2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka

kvb.lt

2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka

Jūsų žinių šaltinis!

2011 m. veiklos ataskaita


Turinys

Trumpai apie KAVB 4

KAVB veiklos prioritetai 2011 m. 5

Priemonė: Atnaujinti bibliotekų fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius informacinius tinklus.

Fondo (be NPDAF) pildymas naujais dokumentais, apskaita, tvarkymas, priežiūra ir apsauga 6

Archyvinio (NPDAF) antrojo egzemplioriaus fondo organizavimas 7

Bibliotekos integravimas į tarptautinius informacinius tinklus 8

Priemonė: Gerinti informacinių ir kultūros paslaugų kokybę nustatytose apskričių

viešųjų bibliotekų veiklos teritorijose.

Metodinė veikla paskirtoje teritorijoje 9

Projektinės veiklos paskirtoje teritorijoje organizavimas ir įgyvendinimas 9

Mokslo tiriamoji veikla ir jos rezultatų pristatymas 11

Vartotojų aptarnavimas bibliotekoje ir nustatytoje veiklos teritorijoje 13

TBA paslaugos nustatytoje bibliotekos veiklos teritorijoje ir kitoms Lietuvos bibliotekoms 14

Nutolusių vartotojų aptarnavimas (virtualūs apsilankymai) 15

IT infrastruktūros priežiūros organizavimas, elektroninių paslaugų kūrimas 17

Gyventojų prieigos prie elektroninių šaltinių duomenų bazėse organizavimas 19

Bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas 20

Atstovavimas ir partnerystė 21

2011 metais Kauno apskrities viešosios bibliotekos veiklai darė

įtaką įvairūs politiniai, ekonominiai, teisiniai, sociokultūriniai ir

technologiniai veiksniai. Besibaigiantis projektas „Bibliotekos pažangai“

sudarė puikias sąlygas viešosios interneto prieigos, regioninių

mokymo centrų apskričių viešosiose bibliotekose, gyventojų

ir bibliotekininkų kompiuterinių gebėjimų ugdymo plėtrai, tuo pačiu įpareigodamas

užtikrinti projekto veiklų tęstinumą. Apskričių viešosioms bibliotekoms – tai regiono

bibliotekininkų tęstinio mokymo – vieno svarbiausių metų prioriteto – veiklų organizavimo

perspektyvos, grindžiamos strategine partneryste su Lietuvos nacionaline

M. Mažvydo biblioteka.

Džiugu, kad biblioteka laimėjo EIFL–PLIP programos finansavimą regioniniam

projektui „BiblioHealth“, į kurį aktyviai įsitraukė Birštono, Jonavos ir Vilkaviškio rajonų

savivaldybių viešosios bibliotekos bei jų lankytojai. Skatinant senjorų sveiką gyvenseną,

fizinį aktyvumą, patikimų sveikatos informacijos šaltinių naudojimą, bus organizuojami

kompiuterinio raštingumo mokymai vyresnio amžiaus žmonėms, naujomis

knygomis sveikatos temomis pildomi projekte dalyvaujančių bibliotekų fondai, organizuojami

susitikimai su žinomais žmonėmis.

KAVB vartotojų aptarnavimo pokyčių poreikį ir sąlygas suformavo kartu su LNB vykdomi

projektai LIBIS ir „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms

užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“. Grožinės literatūros fondo

perkėlimas į atviras erdves, savitarnos (RFID technologija) įdiegimas sudarė palankesnes

sąlygas vartotojams ir jų aptarnavimui. Naujos galimybės nuotoliniu būdu įsigyti

LIBIS skaitytojo pažymėjimą, savarankiškai pratęsti naudojimosi paskolintais dokumentais

terminus, bibliotekos kuriamų duomenų bazių plėtra, dokumentų skaitmeninimas

ir prieiga e-paveldo portale, paskatino virtualių bibliotekos lankytojų

skaičiaus didėjimą.

Nors neturėjome pakankamai lėšų dokumentams įsigyti, bibliotekos rėmėjų, bičiulių

ir skaitytojų dovanos bei parama leido papildyti bibliotekos fondus daugiau kaip

6 tūkstančiais leidinių. Projektas „Bibliotekos pažangai“ mus du kartus paskelbė

partneriškiausia biblioteka ir apdovanojo dviejų leidinių metine prenumerata.

Prezidentės inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos“ metu surinkome net 3 tūkstančius

naujų knygų. Bibliotekos organizuojami projektai, akcijos, konkursai pritraukia vis

daugiau rėmėjų ir partnerių. Jiems nuoširdžiai dėkojame ir tikime, kad ateityje taip

pat sėkmingai bendradarbiausime ir mūsų veikla užims deramą vietą kultūros

plėtros kontekste.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė


Trumpai apie KAVB KAVB veiklos prioritetai 2011 m.

KAVB pastatas, esantis Radastų gatvėje

Trumpai apie KAVB

KAVB pastatas, esantis K. Donelaičio gatvėje

Kauno apskrities viešoji biblioteka (toliau – KAVB)

yra didžiausia Vidurio Lietuvos valstybinė universali

biblioteka, aptarnaujanti Lietuvos ir užsienio šalių

piliečius. KAVB sukauptas daugiau kaip 2 mln.

dokumentų fondas, kasdien apsilanko vidutiniškai

800 lankytojų. KAVB – vienintelė viešoji biblioteka,

vykdanti ir nacionalines funkcijas. Ji taip pat yra

Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų

bibliotekų metodikos, bibliografijos ir informacijos

centras.

KAVB yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama

iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

KAVB įkurta 1950 m., nuo 2007 m. sausio 1 d. iki

2010 m. liepos 1 d. jos steigėjas buvo Kauno apskrities

viršininko administracija. Šiuo metu KAVB

savininkas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

KAVB veiklos tikslas – užtikrinti valstybinių bibliotekininkystės

programų vykdymą apskrityje, aptarnauti

vartotojus, būti apskrities teritorijoje veikiančių

viešųjų bibliotekų tyrimo, koordinavimo,

metodinės pagalbos, tarpbibliotekinio abonemento,

bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centru.

KAVB veiklos uždaviniai:

1. prisidėti prie informacinės ir žinių visuomenės

regioninės plėtros, diegti demokratijos, intelektinės

laisvės, teisės į informaciją, kultūros atvirumo

ir pagarbos intelektinei nuosavybei vertybes;

2. kaupti, saugoti ir sudaryti galimybes pažinti rašytinį

kultūros paveldą, ypatingą dėmesį skiriant

regiono gyventojų kultūros ir informacinėms

reikmėms;

3. įgyvendinant Lietuvos kultūros politikos nuostatas,

koordinuoti ir skatinti regiono teritorijoje

veikiančių savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų

(išskyrus aukštąsias) bibliotekų paslaugų ir

programų plėtrą.

KAVB veiklos prioritetai 2011 m.

2011 m. prioritetinė KAVB veikla buvo Lietuvos

Respublikos kultūros ministerijos programos „Visuomenės

informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos

sklaida“ įgyvendinimas: informacinių ir

kultūros paslaugų kokybės gerinimas regione, vartotojų

prieigos prie Lietuvos ir užsienio informacijos

šaltinių užtikrinimas, Kauno regiono (pirmiausia

Kauno ir jo apylinkių) bei Lietuvos rašytinio kultūros

paveldo saugojimo bei sklaidos organizavimas

ir vykdymas.

KAVB veikla organizuojama, derinant tradicinių

Programa

Visuomenės informacinis aprūpinimas ir viešosios informacijos sklaida

Tikslas

Siekti geros bibliotekose teikiamų paslaugų kokybės

Uždavinys

Gerinti informacijos prieinamumą bibliotekose

1 priemonė

Atnaujinti bibliotekų fondus,

integruoti bibliotekas į tarptautinius

informacinius tinklus

Pagrindinės veiklos kryptys:

ir interaktyvių paslaugų teikimą bei plėtrą. Vykdomos

nacionalinės reikšmės funkcijos: sudaromas ir

saugomas Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinis

(atsarginis) fondas, rengiama retrospektyvioji

nacionalinė bibliografija – metraščiai „Lietuvos

bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių

publikacijos“. KAVB taip pat dalyvauja vykdant

nacionalines programas bei projektus: Lietuvos

bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS),

„Virtualios elektroninio paveldo sistemos“ (VEPS)

plėtra, „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų

leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose

bibliotekose, plėtra“, „Bibliotekos pažangai“.

2 priemonė

Gerinti informacinių ir kultūros

paslaugų kokybę nustatytose

apskričių viešųjų bibliotekų

veiklos teritorijose

Pagrindinės veiklos kryptys:

KAVB veikla 2011 m.

• Fondo (be NPDAF) pildymas

naujais dokumentais, apskaita,

tvarkymas, priežiūra ir apsauga.

• Archyvinio (NPDAF) antrojo

egzemplioriaus fondo organizavimas.

• Bibliotekos integravimas į

tarptautinius informacinius tinklus

(LIBIS suvestinis katalogas,

Autoritetinių įrašų DB, NBDB, VEPS).

• Metodinė veikla paskirtoje

teritorijoje.

• Projektinės veiklos paskirtoje

teritorijoje organizavimas

ir įgyvendinimas.

• Mokslo tiriamoji veikla ir jos

rezultatų pristatymas.

• Vartotojų aptarnavimas nustatytoje

veiklos teritorijoje (Kauno

ir Marijampolės apskrityse)

• Vartotojų aptarnavimas bibliotekoje.

• TBA paslaugos nustatytoje bibliotekos

veiklos teritorijoje ir kitoms

Lietuvos bibliotekoms.

• Nutolusių vartotojų aptarnavimas

(virtualūs apsilankymai).

• IT infrastruktūros priežiūros organizavimas,

elektroninių paslaugų kūrimas.

• Gyventojų prieigos prie elektroninių

šaltinių duomenų bazėse organizavimas.

• Bibliotekų specialistų kvalifikacijos

tobulinimas.

• Atstovavimas ir partnerystė.

KAVB darbuotojai

bibliotekos 60-ojo jubiliejaus

šventėje. 2010 m.

4 5


Fondo (be NPDAF) pildymas naujais dokumentais, apskaita, tvarkymas, priežiūra ir apsauga

Archyvinio (NPDAF) antrojo egzemplioriaus fondo organizavimas

1. Priemonė: Atnaujinti bibliotekų

fondus, integruoti bibliotekas į tarptautinius

informacinius tinklus

Fondo (be NPDAF) pildymas naujais dokumentais,

apskaita, tvarkymas, priežiūra ir

apsauga

2011 m. KAVB iš viso gavo 9984 fizinius vienetus

dokumentų (8620 fizinių vienetų mažiau negu

2010 m.).

Dokumentams įsigyti iš valstybės biudžeto skirta

65 tūkst. Lt, t. y. 84,3% ikikrizinių 2008 m. fondo

komplektavimo lėšų. Už jas per metus pirkti ir

prenumeruoti dokumentai sudarė vos 30,6% visų

įsigytų dokumentų. Kitą dalį gautų dokumentų

sudarė parama ir labdara, iš dalies sumažėjusias

fondo komplektavimo lėšas bandyta kompensuoti

paramos lėšomis, gautomis iš 2% gyventojų pajamų

mokesčio.

Iš viso 2011 m. dokumentams įsigyti išleista 66,4

tūkst. Lt, už kuriuos nupirkti 2001 fizinis vienetas

1406 pavadinimų dokumentų, taip pat įsigyta 81

pavadinimo periodinių leidinių prenumerata 2012

metams.

2008–2011 m. iš valstybės biudžeto skirtos

lėšos dokumentams komplektuoti (tūkst. Lt.).

KAVB fondas (neskaitant Nacionalinio publikuotų

dokumentų archyvinio fondo – toliau NPDAF)

daugiausiai papildytas iš labdaros ir paramos

2008–2011 m. iš valstybės biudžeto skirtos lėšos

dokumentams komplektuoti (tūkst. Lt.)

Vietoje bilieto į koncertą – bibliotekai dovanojamos naujos knygos

gautais leidiniais – iš viso 6036 fiziniais vienetais,

kurie sudarė net 60,5% fondo papildymo. Tai daugiausia

ankstesnių metų leidiniai, nors iš autorių,

leidėjų sulaukta ir naujesnių leidinių. Siekiant pritraukti

paramą, nuolat stengiamasi užmegzti naujus

ir palaikyti egzistuojančius bendradarbiavimo

ryšius su autoriais ir leidėjais.

Tam tikra fondo dalis papildyta Valstybės paramos

leidiniais: 426 egz. valstybės finansuojamų

knygų, 27 licencijuojamų duomenų bazių (Kultūros

ministerijos parama bei Švietimo ir mokslo

ministerijos parama Lietuvos mokslinių bibliotekų

asociacijos (toliau – LMBA) narėms).

Rugsėjo ir gruodžio mėnesiais KAVB tapo projekto

„Bibliotekos pažangai“ akcijos „Biblioteka ir

partneriai“ laimėtoja ir gavo 2 pasirinktų leidinių

metinę prenumeratą po 500 Lt. 2012 m. KAVB

ir kitų bibliotekų fondus taip pat papildys 2011

m. pabaigoje Lietuvos Respublikos Prezidentės

inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos“ metu surinktos

knygos. Ypač aktyviai šioje akcijoje dalyvavo

KAVB – asmeniškai kreipėsi į autorius, leidėjus, organizavo

labdaros koncertą. Rezultatas – bibliotekos

skaitytojai, rėmėjai ir draugai padovanojo

net 3 tūkst. knygų ir 2 metines dienraščių prenumeratas.

KAVB naujai įsigytų dokumentų fondo ir NPDAF pasiskirstymas 2007–2011 m.

Archyvinio (NPDAF) antrojo egzemplioriaus

fondo organizavimas

KAVB dokumentų fondo raida 2010–2011 m.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu

2007 m. KAVB pradėta kaupti ir saugoti spaudos

archyvo antrojo fondo dalis, apimanti nuo 1905 m.

išleistus dokumentus.

Archyvinio fondo (NPDAF), kuris yra KAVB fondo

sudėtinė dalis, pagrindinis tikslas – sukaupti ir išsaugoti

Lietuvos rašytinį kultūros paveldą bei sudaryti

galimybes žmonėms jį pažinti dabar ir ateityje.

NPDAF yra kaupiamas Vyriausybės nustatyta tvarka,

komplektuojant viešosios informacijos rengėjų

pateikiamus nemokamus privalomuosius publikuotų

dokumentų egzempliorius.

2011 m. iš leidėjų gauti ir sukataloguoti 8253 fiziniai

vienetai Lietuvos spaudos privalomojo egzemplioriaus

dokumentų. Spaudos archyvo dokumentų,

išleistų iki 2007 m., antruosius egzempliorius

KAVB neatlygintinai perduoda Lietuvos nacionalinė

Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNB).

KAVB nuo 2007 m. kaupiamas NPDAF yra organizuojamas

dviejuose skyriuose:

• Periodikos skyriuje periodikos fondas – 2011 m.

papildytas 4413 fiziniais vienetais dokumentų;

• Pagrindinės saugyklos skyriuje knygų ir kt. leidinių

fondas – 2011 m. papildytas 10187 fiziniais

vienetais dokumentų.

6 7


Bibliotekos integravimas į tarptautinius informacinius tinklus

Metodinė veikla paskirtoje teritorijoje / Projektinės veiklos paskirtoje teritorijoje organizavimas ir įgyvendinimas

KAVB Pagrindinė saugykla

Periodikos skyriuje NPDAF iš viso sudaro 23 460

fizinių vienetų periodinių dokumentų: 21 925

žurnalų egz. ir 1535 laikraščių komplektų, išleistų

2007–2011 m.

Pagrindinėje saugykloje NPDAF iš viso sudaro:

29 793 fizinių vienetų knygų ir brošiūrų, natų, kartografijos,

vaizduojamojo meno ir kt. dokumentų,

išleistų 2006–2011 m.

NPDAF dokumentai skirti saugoti, o ne nuolat

naudoti. Juo skaitytojai aptarnaujami laikantis archyvinio

fondo nuostatuose ir KAVB direktoriaus

patvirtintose „Naudojimosi KAVB taisyklėse“ numatyta

archyvinio fondo aptarnavimo tvarka. Leidiniai

skolinami naudotis tik vietoje ir tik nuo atveju, jei kituose

bibliotekos fonduose nėra atitinkamo dokumento

kito egzemplioriaus arba jo kopijos.

2011 m. skaitytojams paskolinti 1 719 fiziniai vienetai

(2010 m. – 1609 fiziniai vienetai) dokumentų

iš Pagrindinėje saugykloje saugomo archyvinio fondo

ir 24 482 fiziniai vienetai (2010 m. – 21594 fiziniai

vienetai) – iš Periodikos skyriaus.

Iš viso KAVB fondą ir NPDAF papildė 24786 fiziniai

vienetai 7385 pavadinimų dokumentų.

Bibliotekos integravimas į tarptautinius

informacinius tinklus

LIBIS suvestiniame kataloge per metus eksportuoti

24136 įrašai, iš jų 7678 originalūs. 2011 m.

pabaigoje LIBIS suvestiniame kataloge buvo 222

tūkst. KAVB įrašų, iš jų 70 tūkst. originalių. Pagal suvestiniam

katalogui pateiktų įrašų skaičių KAVB yra

antroje vietoje, po Lietuvos nacionalinės Martyno

Mažvydo bibliotekos.

Autoritetinių įrašų duomenų bazėje (KAVB yra

vienintelė viešoji biblioteka, dalyvaujanti jos kūrime)

per metus parengti 6876 (2010 m. – 6475)

nauji autoritetiniai įrašai, redaguoti – 3381 įrašai,

papildant nauja informacija.

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (toliau

– NBDB) per metus papildytas 7382 analiziniais

dokumentų sudėtinių dalių įrašais. 2011 m. pabaigoje

jame buvo 70909 KAVB eksportuotų įrašų.

Projekte „Virtualios elektroninio paveldo sistemos

plėtra“ (VEPS):

• skaitmeninamų kultūros paveldo objektų sąrašas

suderintas su partneriais, patikslintas bibliografijos

šaltiniuose;

• elektroniniam katalogui sukurti ir redaguoti skaitmenintinų

dokumentų 2957 bibliografiniai įrašai;

• suskaitmeninti 1106 KAVB saugomi kultūros paveldo

dokumentų objektai (66221 vaizdų);

• įsisavinta metaduomenų kodavimo ir perdavimo

standarto (METS) tvarkyklė, pradėti kurti suskaitmenintų

objektų metaduomenys.

2. Priemonė: Gerinti informacinių ir

kultūros paslaugų kokybę nustatytose

apskričių viešųjų bibliotekų veiklos

teritorijose

Metodinė veikla paskirtoje teritorijoje

Vykdydama metodinę veiklą Kultūros ministro

2010 06 29 įsakymu „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų

veiklos teritorijų“ paskirtoje teritorijoje – Kauno

ir Marijampolės apskrityse – KAVB numato palaipsniui

stiprinti ryšius su savivaldybių viešosiomis bibliotekomis

bei joms teikiamą metodinę pagalbą,

taip pat vykdyti bendrus projektus.

2011 m. KAVB vykdytos metodinės veiklos:

• konsultuojami paskirtos teritorijos savivaldybių

bibliotekų specialistai bei kolegos iš kitų bibliotekų,

kurie kreipėsi metodinės pagalbos konkrečiais

bibliotekų veiklos ar jos organizavimo

klausimais;

• kaupiama, apdorojama ir analizuojama Kauno ir

Marijampolės apskričių bibliotekų veiklos statistika;

• parengta ir LNB pateikta apžvalga „Kauno apskrities

viešosios bibliotekos 2006–2010 metais“;

• atliktas paskirtos teritorijos savivaldybių bibliotekų

anketinis tyrimas „Koks turėtų būti regiono

metodikos centras?“;

• organizuotas KAVB specialistų ir paskirtos teritorijos

savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovų

apskritas stalas „Regiono metodikos centras: lūkesčiai

ir galimybės“;

• organizuotas paskirtos teritorijos savivaldybių

bibliotekų vadovams ir komplektavimo specialistams

skirtas seminaras „Bibliotekų fondų apskaitos

aktualijos“;

• viešųjų bibliotekų vadovų pageidavimu parengti

ir perskaityti pranešimai: „Dokumentų įkainojimo

metodika“ (A. Valaitytė), „Bibliotekos istorija

– krašto kultūros ir istorijos dalis: kraštotyros

aspektas“ (A. Valaitytė), „Virtualių parodų rengimas“

(D. Giniuvienė) KAVB ir paskirtos teritorijos

savivaldybių bibliotekų seminaruose;

• straipsnių rinkiniui „Šiandien aktualu“ parengtos

2 metodikos rekomendacijos:

• Valaitytė, Asta. Skaitomų dokumentų analizė

KAVB veiklos regionas – Kauno ir Marijampolės apskritys

naudojantis LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemio

vartotojų aptarnavimo ataskaitomis. (publikuotas:

2011, nr. 2(45), p. 63-72),

• Valaitytė, Asta. Dokumentų įkainojimo metodika

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (pateiktas

spaudai);

• atliktas anketinis tyrimas „Vartotojų mokymas

naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis

(DB)“, siekiant išsiaiškinti vartotojų mokymų

naudotis prenumeruojamomis duomenų

bazėmis organizavimo problemas paskirtos

teritorijos savivaldybių viešosiose bibliotekose

ir KAVB metodinės pagalbos poreikį (duomenys

apdorojami 2012 m. sausio, vasario mėn.).

Projektinės veiklos paskirtoje teritorijoje

organizavimas ir įgyvendinimas

2011 m. KAVB paskirtoje teritorijoje vykdytos projektinės

veiklos:

• KAVB įgyvendinamas EIFL-PLIP (liet. Elektroninės

informacijos fondo Viešųjų bibliotekų inovacijų

programa) finansuojamas projektas „Biblio Health“

KAVB Archyvinis (NPDAF) antrojo egzemplioriaus fondas Skaitmeninant knygas Žiūrovų antplūdis projekto „BiblioHealth“ renginyje – susitikime

su gydytoja, rašytoja F. Taunyte. 2011 11 15

8 9


Projektinės veiklos paskirtoje teritorijoje organizavimas ir įgyvendinimas

Mokslo tiriamoji veikla ir jos rezultatų pristatymas

Projekto „Auksinis laureatų ruduo“ renginys – susitikimas su poetu,

dramaturgu G. Grajausku Kaune. 2011 10 22

(trukmė 2011 m. lapkritis – 2012 m. spalis), siekiant

pagerinti vyresnio amžiaus žmonėms aktualios

sveikatos informacijos prieinamumą KAVB

ir Kauno regiono bibliotekose. Projekte taip pat

dalyvauja Birštono, Jonavos ir Vilkaviškio savivaldybių

viešosios bibliotekos. Projekto metu KAVB

bus įkurtos 5 naujos kompiuterinės darbo vietos

skaitytojams, organizuojami kompiuterinio raštingumo

mokymai, knygomis apie sveikatą pildomi

projekte dalyvaujančių bibliotekų fondai,

organizuojami susitikimai su žinomais žmonėmis,

jogos ir relaksacijos užsiėmimai.

• Kultūros rėmimo fondo finansuotas projektas

„Auksinis laureatų ruduo“, skirtas populiarinti lietuvių

rašytojų kūrybą (ypatingą dėmesį skiriant

Nacionalinės premijos laureatams) ir ugdyti literatūrinės

diskusijos kultūrą regione. Projekto metu

organizuoti 3 vakarai-susitikimai su Nacionalinės

premijos ir kitų apdovanojimų laureatais Kaune,

po vieną vakarą-susitikimą Marijampolės Petro

Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir Klaipėdos apskrities

Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.

Projekto „Lietuvos ikarai: istorinis žvilgsnis į karo aviaciją“

renginys Plungėje. 2011 11 09

• KAVB ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų

(toliau – LK KOP) bendras tęstinis projektas

„Lietuvos ikarai: istorinis žvilgsnis į karo aviaciją“,

skirtas supažindinti visuomenę su Lietuvos karo

aviacijos istorija ir ugdyti skaitymo kultūrą. Organizuoti

3 vakarai Birštone („Tulpės“ sanatorijoje),

Plungėje (Kultūros centre ir viešojoje bibliotekoje)

bei Trakuose (Kultūros centre). Pristatyta

rašytojo Vytauto Martinkaus istorinis romanas

Baigiamasis projekto „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“ renginys

KAVB – koncertuoja L. Mikalauskas ir E. Bavikinas. 2011 06 20

„Žemaičio garlėkys“ ir LK KOP viešųjų ryšių vyr.

specialisto Gintauto Deksnio monografija „Pasitikėjimo

kultūros link: Lietuvos kariuomenės įvaizdžio

formavimo galimybės“.

• AB „Volfas Engelman“ finansuotas švietėjiškas

projektas „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“ (kiti

partneriai Vytauto Didžiojo universitetas, „Kauno

diena“), pristatantis žymius ir didžius laikinojoje

sostinėje gyvenusius asmenis, padedantis ugdyti

sumanią, iššūkių nebijančią bendruomenę.

Projekto metu parengta kilnojamoji paroda (regiono

bibliotekoms) ir virtuali jos versija.

• Atstovavimo komandos iš Kalvarijos ir Šakių

savivaldybių viešųjų bibliotekų koordinavimas:

informacijos apie atstovavimo veiklas teikimas,

tarpininkaujant projektui „Bibliotekos pažangai“

atstovavimo konsultacijos organizavimas.

• KAVB ir TEO LT, AB bendras tęstinis projektas

„Pecha Kucha“ – tai inovatyvi efektyvaus, informatyvaus

ir patrauklaus Kauno regiono bendruomenių

kūrybinių sumanymų pristatymo

forma. Organizuoti 2 idėjų pristatymo renginiai

Kauno rajono ir Birštono savivaldybių viešosiose

bibliotekose.

Mokslo tiriamoji veikla ir jos rezultatų

pristatymas

Vykdydama vieną iš nacionalinės reikšmės funkcijų

– Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos

rengimą, KAVB baigė leisti metraštį „Lietuvos

bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių

publikacijos. 1920. D.1.“. Visi įrašai suredaguoti ir paruošti

eksportavimui į NBDB: 58 periodinių leidinių

publikacijoms sudaryti 9942 įrašai.

Toliau rengiant katalogą „XVII a. knygos Kauno

bibliotekose“, suredaguoti 1638 pavadinimų 2060

leidinių įrašai, KAVB saugomų spaudinių įrašai pradėti

kurti UNIMARC formatu, rinkta medžiaga pagalbinėms

rodyklėms.

Kitus KAVB senojo fondo tyrinėjimų rezultatus

bibliotekos darbuotojai pristatė konferencijose:

• Dambrauskienė R. „Lietuviškieji kontrafakciniai

leidiniai KAVB“ (Konferencija „Laikas gyvena knygose“,

Kauno m. sav. V. Kudirkos viešoji biblioteka,

2011 m. gegužės 6 d.);

• Lūžys S. „Lituanitas Polonica: польский язык в

литовской маргиналии“ (Tarptautinė konferencija

„XXI zinatniskie lasijumi“, Daugpilis (Latvija),

2011 m. sausio 27–28 d.);

• Bartkienė K. „Vyrų ir moterų patirtys XX amžiaus antrosios

pusės išeivijos rašytojų memuaruose“ (Konferencija

„Egzilinė tapatybė literatūroje“, Lietuvių išeivijos

institutas, Kaunas, 2011 m. balandžio 7–8 d.);

• Lūžys S. „Daugiakalbystė LDK: realijos, politika,

žaidimai“ (Tarptautinė mokslinė konferencija

Kūrybinių idėjų pristatymo projekto „Pecha Kucha“ renginys

Garliavoje. 2011 09 27

„Daugiakalbystė ir kalbų studijos aukštajame

moksle“, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas,

2011 m. gruodžio 9 d.).

Pristatyti kaunistikos fondo tyrinėjimai: Giniuvienė

D. „Kraštotyriniai darbai apie Kauną ir apylinkes“

(Seminaras „Kraštotyra – gyvenimo prasmės ir pažinimo

knyga“).

Dalyvaudama LNB organizuotame bibliotekininkų

profesinio ugdymo tyrime, KAVB parengė

straipsnį: Grinevičienė V., Grikietytė-Čebatavičienė

J., Antanaitienė D. „Kauno apskrities viešosios bibliotekos

bibliotekininkų profesinis ugdymas“. Kn.

Rajonų, miestų ir apskričių viešųjų bibliotekų bibliotekininkų

profesinis ugdymas: tyrimo rezultatai /

R. Dambrauskienė skaito pranešimą Kauno miesto savivaldybės

V. Kudirkos viešojoje bibliotekoje. 2011 05 06

10 11


Mokslo tiriamoji veikla ir jos rezultatų pristatymas

Vartotojų aptarnavimas bibliotekoje ir nustatytoje veiklos teritorijoje

G. Poškienė skaito pranešimą Kauno miesto savivaldybėje. 2011 10 26

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Bibliotekininkystės Centras; [parengė Viliunė Cicėnienė].

Vilnius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo

biblioteka: 2011, p. 167-201.

• Poškienė G. „Kauno apskrities viešosios bibliotekos

e.paslaugos“ (Metodinė-praktinė konferencija

„e.mokykla“, Kauno miesto savivaldybė);

• Naudžiūnienė A. „Naujoviška viešoji biblioteka:

gairės ir praktika“, „Kurkime naujovišką biblioteką“

(projekto „Bibliotekos pažangai“ vaizdo transliacijos

bibliotekininkams ir visuomenei);

• Grinevičienė V. „ReBeL Lithuania“ (Ketvirtas partnerių

susitikimas Italijoje, Penktas partnerių susitikimas

Vokietijoje);

• Markevičiūtė E. „Kaunas State Drama theatre at

it‘s 90 th Anniversary“ (Tarptautinė konferencija

„Museum in the Spotlight: Exhibition – A Scientific

Laboratory, or an Artistic Creation“, Krokuvos

miesto istorijos muziejus, Lenkija),

Vartotojų aptarnavimas bibliotekoje

ir nustatytoje veiklos teritorijoje

Vartotojų aptarnavimas nustatytoje veiklos teritorijoje

(Kauno ir Marijampolės apskrityse)

Šios veiklos prioritetai – tradicinių ir elektroninių

bibliotekos paslaugų derinimas, elektroninių paslaugų

plėtra, bibliotekos organizacinės struktūros pokyčių

planavimas bei atviro fondo plėtra ir technologijų

panaudojimas, siekiant sumažinti darbo sąnaudas

aptarnavimo srityje, bibliotekos kultūros renginių

įvairovės didinimas, apimant visas vartotojų amžiaus

grupes, skatinti jaunimą lankytis bibliotekoje.

Vartotojų aptarnavimas bibliotekoje

KAVB teikia bibliotekines paslaugas visiems joje

apsilankiusiems šalies gyventojams ar užsienio piliečiams.

Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams

bei kitą gyvenamąją vietą deklaravusiems,

tačiau Kaune dirbantiems ar besimokantiems asmenims,

teikiama dokumentų skolinimo į namus

paslauga.

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į skaitymą

kaip sąmoningumo ugdymo, kultūros pažinimo ir

integracijos priemonę, KAVB pastangas ir gerąją

patirtį šioje srityje pristato ES struktūrinių fondų finansuojamos

Mokymosi visą gyvenimą programos

Grundvig mokymosi partnerysčių projekto „ReBeL:

Reading Between the Lines“ (2009–2011 m.) remiamas

leidinys: Skaitymas tarp eilučių=Reading

Between the Lines /Kauno apskrities viešoji biblioteka;

sudarytoja Edita Urbonavičienė; vertėjos Kristina

Bartkienė, Lina Munčytė; maketuotojas Edvardas

Germanas. Kaunas, Kauno apskrities viešoji

biblioteka, 2011, 47[1] p. - Gretut. tekstas anglų k.

Požiūrį į šiuolaikinei bibliotekai atsiveriančias galimybes

ir naujų darbo formų paieškos rezultatus

KAVB specialistai pristatė platesnei auditorijai skirtuose

Lietuvos bei tarptautiniuose renginiuose:

E. Urbonavičienė skaito pranešimą IX Baltijos bibliotekininkų

kongrese. 2011 10 18

KAVB leidinys „Skaitymas tarp eilučių=Reading Between the Lines“

• Urbonavičienė E. „The innovation-oriented communication’s

strategy planning of culture organizations

= Į inovacijas orientuotos komunikacijos

strategavimas kultūros organizacijose“ (IX

Baltijos bibliotekininkų kongresas „Skaitymas

skaitmeniniame amžiuje: naujos partnerystės ir

paslaugos“, Lietuva);

ir spaudoje:

• Urbonavičienė E. „Bibliotekininkų kvalifikacijos

kėlimas – nauda vartotojams“ // Kauno diena,

2011 liepos 15.

• Urbonavičienė E. Projektas „Iškiliausi tarpukario

kauniečiai“ // Kauno istorijos metraštis (pateiktas

spaudai)

• Urbonavičienė E. „Į inovacijas orientuotos komunikacijos

strategavimas kultūros organizacijose“

// Tarp knygų (pateiktas spaudai)

12 13


TBA paslaugos nustatytoje bibliotekos veiklos teritorijoje ir kitoms Lietuvos bibliotekoms

Nutolusių vartotojų aptarnavimas (virtualūs apsilankymai)

Kaunistikos skaityklos lankytojai

2011 m. KAVB aptarnavo lankytojus darbo dienomis

(241 dieną) ir šeštadieniais (38 dienas). Pagrindiniai,

ilgiausiai dirbantys bibliotekos padaliniai

vartotojus aptarnavo po 2631,5 valandos (kiekvienas),

iš jų 28% laiko – kitų įstaigų nedarbo metu.

Bibliotekos nedarbo laiku veikia knygų grąžinimo

savitarnos įrenginys, todėl grąžinti pasiskolintus leidinius

galima bet kuriuo paros metu.

Apmaudu, tačiau sumažinus komplektavimo lėšas,

susidaro skaitytojų, norinčių į namus pasiskolinti

populiarių leidinių, eilės, itin išaugo archyvinių

dokumentų skolinimas.

Pokyčius aptarnavimo srityje subrandino KAVB

dalyvavimas LNB projektuose: LIBIS ir „Interaktyvių

elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms

užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose,

plėtra“. Atsirado galimybė efektyviau organizuoti

aptarnaujančių darbuotojų darbą, labiau atsižvelgti

į skaitytojų pageidavimus.

2011 m. pertvarkytas atviras teminės literatūros

fondas (integruota 17 tūkst. egz. Informacinių leidinių

skaityklos fondo dokumentų), vyko grožinės

literatūros fondo pertvarkymo į atvirą fondą paruošiamieji

darbai (peršifruoti 32 tūkst. egz. dokumentų

ir paruošti savitarnos (RFID technologija) aptarnavimui).

Baigiamieji grožinės literatūros fondo

perkėlimo darbai vyks 2012 m. pradžioje.

TBA paslaugos nustatytoje bibliotekos

veiklos teritorijoje ir kitoms Lietuvos

bibliotekoms

2011 m. sumažėję Tarpbibliotekinio abonemento

(toliau – TBA) paslaugų rodikliai, iš dalies paaiškinami

komplektavimo lėšų stygiumi, kuomet per pastaruosius

trejus metus įsigyta gerokai mažiau leidinių,

taip pat dėl sunkumų įsigyjant retesnius leidinius.

Tuo tarpu neigiamų atsakymų padaugėjo nuo

10,3% 2010 m. iki 19,3% 2011 m. Šioje grupėje

vyrauja kitoms bibliotekoms neskolinami archyvinio

fondo (NPDAF) dokumentai. Siekiant išsiaiškinti,

kodėl pakito bibliotekų poreikis šiai paslaugai,

2012 m. LNB organizuoja specialų tyrimą.

Nutolusių vartotojų aptarnavimas

(virtualūs apsilankymai)

Pastaraisiais metais nuolat auga naudojimasis

elektroninėmis paslaugomis, vis daugiau KAVB

paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę: vartotojai

gali atlikti paiešką bibliotekos elektroniniame kataloge,

užsakyti ar rezervuoti leidinius. Įgyvendinus

LNB koordinuojamą projektą „Interaktyvių elektroninių

paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms

užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“,

atsirado galimybė nuotoliniu būdu įsigyti LIBIS

skaitytojo pažymėjimą, patiems pratęsti naudojimosi

bibliotekos dokumentais terminą.

Virtualūs apsilankymai KAVB internetinėje svetainėje 2010–2011 m.

2011 m. padaugėjo virtualių apsilankymų KAVB

internetinėje svetainėje. Tuo tarpu internetu iš

elektroninio katalogo užsakomų dokumentų skaičius

nesikeitė – 6,5% visos dokumentų išduoties.

Sparčiai populiarėja dokumentų rezervavimo paslauga:

2753 pavadinimų dokumentai rezervuoti

14012 kartų. (2010 m. 2113 pavadinimų dokumentai

rezervuoti 9054 kartus, 2009 m. 1489 pavadinimų

dokumentai rezervuoti 5490 kartų.)

Sėkmingai auga naudojimasis bibliotekos sukurtais

elektroniniais produktais: elektroniniais žinynais,

Kaunistikos vaizdo albumais, Kauno menininkų

bibliografijomis, Galerija. Populiarus Senųjų

ir retų spaudinių skyriaus tinklalapis, nors jo panau-

2010–2011 m. internetinės prieigos prie elektroninio

katalogo statstika

2010–2011 m. bibliotekoms suteiktos TBA paslaugos

Prie leidinių grąžinimo įrenginio

Naudojimosi elektroninėmis paslaugomis kaita: virtualūs apsilankymai 2010–2011 m.

14 15


Nutolusių vartotojų aptarnavimas (virtualūs apsilankymai)

IT infrastruktūros priežiūros organizavimas, elektroninių paslaugų kūrimas

KAVB galerija http://galerija.kvb.lt/

KAVB internetinė svetainė vaikams http://vaikai.kvb.lt/

Naudojimosi elektroninėmis paslaugomis kaita: puslapių peržiūros 2010–2011 m.

da, pradėjus dalyvauti nacionaliniame projekte „Virtualios

elektroninio paveldo sistemos plėtra“, šiek

tiek sumažėjo. Nemažėja bibliotekos tinklaraščio

„Būkime įdomūs sau ir kitiems“ bei Vaikams skirto

internetinio puslapio lankomumas.

KAVB elektronine paslauga „Klausk bibliotekininko“

(el. paštu, telefonu ir pokalbių programa Sky-

pe) atsakytos 399 vartotojų pateiktos užklausos ir

suteiktos konsultacijos.

Siekiant gerinti vartotojų aptarnavimą atliktas

tyrimas „Kaip studentus pasiekia informacija apie

Kauno apskrities viešąją biblioteką ir joje vykstančius

renginius“.

KAVB tinklaraštis http://blogas.kvb.lt/

Virtuali paroda „Iškiliausi tarpukario kauniečiai“

http://www.kvb.lt/iskiliausi/

KAVB internetinė svetainė www.kvb.lt

Elektroninis žinynas „Žymūs Kauno

žmonės: atminimo įamžinimas“

http://atminimas.kvb.lt/

Elektroninis žinynas „Kaunas: datos

ir faktai“ http://datos.kvb.lt/

KAVB elektroninis katalogas http://katalogas.kvb.lt:8880/

Elektroninis leidinys „Kauno

menininkų bibliografijos“

http://kmb.kvb.lt/

Kaunistikos vaizdo albumai

http://renginiai.kvb.lt/view_album.

php?set_albumName=kaunistikosskaitykla-pristato

IT infrastruktūros priežiūros organizavimas,

elektroninių paslaugų kūrimas

2011 m. skaitytojams skirtų serverių ir kompiuterių

skaičius, lyginant su 2010 m., nesikeitė, taigi

šiandien tinkle yra 215 kompiuterių.

2011 m. vienas pagrindinių Elektroninių paslaugų

diegimo grupės tikslų buvo didinti KAVB internetinės

svetainės (www.kvb.lt) matomumą:

• Pradėta dalyvauti projekte „Bibliotekų svetainių

pritaikymas neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams“

(įgyvendina „Bibliotekos pažangai“),

siekiant KAVB internetinę svetainę pritaikyti neįgaliems

žmonėms ir mobiliesiems įrenginiams,

pateikti kuo įvairesnę skirtingoms vartotojų

grupėms aktualią informaciją. 2011 m. buvo apsvarstytas

naujas svetainės dizaino ir struktūros

projektas.

• Pavasarį startavo nauja internetinės svetainės

versija, kur skelbiama aktuali ir trumpa informacija

apie biblioteką anglų kalba. Svetainės vertimo

darbai tęsiami.

• Vadovaujantis „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms

aprašu“, internetinė svetainė atnaujinta

įdiegus subkategorijas Bibliotekos automobiliai,

Teisės aktai, Darbo užmokestis, Biudžeto suvestinė.

Taip pat startavo nauja skiltis Mokymai, pateikianti

informaciją apie visus KAVB vykdomus

mokymus, ir Verslui, informuojanti potencialius

partnerius apie mokamas paslaugas.

• Siekiant užtikrinti grįžtamąjį ryšį su vartotojais,

sukurta nauja el. paslauga „Atsiliepimų knyga“.

2011 m. papildyti KAVB tinklalapyje skelbiami

elektroniniai dokumentai:

• bibliografijos rodyklė „Kauno menininkų bibliografijos“;

16 17


IT infrastruktūros priežiūros organizavimas, elektroninių paslaugų kūrimas

Gyventojų prieigos prie elektroninių šaltinių duomenų bazėse organizavimas

KAVB ikonografijos skaitmeninio archyvo vaizdai:

Gyventojų prieigos prie elektroninių šaltinių

duomenų bazėse organizavimas

Lietuvos kariuomenės dalinys žygiuoja Parodos g. XX a. ketvirtas

dešimtmetis. Iš Nerijaus Mikelionio privačios kolekcijos

• baigtas elektroninio žinyno „Kaunas: datos ir faktai“

dalies „Antrosios Lietuvos Respublikos laikotarpis

(1990 m.– ...)“ vertimas į anglų kalbą;

• elektroninis žinynas „Žymūs Kauno žmonės: atminimo

įamžinimas“;

• sukurti 4154 bibliografiniai įrašai lokaliai Publikacijų

apie Kauną duomenų bazei;

• parengtos 7 virtualios parodos.

Kuriant KAVB ikonografijos skaitmeninį archyvą,

prioritetas teikiamas Kauno vaizdams ir kartografijos

dokumentams iš įvairių asmeninių bei institucijų

archyvų. 2011 m. šis archyvas papildytas 941

skaitmeniniu vaizdu.

Taip pat kaupiamas Garso įrašų skaitmeninis archyvas

– Kaune gyvenusių ar kitaip su juo susijusių

kompozitorių, solistų, kolektyvų 1918–1960 m. garso

įrašai analoginėse plokštelėse. 2011 m. pabaigoje

jame buvo daugiau kaip 1000 suskaitmenintų

tarpukario garso įrašų.

Liaudies seimo ypatingoji sesija Kauno filharmonijoje (buvę Teisingumo

ministerijos rūmai). 1940 m. Iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų

Siekiant pasidalyti aktualia informacija su vartotojais,

2011 m. buvo rengiami 11 temų Naujienlaiškiai.

Apsvarstytas ir parengtas naujas KAVB naujienlaiškio

dizainas bei konvertuotas PSD tinklapio

šablonas į XHTML.

Populiarėja saityno 2.0 paslaugos virtualiems vartotojams.

KAVB Skaitytojų klubo profilis socialiniame

tinkle Facebook jau turi 133 sekėjus, vartotojų turi

ir naujai sukurta bibliotekos paskyra nuorodų dalijimosi

svetainėje Delicious (6 teminiai katalogai, 48

nuorodos) bei Youtube kanalas. KAVB profilis Facebook’e

kasmet sulaukia vis daugiau sekėjų: 2010 m.

– 663 sekėjai, 2011 m. – 1481 sekėjas. Daug dėmesio

ir gerų atsiliepimų sulaukė čia organizuotas fotografijų

konkursas „Aš bibliotekoje“, kūrybiniai konkursai

„Knygų skirtukai“, „Sukurk stilių šiuolaikinei bibliotekininkei“

ir „Kalėdinis atvirukas“. RSS naujienų prenumerata

į tinklalapį integruota dar 2009 m., dabar yra

daugiau kaip 95 tūkst. prenumeratorių.

2011 m. KAVB buvo 65 vartotojams skirtos kompiuterizuotos

darbo vietos, prijungtos prie interneto tinklo.

2011 m. gavus Kultūros ministerijos ir LMBA projekto

„eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas

Lietuvai“ paramą, KAVB licencijuotos 27 duomenų

bazės, iš jų 5 – Lietuvos. Trūkstant komplektavimo

lėšų, duomenų bazės savarankiškai nebeprenumeruojamos

jau trečius metus.

KAVB kasmet sulaukia pasiūlymų testuoti užsienio

duomenų bazes. 2011 m. tokiu būdu vartotojams

buvo teikiama prieiga prie 26 duomenų bazių. Tai

leido laikinai išplėsti prieigą prie elektroninių šaltinių

duomenų bazėse, tačiau gaila, kad nėra galimybės jas

licencijuoti pasibaigus testavimo laikui.

2011 m. duomenų bazėmis naudojosi 2416 lankytojų,

iš jų 238 naudojosi nuotolinio prisijungimo teise.

Atliktos 53459 paieškos, peržiūrėti 14345 įrašai, atsisiųsti

5075 visateksčiai dokumentai. Populiariausia lietuviška

duomenų bazė – „Infolex. Praktika ir integruota

teisės aktų paieška”, joje atlikta 9270 paieškų.

Organizuojant prieigą prie elektroninių šaltinių, daug

laiko ir pastangų skiriama vartotojų mokymui naudotis

informacinėmis technologijomis, atlikti paiešką

duomenų bazėse. Įgyvendinant projektą „Bibliotekos

pažangai“, dirbti kompiuteriu ir naudotis internetu

mokėsi 210 gyventojų. Mokymams skirtos 327 valandos.

Mokymus vedė 9 kompiuterinio ir informacinio

raštingumo bei andragogikos kompetencijas turintys

KAVB darbuotojai. Trys pagrindinės mokymų programos

buvo skirtos baziniams naudojimosi kompiuteriu

žinioms ir įgūdžiams įsisavinti:

• Darbas kompiuteriu ir internetu (I): kompiuterio

sandara; aplankų tvarkymas; interneto samprata;

paieška ir bendravimas internete; kultūros, laisvalaikio

ir sveikatos informacija; asmeninės informacijos

saugumas, „Swedbanko“, „Ūkio banko“ el. bankininkystės

paslaugos.

• Darbas kompiuteriu ir internetu (II): MS Word 2010,

Viešojoje interneto prieigoje konsultuojami senjorai

Elektroninės informacijos skaityklos vartotojai

KAVB darbuotoja veda informacinio ir kompiuterinio raštingumo

mokymus gyventojams

MS Excel 2010 pagrindai; Saityno 2.0 pradžiamokslis,

asmeninių tinklaraščių ir Facebook kūrimas.

• „Kuriu elektroninį nuotraukų albumą“: Picasa programa.

Tokie vartotojų grupių mokymai tampa įprastiniai,

2011 m. šiai paslaugai skirta 60% daugiau valandų.

Konkurso „Sukurk stilių šiuolaikinei bibliotekininkei“

dalyvių atsiųsti darbai

KAVB Skaitytojų klubo logotipas

2010–2011 m vartotojų grupių mokymams skirtos valandos

18 19


Bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Atstovavimas ir partnerystė

Atstovavimas ir partnerystė

Seminaras ,,Interaktyvios paslaugos“ KAVB specialistams

Bibliotekų specialistų kvalifikacijos

tobulinimas

Bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas vyko

keliomis kryptimis: įgyvendinant projektą „Lietuvos

apskričių bibliotekų darbuotojų kvalifikacijų

ir gebėjimų tobulinimas“, bendradarbiaujant su

LMBA, dalyvaujant investiciniame projekte „Interaktyvių

elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams

ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose,

plėtra“ (įgyvendina LNB), taip pat Švietimo

mainų paramos fondo programose, organizuojant

vidines mokymų veiklas KAVB ir dalijantis

profesine patirtimi su Lietuvos ir užsienio kolegomis.

Darbuotojų kompetencija – svarbus įstaigos

sėkmės faktorius. Siekimas nuolat atnaujinti žinias,

gebėjimas įvertinti, atrinkti ir pateikti vartotojų

poreikius atitinkančią informaciją – tai

pagrindiniai šiuolaikinėje bibliotekoje dirbančio

specialisto bruožai. Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos

kėlimas tampa neatsiejama bibliotekos

veiklos dalimi.

Oxford University Press duomenų bazių mokymai Kauno ir Marijampolės

regiono bibliotekų specialistams

2011 m. KAVB kvalifikaciją tobulino 134 darbuotojai,

išklausyta 5 689 akad. valandų, gauta 250

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų.

2011 m. KAVB taip pat svarstė viešųjų bibliotekų

specialistų kvalifikacijos tobulinimo priskirtoje

veiklos teritorijoje perspektyvas, vykdė poreikių

tyrimus ir rengė pagrindą sėkmingai bibliotekų

specialistų ugdymo veiklų plėtotei.

Emereld duomenų bazės mokymai KAVB ir Kauno miesto

bibliotekų specialistams

Pastaraisiais metais KAVB tapo geriau matoma visuomenės,

daugėjo jos partnerių. Nauji rėmėjai ir

partneriai aktyviai dalyvavo bibliotekos projektuose,

akcijose, konkursuose, Nacionalinės Lietuvos bibliotekų

savaitės renginiuose.

Dėl šios priežasties KAVB atstovavimo veiklos įgavo

inovatyvumo, verslumo ir netradicinės, tačiau

socialiai motyvuotos, visuomenės interesams patrauklios

bibliotekinės veiklos požymių (pvz., Mažojo

ąžuolyno suoliukų atnaujinimo iniciatyva, aktyvus

dalyvavimas akcijoje „Darom“ ir kitos).

2011 m. KAVB sulaukė nemažai padėkų ir įvertinimų,

tačiau ypač maloni ir reikšminga – Prezidentės

Dalios Grybauskaitės padėka už nuoširdų akcijos

„Knygų Kalėdos“ palaikymą: surinkta per 3 tūkst. egz.

leidinių visoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms.

Skirti apdovanojimai: Rimantei Tamoliūnienei –

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos diplomas,

geriausio 2010 m. bibliotekininko vardas ir Kultūros

ministerijos premija (už originalias Kauno miesto

kultūros paveldo sklaidos iniciatyvas bei šiuolaikišką

bibliotekos istorijos liudijimą), Editai Urbonavičienei

Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis,

kurį Lietuvos kariuomenės dienos proga įteikė

miesto meras A. Kupčinskas (už nuopelnus Kauno

miestui, istorijos sklaidą ir vardo populiarinimą), Valentinai

Grinevičienei – 2011 m. kokybės konkurso

nominacija (už kokybiškiausiai 2010 m. įgyvendintą

Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veiklą (kvalifikacijos

tobulinimo kursai „European Project Planning“),

taip pat jau antra INFOLEX padėka už lietuviškos teisinės

informacijos sklaidą Kauno regione.

Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Gyveno pasakoje Kojinaitė...“

KAVB Stalo žaidimų klubo popietė

Akcija „Darom 2011

2011 m. profesionalumo ugdymo KAVB ir priskirtoje teritorijoje rezultatai

2008–2011 m. KAVB partnerysčių ir bendradarbiavimo augimas

20


Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

LT-44164 Kaunas

Tel. (8 37) 32 42 52

Faks. (8 37) 32 42 50

info@kvb.lt

www.kvb.lt

More magazines by this user
Similar magazines