

• Svarbiausių bendrovių pranešimų srautas investuotojus Baltijos šalių biržose pasieks tik kitą m÷nesį. Vis

d÷lto artimiausiomis dienomis rinkos dalyviai neabejotinai lauks žinių, susijusių su Agrowill Group

galimu susijungimu su kita bendrove. D÷l šių vakar pasirodžiusių naujienų biržoje buvo sustabdyta

prekyba Agrowill Group akcijomis. Be to, didesnio rinkos dalyvių d÷mesio šiomis dienomis sulauks ir

bendrov÷ Apranga, rytoj skelbianti 2009-ųjų veiklos prognozes. Vakar kiek mažesne nei įprasta apyvarta

išsiskyrusios šios bendrov÷s akcijos jau šiandien ir rytoj tur÷tų sulaukti didesnio investuotojų

susidom÷jimo.

• Vakar baig÷si bendrov÷s Pieno žvaigžd÷s oficialus siūlymas supirkti 800 tūkst. bendrov÷s akcijų. Kaip ir

planuota, bendrov÷ supirko 1,47 proc. savų akcijų po 2,5 lito. Po vakarykščio Pieno žvaigždžių akcijų

kainos kilimo (bendrov÷s akcijų vert÷ padid÷jo beveik 5 proc. iki 2,54 lito), jau artimiausiu metu rinkoje

bendrov÷s akcijų kaina bus linkusi kristi.

*Šis dokumentas ar atskira jo dalis n÷ra kvietimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti valiutą ar vertybinius popierius ir negali

būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi. Šis dokumentas yra pateiktas išskirtinai Jūsų d÷mesiui ir negali būti

kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas ar duodamas naudotis trečiajam asmeniui (įskaitant ir atskiras dokumento

dalis). Leidinys parengtas pagal Bloomberg, BNS, VVPB, RVPB ir TVPB informaciją.

2

More magazines by this user
Similar magazines