Elektroninės paslaugos verslui - Lietuvos Respublikos muitinė

cust.lt

Elektroninės paslaugos verslui - Lietuvos Respublikos muitinė

„VIENO LANGELIO“ KONCEPCIJA

Kas yra „Vienas langelis“?

„Vienas langelis“ – tai veiklos organizavimo mechanizmas, kurio dėka verslo atstovai skirtingų

valdžios institucijų reikalaujamą informaciją ir dokumentus galės pateikti tik vieną kartą

vienai įgaliotai institucijai.

Kuo „Vienas langelis“ naudingas visuomenei ir verslui?

Šiuo metu tarptautine prekyba užsiimantys verslo subjektai įvairioms tarnyboms teikia

informaciją ir dokumentus, privalomus atitinkamai procedūrai (importo, eksporto, tranzito)

įforminti, kurių turinys dažnai dubliuojasi. Verslo atstovai turi prisitaikyti prie skirtingų

institucijų kontrolės bei apskaitos sistemų, nustatyto institucijų darbo laiko. Šių reikalavimų

vykdymas verslui tampa rimta kliūtimi plėtojant tarptautinę prekybą.

Įgyvendinus „Vieno langelio“ koncepciją, fiziniams ar juridiniams asmenims nereikės tiesiogiai

dalyvauti atliekamose viešojo administravimo procedūrose, nes tai atliks informacinės

sistemos. Pagerės ir bus paprastesnis informacijos ir dokumentų teikimas, nes teikiami duomenys

bus standartizuoti, informacijos prieinamumas, apdorojimo greitis, suaktyvės duomenų

mainai tarp valstybės institucijų, nes kelioms institucijoms reikalingą tą pačią informaciją

reikės pateikti tik vieną kartą ir tai bus galima padaryti realiu laiku 24 val. per parą 7 dienas per

savaitę. Taip bus taupomas laikas ir lėšos.

4


ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VERSLUI

Koks yra „Vieno langelio“ veikimo principas?

Atsižvelgiant į tarptautinę praktiką, skiriami tokie pagrindiniai „Vieno langelio“ veikimo

principai:

• vieninga (koordinuojanti) institucija, kuriai įmonės teikia informaciją ir duomenis popieriniu

arba elektroniniu formatu, o ši ją paskirsto kitoms institucijoms pagal kompetenciją bei

koordinuoja taikomas kontrolės priemones (Švedijos pavyzdys);

• vieninga automatizuota sistema, skirta tarptautinės prekybos informacijos ir standartizuotų

duomenų surinkimui, naudojimui, apdorojimui, paskirstymui tarp institucijų ir saugojimui

(JAV pavyzdys);

• automatizuota informacinė-operacinė sistema, kurios dėka verslo atstovai elektroniniu

būdu gali pateikti elektronines deklaracijas ar kitą nustatytą duomenų rinkinį konkrečioms

institucijoms, kurios apdoroja informaciją ir tiesiogiai informuoja verslo atstovą apie priimtą

sprendimą (Singapūro, Mauritanijos pavyzdžiai).

Kaip rengiamasi įgyvendinti „Vieno langelio“ koncepciją?

„Vieno langelio“ įgyvendinimui būtinas tiek valstybės, tiek verslo visuomenės dalyvavimas.

Šio mechanizmo diegimas turėtų apimti teisės aktų pakeitimus, informacinių sistemų pritaikymą,

suderinimą arba kūrimą, visuomenės informavimą.

Kokią įtaką „Vienas langelis“

turės valstybei, tarpinstituci niam

bendradarbiavimui?

„Vieno langelio“ įdiegimas užtikrins

glaudesnį valstybės institucijų bendradarbiavimą,

skaidresnę ir kokybiškesnę

institucijų veiklą, efektyviau bus vykdomi

teisės aktų reikalavimai, sumažės darbo

sąnaudos.

Klausimus dėl „Vieno langelio“ koncepcijos galima pateikti:

Vitas Volungevičius, Muitinės departamento Muitinės veiklos organizavimo

skyriaus viršininkas, el. p. vitas.volungevicius@cust.lt


RIZIKOS ĮVERTINIMO IR KONTROLĖS SISTEMA

Kas yra Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistema (RIKS)?

Tai informacinė sistema, kurios paskirtis – padėti muitinės pareigūnui įvertinti muitinei pateikiamų

deklaracijų ir jose esančių duomenų riziką. RIKS duomenų bazėje bus laikoma informacija

iš daugiau nei 1500 teisės aktų, reglamentuojančių muitinės veiklą, muitinės pareigūnų

atliktų tikrinimų duomenys, muitinės atliktų auditų įmonėse duomenys bei kita su rizikos įvertinimu

susijusi informacija. RIKS reikiamu momentu pateiks muitinės pareigūnams nuorodas į

teisės aktus, susijusius su deklaruojamų prekių kontrole, prekių bei jas deklaruojančios įmonės

rizikos laipsnį bei nurodymus, kokį tikrinimą būtina atlikti.

Kuo tai naudinga visuomenei ir verslui?

Įdiegus RIKS, sąžiningo verslo atstovai, vykdantys muitinės procedūras Lietuvos muitinėje,

sumažins laiko sąnaudas ir įgis konkurencinį pranašumą tarptautinėje prekyboje.

RIKS taip pat sudarys palankias sąlygas plėtotis sąžiningam verslui ir užkirs kelią kontrabandai.

Norint užtikrinti, kad per sieną nebūtų gabenamos nedeklaruotos prekės, reikėtų tikrinti

visus deklaruojamus krovinius ir juos perskaičiuoti. Tuo tarpu RIKS tikrinimui atrinks tik tas

deklaracijas, kurios kelia didžiausią pažeidimų riziką.

6


ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VERSLUI

Kokie yra RIKS veikimo principai?

RIKS sudaro dvi tarpusavyje susijusios dalys – įforminimo ir audito. Įforminimo dalyje bus

kuriami rizikos profiliai, deklaracijos atrenkamos tikrinimui ir įrašomi krovinių tikrinimo rezultatai.

Audito dalyje bus atliekamas įmonių rizikos vertinimas, įmonių atranka muitinės auditui

ir įrašomi audito rezultatai.

Kas pasikeis tarptautinėje prekyboje, įdiegus RIKS?

RIKS užtikrins tarptautinės prekybos grandinės saugumą. Pavyzdžiui, jei gabenamos cheminės

medžiagos ar įranga, kurie gali būti naudojami masinio naikinimo ginklo kūrimui ar rengiant

teroro aktus, muitinės pareigūnui bus pateikiamas priminimas apie tai, kad tokios prekės

gali būti gabenamos tik gavus nustatytos formos licenciją. Jei gabenamos medžiagos, iš kurių

gali būti gaminami narkotikai, muitinės pareigūnas bus informuotas apie būtinybę patikrinti,

ar deklaruojantis asmuo turi nustatyta tvarka išduotą leidimą gabenti tokias medžiagas.

Klausimus dėl RIKS galima pateikti:

Virgilijus Pranevičius, Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus

vyr. inspektorius, tel. (8~5) 266 60 79, el. p. virgilijus.pranevicius@cust.lt

Ilona Rožėnienė, Muitinės departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus viršininko

pavaduotoja, tel. (8~5) 266 60 31, el. p. ilona.rozeniene@cust.lt


ELEKTRONINIS DEKLARAVIMAS

Kas yra elektroninis deklaravimas?

Elektroninis deklaravimas – tai galimybė pateikti muitinės deklaraciją naudojantis automatinio

duomenų apdorojimo priemonėmis (elektroniniu būdu).

Muitinio tranzito procedūrai elektroninis deklaravimas Lietuvos muitinėje įgyvendinamas

pasitelkiant programinę įrangą Verslininko modulis.

Kodėl elektroninis deklaravimas geriau nei popierinė deklaracija?

Elektroninė tranzito deklaracija gali būti pateikiama muitinei tiesiai iš įmonės patalpų, nevykstant

į muitinės įstaigą. Be to, yra galimybė elektroninę deklaraciją iš karto pataisyti ar patikslinti.

Taip taupomas laikas ir nereikia papildomų darbo sąnaudų.

Kas yra Verslininko modulis?

Verslininko modulis – tai programinė įranga, skirta elektroninės tranzito deklaracijos duomenims

pateikti bei keistis su muitine kita informacija, susijusia su tranzito procedūros vykdymu.

Tai centralizuota taikomoji programinė įranga, kurios veikimą bei funkcionalumą užtikrina

Lietuvos muitinė.

Ar visiems verslininkams privaloma naudotis Verslininko moduliu?

Šios programinės įrangos naudojimas Lietuvos verslininkams privalomas nuo 2006 m. sausio

1 d., kai, vadovaujantis EEB Tarybos reglamentu 837/2005, iš dalies keičiančiu EEB Tarybos

reglamentą 2454/93, prekės tranzito procedūrai negali būti deklaruojamos pateikiant rašytinę

tranzito deklaraciją, o elektroniniai duomenys įgijo juridinę galią.

8


ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VERSLUI

Kiek kainuoja įdiegti Verslininko modulį?

Verslininko moduliu ūkio subjektai gali naudotis nemokamai. Reikalingos investicijos verslininkui

– kompiuteris ir interneto ryšys.

Kaip pradėti naudotis Verslininko moduliu?

Naudotis Verslininko moduliu gali tik registruoti vartotojai. Norint tapti registruotu vartotoju

reikia pateikti prašymą teritorinei muitinei ir pasirašyti sutartį. Registruotam verslininkui

suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis. Vartotojai įmonių viduje registruojami ir administruojami

savarankiškai.

Kuo naudingas verslo atstovams Verslininko modulis?

Naudodamasis šiuo moduliu, verslininkas muitinės išvykimo įstaigai gali pateikti tranzito

deklaraciją, valdyti savo sukurtas ir pateiktas deklaracijas, stebėti pateiktų deklaracijų būseną,

gauti statistines ataskaitas.

Paskirties įstaigai galima pateikti pranešimą apie krovinio atvykimą, pranešti apie pakeliui

įvykusius eismo įvykius, pateikti iškrovimo rezultatus, gauti ataskaitas apie gabenimus paskirties

įstaigoje.

Demonstracinė Verslininko modulio versija pateikiama Lietuvos muitinės interneto

svetainės http://www.cust.lt skiltyje „Verslui/Tranzito kontrolės sistema NCTS/Elektroninė

tranzito deklaracija – Verslininko modulis (demo versija)“.

Klausimus dėl Verslininko modulio galima pateikti:

Muitinės informacinių sistemų centro IT Paslaugų centras,

tel. (8~5) 236 23 02, el. p. helpdesk@cust.lt


EKSPORTO KONTROLĖS SISTEMA

Kas yra Eksporto kontrolės sistema (ECS)?

Tai yra informacinė sistema, skirta eksporto duomenų mainams tarp Lietuvos muitinės ir

ES valstybių muitinių įstaigų, kuri elektroniniu pranešimu patvirtina valstybės institucijoms ir

verslininkams apie įvykdytą eksportą. Sistemos diegimas vykdomas dviem etapais: pirmasis

etapas realizuojamas nuo 2007-07-01, o antrasis – nuo 2009-07-01. Ši sistema padeda kontroliuoti

išgabenamų iš Bendrijos muitų teritorijos prekių judėjimą.

Kuo ECS naudinga verslui?

Jos nauda bus ypač juntama įgyvendinus ECS antrąjį etapą, nes verslininkai elektroniniu

pranešimu bus operatyviai informuojami apie eksportuotų prekių išgabenimo faktą, todėl bus

paprasčiau susigrąžinti PVM bei grąžinamas kompensacijas.

Tačiau jau dabar verslo atstovai, išvežantys iš Bendrijos muitų teritorijos prekes, kurioms

įforminta eksporto procedūra, gali rasti operatyvios informacijos apie juos dominantį išvežimą

interneto svetainės http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/ecshome?Lang=LT

atitinkamoje skiltyje įrašę MRN gabenimo numerį.

Atkreipiame dėmesį, kad ši paieška kol kas galima tik tuo atveju, kai eksporto įforminimo

ir išvežimo muitinės įstaigos yra skirtingose ES valstybėse. Jei eksporto procedūra įforminama,

pavyzdžiui, Lietuvoje, ir prekės išgabenamos į trečiąją šalį per Lietuvos valstybės sieną, informacijos

apie prekių išvežimą minėtoje sistemoje kol kas nėra.

10


ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VERSLUI

Kokie yra ECS veikimo principai?

Muitinės įstaiga, kurioje pradedama eksporto procedūra, turi išsiųsti elektroninį pranešimą

tai įstaigai Lietuvoje arba ES šalyje narėje, kuri prižiūri prekių išgabenimą per ES išorinę sieną (išvežimo

muitinės įstaiga). Pastaroji, gavusi minėtą pranešimą, turi atlikti muitinės formalumus

ir, įvertinusi jų rezultatus, apie tai informuoti eksporto procedūrą pradėjusią muitinės įstaigą.

Antrojo etapo metu eksporto įstaiga apie išgabentas prekes elektroniniu pranešimu informuos

ir verslininką.

Kas pasikeitė tarptautinėje prekyboje įdiegus ECS?

ECS paspartina muitinio tikrinimo procedūras išvežimo įstaigoje, nes darbuotojai gauna

išankstinės informacijos apie atvykstančius krovinius. Dėl to verslininkui nebereikia pateikti

eksporto deklaracijos duomenų Valstybinei mokesčių inspekcijai, kadangi juos perduoda Muitinės

departamentas.

Informacijos apie tai, kokių eksporto faktą įrodančių dokumentų, pagrindžiančių konkrečių

prekių ir atitinkamo jų kiekio išgabenimą iš Europos Bendrijos teritorijos, gali prireikti pateikti

Valstybinei mokesčių inspekcijai, galima rasti šios institucijos interneto svetainėje http://mic.

vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000048674&tree_id=1000007324 (žr. Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaro 2007 m. rugsėjo 20 d. aktualią redakciją).

Kokią įtaką ECS turi institucijų bendradarbiavimui?

Valstybės institucijos (VMI, Nacionalinė mokėjimo agentūra) operatyviai gauna reikiamų

duomenų apie išgabentas iš Europos Bendrijos prekes ir gali greičiau grąžinti verslininkams

PVM arba numatytas kompensacijas.

Į ką kreiptis, jei kilo neaiškumų dėl ECS?

Į teritorinių muitinių Muitinės procedūrų priežiūros skyrius:

Vilniaus TM, tel.(8~5) 235 63 23

Kauno TM, tel. (8~37) 30 42 62

Klaipėdos TM, tel. (8~46) 39 00 65

Šiaulių TM, tel. (8~41) 54 03 04

Panevėžio TM, tel. (8~45) 50 26 55


UŽSIENIO PREKYBOS TARIFINIO REGULIAVIMO

PRIEMONIŲ TAIKYMO INSTRUMENTAI

Kokie užsienio prekybos tarifinio reguliavimo priemonių taikymo

instrumentai veikia Lietuvoje?

Lietuvos muitinėje naudojami du pagrindiniai instrumentai – nacionalinė integruoto tarifo

sistema LITAR, suderinta su Europos Bendrijos integruotu tarifu TARIC, ir mokesčių apskaičiavimo

ir patikros sistema MAPS.

Kas yra integruotas tarifas LITAR?

LITAR – tai pagrindinė tarifinės ir kai kurios netarifinės informacijos saugykla Lietuvos muitinėje,

sudaryta ir tvarkoma kaip kompiuterinė duomenų bazė. LITAR sistemą sudaro Europos

Bendrijos integruoto tarifo sistemos – TARIC – duomenys apie Europos Sąjungos mastu taikomus

muitus bei mokesčius ir kai kuriuos draudimus bei apribojimus ir Lietuvos Respublikos

nacionaliniai duomenys apie akcizą ir PVM.

LITAR duomenų bazėje sukaupti duomenys apie muitus ir mokesčius bei kitas tarifinio

reguliavimo priemones teikiami muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai.

Kuo LITAR naudinga muitinės klientams?

LITAR yra instrumentas, skirtas Europos Sąjungos tarifinės ir kai kurios netarifinės informacijos

bei nacionalinių mokesčių (akcizo bei PVM) tarifinės informacijos paieškai. Užsienio

prekyba užsiimantis verslininkas, norėdamas sužinoti, kokie muitai ir mokesčiai taikomi jo

importuojamoms prekėms, gali atlikti tokią paiešką, naudodamasis LITAR.

12


ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VERSLUI

LITAR sistemoje galima atlikti prekės kodo paiešką. Suradęs prekės kodą bei prekės kilmės

šalį, verslininkas gali rasti reikiamą informaciją apie muitus ir nacionalinius mokesčius, priskirtus

konkrečiai prekei, apribojimus, įstatymų informaciją, pastabas, kitą reikalingą informaciją.

Kas yra MAPS ir kada ji reikalinga?

Tai mokesčių apskaičiavimo ir patikros sistema, kuri, naudodamasi integruoto tarifo LITAR

informacija, apskaičiuoja mokesčius. Šia sistema naudodamiesi verslininkai gali ne tik apskaičiuoti

muitus ir mokesčius, kurie turi būti sumokėti muitinėje, bet ir sužinoti apie taikomus

apribojimus ir draudimus. Taip pat sistema gali būti naudojama tikrinant muitinės deklaracijas

po muitinio įforminimo, kai siekiama nustatyti, ar pritaikytos teisingos tarifinio reguliavimo

priemonės.

Kuo MAPS naudinga verslininkams?

Kompiuterizuotas muitų ir mokesčių apskaičiavimas supaprastina prekių deklaravimo

Lietuvos muitinei procedūras, verslininkams suteikiama galimybė apskaičiuoti mokesčius patiems.

Mokesčių apskaičiavimo modeliavimo lange pateikiami Bendrojo administracinio dokumento

langeliai, kurie reikalingi apskaičiuojant muitus ir mokesčius, mokėtinus muitinėje.

Užpildžius privalomus langelius, MAPS pateikia visą informaciją apie mokesčius, taikomus

draudimus bei apribojimus, integruotus į TARIC.

Integruotas tarifas LITAR pateikiamas adresu http://litarweb.cust.lt arba Lietuvos muitinės

interneto svetainės http://www.cust.lt skiltyje „Integruotas tarifas LITAR“.

Klausimus dėl informacijos paieškos LITAR sistemoje bei naudojimosi MAPS galima pateikti:

Muitinės departamento Tarifų skyrius, el. p. andzela.meskauskaite@cust.lt


Kas yra MAKIS?

MAKIS

MAKIS – tai mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinė sistema, kurios paskirtis – teisingai

ir realiu laiku apskaityti visus mokesčių mokėtojų mokestinius įsipareigojimus muitinei bei muitinės

mokestinius įsipareigojimus mokesčių mokėtojams. Šioje sistemoje realiu laiku automatiškai

registruojami deklaracijų muitinio įforminimo metu apskaičiuoti mokėtini mokesčiai bei

įplaukos į muitinės surenkamąsias sąskaitas, formuojami muitinės sprendimai bei pranešimai

mokesčių mokėtojams, ataskaitos Europos Komisijai bei Lietuvos Respublikos institucijoms.

Kokie yra MAKIS veikimo principai?

Įdiegus MAKIS:

• biudžeto surenkamųjų mokesčių apskaita vykdoma kaupiamuoju apskaitos principu;

• centralizuota prieiga prie mokesčių apskaitos, valdymo ir kontrolės informacijos realiuoju

laiku veikia visoje muitinėje;

• mokestinės prievolės registruojamos bet kurioje deklaracijų įforminimo vietoje, o administruojamos

(apskaitos bei išieškojimo srityje) – pagal prievolininko registracijos vietą;

• mokestinių prievolių registravimas pagal deklaracijų informaciją vykdomas automatiškai,

atliekant mokestinę kontrolę ir nustatant sumokėjimo terminus bei apskaitos parametrus;

• visos įplaukos, patekusios į Muitinės departamento centralizuotas surenkamąsias sąskaitas,

registruojamos MAKIS automatiškai realiuoju laiku;

• prievolininkų mokestinės prievolės padengiamos automatiškai pagal nustatytą tvarką;

• mokestinių prievolių išieškojimas vykdomas naudojant specializuotas elektronines

MAKIS priemones;

• veikia visiškai automatizuota bendrųjų garantijų sumos kontrolė importo procedūros atveju;

• veikia visiškai automatizuota garantų ir garantijų galiojimo kontrolė importo procedūros atveju.

Sistemoje naudojama vieninga klasifikatorių sistema, papildyta ES ir tarptautine normatyvine

klasifikacijos baze.

14


ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VERSLUI

Kuo MAKIS naudingas valstybei?

Įgyvendintas centralizuotas atsiskaitymas su Valstybės iždu, centralizuotas ataskaitų rengimas

ir teikimas, nes atsiskaitymas vykdomas per Muitinės departamentą, o ne per atskiras

teritorines muitines. Sąskaitų balansų peržiūra tapo galima realiuoju laiku už pasirinktus periodus

pasirinktais pjūviais tiek kiekvieno atskiro padalinio, tiek konsoliduotai visos muitinės

mastu. Tai padeda valstybės institucijoms nustatyti realias gaunamas bei gautinas įplaukas,

planuoti pajamas.

Ženkliai sumažintas muitinės viduje teikiamų ataskaitų kiekis.

Kuo MAKIS naudingas verslui?

Mokesčių mokėtojams paprasčiau:

• mokėti atidėtus mokesčius – nepriklausomai nuo to, kurioje muitinės įstaigoje įforminta

muitinės procedūra, mokesčiai mokami ne į kiekvienos teritorinės muitinės surenkamąsias

sąskaitas, bet į centralizuotas Muitinės departamento surenkamąsias sąskaitas. Mokesčių mokėtojų

patogumui jos atidarytos keliuose bankuose. Visi klausimai, susiję su mokesčių apskaičiavimu

bei išieškojimu, sprendžiami toje teritorinėje muitinėje, kurios veiklos zonoje deklaruota

mokesčių mokėtojo gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinė;

• iš anksto mokėti mokesčius – neprivalu muitinės deklaracijų įforminimo metu turėti

mokėjimą patvirtinantį dokumentą, kuris teritorinėje muitinėje turėdavo būti patvirtintas dar

prieš atliekant muitinės procedūrą – MAKIS sistemoje kontroliuojama mokesčių mokėtojo turimų

įmokų suma;

• naudotis bendrąja garantija – atsisakyta popierinių sertifikatų, kadangi garantuojamos

sumos dydis kontroliuojamas sistemoje.

Mokesčių mokėtojams sumažėjo kaštai už mokestinius pavedimus, kadangi visą skolą už

mokestinį periodą jie gali sumokėti vienu pavedimu pagal atskirą mokestį nepriklausomai nuo

to, kiek muitinės deklaracijų buvo įforminta, nes MAKIS paskirsto įmokas pagal jame registruotas

mokestines prievoles.

Verslininkų patogumui, kiekvieną mėnesį sistemoje automatiškai formuojami ir mokesčių

mokėtojams teikiami pranešimai apie nesumokėtas mokestines prievoles muitinei arba jų turimas

permokas.

Klausimus dėl MAKIS galima pateikti

teritorinių muitinių Mokesčių apskaitos

ir išieškojimo skyriams:

Vilniaus TM, tel. (8~5) 235 63 67

Kauno TM, tel. (8~37) 30 42 50

Klaipėdos TM, tel. (8~46) 39 00 43

Šiaulių TM, tel. (8~41) 54 01 43

Panevėžio TM, tel. (8~45) 50 26 49


Kas yra IDAIS?

INTRASTATAS

IDAIS – tai internetinė taikomoji programinė įranga Intrastato (Lietuvos prekybos su ES

valstybėmis) ataskaitų duomenų apdorojimui. IDAIS sudaryta iš viešosios dalies, kurioje skelbiama

teisinė bei normatyvinė informacija, ir ataskaitų pateikimo bei peržiūros dalies.

Viešąja IDAIS dalimi gali naudotis bet kuris interneto vartotojas. Teikti Intrastato ataskaitas

IDAIS priemonėmis gali tik registruoti vartotojai, kuriems suteiktas prisijungimo vardas ir

slaptažodis.

Kaip tapti registruotu vartotoju?

Galimybė naudotis sistema suteikiama nemokamai. Reikia pateikti prašymą teritorinei

muitinei ir pasirašyti sutartį dėl Intrastato ataskaitų elektroninio duomenų teikimo. Intrastato

ataskaitų duomenis verslininkai gali pateikti adresu https://intrastat.cust.lt

Kokias funkcijas vykdo IDAIS?

IDAIS priima iš vartotojų paraiškas sutartims sudaryti, leidžia pateikti Intrastato ataskaitas,

užpildant ataskaitos formą internete arba elektroniniu formatu, peržiūrėti vartotojui savo pateiktas

ataskaitas už ankstesnius periodus. Taip pat PVM mokėtojas, teikiantis ataskaitas per

tarpininką, gali stebėti savo ataskaitų duomenis IDAIS bei suformuoti suvestines ataskaitas

apie įmonės vykdomą prekybą su ES šalimis.

Kuo IDAIS naudinga muitinės klientams?

Muitinės klientas vienoje vietoje gali rasti visą su Intrastato ataskaitų teikimu susijusią teisinę

ir normatyvinę informaciją bei pateikti Intrastato ataskaitas. IDAIS taip pat mažina laiko ir

lėšų sąnaudas (pašto išlaidos, atvykimas į muitinę).

16


ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VERSLUI

Kas keičiasi Intrastato ataskaitas teikiant per IDAIS?

Intrastato ataskaitų pateikimas be IDAIS

Reikia daug laiko sąnaudų pildant rašytinę

ataskaitos formą.

Sunku identifikuoti ataskaitos pildymo klaidas.

Sunku rasti reikalingus klasifikatorius.

Reikia laukti ataskaitos pateikimo rezultato.

Norint matyti ankstesnių periodų ataskaitas,

reikia vartyti rašytines ataskaitas.

Norint pateikti ataskaitą elektroniniu formatu,

reikia specialios programinės įrangos ir laiko

jai instaliuoti.

Intrastato ataskaitų pateikimas internetu

Ataskaitos formą galima užpildyti prisijungus

prie IDAIS sistemos.

IDAIS iš karto informuoja apie klaidą, padarytą

pildant ataskaitos formą.

Pildant ataskaitos formą sistema pateikia

reikalingus klasifikatorius.

Sistema iš karto informuoja apie pateikimo

rezultatą.

Sistema leidžia išsirinkti bet kurio ataskaitinio

periodo ataskaitą ir peržiūrėti jos duomenis.

Tereikia tik prisijungti prie ataskaitų pateikimo

svetainės ir galima iš karto pildyti ataskaitas.

Papildoma informacija apie Intrastatą – Lietuvos muitinės interneto svetainės http://www.cust.lt

skiltyje „Intrastatas“.


ELEKTRONINĖS PASLAUGOS VERSLUI

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25, LT-01105 Vilnius

Tel. (8~5) 266 61 11

Faks. (8~5) 266 60 05

El. paštas info@cust.lt

http://www.cust.lt

Informacija verslo atstovams ir keleiviams, tel.(8~5) 261 30 27

Nemokamas pasitikėjimo tel. (8~800) 55 544

Išleido LĮ „Kriventa“, V. Pietario g. 5-3, LT-03122 Vilnius

Tel./faks. (8~5) 265 06 29, www.kriventa.lt

Pasirašyta spaudai 2007-10-15, tiražas 300 vnt.

R. Grabausko piešiniai

More magazines by this user
Similar magazines