Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 06 09

v1.vz.lt

Rytinė akcijų rinkų apžvalga, 06 09

Rytinė Rytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga apžvalga

apžvalga

Parengė SEB bankas

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Po pra÷jusios savait÷s kilimo pasaulio biržose sustipr÷jo korekcin÷s nuotaikos.

• Didesnių pokyčių akcijų rinkose sulauksime įpus÷jus savaitei – ketvirtadienį bus skelbiami JAV

mažmenin÷s prekybos ir darbo rinkos duomenys.

• Besitraukianti iš biržos Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija akcijas ketina supirkti po 13 litų.

• Vilniaus biržoje šiomis dienomis vyraus ramesn÷s nuotaikos – daug svarbių bendrovių naujienų

nesulauksime.

Prekybos informacija, 06 08, 16:30 (GMT+3)

Vilniaus VP birža Rygos VP birža Talino VP birža

OMX Vilnius 0,0% OMX Riga 0,1% OMX Tallinn

Apyvarta (mln. LTL) 2,6 Apyvarta (mln. LVL) 0,17 Apyvarta (mln. EUR)

0,6%

0,2

Sandorių sk. 895 Sandorių sk. 46 Sandorių sk. 192

Pabrango 7 Pabrango 4 Pabrango 3

Atpigo 16 Atpigo 4 Atpigo 5

Daugiausia kilo Simb. Pask. k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausia kilo Simb. Pask.k. Pok. (%)

KLASCO KJK1L 12,53 15,0 Rigas autoelektr. RAR1R 0,14 7,7 Eesti Telekom ETLAT 4,51 2,5

Vilniaus degtin÷ VDG1L 1,05 12,9 Latvijas tilti LTT1R 7,77 3,9 Tallinna Vesi TVEAT 8,50 1,2

Vilniaus baldai VBL1L 9,88 4,0 Latvijas Gaze GZE1R 4,05 1,3 T. Kaubamaja TKM1T 2,23 0,5

Pieno žvaigžd÷s PZV1L 2,55 2,8

Lietuvos dujos LDJ1L 1,32 2,3

Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%) Daugiausiai krito Simb. Pask.k. Pok. (%)

Grigišk÷s GRG1L 0,45 -8,2 Farmaceitiska fabr FRM1R 0,72 -14,3 Arco Vara ARC1T 0,14 -6,7

Snaig÷ SNG1L 0,58 -7,9 Olainfarm OLF1R 0,50 -9,1 Trigon Property Development TPD1T 0,30 -6,3

Vilkyškių pienin÷ VLP1L 1,41 -7,8 SAF Tehnika SAF1R 0,45 -8,2 Tallink TAL1T 0,35 -2,8

VST VST1L 255,00 -7,3 Grindeks GRD1R 2,78 -4,1 Harju HAE1T 1,23 -2,4

Rokiškio sūris RSU1L 2,02 -6,0 Ekspress Grupp EEG1T 0,57 -1,7

Kalendorius

09-06-09 VLN Nordeka (NKA1R) - visuotinis akcininkų

susirinkimas

09-06-11 VLN Nordecon International (NCN1T) - dividendų

išmokėjimas (0,06 eurų už akciją)

09-06-12 VLN Tallina Vessi (TVEAT) - dividendų

išmokėjimas (0,73 eurų už akciją)

09-06-12 VLN Merko Ehitus (MRK1T) - paskutinė akcijų

prekybos diena, kurią suteikiama teisė į

dividendus

09-06-15 VLN Apranga (APG1L) - informacija apie obligacijų

išpirkimą

Užsienio rinkos

2009 m. birželio 9 d.

Šaltinis: OMX, Bloomberg

Prekybos informacija, 06 09, 09:00 (GMT+3)

Valst. / Reg. Indeksas Vert÷

Pok. (%)

Baltijos šalys OMX BBGI 231,0 -0,5

JAV DJIA 8764,5 0,0

JAV S&P 500 5004,7 -0,1

JAV NASDAQ 1842,4 -0,4

Brazilija BOVESPA 53630,4 0,5

JK FTSE 100 4405,2 -0,8

Vokietija DAX 5004,7 -1,4

Prancūzija CAC 40 3289,7 -1,5

Lenkija WIG 30835,1 -1,8

Turkija ISE National 100 33655,6 -3,1

Rusija RTS 1096,7 -4,6

Europa Bloomberg Eur 148,6 -0,9

Europa MSCI EM Europe 352,4 -3,8

Japonija NIKKEI 225 9786,8 -0,8

Honkongas HANG SENG 18020,5 -1,3

Kinija SHSE-SZSE300 2928,4 -0,7

Indija BSE SENSEX 30 14932,6 1,8

Pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmenin÷ rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti Šaltinis konkrečias Bloomberg

finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. AB SEB bankas šį dokumentą pareng÷ remdamasis

informacija, gauta iš, banko nuomone, patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. AB SEB bankas neatsako už šios

informacijos tikslumą ar išsamumą. Dokumentas negali būti kopijuojamas, dauginamas, perspausdinamas, ar kitaip

atgaminamas be SEB banko sutikimo. Leidinys parengtas pagal Infront, Bloomberg, BNS, NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga,

NASDAQ OMX Vilnius informaciją.Rytinė Rytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

• Antroji birželio savait÷ prasid÷jo stipr÷jant investuotojų siekiui fiksuoti pelnus. Ciklinių ūkio sektorių

bendrovių akcijų išpardavimas vakar l÷m÷ ir Europos, ir JAV biržų indeksų nuosmukį. Be to, korekcines

nuotaikas stiprina ne tik kritusios žaliavų kainos, bet ir gerų makroekonomikos naujienų stoka – jų

šiomis dienomis nesulauksime. Didesnių pokyčių akcijų rinkose verta laukti antroje savait÷s pus÷je –

ketvirtadienį bus skelbiami naujausi JAV mažmenin÷s prekybos ir darbo rinkos duomenys. Be to,

nuotaikas biržose lems ir savait÷s pabaigoje įvyksiantis G8 šalių finansų ministrų susitikimas. Jo metu

bus svarstomas Tarptautinio valiutos fondo atsargų didinimo klausimas.

• Nors vakar prekybos pabaigoje JAV akcijų indeksai atgavo prarastas vertes, spartesnį jų kilimą kurį laiką

gali pristabdyti ir stipriai išaugęs skolos vertybinių popierių pajamingumas – vakar 10-ties metų trukm÷s

JAV vyriausyb÷s obligacijų pajamingumas pakilo iki aukščiausio 7 m÷nesių lygio. Jeigu tokios

tendencijos išsilaikys ir toliau, nemaž÷s nerimas d÷l augančių įmonių skolinimosi kaštų. Be to,

nuogąstaujama ir d÷l augančios infliacijos gr÷sm÷s. FED bazinių palūkanų ateities sandoriai šiuo metu

rodo 40 proc. tikimybę, kad jau šių metų gale JAV centrinis bankas bazines palūkanų normas gali

padidinti iki 0,5 procento.

• Azijos akcijų indeksai šiandien neteko apie 1 proc. vert÷s. Didžiausia kainų korekcija regione išsiskiria

paskutiniu metu sparčiai kilusios finansų ir žaliavų sektoriams priklausančių bendrovių akcijų kainos.

Europos biržose rytin÷ prekyba prasid÷s optimistiškiau – 9.30 val. Lietuvos laiku pagrindinių regiono

akcijų indeksų ateities sandorių vert÷ kilo 0,5 procento.

• Baltijos šalių biržose šios savait÷s pradžia yra nepalyginamai ramesn÷ negu pra÷jusioji - OMXV indekso

vert÷ vakar tepakilo 0,03 proc. ir nuo metų pradžios yra padid÷jusi 6,6 procento. Ramesnę prekybą

biržoje šiomis dienomis lems ir nedideli užsienio akcijų indeksų pokyčiai, ir bendrovių naujienų stoka –

jų šiomis dienomis daug nesulauksime.

• Klaip÷dos jūrų krovinių kompanija, kurios akcininkai dar balandžio pabaigoje apsisprend÷ išbraukti

bendrov÷s akcijas iš biržos prekybos sąrašų, akcijas ketina supirkti po 13 litų. Tokią kainą bendrov÷

siūlo Vertybinių popierių komisijai jau pateiktame oficialaus siūlymo cirkuliare. Pasirodžius šioms

naujienoms, įmon÷s akcijų kaina rinkoje vakar kilo 15 proc. iki 12,53 lito. Klaip÷dos jūrų krovinių

kompanijos akcijos brangs ir šiandien – įmon÷s akcijų rinkos kaina tur÷tų priart÷ti prie vakar paskelbtos

siūlomos supirkimo kainos.

• Artimiausiu metu galime sulaukti ir bendrov÷s Žemaitijos pienas pasitraukimo iš biržos – įmon÷s

valdyba nemato prasm÷s kotiruoti įmon÷s akcijų biržoje. Vilniaus biržos prekybos sąrašuose greitai

neliks ir DnB Nord banko bei Kauno tiekimo akcijų. Pastarosios bendrov÷s akcininkai d÷l įmon÷s

pasitraukimo iš biržos tur÷s apsispręsti birželio 26 dieną. Bendrov÷s akcijas ketinama supirkti po 0,22

lito. Padid÷jusį besitraukiančių iš biržos prekybos sąrašų įmonių skaičių lemia ūkio nuosmukis ir

bendrovių siekis mažinti kaštus. Tačiau atsigaunant ekonomikai ir Baltijos šalių akcijų rinkoms naujų ar

sugrįžtančių atgal į biržą bendrovių skaičius neabejotinai did÷s.

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Snoras - Jūsų Tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV – AS LHV Pank, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka, UKB -

AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti Uhispank, SEB

LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

2


Rytinė ytinė akcijų akcijų rinkų rinkų apžvalga

apžvalga

Finansų maklerio sk., tel. (8 5) 268 2371

Biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos

statistika, 06 08, 16:30 (GMT+3) *

11%

13%

13%

Didžiausia apyvarta

11%

19%

33%

Kiti SEB LT NRD FBN HNB FNS

7%

38%

Didžiausi pardav÷jai**

5%

5%

6%

39%

Kiti HSA FNS UKB ORN JTR

41%

Didžiausi pirk÷jai**

4%

1%

54%

NRD FBN SEB LT SLB

** Pateikiami duomenys atsižvelgiant į grynąją

pirkimo/pardavimo sandorių apyvartą

AB Ūkio bankas akcijų prekybos statistika, 06 08, 16:30 (GMT+3) *

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

225000

150000

14%

16%

75000

0

Didžiausi pirk÷jai

0,72 0,73 0,74 0,75 0,76

Vid. kaina, Lt.

ORN NRD SLB

50000

40000

30000

20000

10000

0

Didžiausi pirk÷jai

0,56 0,57 0,58 0,59 0,6

Vid. kaina, Lt.

HNB FBN LHV UKB

13%

10%

9%

18%

8%

Pirkimai

21%

Pirkimai

Didžiausi pardav÷jai

Šaltinis Infront

*CAR - Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch, DDBL - Danske Bank A/S Lietuvos filialas, EVL - Evli Bank Plc, FBN - Bankas Finasta, FNS -

AB Finasta, HNB - AB Swedbank, HSA - AS Swedbank (Talinas), HNS – AB Swedbank (Ryga) JTR - UAB Snoras - Jūsų Tarpininkas, KRA - Latvijas

Krajbanka, LHV – AS LHV Pank, MPB - MP Investment Bank hf., NDL - AB DnB Nord bankas, ORN - Orion Securities, PRX - Parex banka, UKB -

AB Ūkio bankas, PRB – Parex bankas, TRA – GE Money Bank, HIP – Hipoteku banka, NRD – Nordea Bank, SEB EE - AS SEB Eesti Uhispank, SEB

LT- AB SEB bankas, SEB LV - AS SEB Latvijas Unibanka, SLB – Šiaulių bankas, SNO – Bankas Snoras

20%

19%

22%

Kiti RSU1L GRG1L PTR1L KNF1L SAB1L

29%

Kiti PTR1L APG1L VLP1L SNG1L TEO1L

Akcijų sk., vnt.

Akcijų sk., vnt.

100000

75000

50000

25000

AB Snaig÷ akcijų prekybos statistika, 06 08, 16:30 (GMT+3) *

0

60000

45000

30000

15000

AB SEB banko prekybos statistika, 06 08, 16:30 (GMT+3) *

23%

AB Swedbank prekybos statistika, 06 08, 16:30 (GMT+3) *

0,72 0,73 0,74 0,75 0,76

Vid. kaina, Lt.

SEB LT HNB LHV JTR

0

Didžiausi pardav÷jai

0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61

Vid. kaina, Lt.

ORN HSA JTR SEB LT

15%

8%

22%

Pardavimai

7%

Pardavimai

8%

25%

3%

11%

23%

27%

Kiti UKB1L TEO1L SNG1L LFO1L SRS1L

29%

Kiti GRG1L SAN1L UKB1L LJL1L KJK1L

3

More magazines by this user
Similar magazines