Metų ataskaita 2011 - Europa

esrb.europa.eu

Metų ataskaita 2011 - Europa

Dėmesys aktualiems sisteminiams klausimams

Siekiant padidinti visuomenės supratimą apie makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą ir paaiškinti

ESRV veiksmų priežastis (taip pat atsižvelgiant į tai, kad ESRV negali aptarinėti konfi dencialių

įspėjimų ir rekomendacijų savo metų ataskaitoje), šioje dalyje pateikiama informacija apie daugelį

ESRV 2011 m. nagrinėtų klausimų, būtent: i) nacionalinių institucijų makrolygio rizikos ribojimo

įgaliojimus; ii) skolinimą užsienio valiutomis; iii) fi nansavimą JAV doleriais ir iv) kompleksinių

fi nansinių produktų „mažmeninimą“.

3.1. Nacionalinių institucijų makrolygio rizikos ribojimo įgaliojimai

Tinkamai apibrėžta politikos sistema yra veiksmingos makrolygio rizikos ribojimo politikos

pagrindas. Europos fi nansų priežiūros institucijų sistemoje įkūrus ESRV, buvo sukurta makrolygio

rizikos ribojimo politikos sistema ES lygmeniu. Ja būtų naudojamasi teikiant įspėjimus ir

rekomendacijas. Siekdama užtikrinti, kad šie įspėjimai ir rekomendacijos būtų įgyvendinti

nacionaliniu lygmeniu, ESRV labai pasitiki ES valstybių narių nacionalinės makrolygio rizikos

ribojimo politikos vykdymo įgaliojimais, nes visų pirma būtent nacionalinės institucijos atsako už

tai, kad būtų nustatytos priemonės, būtinos fi nansų sistemos stabilumui užtikrinti.

Patariamojo techninio komiteto priemonių darbo grupė 2011 m. kovo mėn. pradėjo darbą,

susijusį su kompetentingų nacionalinių institucijų politikos vykdymo įgaliojimais. Iš pradžių buvo

sukurtas tokių įgaliojimų „bendrųjų principų“ rinkinys, o vėliau, 2011 m. gruodžio mėn., Bendroji

valdyba priėmė viešą rekomendaciją valstybėms narėms, siekdama paskatinti sukurti patikimas

nacionalines makrolygio rizikos ribojimo politikos sistemas, tuo metu, kai buvo aptariamos kai

kurios teisinės iniciatyvos šiuo atžvilgiu 19 .

Nacionalinių makrolygio rizikos ribojimo įgaliojimų pagrindinių elementų bendrieji principai buvo

nustatyti atsižvelgiant tiek į nacionalinių požiūrių nuoseklumo, tiek į lankstumo, atsižvelgiant į

šalių specifi ką, būtinumą. Jie apima tokius aspektus kaip makrolygio rizikos ribojimo politikos

tikslas, instituciniai susitarimai, uždaviniai, galios ir priemonės, skaidrumas ir atskaitomybė, taip

pat makrolygio rizikos ribojimą vykdančios institucijos nepriklausomumas.

ESRV rekomenduoja nusistatyti aiškų ir tiksliai apibrėžtą tikslą, nes tai padėtų makrolygio rizikos

ribojimą vykdančioms nacionalinėms institucijoms įveikti polinkį neveikti. Makrolygio rizikos

ribojimo politiką galima vykdyti nacionaliniu lygmeniu makrolygio rizikos ribojimą vykdančių

nacionalinių institucijų iniciatyva arba įgyvendinant ESRV rekomendacijas ar įspėjimus.

ESRV mano, jog svarbu, kad šalių įstatymuose būtų aiškiai nustatyta institucija, atsakinga už

makrolygio rizikos ribojimo politiką. Paprastai tai gali būti arba viena institucija, arba valdyba,

kurią sudaro keletas institucijų, dalyvaujančių užtikrinant fi nansų sistemos stabilumą. Vieną iš

svarbiausių vaidmenų šiuo atžvilgiu turėtų atlikti nacionaliniai centriniai bankai, tačiau jokie

veiksmai neturi kelti pavojaus jų nepriklausomumui. ESRV aptars kompetentingų nacionalinių

19 Žr. 2011 m. gruodžio 22 d. Europos sisteminės rizikos valdybos Rekomendaciją ESRV/2011/3 dėl nacionalinių institucijų

įgaliojimų makrolygio rizikos ribojimo srityje (OL C 41, 2012 2 14, p. 1).

ESRV metų ataskaita – Dėmesys aktualiems sisteminiams klausimams

30

More magazines by this user
Similar magazines