LT - Standartizacijos departamentas prie AM

lsd.lt

LT - Standartizacijos departamentas prie AM

LIETUVOS STANDARTAS

LST EN 1992-2/AC

PATAISA AC

LIETUVIŠKOJI VERSIJA

2011 m. gegužė

ICS 91.010.30; 91.080.40; 93.040

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.

2 dalis. Gelžbetoniniai tiltai.

Projektavimo ir konstravimo taisyklės

Eurocode 2 – Design of concrete structures – Concrete bridges – Design and detailing rules

Europos standarto pataisa EN 1992-2:2005/AC:2008 kartu su Europos standartu EN 1992-2:2005

(Lietuvoje perimtas LST EN 1992-2:2006) turi Lietuvos standarto statusą.

Terminų (lt): – Puslapių: 5 Kainų grupė: –

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

T. Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius

Tel. 270 9360, faks. 212 6252, el. paštas lstboard@lsd.lt

interneto tinklalapis http://www.lsd.lt

Nuorodinis žymuo

LST EN 1992-2:2006/AC:2008

© – Lietuvos standartizacijos departamentas, 2011

Be raštiško Lietuvos standartizacijos departamento leidimo draudžiama atgaminti, platinti ar viešai skelbti visą šį leidinį arba jo

dalis.


LST EN 1992-2:2006/AC:2008

Nacionalinė pratarmė

Ši Lietuvos standarto pataisa yra Europos standartizacijos komiteto (CEN) technikos komiteto CEN/TC 250

Structural Eurocodes (Konstrukcijų eurokodai) parengtos Europos standarto pataisos

EN 1992-2:2005/AC:2008 Eurocode 2 – Design of concrete structures – Concrete bridges – Design and

detailing rules, kurią Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 38 Statybinės konstrukcijos)

atgaminimo būdu perėmė kaip Lietuvos standarto pataisą LST EN 1992-2:2006/AC:2008, angliškosios

versijos tapatus vertimas į lietuvių kalbą.

Iškilus neaiškumų ar ginčų dėl Lietuvos standarto pataisos lietuviškosios versijos dalykinio turinio, pirmenybė

teikiama Lietuvos standarto pataisos angliškajai versijai, iš kurios buvo versta.

II


EUROPOS STANDARTAS

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 1992-2:2005/AC

2008 m. liepa

ICS 91.010.30; 91.080.40; 93.040

Lietuviškoji versija

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis.

Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės

Eurocode 2 – Design of concrete

structures – Concrete bridges –

Design and detailing rules

Eurocode 2 – Calcul des structures

en béton – Partie–2: Ponts en béton –

Calcul et dispositions constructives

Eurocode 2 – Bemessung und

Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken – Teil 2:

Betonbrücken – Bemessungs- und

Konstruktionsregeln

Ši pataisa yra lietuviškoji Europos standarto pataisos EN 1992-2:2005/AC:2008 versija. Iš anglų kalbos vertė

Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 38 Statybinės konstrukcijos). Ši standarto pataisa lietuvių

kalba turi tą patį statusą, kaip ir standarto pataisa oficialiosiomis kalbomis.

Ši pataisa galioja nuo 2008 m. liepos 30 d. Europos standartui trimis oficialiosiomis kalbomis.

CEN

Europos standartizacijos komitetas

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2008 CEN Visos teisės naudoti šį standartą bet kokiomis formomis ir

priemonėmis visame pasaulyje priklauso CEN nacionalinėms

standartizacijos institucijoms.

Nuorodinis žymuo EN 1992-2:2005/AC:2008 E


LST EN 1992-2:2006/AC:2008

EN 1992-2:2005/AC:2008 (E)

6 SKYRIUS „Saugos ribiniai būviai (ULS)“

28 psl.

6.2.3, 6.103 paveikslas:

„ C – santvaros tempiamoji juosta (išorinis lynas)“

pakeisti taip:

„ C – santvaros tempiamoji juosta (išorinis arba vidinis nesukibęs lynas)“.

30 psl.

6.3.2(102), 2-oji pastraipa:

„Didžiausioji šlyties ir sukimo veikiamo elemento laikomoji galia nustatoma pagal 6.3.2 (4).“

pakeisti taip:

„Didžiausioji šlyties ir sukimo veikiamo elemento laikomoji galia nustatoma pagal 6.3.2 (104).“.

32 psl.

6.3.2(104):

„čia ν apskaičiuojama pagal EN 1992-1-1 6.2.2 (6.6), o α cw – pagal (6.9) lygtį;“

pakeisti taip:

„čia ν apskaičiuojama pagal EN 1992-1-1 6.2.2 (6.6N), o α cw – pagal (6.9) lygtį;“.

34 psl.

6.8.7(101), (6.106) lygtį:

⎛ ⎛

⎞ ⎞


⎜ ⎜

Ecd,max,

i

N ⎟ ⎟

i = 10 exp 14 1 − ;“

⎜ ⎜

⎟ ⎟

⎝ ⎝ 1 − Ri

⎠ ⎠

pakeisti taip:1−

E

14

⎜ 1−

R

cd,max, i


i

N =


i 10

;“.

7 SKYRIUS „Tinkamumo ribiniai būviai (SLS)“

39 psl.

7.3.2(105):

„ norint įvertinti traukumą, EN 1992-1-1 (7.1) lygtyje f ct,eff turi būti imamas “

pakeisti taip:

„ norint įvertinti traukumą, (7.1) lygtyje f ct,eff turi būti imamas “.

2


LST EN 1992-2:2006/AC:2008

EN 1992-2:2005/AC:2008 (E)

39 psl.

Išbraukti 7.4.2 poskyrį:

„7.4.2 Atvejai, kai galima netaikyti skaičiavimo

Šis poskyris negalioja.“.

B priedas (informacinis)

53 psl.

B.105(103):

„Jei betono amžius daugiau kaip vieneri metai EN 1991-2 (B.16) bei (B.118) išraiškos “

pakeisti taip:

„Jei betono amžius vieneri metai ar daugiau EN 1991-2 (B.116) bei (B.118) išraiškos “.

J priedas (informacinis)

59 psl.

J.104.1(104):

„Nuo krašto slydimo sauganti armatūra turi būti tinkamai inkaruota.“

pakeisti taip:

„Nuo krašto slydimo sauganti armatūra turėtų būti tinkamai inkaruota.“.

60 psl.

J.104.2(102), ketvirtoji įtrauka:

„Su skirtingais inkaravimo įtaisais susijusios prizmės gali užeiti viena ant kitos (taip gali būti, jei lynai nėra

lygiagretūs), tačiau turi išlikti betone.“

pakeisti taip:

„Su skirtingais inkaravimo įtaisais susijusios prizmės gali užeiti viena ant kitos, jei lynai nėra lygiagretūs,

tačiau turi išlikti betone.“.

KK priedas (informacinis)

61 psl.

KK.2(101):

„ paprastai turi būti nagrinėjami tinkamumo sąlygomis.“

pakeisti taip:

„ paprastai turėtų būti nagrinėjami tinkamumo sąlygomis.“.

3


LST EN 1992-2:2006/AC:2008

EN 1992-2:2005/AC:2008 (E)

63 psl.

KK.5(104):

(KK.109) lygtį: „D(t) = D el (t 0 );“ pakeisti taip:

„D(t) = D el (t);“.

64 psl.

KK.6(102):

„ kuri susidarytų dėl sukeltų ir išliekančių įtempių prieaugio.“

pakeisti taip:

„ kuri susidarytų dėl sukeltų ir išliekančių įtempių pokyčių.“.

KK.6(102):

t

⎡1 + ϕ t, τ ⎤dσ τ = ⎡1 + χ tt , ϕ tt , ⎤ ∆ σ →

;“

∫ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ t

(KK.118) lygtį: „ ( ) ( ) ( 0) ( 0) t0

pakeisti taip:


τ

= t0

( )

τ

= t0

( )

t

⎡Ec

28 ⎤ ⎡Ec

28


⎢ + ϕ28 ( t, τ) ⎥dσ ( τ)

= ⎢ + χ( t, t0 ) ϕ28

( t,

τ) ⎥∆σ

;“.

∫ t0

→t

⎣ Ec( τ ) ⎦ ⎣ Ec( t0)


KK.7(101):

(KK.119) lygtį: „ S = S + ( S − S )

pakeisti taip:


„ S = S + ( S − S )


0

1

0

0

c

0

Ec(

t1)

⎡ϕ(

∞,

t0

) −


Ec(

t0

) ⎣ 1+

χϕ

ϕ(

∞,

t0

) −ϕ(tc,

t

1+

χϕ

ϕ(

t1,

t0

) ⎤


( ∞,

t ) ⎦

1

( ∞,

t )

;“.

c

0

)

;“

65 psl.

KK.7(101):

„S c – išreiškia vidines jėgas, kurios susidaro, jei konstrukcija montuojama ant pastolių;“

pakeisti taip:

„S 1 – išreiškia vidines jėgas galutinėje statinėje schemoje;“.

KK.7(101):

„t 0 – betono amžius, kai jį ėmė veikti apkrovos;“

pakeisti taip:

„t 0 – betono amžius, kai jį ėmė veikti pastoviosios nuolatinės apkrovos;“.

KK.7(101):

„t c – betono amžius, kai pasikeitė atramos sąlygos.“

pakeisti taip:

„t 1 – betono amžius, kai pasikeitė įtvirčio sąlygos.“.

4


LST EN 1992-2:2006/AC:2008

EN 1992-2:2005/AC:2008 (E)

LL priedas (informacinis)

70 psl.

LL(112):

„ elementai, taikant 6 skyriaus (109) ir F priedo projektavimo taisykles.“

pakeisti taip:

„ elementai, taikant 6.109 ir F priedo projektavimo taisykles.“.

LL(113):

„ darant prielaidą, kad išorinių sluoksnių storis yra dvigubai didesnis už apsauginį betono sluoksnį, todėl:“

pakeisti taip:

„ darant prielaidą, kad išorinių sluoksnių storis yra dvigubai didesnis už armatūros sunkio centro atstumą

nuo krašto, todėl:“.

OO priedas (informacinis)

87 psl.

OO.2(105):

„Be armatūros, kurios kiekis nustatytas remiantis pirmiau nurodytais laikomosios galios mechanizmais,

būtina, kad apkrovos armatūra būtų sutelkta virš atramų esančioje zonoje.“

pakeisti taip:

„Be armatūros, kurios kiekis nustatytas remiantis pirmiau nurodytu laikomosios galios mechanizmu, jei

būtina, turėtų būti įrengta papildoma paskirstomoji armatūra, atsižvelgiant į sutelktąsias atramų jėgas.“.

PP priedas (informacinis)

90 psl.

PP.1(101):

„ atvirkščiasis 5.102a ir 5.102b nelygybių taikymas “

pakeisti taip:

„ atvirkščiasis (5.102aN) ir (5.102bN) nelygybių taikymas “.

91 psl.

PP.1(102):

„ dėsnio 5.102a ir 5.102b nelygybių taikymas “

pakeisti taip:

„ dėsnio (5.102aN) ir (5.102bN) nelygybių taikymas “.

5


LST EN 1992-2:2006/AC:2008

6

More magazines by this user
Similar magazines