Savaitinis finansų rinkų komentaras

v1.vz.lt

Savaitinis finansų rinkų komentaras

SAVAITINĖ FINANSŲ RINKŲ APŽVALGA

2010 m. rugpjūčio 30 d.

S&P 500 indeksas per savaitę nukrito dar 0,66 % – indeksui tai jau trečia iš eil÷s neigiama savait÷.

Penktadienį indeksas gana smarkiai atšoko, taip sumažindamas nuosmukį ir patvirtindamas labai

stiprų pirk÷jų pasipriešinimą ties 1040 punktų. Visi slankieji vidurkiai, įskaitant 100 dienų slankųjį

vidurkį yra žemiau 200 dienų vidurkio. Tai rodo ypač neigiamą rinkos sentimentą, susiformavusį d÷l

baimių, kad JAV ekonomika, pra÷jus vos metams po paskutin÷s recesijos, nusitęsusios per keturis

ketvirčius, netrukus gali v÷l susitraukti. Penktadienį rinkoas apyvarta buvo normali, o optimizmo

pliūpsnį iš esm÷s suk÷l÷ geresnis nei tik÷tasi antrasis JAV BVP įvertis: 1,6 % vietoje 1,4 %. Reikia

pasteb÷ti, kad šis naujas įvertis yra net 0,8 procentinių punktų mažesnis už pirmąjį įvertį (2,4 %),

skelbtą prieš m÷nesį. Bendrovių pajamos antrąjį ketvirtį išaugo $72,7 mlrd. palyginti su $148,4 mlrd.

prieaugiu pirmąjį ketvirtį. Tačiau grynieji pinigų srautai, kuriuos bendrov÷s gali panaudoti investicijoms

antrąjį ketvirtį išaugo $53,7 mlrd. palyginti su $33,3 mlrd. prieaugiu pirmąjį ketvirtį. Recesijos

scenarijus kol kas neatrodo labai tik÷tinas, daug baim÷s investuotojams sukelia akcijų rinkos

svyravimai į neigiamą pusę. Ekonomikos ciklas nepriklauso vien tik nuo akcijų. Dabartinis vert÷s

nuolydis gali būti pernelyg stipri reakcija į baimę. O baim÷ visada stipresn÷ už godumą. Vis d÷lto, kai

iš technin÷s pus÷s S&P 500 indeksas atrodo tikrai silpnai, paprastai atgyja pirk÷jai, o pardav÷jai ima

uždarin÷ti savo pozicijas (t. y. atpirkin÷ti). Tod÷l apsivertimas į priešingą pusę atrodo tik÷tinas.

JAV dolerio indeksas per savaitę smuktel÷jo 0,16 %. Per savaitę indeksas nesugeb÷jo pramušti 50

dienų slankaus vidurkio, tai šiek tiek sulaiko nuo teigiamų vertinimų. RSI rodiklis išlieka virš 50, MACD

indikatorius kirto nulinę ašį iš apačios – kas paprastai yra signalas pirkti. Toks pats signalas paskutinį

kartą buvo gautas 2009 m. gruodį (žr. 2 pav.), po ko indeksas pakilo daugiau nei 15 %. Atvirkščias

signalas – parduoti – buvo gautas birželio pabaigoje, dar prieš indeksui kertant 50 dienų vidurkį. Ar

pasitvirtins MACD indikatoriaus generuotas signalas ir šį kartą, parodys laikas.

1 pav.: S&P 500 akcijų indeksas 2 pav.: JAV dolerio indeksas

Žaliavų kainų indeksas per savaitę pakilo tik 0,10 %, tačiau sugeb÷jo išlikti virš 50 dienų vidurkio. Kol

kas trumpalaik÷ tendencija į viršų išlieka nesulaužyta, nes pra÷jusią savaitę suformuotas dugnas yra

aukštesnis už pra÷jusį. Taigi, naujas palaikymo lygis yra 261,8 punkto, o esminis pasipriešinimas

išlieka labai aukštai: ties 279 punktais. Nafta per savaitę pakilo 1,83 % iki 75,17$, auksas l÷tai, bet

užtikrintai, art÷ja prie visų laikų maksimumo. Vis d÷lto, jei auksas nesugeb÷s trečią kartą per metus

pakilti į dar aukštesnį lygį, investuotojai tur÷tų prad÷ti kvestionuoti visą su auksu susijusią mitologiją.

UAB FMĮ „Orion Securities“ A. Tum÷no g. 4, B korp., LT-01109, Vilnius tel.: (8 5) 231 38 41


NASDAQ OMX Vilnius per savaitę pasikoregavo 0,36 %. Pra÷jusią savaitę skelbti pusmečio veiklos

rezultatai buvo įvairūs: Lietuvos dujos, Klaip÷dos nafta, Klaip÷dos baldai, Grigišk÷s ir Sanitas

paskelb÷ apie išaugusį, palyginti su 2009 m. pirmuoju pusmečiu, pelną, RST sumažino nuostolį.

Stumbro pelnas sumaž÷jo d÷l išaugusios šeš÷lin÷s stipriojo alkoholio rinkos. Limarko laivininkyst÷s

kompanija ir Pieno žvaigžd÷s pirmąjį pusmetį patyr÷ nuostolį. Lietuvos bendrovių akcijų birža išlieka

optimistiškesn÷ nei daugelis užsienio biržų.

OMX Vilnius

Rgp Rgs Spl Lap Grd Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie

3 pav.: Žaliavų kainų indeksas 4 pav.: NASDAQ OMX Vilnius

Savaitiniai akcijų indeksų, žaliavų ateities sandorių ir valiutų kursų pokyčiai

Akcijų indeksai, EUR-USD pora savait÷s pok., % Žaliavos savait÷s pok., %

S&P 500 -0,66 WTI Naftos ateities sand. (Oct10) 1,83

Dow Jones Industrial Average -0,62 Gamtinių dujų ateities sand. (Oct10) -10,44

Nasdaq Composite Index -1,20 Aukso 100 oz. ateities sand. (Dec10) 0,74

FTSE 100 0,12 Sidabro ateities sandoris (Dec10) 5,73

DAX -0,90 LME Nikelio ateities sand.(Oct10) -2,33

CAC 40 -0,53 Aliuminio ateities sandoris (Oct10) 0,80

RTS Index $ -0,25 Vario ateities sandoris (Oct10) 2,26

OMX Vilnius -0,36 Kukurūzų ateities sandoris (Dec10) -0,06

OMX Tallinnn 0,37 Kviečių grūdų ateities sandoris (Dec10) -2,39

OMX Riga -3,19 Sojų pupelių ateities sandoris (Nov10) 2,19

EUR-USD kursas 0,40 Ryžių ateities sandoris (Nov10) 2,77

UAB FMĮ „Orion Securities“ A. Tum÷no g. 4, B korp., LT-01109, Vilnius tel.: (8 5) 231 38 41

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250


Grafikuose naudojami indikatoriai

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – indikatorių sudaro dvi kreiv÷s, svyruojančios

aplink nulį. MACD kreiv÷ (grafikuose tai juoda linija) – tai dviejų nevienodo periodo eksponentinių

slankiųjų vidurkių skirtumas. Signalin÷ kreiv÷ (grafikuose – raudona) – tai suglodinta MACD kreiv÷.

Pirkimo (pardavimo) signalai generuojami signalo kreivei kertant MACD kreivę. Patikimesni signalai

gaunami tada, kai kreiv÷s yra labiau nutolusios nuo nulio. Taip pat jei šio indikatoriaus kreivių

tendencija yra priešinga nei kainos tendencija (t.y. stebima jų divergencija), sakoma, kad kainos

tendencija išsikvepia ir did÷ja jos apsivertimo tikimyb÷.

RSI (Relative Strength Index) – indeksas rodo ar rinkoje vyrauja pirk÷jai, ar pardav÷jai. Jo konstrukcija

remiasi dieninių teigiamų ir neigiamų grąžų per pasirinktą dienų skaičių santykiu, tod÷l jo svyravimo

ribos – nuo 0 iki 100 proc. Akcija (šiuo atveju – visa rinka) yra laikoma perpirkta, jei RSI linija atsiduria

virš 70 proc., ir perparduota, jei RSI užsifiksuoja žemiau 30 proc. Pirkimo ir pardavimo signalai

generuojami kreivei kertant 30, 50 ir 70 proc. ribas.

Svarbi informacija

Ši apžvalga yra informacinio pobūdžio, tai n÷ra pasiūlymas įsigyti ar perleisti apžvalgoje nurodytas

finansines priemones. Apžvalga negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, tod÷l joje

pateikta informacija ar jos dalis negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindu. UAB FMĮ „Orion

Securities“ šią apžvalgą pareng÷ remdamasi informacija, gauta iš patikimų, tačiau paties Tarpininko

nepatikrintų šaltinių, kaip Bloomberg, StockCharts, BespokeInvest, ForexFactory, NasdaqOMXBaltic ir

kt. Tarpininkas neatsako už šios informacijos tikslumą ar išsamumą.

Ši apžvalga yra pateikta išskirtinai Jūsų d÷mesiui ir negali būti kopijuojama, dauginama, cituojama,

perspausdinama ar kitaip atgaminama be Tarpininko sutikimo.

UAB FMĮ „Orion Securities“ A. Tum÷no g. 4, B korp., LT-01109, Vilnius tel.: (8 5) 231 38 41

More magazines by this user
Similar magazines